Paslaugos

« Grįžti

Mokesčių deklaracijų pateikimo termino pratęsimas

Atnaujinimo data: 2015-05-30

Paslaugos pavadinimas

Mokesčių deklaracijų pateikimo termino pratęsimas.

Paslaugos gavėjai

Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas

 

Deklaracijos pateikimo terminas fiziniams ir juridiniams asmenims gali būti pratęstas, jei mokesčių administratorius nustato, kad mokesčių mokėtojas negali pateikti deklaracijos dėl dokumentų praradimo, kuris yra patvirtintas atitinkamos institucijos dokumentais, arba dėl dokumentų poėmio, kurį atlieka įgaliotos institucijos, taip pat dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo mokesčių mokėtojo valios ir kurių jis nenumatė ir negalėjo numatyti (pvz., avarijos, stichinės nelaimės), ar kitų svarbių aplinkybių (pvz., sulaikymas įkalinimo vietose ir pan.).
Deklaracijos pateikimo terminas gali būti pratęstas, kai mokesčių mokėtojas (fizinis asmuo) ar neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininkas miršta (pripažįstamas mirusiu), pripažįstamas neveiksniu, ribotai veiksniu arba nežinia kur esančiu. Nurodytais atvejais dėl deklaracijos pateikimo termino pratęsimo gali kreiptis mokesčių mokėtojo (fizinio asmens), neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininko globėjai, rūpintojai, įpėdiniai, turto administratoriai arba jiems atstovaujantys asmenys.

Paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl mokesčių deklaracijų pateikimo termino pratęsimo (forma FR1038) priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

Pranešimo/prašymo forma ir pateikimo terminas

Prašymas pratęsti mokesčių deklaracijų pateikimo terminą (Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių 1 priedas).

Prašymą pratęsti mokesčių deklaracijų pateikimo terminą galima pateikti Mano VMI, užsakant paslaugą „Deklaravimo termino pratęsimas" (Užsakyti paslaugą -> Deklaravimo laikotarpių tvarkymas -> Deklaravimo termino pratęsimas -> Prašymas pratęsti deklaravimo terminą).

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

  • Prašymas pratęsti mokesčių deklaracijų pateikimo terminą;
  • dokumentų, prašymą pateikusio asmens laikomų svarbiais, kopijos.

Mokesčių administratoriui pareikalavus, taip pat pateikiami šie dokumentai:

  • dokumento, liudijančio, kad mokesčių mokėtojas (fizinis asmuo) ar neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininkas yra pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu arba pripažintas nežinia kur esančiu, kopija;
  • paveldėjimo, globos, rūpybos ar turto administratoriaus teisių liudijimo (ar kitokio dokumento) kopija;
  • dokumentai, patvirtinantys aplinkybes (įvykius, atvejus), dėl kurių prašoma pratęsti deklaracijos pateikimo terminą;
  • atstovavimą patvirtinančio dokumento kopija, jeigu prašymą pateikia atstovaujantis asmuo.

Paslaugos teikimo būdai

Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį.

Paslaugos teikėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama, paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau — MIC).

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.

 

Failas Deklaravimo termino pratęsimas

Paslaugos naudojimosi per Mano VMI statistika.