Paslaugos

« Grįžti

Leidimų steigti specialų akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų sandėlį išdavimas/panaikinimas

Atnaujinimo data: 2014-06-26

Paslaugos pavadinimas

Leidimo steigti specialų akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų sandėlį išdavimas/panaikinimas.

Paslaugos gavėjai

Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas

Asmenys, pageidaujantys steigti nuo akcizų atleistų dyzelinių degalų sandėlį, kuriame bus laikomi ir iš kurio bus tiekiami dyzeliniai degalai, skirti naudoti žemės ūkyje, taip pat žemės ūkio mokslo, studijų ir mokymo įstaigoms, turinčioms mokomuosius (bandymų) ūkius, turi kreiptis į mokesčių administratorių dėl leidimo išdavimo.

Asmenys taip pat gali kreiptis į mokesčių administratorių dėl šio leidimo panaikinimo. Leidimo originalas, pasibaigus leidimo galiojimo laikui arba leidimą panaikinus, turi būti grąžinamas mokesčių administratoriui.

Paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos, o jeigu pareikalauta papildomų duomenų — per 5 dienas nuo tokių duomenų pateikimo dienos.

Leidimas panaikinamas per 10 darbo dienų nuo laisvos formos prašymo gavimo dienos.

Prašymo forma

Prašymo forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. VA-66 „Dėl Specialių akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų sandėlių registravimo". 

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

Siekiant gauti leidimą, reikia pateikti:

- nustatyto pavyzdžio prašymą;

- patalpos (-ų) arba teritorijos (-ų), kurioje (-se) pageidaujama steigti specialų sandėlį, nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų bylų (ar jų dalies) kopijas, kuriose turi būti pažymėtos pageidaujamo steigti specialaus sandėlio ribos ir talpyklų stovėjimo vietos, patvirtintos steigėjo parašu ir antspaudu;

- teisės aktų nustatytas licencijas (leidimus); jeigu prašymą pateikęs asmuo jų neturi, tokios licencijos (leidimai) turi būti pateiktos, atsiimant atitinkamą leidimą;

- dokumentus, įrodančius, kad specialiame sandėlyje bus užtikrinta laikomų degalų fizinė apsauga nuo neteisėto išgabenimo iš specialaus sandėlio arba kad iki specialaus sandėlio veiklos pradžios tokia apsauga bus užtikrinta;

- talpyklų ir autocisternų techninės charakteristikos (paso) arba jo dalies, kuriame yra techninės charakteristikos, kopiją.

Siekiant leidimą panaikinti, reikia pateikti laisvos formos prašymą.

Paslaugos teikimo būdai

Tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu vmi@vmi.lt. Siunčiant elektroniniu paštu, prašymo bei jo priedų originalai turi būti pristatyti, atsiimant specialaus sandėlio leidimą.

Paslaugos teikėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos.
Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau — MIC).

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d. nutarimas Nr. 145 „Dėl Atleistų nuo akcizų dyzelinių degalų, skirtų naudoti žemės ūkyje, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje, įsigijimo taisyklių patvirtinimo";

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. 193 „Dėl Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, žymėjimo taisyklių patvirtinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. VA-66 „Dėl Specialių akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų sandėlių ir asmenų, turinčių teisę verstis didmenine prekyba tais degalais bei juos vežti mobiliosiomis talpyklomis (autocisternomis), registravimo taisyklių patvirtinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. 174 „Dėl Akcizų sumokėjimą užtikrinančių dokumentų priėmimo, registravimo ir naudojimo taisyklių, patvirtinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. VA-132 „Dėl Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktų laidavimo ir garantijos dokumentų priėmimo ir panaudojimo taisyklių patvirtinimo".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt/. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.