Paslaugos

Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo sertifikatų išdavimas

Atnaujinimo data: 2014-07-24

Paslaugos pavadinimas

Pridėtinės vertės mokesčio (toliau — PVM) mokėtojo sertifikatų išdavimas.

Paslaugos gavėjai

PVM mokėtojai.

Paslaugos apibūdinimas

 

 

PVM mokėtojai, gali susigrąžinti sumokėtą PVM už kitose valstybėse įsigytas įvairias prekes bei paslaugas. Tam tikslui išduodamas ūkio subjekto įregistravimą PVM mokėtoju Lietuvoje patvirtinantis sertifikatas, kuris galioja vienerius kalendorinius metus.

Paslaugos suteikimo trukmė

3 darbo dienos.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

- Laisvos formos prašymas, kuriame turi būti nurodyta:

PVM mokėtojo pavadinimas/vardas, pavardė;

PVM mokėtojo kodas;

PVM mokėtojo buveinės/nuolatinės gyvenamosios vietos adresas (jei tai FA);

telefonas, elektroninio pašto adresas;

pagrindinės vykdomos ekonominės veiklos rūšies pavadinimas;

finansiniai metai, už kuriuos pageidaujama susigrąžinti PVM;

valstybės/-ių pavadinimas/-ai, iš kurios/-ių bus sugrąžintas PVM;

pageidaujamas gauti sertifikato egzempliorių skaičius.

- Įgaliojimą, jei prašymą teikia įgaliotas asmuo.

Paslaugos teikimo būdai

1. Prisijungęs prie Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI;
2. Tiesiogiai įteikdamas arba išsiųsdamas paštu (per pašto paslaugų teikėjus). Šiuo būdu pateiktą prašymą asmuo turi pasirašyti. 

Paslaugos teikėjas

Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama, paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau — MIC) telefonais:

1882 arba +370 5 260 5060.

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243);

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas (Žin., 2002, Nr. 35-1271);

VMI prie FM viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. VA-131 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo įregistravimą patvirtinančio sertifikato" (Žin., 2004 Nr. 111-4161).

 

Failas PVM mokėtojo sertifikato išdavimas

Paslaugos naudojimosi per Mano VMI statistika