Informaciniai pranešimai

Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo nuostatų pakeitimo

Atnaujinimo data: 2020-01-02
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos praneša, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m. gruodžio 12 d. priėmė Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2653 bei Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m. birželio 13 d. priėmė Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 2, 3 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2244.
Pagrindiniai Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimai, įsigaliojantys nuo 2020 m. sausio 1 d., yra šie:
1) NTMĮ 2 straipsnis papildytas kolektyvinio investavimo subjekto sąvoka - šio subjekto sąvoka NTMĮ tikslais suprantama taip pat kaip ir Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme;
2) NTMĮ 3 straipsnis papildytas 4 dalimi, pagal kurią kolektyvinio investavimo subjekto (kuris nėra juridinis asmuo) NTMĮ nustatytas teises įgyvendinančiu ir pareigas vykdančiu asmeniu (mokesčio mokėtoju) laikoma šio kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonė;
3) Pakeista NTMĮ 6 straipsnio 1 dalis ir nustatoma, jog mokesčio tarifas – nuo 0,5 proc. iki 3 procentų nekilnojamojo turto mokestis vertės, jeigu NTMĮ nenustatyta kitaip;
4) Sumažinta fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančių ar jų įsigyjamų gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinių (patalpų), žuvininkystės statinių ir inžinerinių statinių neapmokestinamoji vertė, t. y. fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančio ar jų įsigyjamo aukščiau minėto nekilnojamojo turto neapmokestinamoji vertė sumažinta iki 150 000 eurų, o asmenims, auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, ir asmenims, auginantiems neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis  nuolatinės slaugos poreikis, nuosavybės teise priklausančio ar jų įsigyjamo aukščiau minėto nekilnojamojo turto  neapmokestinamoji vertė sumažinta iki 200 000 eurų.
Daugiau informacijos apie Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2653 rasite VMI prie FM 2019-12-30 informaciniame pranešime Nr. (32.42-31-1E) RM-38145, o apie Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 2, 3 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2244 VMI prie FM 2019-06-28 informaciniame pranešime Nr. (32.42-31-1E)  RM-20057.
 

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/05907f00287211eabe008ea93139d588

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 2, 3 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c80586b098c711e9ae2e9d61b1f977b3

Informaciją parengė
Teisės departamentas