Paslaugos

Registracijos pažymėjimo įsigyti nuo akcizų atleistus laivų ir (arba) orlaivių degalus išdavimas/panaikinimas

Atnaujinimo data: 2014-06-26

Paslaugos pavadinimas

Registracijos pažymėjimo įsigyti nuo akcizų atleistus laivų ir (arba) orlaivių degalus išdavimas/panaikinimas.

Paslaugos gavėjai

Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas

 

 

Asmenys, pageidaujantys į savo talpyklas iš Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų prekių sandėlių, iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, iš trečiųjų valstybių, nemokėdami akcizų, įsigyti degalų, kuriuos vėliau patiektų Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 5 punkte ir (arba) 43 straipsnio 1 dalies 1—2 punktuose nurodytiems tikslams, turi kreiptis į mokesčių administratorių dėl tiekėjo pažymėjimo išdavimo.

Asmenys, pageidaujantys iš asmenų, turinčių tiekėjo pažymėjimą, įsigyti degalus, kuriuos vėliau naudotų Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 5 punkte ir (arba) 43 straipsnio 1 dalies 1—2 punktuose nurodytiems tikslams, turi kreiptis į mokesčių administratorių dėl naudotojo pažymėjimo išdavimo.

Asmenys taip pat gali kreiptis į mokesčių administratorių dėl šių pažymėjimų panaikinimo. Pažymėjimą panaikinus, pažymėjimo originalas turi būti grąžinamas mokesčių administratoriui.     

Paslaugos suteikimo trukmė

Pažymėjimas išduodamas per 10 darbo dienų nuo prašymo ir jo priedų gavimo dienos.

Pažymėjimas panaikinamas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

Prašymo forma

Prašymo formos patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. VA-96 „Dėl asmenų, turinčių teisę be akcizų įsigyti laivų (orlaivių) degalų, registravimo".

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

Siekiant gauti tiekėjo pažymėjimą, reikia pateikti:

- nustatyto pavyzdžio prašymą;

- teisės aktų nustatytos licencijos (leidimo) verstis prekyba atitinkamais nefasuotais naftos produktais kopiją, jei šis dokumentas nebuvo pateiktas anksčiau;

- atsargų tiekimo sutarties su oro (jūrų) uostu kopiją, jei pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 30 d. nutarimą Nr. 792 „Dėl Atsargų laivams ir orlaiviams bei degalų, skirtų naudoti orlaivių gamybai, remontui, bandymams, eksploatavimui ir aptarnavimui, tiekimo taisyklių patvirtinimo" tokia sutartis privaloma ir šis dokumentas nebuvo pateiktas anksčiau.

Siekiant gauti naudotojo pažymėjimą, reikia pateikti nustatyto pavyzdžio prašymą.

Siekiant panaikinti pažymėjimą, reikia pateikti laisvos formos prašymą.

Paslaugos teikimo būdai

Tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu vmi@vmi.lt. Siunčiant elektroniniu paštu, prašymo bei jo priedų originalai turi būti pristatyti, atsiimant pažymėjimą.

Paslaugos teikėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos.

Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau — MIC).

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas;

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 30 d. nutarimas Nr. 792 „Dėl Atsargų laivams ir orlaiviams bei degalų, skirtų naudoti orlaivių gamybai, remontui, bandymams, eksploatavimui ir aptarnavimui, tiekimo taisyklių patvirtinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. VA-96 „Dėl Asmenų, turinčių teisę be akcizų įsigyti laivų (orlaivių) degalų, registravimo".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt/. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.

 

Failas Prašymo išduoti / pakeisti / panaikinti degalų, skirtų naudoti laivams ir (arba) orlaiviams, įsigijimo be akcizų pažymėjimą formavimas