Paveldimo turto apmokestinamosios vertės pažymos išdavimas

Paslaugos pavadinimas

Paveldimo turto apmokestinamosios vertės pažymos išdavimas.

Paslaugos gavėjai

Fiziniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas

 

Turtą paveldėję fiziniai asmenys privalo mokėti paveldimo turto mokestį, išskyrus Paveldimo turto mokesčio įstatyme išvardytus asmenis.

Paveldėjus turtą Lietuvoje, mokesčio dydis yra nurodomas paveldimo turto apmokestinamosios vertės pažymoje (FR0514), kurią išduoda mokesčių administratorius. Ši pažyma galioja 90 kalendorinių dienų.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, paveldėjęs turtą užsienio valstybėse, privalo pats arba per įgaliotą asmenį pateikti tinkamai užpildytą FR0585 formos deklaraciją su jos papildomu lapu (FR0585P forma) ir sumokėti mokestį (FR0514 pažyma neišduodama).

Paslaugos suteikimo trukmė

Per 10 darbo dienų nuo prašymo išduoti pažymą pateikimo dienos.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

- Prašymas apskaičiuoti paveldimo turto apmokestinamąją vertę;
- notaro išduota laisvos formos pažyma apie paveldimą turtą arba palikimo apyrašas;
- dokumentai, kuriais remiantis nustatoma paveldimo turto apmokestinamoji vertė.

Paslaugos teikimo būdai

Paštu, tiesiogiai.

Paslaugos teikėjas

Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 13 d. nutarimas Nr. 24 „Dėl Paveldimo turto apmokestinamosios vertės apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. V-80 „Dėl pažymos apie paveldimo turto vertę FR0513 formos ir pažymos apie paveldimo turto apmokestinamąją vertę FR0514 formos parvirtinimo" (nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. VA-27 redakcija);

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. V-325 „Dėl Užsienio valstybėse paveldimo turto mokesčio deklaracijos bei jos papildomo lapo formų, jų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.