Naujienos

« Grįžti

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, susijusių su kaitinamojo tabako produktais ir elektroninių cigarečių skysčiu

Atnaujinimo data: 2019-03-05

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‒ VMI prie FM) informuoja, kad 2019 m. vasario 27 d. priimti šie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai:

  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 187 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo" pakeitimo" (toliau – Nutarimo Nr. 821 pakeitimas);
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 188 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 408 „Dėl Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" (toliau – Nutarimo Nr. 408 pakeitimas);
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 191 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 234 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimo nuostatas" pakeitimo" projektą (toliau – Nutarimo Nr. 234 pakeitimas);
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 192 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 15 d. nutarimo Nr. 235 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nuostatas" pakeitimo" projektą (toliau – Nutarimo Nr. 235 pakeitimas).

Nutarimų tikslas – įgyvendinti nuo 2019 m. kovo 1 d. įsigaliosiančius Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau – Akcizų įstatymas) pakeitimus dėl elektroninių cigarečių ir kaitinamojo tabako produktų apmokestinimo akcizais.

Atsižvelgiant į tai, kad kaitinamajam tabakui Lietuvoje numatoma taikyti akcizais apmokestinamų prekių sandėlių sistemą, Nutarimo Nr. 821 pakeitimu papildomas Atvejų, kada leidžiama steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį aprašas (toliau ‒ Atvejų aprašas), numatant, kad nurodytame apraše taikomos sandėlių steigimo ribos būtų taikomos ir kaitinamojo tabako produktų atveju. Be to, Atvejų apraše įtvirtinama, kad asmeniui, turinčiam licenciją verstis didmenine prekyba tabako gaminiais (iki tol buvo numatyta asmeniui, turinčiam licenciją importuoti tabaką ir (arba) tabako gaminius), leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį išduodamas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, kuriame, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, būtų laikomi tik cigarai ir (arba) cigarilės, rūkomasis tabakas ir (arba) kaitinamojo tabako produktai.
Nutarimo Nr. 821 pakeitimu taip pat patvirtintas Registruoto akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtojo prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento ir piniginio užstato pateikimo tvarkos aprašas (toliau ‒ Aprašas), reglamentuojantis laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato už registruoto akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtojo prievoles dydžio apskaičiavimo, tikslinimo ir laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato pateikimo tvarką. Apraše nustatoma, kad laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis – 100 proc. akcizų sumos, apskaičiuotos už vidutinį elektroninių cigarečių skysčio kiekį, kurį numatoma per mokestinį laikotarpį pagaminti Lietuvos Respublikoje, įsigyti Lietuvos Respublikoje ar gauti iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės verslo reikmėms. Papildomai Apraše yra numatyta galimybė pateikti sumažintą laidavimą (garantiją) ir piniginį užstatą (10 proc. akcizų sumos) ar iš viso neteikti laidavimo (garantijos) dokumento ir piniginio užstato, jeigu asmuo atitinka tam tikrus reikalavimus (pvz., neturi mokestinių nepriemokų (apima ir tuos atvejus, kai asmuo turi mokestinę nepriemoką, neviršijančią 300 eurų) ir kt.).

Pavyzdys:

Asmuo numato iš Lenkijos 2019 m. kovo mėn. įsigyti 15 000 mililitrų, 2019 m. balandžio mėn. ‒ 5 000 mililitrų, 2019 m. gegužės mėn. ‒ 7 000 mililitrų elektroninių cigarečių skysčio. Kaip apskaičiuojama laidavimo (garantijos) arba piniginio užstato suma?

Vidutinis elektroninių cigarečių skysčio kiekis, kurį numatoma per mokestinį laikotarpį gauti iš Lenkijos verslo reikmėms yra 9 000 mililitrų (15 000 ml + 5 000 ml +7 000 ml)/3).

Atsižvelgiant į tai, kad elektroninių cigarečių skysčiui taikomas 0,12 euro (X) už 1 mililitrą (Z) skysčio akcizų tarifas, piniginio užstato arba laidavimo (garantijos) suma (PU) už numatomą įsigyti 9 000 mililitrų elektroninių cigarečių skysčio kiekį (Y) apskaičiuojama taip:

Kai laidavimo (garantijos) arba piniginio užstato sumos dydis 100 proc.:
PU=X*Y/Z
0,12 euro * 9 000 ml /1 ml = 1 080 eurų
Asmuo turi pateikti 1 080 eurų dydžio laidavimą (garantiją) arba piniginį užstatą.

Kai laidavimo (garantijos) arba piniginio užstato sumos dydis 10 proc.:
PU=X*Y/Z
0,12 euro * 9 000 ml /1 ml * 10 proc. / 100 proc. = 108 eurai
Asmuo turi pateikti 108 eurų dydžio laidavimą (garantiją) arba piniginį užstatą.


Įregistruojant asmenį akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtoju, akcizų suma apskaičiuojama atsižvelgiant į asmens prašyme įregistruoti jį akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtoju nurodytą prognozuojamą vidutinį elektroninių cigarečių skysčio kiekį, kurį numatoma per mokestinį laikotarpį pagaminti Lietuvos Respublikoje, įsigyti Lietuvos Respublikoje ar gauti iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės verslo tikslais. Laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato suma tikslinama pasikeitus aplinkybėms, pagal kurias ji buvo apskaičiuota..

Nutarimu Nr. 408 pakeitimu nustatoma, kad kaitinamojo tabako produktams taikomos analogiškos banderolių ženklinimo nuostatos kaip ir apdorotam tabakui.
Nutarimo Nr. 234 pakeitimu VMI prie FM pavedama patvirtinti iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės gaunamų kaitinamojo tabako produktų nugabenimo į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, kad neatsirastų prievolės mokėti akcizus, tvarkos aprašą.
Nutarimo Nr. 235 pakeitimu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai pavedama patvirtinti ne tik apdoroto tabako, bet ir kaitinamojo tabako produktų natūralios netekties normas.

Daugiau informacijos apie kaitinamojo tabako produktų ir elektroninių cigarečių skysčio akcizų apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarką galima rasti Akcizų įstatymo pakeitimai nuo 2019 m.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2019 m. kovo 1 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-6629.

Informaciją parengė
Teisės departamentas