Paslaugos

Sumokėtų mokesčių grąžinimas Lietuvos Respublikoje įsikūrusioms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms

Atnaujinimo data: 2015-05-04

Paslaugos pavadinimas

Sumokėtų mokesčių grąžinimas Lietuvos Respublikoje (toliau — LR) įsikūrusioms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms.

Paslaugos gavėjai

LR įsikūrusios diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos ir tarptautinės organizacijos ar jų atstovybės (toliau — atstovybė), taip pat šių atstovybių, įstaigų ir organizacijų nariai ir jų šeimų nariai (toliau — atstovybių nariai).

Paslaugos apibūdinimas

Sugrąžinami pridėtinės vertės mokestis ir akcizai, sumokėti už įsigytas prekes ir suteiktas paslaugas, skirtas atstovybėms ir atstovybių nariams.

Paslaugos trukmė

45 darbo dienos.

Paraiškos forma ir pateikimo terminas

Paraiška grąžinti sumokėtus mokesčius (FR0678 forma su priedais).

Paraiška teikiama ne dažniau kaip kartą per kalendorinį ketvirtį iki kito mėnesio 15 dienos, ketvirčiui pasibaigus (išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis).

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

  • Paraiškos grąžinti sumokėtus mokesčius FR0678 forma su priedu FR0678A ir jo papildomas lapas FR0678AP;

  • prekių ir paslaugų įsigijimą bei apmokėjimą patvirtinančių dokumentų originalai (ir jų kopijos, jeigu atstovybė nori šiuos originalus susigrąžinti);

  • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos išduotas laisvos formos patvirtinimas dėl PVM ir/ar akcizų grąžinimo, jei atstovybė nori susigrąžinti sumokėtus mokesčius už nekilnojamąjį turtą, antžeminio, oro, vandens transporto priemones ir pagalbinius transporto įrenginius, turizmo paslaugas, maistą (įskaitant nealkoholinius gėrimus), taip pat su maisto (įskaitant nealkoholinius gėrimus) tiekimu susijusias paslaugas.

Paslaugos teikimo būdai

Tiesiogiai, paštu. 

Paslaugos teikėjas

Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai

 

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas;

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimas Nr. 442 ,,Dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, Europos Sąjungos institucijoms, Europos centriniam bankui, Europos investicijų bankui, Europos Sąjungos įsteigtoms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių ir organizacijų bei įstaigų nariams ir jų šeimų nariams bei Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir (arba) juos lydintiems civiliams darbuotojams";

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. 188 „Dėl Palankesnių arba nepalankesnių pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taisyklių patvirtinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. VA-126 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo Lietuvos Respublikoje įsikūrusioms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių, įstaigų ir organizacijų nariams ir jų šeimų nariams bei Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir (arba) juos lydintiems civiliams darbuotojams".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.