Pajamų deklaravimas už 2019 metus

Kurią formą ir iki kada reikia pateikti deklaruojant 2019 metais gautas pajamas?


Deklaruojant 2019 metais gautas pajamas, VMI iki 2020 m. liepos 1 d. turite pateikti metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formą. Deklaracija pildoma nauja programine priemone - vedliu (klausimų - atsakymų principu).

Kuriais atvejais nuolatiniai Lietuvos gyventojai privalo deklaruoti 2019 metais gautas pajamas?


Pagrindiniai atvejai, kada turite pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją (GPM311 forma):
  • dėl metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio perskaičiavimo (MNPD);
  • kalendoriniais metais gavus tam tikrų rūšių pajamų, kurios pagal pajamų mokesčio sumokėjimo tvarką priskiriamos B klasės pajamoms (pvz., gavus nuomos pajamų iš kitų gyventojų, palūkanų, darbinių pajamų iš užsienio ir pan.);
  • dėl įregistruotos individualios veiklos pagal pažymą ar turėto verslo liudijimo (net ir tuo atveju, jei pajamų negavote);
  • jeigu yra prievolė deklaruoti turtą (pvz., valstybės tarnautojams, politikams ir pan.);
  • norint pasinaudoti nustatytomis lengvatomis (pvz., už pastatų ir kitų statinių apdailos ir bet kokio remonto darbus, lengvųjų automobilių remonto paslaugas, nepilnamečių vaikų priežiūros paslaugas, už studijas, gyvybės draudimą, įmokas į pensijų fondus);
  • dėl gyventojų pajamų mokesčio perskaičiavimo, taikant progresinį gyventojų pajamų mokesčio tarifą (20 proc., 27 proc.).
Informaciją, kas privalo deklaruoti 2019 metais gautas pajamas rasite čia.

Kaip užpildyti 2019 metų pajamų deklaraciją?


Paprasčiausias būdas pildyti GPM311 deklaraciją prisijungus prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS). Būtinai pasitikrinkite, ar deklaracijoje nurodyti visi duomenys ir (ar) nėra mokėtinos sumos. Jeigu deklaracijoje nurodyti ne visi duomenys, ją reikia papildyti. Duomenys įvedami atsakinėjant į kiekvienoje grupėje pateikiamus klausimus.
Išsamesnę informaciją rasite čia.

Kur rasti pažymą, suformuotą iš trečiųjų šalių duomenų?


Pažymą, suformuotą iš trečių šalių duomenų galima rasti pirmajame vedlio lange, paspaudus ant teksto „Peržiūrėti 2019 metų pažymos kortelę". Gyventojai, nevykdantys individualios veiklos, prie vedlio galės prisijungti ir pažymą peržiūrėti po balandžio 22 d.

Pildžiau pajamų deklaraciją vedliu, tačiau atsitraukiau nuo pildymo ir jos nepateikiau. Ar galima tęsti darbą vėliau?


Taip, visa gyventojo pateikta informacija pildant vedlį bus išsaugoma automatiškai ir tęsiant darbą šios informacijos gyventojui suvesti pakartotinai nebereikės. Pasirinkus funkciją „Pildyti vėliau", duomenys vedlyje bus saugomi 21 dieną.

Dėl kokių, dažniausiai pasitaikančių, priežasčių deklaracijoje apskaičiuojama mokėtina gyventojų pajamų mokesčio suma?


Mokėtina gyventojų pajamų mokesčio suma dažniausiai susidaro dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) perskaičiavimo. Jeigu Jums darbovietėje pritaikyto NPD suma yra didesnė už taikytiną metinį NPD, Jūs privalote perskaičiuoti metinį NPD ir deklaruoti metines pajamas. Nuo skirtumo, apskaičiuoto iš faktiškai pritaikytos NPD sumos atėmus pagal formulę apskaičiuotą metinį NPD, turite sumokėti pajamų mokestį. Pavyzdžiui, jei gavote tik darbo užmokestį, kuriam faktiškai pritaikytas 2000 Eur NPD, o pagal formulę apskaičiuota taikytina 1400 Eur NPD, tai nuo gauto skirtumo (600 Eur) apskaičiuojama 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio nepriemoka.

Dėl kokių priežasčių sumažėja metinis NPD?


Kalendoriniais metais darbovietėje taikomas mėnesio NPD yra apskaičiuojamas, atsižvelgiant tik į darbo užmokesčio (su priedais bei priemokomis) bei ligos išmokos už dvi pirmąsias ligos dienas sumą, o metinis NPD - įvertinus visas (su tam tikromis išimtimis) gyventojo kalendoriniais metais gautas pajamas, kurios yra priskiriamos apmokestinamosioms pajamoms.

Metinis NPD gali sumažėti dėl:
  • kalendoriniais metais iš dviejų (ar kelių) darboviečių gauto darbo užmokesčio, kai vienoje iš jų gyventojo prašymu buvo taikomas NPD;
  • kitokių apmokestinamųjų pajamų (autorinių atlyginimų, tantjemų, pajamų iš įregistruotos individualios veiklos, dividendų, nuomos pajamų ir pan.) gavimo;
  • dėl kintamo darbo užmokesčio, gautų premijų.
Svarbu: metinis NPD sumažėja ir dėl ligos išmokų gavimo, nes darbdavys mėnesio NPD pritaiko atsižvelgęs į jo paties išmokamą mėnesio darbo užmokesčio ir ligos išmokos už pirmąsias ligos dienas sumą, o įvertinus bendrą darbo užmokesčio ir ligos išmokų (įskaitant išmokėtą Sodros) sumą, to mėnesio NPD sumažėja.

Ar gali atsirasti permoka, jeigu dirbote ne visus metus?


Gali, jei per metus su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų gavimo vietoje mėnesio neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) iš viso nebuvo taikytas arba pritaikyto mėnesio NPD suma yra mažesnė už visą taikytiną metinį NPD.

Deklaruodami metines pajamas, visą metinį NPD galite prisitaikyti jeigu dirbote ne visus metus, įmonėje nebuvo taikytas mėnesio NPD, ir pan. Pavyzdžiui, jei gavote tik darbo užmokestį, kuriam faktiškai pritaikytas 500 Eur NPD, o pagal formulę apskaičiuota 1000 Eur NPD, tai nuo skirtumo (500 Eur) apskaičiuojama 20 proc. pajamų mokesčio permoka.

Koks metinis neapmokestinamasis pajamų dydis (MNPD) taikomas 2019 metais?


Kai 2019 metų metinės pajamos yra ne didesnės kaip 12 minimalių mėnesinių algų (MMA), t. y. ne didesnės nei 6660 Eur (555 Eur x 12 mėn.), tai metinis NPD yra 3600 Eur.
Kai metinės pajamos yra didesnės kaip 6660 Eur, konkretus MNPD apskaičiuojamas pagal formulę:

MNPD = 3600 – 0,15 x (gyventojo metinės pajamos (GMP) – 6660 Eur)

Jeigu metinės apmokestinamosios pajamos yra 30660 Eur ar didesnės, tai MNPD netaikomas, nes, apskaičiavus MNPD pagal formulę, jis yra lygus nuliui (neigiama suma taip pat laikoma nuliu).


Kaip, iki kada ir kokiu įmokos kodu reikia sumokėti deklaracijoje susidariusią mokėtina sumą?


Sumokėti deklaracijoje apskaičiuotą sumą galite iš karto, tiesiogiai vedlyje, suformavus deklaraciją ir paspaudus mygtuką Mokėti VMI (jeigu norite atlikti pajamų mokesčio mokėjimą VMI) / Mokėti Sodrai (jeigu norite atlikti PSD, VSD mokėjimą Sodrai) -> Atlikti mokėjimą, tuomet būsite nukreipti į suformuotą pavedimą.

Paspaudus mygtuką Atsisiųsti mokėjimo kvitą bus suformuojamas mokėjimo nurodymas su brūkšniniu BAR kodu.

Jeigu tiesiogiai vedlyje mokėjimo nusprendėte neatlikti, vėliau mokėdami pavedimu per banką, mokėjimo pavedimą turėsite suformuoti ir atlikti patys. Gyventojų pajamų mokesčio įmokos kodas – 1441. VMI surenkamąsias sąskaitas galite rasti internetiniu adresu: https://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita.

2019 metų deklaracijoje apskaičiuotą pajamų mokestį turite sumokėti iki 2020 m. liepos 1 d.

Atkreipiame dėmesį, kad už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą mokestį nuo kitos dienos pradedami skaičiuoti delspinigiai: po 0,03 proc. už kiekvieną pavėluotą dieną nuo mokėtinos sumos. Delspinigiai turi būti sumokėti tuo pačiu įmokos kodu kaip ir mokėtini mokesčiai (galima mokėti vienu pavedimu).

Sumokėjau pagal GPM311 apskaičiuotą mokėtiną gyventojų pajamų mokesčio sumą. Kodėl Mano VMI sistemoje rodo prievolę?


Autorizuotų elektroninių paslaugų srityje Mano VMI > Mokesčių mokėtojo kortelė > Apskaitos duomenys > Prievolės, delspinigiai esančiame lange rodoma pagal Jūsų pateiktą Metinę pajamų mokesčio deklaraciją (GPM311 forma) už 2019 metus apskaičiuota mokėtina pajamų mokesčio suma. Ši suma bus rodoma iki pajamų mokesčio sumokėjimo termino – iki 2020 m. liepos 1 d.
Jūsų sumokėta mokesčio suma rodoma skiltyje „Permokos (skirtumai)". Informacija apskaitos kortelėje pasikeis po 2020 m. liepos 1 d., kai skiltyje „Permokos (skirtumai)" nurodyta suma bus įskaityta į skiltyje „Prievolės, delspinigiai" nurodytą sumą.

Ar grąžinama pajamų mokesčio permoka, kai pajamų mokestis sumokėtas kito asmens, pvz., įmonės lėšomis?


Tokiu atveju yra grąžinama ta permokėto pajamų mokesčio suma, kurią Jūs sumokėjote savo lėšomis arba kurią mokestį išskaičiuojantis asmuo išskaičiavo nuo Jums išmokamos išmokos. Mokesčio permokos dalis, kuri susidarė dėl kito asmens savomis lėšomis sumokėto mokesčio, negrąžinama.

Pavyzdžiui, Metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje apskaičiuota 1 000 Eur pajamų mokesčio permoka. Dalį šios mokesčio sumos – 600 Eur nuo gyventojo natūra gautų pajamų (pvz., dovanos, laimėjimo) už šį gyventoją sumokėjo kitas (išmoką išmokėjęs) asmuo. Vadinasi, gyventojui grąžintina mokesčio suma yra lygi 400 Eur (1 000 – 600).

Kada bus grąžinamos permokos?


Jei teisingai užpildytą deklaraciją GPM311 pateiksite iki 2020 m. liepos 1 d., permoka bus grąžinta iki 2020 m. liepos 31 d.

Deklaraciją GPM311 pateikus arba patikslinus po termino, permoka bus grąžinta ne vėliau kaip per 90 d. nuo teisingai užpildytos deklaracijos pateikimo ar patikslinimo dienos.

VMI deda visas pastangas, kad mokesčių mokėtojai permokas gautų kuo greičiau.

Ką daryti, jeigu EDS sistemoje iš trečiųjų asmenų suformuotoje pažymoje nėra duomenų apie gautas pajamas iš įmonių?


Tokiu atveju turite kreiptis į išmokas išmokėjusią įmonę, kad pateiktų patikslintus duomenis apie Jūsų gautas pajamas. Išmokas išmokėjusi įmonė taip pat gali išduoti pažymą apie gautas pajamas ir sumokėtus mokesčius, kuria vadovaudamasis galite tinkamai užpildyti metinę pajamų mokesčio deklaraciją.