Paslaugos

« Grįžti

Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkų ir/ar sandėlių, registravimas/išregistravimas/duomenų keitimas

Atnaujinimo data: 2015-04-15

Paslaugos pavadinimas

Sandėlių savininkų ir / ar sandėlių registravimas / išregistravimas / duomenų keitimas.

Paslaugos gavėjai

Lietuvos juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas

 

 

Mokesčių mokėtojai, norėdami gaminti, perdirbti, maišyti ar laikyti akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, dėl leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį arba papildyti, pakeisti ar panaikinti jau išduotą leidimą steigti apmokestinamų prekių sandėlį turi kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją.

Pirmą kartą registruojančiam sandėlį savininkui suteikiamas sandėlio savininko identifikacinis numeris.

Paslaugos suteikimo trukmė

25 darbo dienos nuo prašymo leisti steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį gavimo dienos.

15 darbo dienų, kai prašoma papildyti leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį;

 10 darbo dienų nuo prašymo, pateikto dėl sandėlio steigimo tarptautinėse parodose ir / ar mugėse, tam tikrų prekių grupių išbraukimo iš leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį arba sandėlio išregistravimo;

per 5 darbo dienas nuo prašymo, pateikto dėl leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, pakeitimo arba dublikato išdavimo.

Prašymo forma

Prašymo leisti steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį FR0644 forma.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

Kai prašoma leisti steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį:

 - Prašymas leisti steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį (FR0644);

- akcizais apmokestinamų prekių matavimo priemonių metrologinės patikros dokumentų kopijos;

- akcizais apmokestinamų prekių gamybos, maišymo ir kitų operacijų, kurios bus vykdomos sandėlyje su tomis prekėmis, technologinės schemos;

- gamybos, maišymo ir kitų operacijų, kurios bus vykdomos sandėlyje su akcizais apmokestinamomis prekėmis, techniniai reglamentai;

- akcizais apmokestinamų prekių kiekio matavimo priemonių plombavimo schemos, plombavimo aktas, jei šios priemonės turi būti užplombuotos;

- dokumentų, įrodančių, kad sandėlyje bus užtikrinta akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, apsauga nuo neteisėto išgabenimo iš sandėlio, kopijos;

- pranešimo apie identifikavimo EORI kodo Lietuvos Respublikos muitinės prievolininkų registre suteikimą kopija, jeigu sandėlio savininkas FR0644P1 formoje nurodo, kad sandėlyje bus vykdomos veiklos rūšys „iš importo vietos išvežti prekes taikant AMLAR (veiklos kodas 600)" ir „išvežti akcizines prekes į vietą, kurioje jos bus išgabentos iš Bendrijos teritorijos (veiklos kodas 700)";

- kiti dokumentai, kurių gali pareikalauti mokesčių administratorius.

Kai prašoma papildyti leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, kartu su prašymu (FR0644 forma) turi būti pateikta pageidaujamų sandėlyje atlikti operacijų su akcizais apmokestinamomis prekėmis technologinės schemos, techniniai reglamentai ir pan. Jeigu numatoma vykdyti importo ir/ar eksporto veiklą, savininkas turi pateikti Lietuvos Respublikos muitinės pranešimo apie identifikavimo kodo (EORI) Lietuvos Respublikos muitinės prievolininkų registre suteikimą kopiją.

Kai prašoma iš leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį išbraukti tam tikras prekes, kartu su prašymu (FR0644 forma) turi būti pateikta laisvos formos atsisakomų laikyti prekių ir / ar vykdyti veiklos rūšių sąrašas.

Kai prašoma pakeisti leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, kartu su prašymu (FR0644 forma) turi būti pateikta sandėlio savininko pavadinimo arba vardo, pavardės, sandėlio savininko mokesčių mokėtojo buveinės ar sandėlio adreso pasikeitimo faktą įrodantys dokumentai.

Kai prašoma išduoti leidimo dublikatą, kartu su prašymu (FR0644 forma) turi būti pateiktas leidimo praradimo aplinkybių paaiškinimas ir turimi tokio praradimo įrodymai.

Kai prašoma išregistruoti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ar jo savininką, teikiamas atitinkamai užpildytas FR0644 formos prašymas.

Paslaugos teikimo būdai

Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį, tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu vmi@vmi.lt.

Paslaugos teikėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos.

Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau — MIC).

Teisės aktai

2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinanti Direktyvą 92/12/ EEB (Oficialusis leidinys L: 2009-01-14, Nr. 9);

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimas Nr. 821 „Dėl akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. 157 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. 174 „Dėl akcizų sumokėjimą užtikrinančių dokumentų priėmimo, registravimo ir naudojimo taisyklių".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.

 

Failas Akcizų subjektų įregistravimas
Failas Akcizų subjektų duomenų keitimas
Failas Akcizų subjektų išregistravimas