Paslaugos

Akcizais apmokestinamų prekių registruotų siuntėjų registravimas/išregistravimas/duomenų keitimas

Atnaujinimo data: 2014-04-15

Paslaugos pavadinimas

Registruotų siuntėjų registravimas/išregistravimas/duomenų keitimas.

Paslaugos gavėjai

Lietuvos ir užsienio asmenys.

Paslaugos apibūdinimas

 

Mokesčių mokėtojai, pageidaujantys išgabenti importuotas akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, į bet kurią Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje arba 15 straipsnio 1 dalyje nurodytą paskirties vietą, dėl įregistravimo registruotu siuntėju ir registruoto siuntėjo pažymėjimo išdavimo arba pageidaujantys išsiregistruoti iš registruotų siuntėjų, taip pat mokesčių mokėtojai, pageidaujantys papildyti ar pakeisti jau išduotą registruoto siuntėjo pažymėjimą, turi kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją.    

Paslaugos suteikimo trukmė

Mokesčių administratorius sprendimą dėl įregistravimo registruotu siuntėju ir registruoto siuntėjo pažymėjimo išdavimo priima per 25 darbo dienos nuo prašymo pateikimo dienos, o jeigu buvo pareikalauta papildomų duomenų ir 25 darbo dienų terminas yra pasibaigęs — ne vėliau kaip per 5 darbo dienos nuo tokių duomenų pateikimo dienos.

Mokesčių administratorius sprendimą dėl registruoto siuntėjo pažymėjimo papildymo priima per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos, o jeigu buvo pareikalauta papildomų duomenų — per 5 darbo dienos nuo tokių duomenų pateikimo dienos.

Mokesčių administratorius sprendimą dėl registruoto siuntėjo pažymėjimo pakeitimo priima per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos, o jeigu buvo pareikalauta papildomų duomenų — per 3 darbo dienos nuo tokių duomenų pateikimo dienos.

Mokesčių administratorius sprendimą dėl išregistravimo iš registruotų siuntėjų priima per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

Prašymo forma

Prašymo išduoti/pakeisti/papildyti/panaikinti registruoto siuntėjo pažymėjimą REG810 forma ir jos priedai.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

- Prašymas išduoti/pakeisti/papildyti/panaikinti registruoto akcizais apmokestinamų prekių siuntėjo pažymėjimą (REG810 forma ir jos priedai);

- teisės aktų nustatyta tvarka išduotų licencijų (jei veikla licencijuojama) kopijos;

- kiti dokumentai, kurių gali pareikalauti mokesčių administratorius.

Paslaugos teikimo būdai

Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį, tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu vmi@vmi.lt.

Paslaugos teikėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos.

Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau — MIC).

Teisės aktai

2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinanti Direktyvą 92/12/ EEB (Oficialusis leidinys L: 2009-01-14, Nr. 9);

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimas Nr. 821 „Dėl akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. VA-92 „Dėl Akcizais apmokestinamų prekių siuntėjų registravimo ";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. 174 „Dėl akcizų sumokėjimą užtikrinančių dokumentų priėmimo, registravimo ir naudojimo taisyklių".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.