Naujienos

Dėl iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės gaunamų kaitinamojo tabako produktų nugabenimo į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį

Atnaujinimo data: 2019-03-14

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‒ VMI prie FM) informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 61 straipsnio 1 dalies 5 punktu, prievolė mokėti akcizus atsiranda už kaitinamojo tabako produktus, gautus iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės (išskyrus kaitinamojo tabako produktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka nugabentus į Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų prekių sandėlį). Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019 m. vasario 27  d. priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 191 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 234 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatas" pakeitimo", kuriuo įgaliojo VMI prie FM parengti ir patvirtinti Iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės gaunamų kaitinamojo tabako produktų nugabenimo į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį tvarkos aprašą.
Siekiant įgyvendinti minėtą įgaliojimą, 2019 m. kovo 5 d. priimtas VMI prie FM viršininko įsakymas Nr. VA-22 „Dėl Iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės gautų kaitinamojo tabako produktų nugabenimo į Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų prekių sandėlį taisyklių patvirtinimo", kuriuo nustatoma, kad prievolė mokėti akcizus už kaitinamojo tabako produktus neatsiranda tuo atveju, jeigu iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės atgabenti kaitinamojo tabako produktai per 5 darbo dienas nuo jų atgabenimo į Lietuvos Respublikos teritoriją dienos nugabenami į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ir tik už faktiškai gautą kaitinamojo tabako produktų kiekį. Kaitinamojo tabako produktų gavimas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje patvirtinamas (laikoma, kad kaitinamojo tabako produktai nugabenti į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį), kai kaitinamojo tabako produktai iškraunami, nustatomas iškrautų kaitinamojo tabako produktų kiekis ir šis kiekis įtraukiamas į akcizais apmokestinamų prekių sandėlio apskaitą.

Daugiau informacijos apie kaitinamojo tabako produktų akcizų apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarką galima rasti Akcizų įstatymo pakeitimai nuo 2019 m.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2019 m. kovo 7 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-7053.

Informaciją parengė
Teisės departamentas