Paslaugos

« Grįžti

Informacijos teikimas tretiesiems asmenims

Atnaujinimo data: 2014-08-28

Paslaugos pavadinimas

Informacijos teikimas tretiesiems asmenims.

Paslaugos gavėjai

Juridiniai ir fiziniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas

 

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo numatytais atvejais tretieji asmenys gali gauti informaciją apie mokesčių mokėtoją.

Mokesčių administratoriui pateikta paslaptyje nelaikoma informacija apie mokesčių mokėtoją gali būti teikiama tretiesiems asmenims be mokesčių mokėtojo sutikimo ar žinios, esant teisėtiems bei apibrėžtiems šios informacijos panaudojimo tikslams, kai tai būtina jų funkcijoms atlikti. Laikoma paslaptyje informacija apie mokesčių mokėtoją gali būti teikiama tretiesiems asmenims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais, kai tai būtina jų funkcijoms atlikti. Kitiems asmenims, kai mokesčių mokėtojas raštu prašo arba sutinka (neprieštarauja), kad informacija būtų atskleista.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

Vienkartinio informacijos teikimo raštu atveju asmuo turi pateikti:
- rašytinį prašymą;
- įgaliojimą, jei prašymą teikia įgaliotas asmuo.
Daugkartinio informacijos teikimo atveju centrinis mokesčių administratorius su asmeniu gali sudaryti duomenų teikimo sutartį.

Paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos, jei teisės aktai nenumato kitų terminų.

Paslaugos teikimo būdai

Žodžiu (telefonu, betarpiškai), raštu (paštu, el. paštu, automatiniu būdu pagal duomenų teikimo sutartį.

Informacija apie mokesčių mokėtojus viešai skelbiama VMI internetinėje svetainėje skyrelyje Informacijos rinkmenos.

Paslaugos teikėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos ir apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. VA-147 „Dėl Paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimo tretiesiems asmenims taisyklių patvirtinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. VA-77 „Dėl Asmenų aptarnavimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.