Paslaugos

« Grįžti

Leidimų tiekti akcizais neapmokestinamus dyzelinius degalus, skirtus naudoti žemės ūkio ir/ar tvenkinių bei kitų vidaus vandenų žuvininkystės reikmėms, išdavimas/panaikinimas

Atnaujinimo data: 2014-06-26

Paslaugos pavadinimas

Leidimų tiekti akcizais neapmokestinamus dyzelinius degalus, skirtus naudoti žemės ūkio ir/ar tvenkinių bei kitų vidaus vandenų žuvininkystės reikmėms, išdavimas/panaikinimas.

Paslaugos gavėjai

Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas

 

Asmenys, pageidaujantys tiekti akcizais neapmokestinamus dyzelinius degalus, skirtus naudoti žemės ūkio ir/ar tvenkinių bei kitų vidaus vandenų žuvininkystės reikmėms, turi kreiptis į mokesčių administratorių dėl leidimo išdavimo.

Asmenys taip pat gali kreiptis į mokesčių administratorių dėl prašymo panaikinimo.

Leidimo originalas, pasibaigus leidimo galiojimo laikui arba leidimą panaikinus, turi būti grąžinamas mokesčių administratoriui.

Paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas pateikiamas per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo, o jeigu pareikalauta papildomų duomenų — per 5 dienas nuo tokių duomenų pateikimo.

Leidimas panaikinamas per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

Prašymo forma

Prašymo forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. VA-66 „Dėl specialių akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų sandėlių registravimo".  

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

Siekiant gauti leidimą, reikia pateikti:

- nustatyto pavyzdžio prašymą;

- patalpos (-ų) arba teritorijos (-ų), kurioje (-se) pageidaujama steigti specialų sandėlį, nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų bylų (ar jų dalies) kopijas, kuriose turi būti pažymėtos pageidaujamo steigti specialaus sandėlio ribos ir talpyklų stovėjimo vietos, patvirtintos steigėjo parašu ir antspaudu;

- teisės aktų nustatytas licencijas (leidimus); jeigu prašymą pateikęs asmuo jų neturi, tokios licencijos (leidimai) turi būti pateiktos, atsiimant atitinkamą leidimą;

- dokumentus, įrodančius, kad specialiame sandėlyje bus užtikrinta laikomų degalų fizinė apsauga nuo neteisėto išgabenimo iš specialaus sandėlio arba kad iki specialaus sandėlio veiklos pradžios tokia apsauga bus užtikrinta;

- Talpyklų ir autocisternų techninės charakteristikos (paso) arba jo dalies, kuriame yra techninės charakteristikos, kopiją.

Siekiant leidimą panaikinti, reikia pateikti laisvos formos prašymą.

Paslaugos teikimo būdai

Tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu vmi@vmi.lt. Siunčiant elektroniniu paštu, prašymo bei jo priedų originalai turi būti pristatyti, atsiimant leidimą.

Paslaugos teikėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau — MIC).

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d. nutarimas Nr. 145 „Dėl Atleistų nuo akcizų dyzelinių degalų, skirtų naudoti žemės ūkyje, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje, įsigijimo taisyklių patvirtinimo";

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. 193 „Dėl Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, žymėjimo taisyklių patvirtinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. VA-66 „Dėl Specialių akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų sandėlių ir asmenų, turinčių teisę verstis didmenine prekyba tais degalais bei juos vežti mobiliosiomis talpyklomis (autocisternomis), registravimo taisyklių patvirtinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2003 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. V-131 „Dėl Akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų įsigijimo leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo".  

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt/. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.

 

Failas Prašymo išduoti / pakeisti / panaikinti leidimą tiekti akcizais neapmokestinamus dyzelinius degalus, skirtus naudoti žemės ūkio ir/ar tvenkinių bei kitų vidaus vandenų žuvininkystės reikmėms formavimas