Paslaugos

« Grįžti

Leidimų įsigyti gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje išdavimas/ duomenų keitimas

Atnaujinimo data: 2017-06-13

Paslaugos pavadinimas

Leidimų įsigyti gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje išdavimas/ duomenų keitimas.

Paslaugos gavėjai

Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas

Leidimai taikant akcizų lengvatą įsigyti gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje žemės ūkio veiklos subjektams parengiami automatizuotai pagal valstybės įmonės Žemės ūkio ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC) Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktus duomenis, naudojamus gazolių kiekiui apskaičiuoti. Žemės ūkio veiklos subjekto leidimas išduodamas per Mano VMI.

Žemės ūkio veiklos subjekto leidimo duomenys keičiami ŽŪIKVC Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikus pasikeitusius žemės ūkio veiklos subjekto duomenis, pagal kuriuos apskaičiuojamas leistinas įsigyti gazolių kiekis.

Žemės ūkio veiklos subjektai, pageidaujantys iš kito žemės ūkio veiklos subjekto (valdos perleidėjo) perimti neįsigytų gazolių kiekio likutį turi kreiptis į mokesčių administratorių.

Paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas arba jo duomenys pakeičiami per 10 darbo dienų nuo ŽŪIKVC pateikiamų duomenų Valstybinei mokesčių inspekcijai gavimo dienos. Neįsigytų gazolių kiekio likutis valdos perleidėjui perduodamas per 10 darbo dienų nuo ŽŪIKVC pateikiamų duomenų Valstybinei mokesčių inspekcijai gavimo dienos.

Prašymo forma ir pateikimo terminas

Prašymo perimti gazolių kiekio likutį pavyzdinė forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-131 „Dėl Akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų įsigijimo leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo" (Leidimų įsigyti gazolių išdavimo ir panaikinimo taisyklių 2 priedas). 

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

Prašymas išduoti leidimą arba pakeisti leidimo duomenis neteikiamas.

Paslaugos teikimo būdai

Leidimas įsigyti gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje išduodamas elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį. Jeigu mokesčių mokėtojas neturi galimybės prisijungti prie Mano VMI ir atsispausdinti parengtą leidimą, leidimas gali būti atspausdintas jam atvykus į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją.

Prašymas perimti gazolių kiekio likutį pateikiamas tiesiogiai arba paštu. Jeigu prašymas teikiamas tiesiogiai, taip pat turi būti pateiktas galiojantis asmens dokumentas, patvirtinantis asmens tapatybę.

Paslaugos teikėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos.

Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą telefonais:

1882 arba +370 5 255 3190.

Teisės aktai

 

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. 667 „Dėl Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d. nutarimo Nr. 145 „Dėl Atleistų nuo akcizų dyzelinių degalų, skirtų naudoti žemės ūkyje, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje, įsigijimo taisyklių patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2003 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. V-131 „Dėl Akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų įsigijimo leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo".  

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.


Atmintinė apie gazolius, skirtus naudoti žemės ūkyje