Informaciniai pranešimai

Dėl leidinio „PVM ir akcizų lengvatų taikymas diplomatinių atstovybių ir NATO kariuomenių vienetų įsigyjamoms prekėms (paslaugoms)“

Atnaujinimo data: 2020-04-10
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) praneša, kad parengtas leidinys „Dėl PVM ir akcizų lengvatų taikymo diplomatinių atstovybių...

Dėl teisės akto pripažinimo netekusiu galios

Atnaujinimo data: 2020-01-08
Informuojame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. VA-2 pripažintas netekusiu galios Valstybinės...

Dėl informacinio pranešimo (dėl 2004 m. Liepos 5 d. įsakymo Nr. VA-126 pakeitimo)

Atnaujinimo data: 2020-01-08
Informuojame apie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. VA-118 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie...

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. Gruodžio 19 d. įsakymo VA-107

Atnaujinimo data: 2019-12-30
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) parengė paaiškinimą apie reikalavimus apskaitos žurnalui (PVM įstatymo 78 str. 5-1 dalis),...

Dėl informacinio pranešimo (Dėl 2015 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. VA-49 pakeitimo)

Atnaujinimo data: 2019-12-23
Informuojame apie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymą Nr. VA-106 „Dėl Valstybinės...

Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo

Atnaujinimo data: 2019-11-20
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) parengė paaiškinimą dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatų...

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 442 pakeitimo

Atnaujinimo data: 2019-12-04
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 1182 pakeistos Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms...

Dėl pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių pakeitimo

Atnaujinimo data: 2019-12-20
Informuojame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. VA-99 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie...

Tiesioginis PVM ir (arba) akcizų lengvatų taikymas

DĖL TIESIOGINIO PVM IR (ARBA) AKCIZŲ LENGVATŲ TAIKYMO

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Teisės aktai, reglamentuojantys tiesioginio taikymo PVM ir (arba) akcizų lengvatas.

 

  • Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir Europos Sąjungos įstaigoms, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 442 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir Europos Sąjungos institucijoms, įstaigoms ir Europos investicijų bankui" (toliau – Nutarimo taisyklės);
  • Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų taikymo taisyklės, patvirtintos 2004 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. VA-126 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo Lietuvos Respublikoje įsikūrusioms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių, įstaigų ir organizacijų nariams ir jų šeimų nariams bei Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos Šalių kariuomenių vienetams ir (arba) juos lydintiems civiliams darbuotojams".

 


2. Ką reiškia tiesioginio taikymo PVM ir (arba) akcizų lengvatos?


Prekių (paslaugų) pardavimo metu prekėms (paslaugoms) taikomas 0 proc. PVM tarifas (toliau – PVM lengvata) ir (arba) prekėms neskaičiuojami akcizai (toliau – akcizų lengvata).


3. Kokie asmenys turi teisę prekes (paslaugas) įsigyti su PVM ir (arba) akcizų lengvatomis?

 

  • Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės ir (arba) konsulinės įstaigos Lietuvos Respublikoje oficialiai veiklai bei šių atstovybių ir įstaigų nariai, išskyrus aptarnaujantįjį personalą, ir kartu gyvenančius jų šeimų narius asmeniniam naudojimui ir (arba) įsikūrimui, jeigu šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir (ar) jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika;
  • Lietuvos Respublikoje pripažintos ir įsikūrusios tarptautinės organizacijos ar jų atstovybės, taip pat šių organizacijų ir atstovybių nariai, jeigu tai numatyta tarptautinėse sutartyse, pagal kurias steigiamos tarptautinės organizacijos, arba Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse su atitinkama tarptautine organizacija;
Aukščiau paminėtuose punktuose nurodytos Lietuvos Respublikoje įsikūrusios diplomatinės atstovybės ir (arba) konsulinės įstaigos, Lietuvos Respublikoje pripažintos ir įsikūrusios tarptautinės organizacijos ar jų atstovybės toliau bus laikomos atstovybe, o minėtų atstovybių ir įstaigų nariai, išskyrus aptarnaujantįjį personalą, ir kartu gyvenančius jų šeimų narius asmeniniam naudojimui ir (arba) įsikūrimui, jeigu šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir (ar) jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika, Lietuvos Respublikoje pripažintų ir įsikūrusių tarptautinių organizacijų ir atstovybių nariai toliau bus laikomi atstovybės nariais.
  • Europos Sąjungos (toliau ‒ ES) įsteigtų Lietuvos Respublikoje įstaigų, kurioms taikomas Protokolas dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų (toliau ‒ ES įstaigos), darbuotojai (išskyrus aptarnaujantį personalą ir Europos Sąjungos valstybių narių deleguotus ekspertus) (toliau ‒ ES įstaigų darbuotojai) asmeniniam naudojimui ir (arba) įsikūrimui tiekiamas prekes.

 INFORMACIJA ATSTOVYBEI, ATSTOVYBĖS NARIUI AR ES INSTITUCIJOS DARBUOTOJUI

4. Ar visi prekių (paslaugų) pardavėjai privalo taikyti PVM ir (arba) akcizų lengvatas?


Kadangi teisės aktai leidžia pardavėjams pasirinkti taikyti PVM ir (arba) akcizų lengvatas tiesiogiai atstovybės, atstovybės narių, ES įstaigų darbuotojų įsigyjamoms prekėms (paslaugoms), ar netaikyti, vadinasi, minėtas lengvatas tiesiogiai taiko tik tie pardavėjai, kurie yra pasirinkę jas taikyti.


5. Kaip įsigyti prekes (paslaugas) su PVM ir (arba) akcizų lengvatomis?


Asmuo, norėdamas prekes (paslaugas) įsigyti su PVM ir (arba) akcizų lengvatomis, turėtų:
1. Susirasti pardavėją, kuris pasirinkęs PVM ir (arba) akcizų lengvatas taikyti tiesiogiai, ir jo paprašyti, kad sudarytų prekių (paslaugų) užsakymo formą, kurioje būtų nurodomos visos ketinamos iš to pardavėjo įsigyti prekės (paslaugos) (plačiau žr. atsakymus į 8, 9 klausimus);
2. Turėdamas pardavėjo patvirtintą užsakymo formą (kuri galioja 1 mėn.), turėtų nedelsdamas iš VMI svetainės parsisiųsti Tiesioginio atleidimo nuo PVM ir / arba akcizų sertifikato (toliau – sertifikatas) formą ir užpildyti sertifikato 1 ir 2 dalis techninėmis priemonėmis (t. y. kompiuteriu, planšete ar pan., formos negalima pildyti tušinuku, pieštuku ar pan. priemonėmis), užpildytą sertifikatą pasirašyti ir pateikti jį kartu su užsakymo forma (bei tam tikrais atvejais su Užsienio reikalų ministerijos (toliau – URM) išduotu patvirtinimu, žr. atsakymą į 15 klausimą) Vilniaus AVMI Administravimo ir personalo skyriui asmeniškai arba paštu (Ulonų 2, Vilnius);
3. Atvykti asmeniškai į Vilniaus AVMI atsiimti patvirtintą sertifikatą (jei Vilniaus AVMI nusprendžia sertifikatą tvirtinti);
4. Su patvirtintu sertifikatu ir užsakymo forma kreiptis į tą patį pardavėją, kuris sertifikate nurodytoms prekėms (paslaugoms) pritaikys PVM ir (arba) akcizų lengvatas.


6. Kaip gauti Vilniaus AVMI patvirtintą sertifikatą?


Asmuo, norėdamas gauti patvirtintą sertifikatą, turėtų: 1. Kreiptis į pardavėją, iš kurio ketinama pirkti prekes (paslaugas), ir paprašyti, kad pastarasis parengtų ir pateiktų užsakymo formą;
2. Gavęs užsakymo formą, asmuo turėtų nedelsdamas iš VMI svetainės parsisiųsti sertifikato formą ir užpildyti sertifikato 1 ir 2 dalis techninėmis priemonėmis, užpildytą sertifikatą pasirašyti ir pateikti jį kartu su užsakymo forma (bei tam tikrais atvejais su URM išduotu patvirtinimu, žr. atsakymą į 15 klausimą) Vilniaus AVMI Administravimo ir personalo skyriui asmeniškai arba paštu (Ulonų 2, Vilnius);
3. Atvykti asmeniškai į Vilniaus AVMI atsiimti patvirtintą sertifikatą (jei Vilniaus AVMI nusprendžia sertifikatą tvirtinti).


7. Kokie asmenys gali kreiptis į pardavėją dėl užsakymo formos gavimo?


Atstovybė (atstovybės vadovas arba jo įgaliotas asmuo), atstovybės narys ar ES įstaigos darbuotojas, norintys prekes (paslaugas) įsigyti su PVM ir (arba) akcizų lengvatomis.


8. Kur kreiptis dėl užsakymo formos gavimo?


Dėl užsakymo formos parengimo ir gavimo reikia kreiptis į konkretų prekių (paslaugų) pardavėją, pasirinkusį taikyti PVM ir (arba) akcizų lengvatas tiesiogiai.


9. Kada reikia kreiptis į pardavėją dėl užsakymo formos gavimo?


Dėl užsakymo formos parengimo į pardavėją reikia kreiptis prieš įsigyjant konkrečias prekes (paslaugas).


10. Kokiu būdu pardavėjas turi pateikti užsakymo formą atstovybės vadovui arba jo įgaliotam asmeniui, atstovybės nariui ar ES įstaigos darbuotojui?


Užpildytą užsakymo formą (elektroniniu būdu ar popierinę) pardavėjai įteikti minėtiems asmenims gali savo pasirinktu būdu, pvz. paštu, el. paštu, asmeniškai.


11. Kiek laiko galioja užsakymo forma?


Užsakymo forma galioja ne ilgiau kaip vieną mėnesį nuo jos išdavimo dienos.


12. Kur rasti sertifikato formą?


Sertifikato formą galima rasti VMI svetainės.


13. Kas turi užpildyti sertifikato formą, ją pasirašyti ir kreiptis į Vilniaus AVMI dėl patvirtinimo?


Atstovybė (atstovybės vadovas arba jo įgaliotas asmuo), atstovybės narys ar ES įstaigos darbuotojas turi užpildyti sertifikato 1 ir 2 dalis bei sertifikatą pasirašyti. Jeigu prekės (paslaugos) įsigyjamos atstovybės vardu, sertifikatą pasirašo atstovybės vadovas arba jo įgaliotas asmuo, jeigu - atstovybės nario ar ES įstaigos darbuotojo vardu, pasirašo atstovybės narys ar atitinkamai ES įstaigos darbuotojas. Kreiptis į Vilniaus AVMI dėl sertifikato patvirtinimo gali atstovybės vadovas arba jo įgaliotas asmuo, atstovybės narys ar ES įstaigos darbuotojas.


14. Kokiomis priemonėmis atstovybės vadovas arba jo įgaliotas asmuo, atstovybės narys ar ES įstaigos darbuotojas turi užpildyti sertifikatą?


Techninėmis priemonėmis (pvz., kompiuteriu, planšete).


15. Ar kreipiantis dėl sertifikato patvirtinimo reikia pridėti URM patvirtinimą (leidimą) jeigu norima įsigyti prekes (paslaugas), nurodytas Nutarimo taisyklių priede (Prekių ir paslaugų, kurioms netaikoma pridėtinės vertės mokesčio lengvata, sąrašas), su PVM lengvata?


Taip, URM patvirtinimą reikia pridėti, jeigu atstovybei, atstovybės nariui ar ES įstaigos darbuotojui yra taikomi Nutarimo taisyklėse nustatyti apribojimai.


16. Kokiu būdu Vilniaus AVMI gali būti pateiktas sertifikatas ir užsakymo forma?


Tiesiogiai Vilniaus AVMI Administravimo ir personalo skyriui arba paštu (Ulonų g. 2, Vilnius).


17. Kiek laiko galioja sertifikatas?


Sertifikatas galioja mėnesį nuo jo patvirtinimo dienos arba iki akreditacijos pažymėjimo galiojimo pabaigos (jeigu akreditacijos pažymėjimo galiojimo terminas yra trumpesnis negu mėnuo, pvz. sertifikatas patvirtintas 2020-01-15, akreditacijos pažymėjimas galioja iki 2020-01-30, tai sertifikatas galioja iki 2020-01-30).


18. Ar galima su vienu sertifikatu prekes (paslaugas) su PVM ir (arba) akcizų lengvatomis įsigyti iš kelių pardavėjų?


Ne, su vienu sertifikatu prekes (paslaugas) su PVM ir (arba) su akcizų lengvatomis galima įsigyti tik iš vieno konkretaus pardavėjo.


19. Ar su turimu sertifikatu prekes (paslaugas) galima įsigyti keleto pirkimų metu?


Jeigu užsakymo formoje nurodytos prekės (paslaugos) neparduodamos iš karto, tai tokiu atveju antrą kartą su tuo pačiu sertifikatu ir užsakymo forma pardavėjai negali parduoti likusių prekių (paslaugų).


20. Ar, taikant PVM ir (arba) akcizų lengvatas, taikomi teisės aktuose nustatyti apribojimai ir kitos sąlygos (kaip ir PVM ir (arba) akcizų grąžinimo atveju)?


Taip, apribojimai taikomi. Vilniaus AVMI, prieš patvirtindama sertifikatą, patikrina, ar užsakymo formoje nurodytos prekės (paslaugos) ir kitos aplinkybės atitinka visas teisės aktuose nurodytas sąlygas.


21. Per kiek laiko sertifikatas patvirtinamas?


Per 5 darbo dienas nuo sertifikato gavimo dienos Vilniaus AVMI sertifikatą patvirtina arba priima sprendimą sertifikato nepatvirtinti.


22. Ar sertifikatas patvirtinamas, jeigu kartu pateiktoje užsakymo formoje yra nurodytos ne tik tos prekės (paslaugos), kurioms taikoma PVM ir (arba) akcizų lengvatos, bet ir tos, kurioms minėtos lengvatos netaikomos?


Sertifikatas tvirtinamas tik tuo atveju, jeigu visoms užsakymo formoje nurodytoms prekėms (paslaugoms) taikomos PVM ir (arba) akcizų lengvatos. Tačiau jeigu minėtoje formoje yra prekių (paslaugų), kurioms netaikomos PVM ir (arba) akcizų lengvatos, sertifikatas netvirtinamas. Tokiu atveju pakartotinai reikia kreiptis į pardavėją dėl naujos užsakymo formos gavimo, kuri su naujai užpildytu sertifikatu teikiama Vilniaus AVMI patvirtinimui.


23. Kokiu būdu Vilniaus AVMI patvirtintas sertifikatas arba sprendimas neišduoti sertifikato įteikiamas atstovybei (atstovybės vadovui arba jo įgaliotam asmeniui), atstovybės nariui ar ES įstaigos darbuotojui?


Sertifikatas arba sprendimas neišduoti sertifikato atstovybei (atstovybės vadovui arba jo įgaliotam asmeniui), atstovybės nariui ar ES įstaigos darbuotojui įteikiamas asmeniškai atvykus į Vilniaus AVMI.


24. Kokius dokumentus reikia turėti, atsiimant sertifikatą arba sprendimą jo neišduoti?


Atsiimdami sertifikatą arba sprendimą jo neišduoti, atstovybės narys ar ES įstaigos darbuotojas Vilniaus AVMI darbuotojui privalo pateikti akreditacijos pažymėjimą, o atstovybės įgaliotas asmuo ‒ atstovybės vadovo pasirašytą ir atstovybės spaudu patvirtiną įgaliojimą, taip pat įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.INFORMACIJA PARDAVĖJAMS

25. Ar visi prekių (paslaugų) pardavėjai privalo taikyti PVM ir (arba) akcizų lengvatas tiesiogiai?


Ne, tik tie prekių (paslaugų) pardavėjai, kurie PVM ir (arba) akcizų lengvatas yra pasirinkę taikyti tiesiogiai.


26. Ar pardavėjai turi Valstybinei mokesčių inspekcijai deklaruoti savo pasirinkimą taikyti PVM ir (arba) akcizų lengvatas tiesiogiai?


Ne, neturi.


27. Ar pardavėjai, pasirinkę taikyti PVM ir (arba) akcizų lengvatas tiesiogiai, tai privalo daryti tam tikrą laiką?


Pardavėjas sprendžia savo nuožiūra, kokį laikotarpį taikyti PVM ir (arba) akcizų lengvatas tiesiogiai.


28. Kas gali kreiptis į prekių (paslaugų) pardavėjus dėl PVM ir (arba) akcizų lengvatų tiesioginio taikymo?


Atstovybė (atstovybės vadovo įgaliotas asmuo), atstovybės narys ar ES įstaigos darbuotojas (t. y., tie asmenys, kurie prekes (paslaugas) nori įsigyti su PVM ir (arba) akcizų lengvatomis), prieš kreipdamiesi į Vilniaus AVMI dėl sertifikato patvirtinimo.


29. Kas turi užpildyti užsakymo formą?


Pardavėjas, pasirinkęs konkrečiai atstovybei, atstovybės nariui ar ES įstaigos darbuotojui parduoti konkrečias prekes (paslaugas) su PVM ir (arba) akcizų lengvatomis tiesiogiai, turi pats užpildyti užsakymo formą.


30. Kokie rekvizitai turi būti nurodyti užsakymo formoje ir, ar pardavėjas turi vertinti, ar prekėms (paslaugoms) taikomos PVM ir (arba) akcizų lengvatos ar netaikomos?


Parduodamų konkrečių prekių (paslaugų) pavadinimai; jų kiekiai; apmokestinamosios vertės (be PVM ir (arba) arba akcizų); PVM ir (arba) akcizų sumos; kainos su PVM ir (arba) akcizais; užsakymo suma (su PVM ir (arba) akcizais).
Pardavėjas, formuodamas užsakymo formą, neprivalo vertinti, ar atstovybės vadovo arba jo įgalioto asmens, atstovybės nario ar ES įstaigos darbuotojo pasirinktoms prekėms (paslaugoms) taikomos, ar netaikomos PVM ir (arba) akcizų lengvatos ir kiti teisės aktuose nustatyti reikalavimai.
Kai pardavėjui pateikiamas Vilniaus AVMI patvirtintas sertifikatas, jis visoms jame nurodytoms prekėms (paslaugoms) turi taikyti PVM ir (arba) akcizų lengvatas.


31. Kiek laiko galioja užsakymo forma?


Užsakymo forma galioja ne ilgiau kaip vieną mėnesį nuo jos išdavimo.


32. Kam ir kada pateikiama užsakymo forma?


Pardavėjo užpildyta ir patvirtinta užsakymo forma pateikiama prekes (paslaugas) užsisakančiam asmeniui, kuris ją turi pateikti Vilniaus AVMI kartu su teikiamu tvirtinti sertifikatu.


33. Kokiu būdu galima pateikti užpildytą užsakymo formą atstovybės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, atstovybės nariui ar ES įstaigos darbuotojui?


Užpildytą užsakymo formą (elektroniniu būdu ar popierinę) pardavėjai įteikti minėtiems asmenims gali savo pasirinktu būdu, pvz. paštu, el. paštu, asmeniškai.


34. Ką turi daryti pardavėjai iš atstovybės vadovo ar jo įgalioto asmens, atstovybės nario ar ES įstaigos darbuotojo gavę sertifikatą su užsakymo forma?


Pardavėjai, gavę sertifikatą su užsakymo forma, turi:
1. prieš parduodami prekes (paslaugas):
1.1. įsitikinti sertifikate nurodytų asmenų tapatybe;
1.2. patikrinti sertifikato galiojimo terminą;
1.3. patikrinti, ar sertifikate nurodyti šio pardavėjo duomenys yra teisingi;

2. pardavę prekes (paslaugas):
2.1. pateikti atstovybei (atstovybės vadovui ar įgaliotam asmeniui), atstovybės nariui arba ES įstaigos darbuotojui
pardavimą patvirtinančius dokumentus (PVM sąskaitą faktūrą ar sąskaitą faktūrą);
2.2. užpildyti sertifikato 4 dalį;
2.3. įvykdyti atsakyme į 36 klausimą nurodytas prievoles mokesčių administratoriui.


35. Ar pardavėjai, pardavę prekes (paslaugas), privalo pasilikti sertifikato kopiją?


Taip, privalo pasilikti sau kaip įrodymą, kad 0 proc. PVM tarifas buvo pritaikytas ir (arba) akcizai buvo neskaičiuojami teisėtai.


36. Ar, pardavus prekes (paslaugas), sertifikato kopiją reikia pateikti mokesčių administratoriui?


Sertifikato bei PVM sąskaitos faktūros, kuria buvo įformintas prekių (paslaugų) pardavimas, kopijos su atitinkamo mokestinio laikotarpio Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0600 forma pateikiamos Valstybinei mokesčių inspekcijai.


37. Ar taikant PVM ir (arba) akcizų lengvatas, taikomi teisės aktuose nustatyti apribojimai ir kitos sąlygos (kaip ir PVM ir (arba) akcizų grąžinimo atveju)?


Taip, apribojimai taikomi. Vilniaus AVMI, prieš patvirtindama sertifikatą, patikrina, ar užsakymo formoje nurodytos prekės (paslaugos) ir kitos aplinkybės atitinka visas teisės aktuose nurodytas sąlygas. Vilniaus AVMI sertifikatą tvirtina tik tuo atveju, jeigu visoms užsakymo formoje nurodytoms prekėms (paslaugoms) taikomos PVM ir (arba) akcizų lengvatos. Todėl, jeigu minėtoje formoje yra prekių (paslaugų), kurioms netaikomos PVM ir (arba) akcizų lengvatos, sertifikatas netvirtinamas. Tokiu atveju pakartotinai reikia kreiptis į pardavėją dėl naujos užsakymo formos gavimo, kuri su naujai užpildytu sertifikatu pakartotinai teikiama Vilniaus AVMI patvirtinimui.


38. Kokia tvarka taikomos PVM ir (arba) akcizų lengvatos įsigyjant akcizais apmokestinamas prekes (pvz., alkoholį)?


Akcizais apmokestinamos prekės su PVM ir (arba) akcizų lengvatomis gali būti įsigyjamos tik iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlių. Šio sandėlio savininkas, parduodamas akcizais apmokestinamas prekes (panaikindamas joms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą), turi išrašyti akcizų apskaičiavimo dokumentą.


39. Kokie apribojimai taikomi, įsigyjant akcizais apmokestinamas prekes?


Akcizų lengvata (kaip ir akcizų grąžinimas) netaikoma įsigyjant apdorotą tabaką, kaitinamojo tabako produktus ir elektroninių cigarečių skystį, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme (šis apribojimas netaikomas teisės aktų nustatyta tvarka).


Dažniausiai užduodami klausimai

PREKIŲ PRISTATYMAS, KAD JOS BŪTŲ PATIEKTOS PAGAL PAREIKALAVIMĄ (angl. call off stock)

Reikalavimai asmenims, kuriems skirtos prekės, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą pristatytos iš kitos ES valstybės narės į Lietuvos Respubliką

1. Kokiuose teisės aktuose yra nustatyta informacija, susijusi su prekių registravimu apskaitos žurnaluose, kurią privalo užpildyti asmenys, kuriems skirtos prekės, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą, iš kitų ES valstybių narių yra pristatytos sandėlius Lietuvos Respublikoje?


Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) 282/2011, kuris privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse, 54a straipsnio 2 dalyje bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. VA-107 patvirtintų Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 42 straipsnyje nurodytais tikslais išvežtų į kitą Europos Sąjungos valstybę narę bei pristatytų iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės prekių registravimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 3, 4 ir 6 punktuose.


2. Ar apmokestinamieji asmenys į Lietuvos Respubliką pristatytų prekių, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą, įregistravimo apskaitos žurnaluose duomenis turi teikti mokesčių administratoriui?


Apmokestinamieji asmenys į Lietuvos Respubliką pristatytų prekių, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą, duomenis turi saugoti 10 metų, o pateikti mokesčių administratoriui privaloma - tik mokesčių administratorius pareikalavus.


3. Kokius reikalavimus, susijusius su prekių registravimu apskaitos žurnaluose, turi įvykdyti asmenys, kuriems skirtos prekės, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą, iš kitų ES valstybių narių yra pristatytos į Lietuvos Respubliką?


Apmokestinamieji asmenys iš kitų ES valstybių narių į Lietuvos Respubliką pristatytas prekes turi įregistruoti laisvos formos apskaitos žurnaluose, kurie gali būti užpildomi ir elektroniniu būdu.


4. Kokiais terminais apskaitos žurnaluose iš kitų ES valstybių narių į Lietuvos Respubliką pristatytos prekės turi būti įregistruojamos?


Ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po prekių pristatymo iš kitų ES valstybių narių į Lietuvos Respubliką.


5. Kokius duomenis apskaitos žurnaluose turi nurodyti asmenys, kuriems skirtos prekės, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą, iš kitų ES valstybių narių yra pristatytos į jų sandėlius (valdomus nuosavybės teise ar kitais pagrindais) Lietuvos Respublikoje?


Apmokestinamieji asmenys, kuriems skirtos prekės, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą, iš kitų ES valstybių narių yra pristatytos į jų sandėlius (valdomus nuosavybės teise ar kitais pagrindais) Lietuvos Respublikoje, apskaitos žurnaluose turi nurodyti:
1. apmokestinamųjų asmenų, kurie iš kitų ES valstybių narių pristato prekes į Lietuvos Respubliką, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą, PVM mokėtojų kodus;
2. gautų prekių aprašymus ir kiekius;
3. gautų prekių pristatymo į sandėlį datas;
4. jiems patiektų prekių apmokestinamąsias vertes, aprašymus ir kiekius bei datas, kai buvo atlikti prekių įsigijimai iš kitų ES valstybių narių;
5. prekių aprašymus, kiekius ir datas, kada prekės buvo paimtos iš sandėlio apmokestinamųjų asmenų, iš kitų ES valstybių narių pristačiusių prekes, nurodymu;
6. sunaikintų arba dingusių prekių, prieš tai pristatytų į sandėlį, aprašymus ir kiekius bei sunaikinimo, praradimo arba vagystės datas arba datas, kai buvo nustatyta, kad prekės yra sunaikintos arba dingusios.


6. Kokius duomenis apskaitos žurnaluose privaloma nurodyti, kai prekės į Lietuvos Respubliką iš kitų ES valstybių narių pristatytos į kitų asmenų, o ne į apmokestinamųjų asmenų, kuriems prekės bus patiektos pagal pareikalavimą, sandėlius?


Apmokestinamieji asmenys, kuriems skirtos prekės, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą, iš kitų ES valstybių narių yra pristatytos į kitų asmenų, o ne į apmokestinamųjų asmenų, kuriems prekės bus patiektos pagal pareikalavimą, sandėlius apskaitos žurnaluose turi nurodyti:
1. apmokestinamųjų asmenų, kurie iš kitų ES valstybių narių pristato prekes į Lietuvos Respubliką, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą, PVM mokėtojų kodus;
2. gautų prekių aprašymus ir kiekius;
3. jiems patiektų prekių apmokestinamąsias vertes, aprašymus ir kiekius bei datas, kai buvo atlikti prekių įsigijimai iš kitų ES valstybių narių.


7. Kokių duomenų apskaitos žurnaluose neprivaloma nurodyti, kai prekės į Lietuvos Respubliką iš kitų ES valstybių narių pristatytos į kitų asmenų, o ne į apmokestinamųjų asmenų, kuriems prekės bus patiektos pagal pareikalavimą, sandėlius, apskaitos žurnaluose?


Neprivaloma užpildyti tokios informacijos:
1. gautų prekių pristatymo į sandėlį datų;
2. prekių aprašymų, kiekių ir datų, kada prekės buvo paimtos iš sandėlio apmokestinamųjų asmenų, iš kitų ES valstybių narių pristačiusių prekes, nurodymu;
3. sunaikintų arba dingusių prekių, prieš tai pristatytų į sandėlį, aprašymų ir kiekių bei sunaikinimo, praradimo arba vagystės datų arba datų, kai buvo nustatyta, kad prekės yra sunaikintos arba dingusios.


Reikalavimai asmenims, išvežusiems prekes iš Lietuvos Respublikos į kitas ES valstybes nares, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą

8. Kokiuose teisės aktuose yra nustatyta informacija, susijusi su prekių registravimu apskaitos žurnaluose, kurią privalo užpildyti asmenys, išvežę prekes iš Lietuvos Respublikos į kitas ES valstybes nares, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą?


Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) 282/2011, kuris privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse, 54a straipsnio 1 dalyje bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. VA-107 patvirtintų Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 42 straipsnyje nurodytais tikslais išvežtų į kitą Europos Sąjungos valstybę narę bei pristatytų iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės prekių registravimo taisyklių 3, 4 ir 5 punktuose.


9. Ar apmokestinamieji asmenys į kitas ES valstybes nares išvežtų prekių, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą, įregistravimo apskaitos žurnaluose duomenis turi teikti mokesčių administratoriui?


Apmokestinamieji asmenys į kitas ES valstybes nares išvežtų prekių, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą, įregistravimo duomenis turi saugoti 10 metų, o pateikti mokesčių administratoriui privaloma - tik mokesčių administratorius pareikalavus.


10. Kokius reikalavimus, susijusius su prekių registravimu apskaitos žurnaluose, turi įvykdyti asmenys, išvežę prekes iš Lietuvos Respublikos į kitas ES valstybes nares, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą?


Apmokestinamieji asmenys į kitas ES valstybes nares išvežtas prekes turi įregistruoti laisvos formos apskaitos žurnaluose, kurie gali būti užpildomi ir elektroniniu būdu.


11. Kokiais terminais apskaitos žurnaluose iš Lietuvos Respublikos į kitas ES valstybes nares prekės turi būti įregistruojamos?


Ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po prekių išvežimo iš Lietuvos Respublikos į kitas ES valstybes nares.


12. Kokius duomenis apskaitos žurnaluose turi nurodyti asmenys, išvežę prekes iš Lietuvos Respublikos į kitas ES valstybes nares, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą?


Apmokestinamieji asmenys, išvežę prekes iš Lietuvos Respublikos į kitas ES valstybes nares, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą, apskaitos žurnaluose turi nurodyti:
1. prekių išvežimo datą ir tai, kad prekės išvežtos iš Lietuvos Respublikos;
2. apmokestinamųjų asmenų, kuriems prekės yra skirtos, PVM mokėtojų kodus, suteiktus ES valstybių narių, į kurias prekės yra pristatomos;
3. ES valstybių narių, į kurias prekės yra išvežtos, sandėlių savininkų PVM mokėtojų kodus, sandėlių, kuriuose prekės laikomos po pristatymo, adresus ir prekių pristatymo į sandėlius datas;
4. į sandėlius pristatytų prekių vertę, aprašymą ir kiekį;
5. apmokestinamųjų asmenų, kurie, pakeičia 2 papunktyje nurodytus apmokestinamuosius asmenis, PVM mokėtojų kodus;
6. pagal pareikalavimą patiektų prekių apmokestinamąsias vertes, aprašymus ir kiekius, taip pat datas, kada išvežtos prekės buvo patiektos, ir asmenų, kuriems prekės patiektos, PVM mokėtojų kodus;
7. į kitas ES valstybes nares išvežtų prekių, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą, tačiau patiektų / laikomų patiektomis pagal kitas PVM įstatymo nuostatas, apmokestinamąsias vertes, aprašymus ir kiekius bei atitinkamus patiekimo pagrindus ir atitinkamų sąlygų atsiradimo datas;
8. į kitas ES valstybes nares išvežtų prekių, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą, tačiau nepatiektų, o laikantis PVM įstatyme nurodytų sąlygų, į Lietuvos Respubliką grąžintų prekių vertes, aprašymus bei kiekius ir nurodytų prekių grąžinimo datas.


Kiti klausimai, susiję su PVM įstatymo 42 straipsnio nuostatų taikymu

13. Kokiuose teisės aktuose nustatytos PVM mokėtojų, kurie išgabena prekes į kitas valstybes nares pagal prekių pristatymui, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą, taikomas sąlygas, prievolės dėl prekių tiekimo ir (arba) paslaugų teikimo į kitas valstybes nares ataskaitos pildymo ir pateikimo?


PVM įstatymo 881 straipsnio 11 dalyje bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 12 d. įsakyme Nr. VA-34 (2019 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 119 redakcija) „Dėl Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos FR0564 formos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo".


14. Ar reikia pardavėjo ir pirkėjo rašytinio susitarimo dėl prekių pristatymo, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą, ar užtenka susitarimo žodžiu?


Nei PVM įstatymas, nei ES teisės aktai nenurodo ir neapibrėžia susitarimo, kuris turi būti sudarytas tarp tiekėjo ir įsigyjančio apmokestinamojo asmens, kuriam ketinama tiekti prekes, sudarymo formos. Todėl teoriškai toks susitarimas galėtų būti sudaromas ir žodžiu. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad iš esmės asmuo, taikantis call-off stock supaprastinimą, turėtų turėti įrodymus, jog jis su pirkėju turi susitarimą, tenkinantį call-off stock reikalavimus, todėl praktiškai rekomenduojama turėti rašytinius susitarimus.


15. Viena iš call-off stock sąlygų: „pardavėjas nėra įsikūręs ir neturi padalinio valstybėje narėje, į kurią siunčiamos prekės", tačiau ar pardavėjas gali būti registruotas PVM mokėtoju toje šalyje (t. y. valstybėje narėje, į kurią siunčiamos prekės)?


Vien tik PVM mokėtojo kodas, suteiktas valstybėje narėje, į kurią prekės atgabenamos, nėra pakankama sąlyga, kad nebūtų laikoma, kad prekės pristatomos, kad būtų patiektos pagal pareikalavimą, kadangi vie tik kodo turėjimas nesukuria įsikūrimo.


16. Kai visos call-off stock sąlygos tenkinamos ir pardavėjas išrašo PVM sąskaitą faktūrą prekių tiekimui, kokią PVM įstatymo ar ES Direktyvos nuorodą joje turi nurodyti?


Išrašomoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodoma PVM įstatymo 49 str. 1 d., Direktyvos 2006/112/EB 138 str. 1 d.


17. Prekės turi būti parduodamos pirkėjui per 12 mėn. terminą. Ar šis terminas skaičiuosis dienomis ar pilnais mėnesiais, pvz. prekės išsiųstos 2020 m. sausio 15 d., prekės gaunamos kitoje valstybėje narėje 2020 m. sausio 20 d., kaip skaičiuojamas 12 mėn. terminas?


PVM įstatymo 42 str. 1 d. 5 punkte numatyta: „šios dalies 2 punkte nurodytas apmokestinamasis asmuo prekes įsigyjančiam apmokestinamajam asmeniui patiekia ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo prekių atgabenimo į kitą valstybę narę", todėl 12 mėn. terminas yra skaičiuojamas nuo atgabenimo į paskirties valstybę, o ne nuo išgabenimo datos.
12 mėnesių laikotarpis prasideda pirmąją laikotarpio pirmosios dienos valandą ir pasibaigia po kalendorinių metų, tos pačios dienos, nuo kurios pradedamas skaičiuoti laikotarpis, paskutinę valandą.
Laikotarpio pradžia yra diena, einanti po dienos, kurią prekės buvo atvežtos. Pavyzdžiui: prekių gabenimas, kai jos pristatomos, kad būtų patiektos pagal pareikalavimą, prasideda 2020 m. sausio 15 d. iš valstybės narės A į valstybę narę B, ir sausio 20 d. prekės atvežamos į sandėlį valstybėje narėje B. 12 mėnesių laikotarpis prasideda sausio 21 d. 00:00 ir baigia galioti 2021 m. sausio 21 d. 24:00.


18. Kokios prievolės laukia, jeigu call-off stock sąlygomis išgabentos prekės prarandamos, kaip tokį įvykį parodyti žurnale, FR0564, FR0600?


Laikoma, kad prekių pristatymas, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą nebeatitinka 42 straipsnio 1 ir 2 dalyje nustatytų sąlygų tuo atveju, jeigu prekes sunaikinamos arba prarandamos (išskyrus smulkių netekčių atvejus). Tokiu atveju laikoma, kad yra įvykęs prekių pervežimas verslo tikslais, prekių įsigijimas iš kitos valstybės narės (atitinkamai deklaruojama ir FR0564, FR0600 formose). Žurnale toks įvykis taip pat fiksuojamas pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 42 straipsnyje nurodytais tikslais išvežtų į kitą Europos Sąjungos valstybę narę bei pristatytų iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės prekių registravimo taisyklių arba 5.7 papunkčio („į kitas ES valstybes nares išvežtų prekių, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą, tačiau patiektų / laikomų patiektomis pagal PVM įstatymo 51 straipsnio 4 ar 5 dalių nuostatas, apmokestinamąsias vertes, aprašymus ir kiekius bei PVM įstatymo 5 straipsnio 4 ar 5 dalyje nurodytus atitinkamus pagrindus ir atitinkamų sąlygų atsiradimo datas), arba 6.6 papunkčio („sunaikintų arba dingusių prekių, prieš tai pristatytų į sandėlį, aprašymus ir kiekius bei sunaikinimo, praradimo arba vagystės datas arba datas, kai buvo nustatyta, kad prekės yra sunaikintos arba dingusios") nuostatas.


19. Kokios prievolės laukia, jeigu call-off stock sąlygomis išgabentos prekės pakeičia pirkėją, kaip tokį įvykį parodyti žurnale, FR0564, FR0600? Kaip skaičiuojamas 12 mėn. terminas?


Pagal PVM įstatymo 42 str. 2 dalies ir PVM įstatymo 51 straipsnio nuostatas prekių tiekimas neįvyksta, kai apmokestinamąjį asmenį, kuriam ketinama tiekti prekes, pakeičia kitas apmokestinamasis asmuo, su sąlyga, kad toks pakeitimas užregistruojamas PVM įstatymo 78 str. 51 d. numatytame žurnale, ir tenkinamos kitos 42 str. 1 d. nustatytos sąlygos.
Toks įvykis yra nedeklaruojamas FR0600 deklaracijoje, tačiau registruojamas FR0564 formos R priede: R2 laukelyje nurodomas veiksmas „perdavimas", R3 laukelyje pasirenkamas valstybės į kurią prekės nugabentos valstybės kodas, R4 laukelyje nurodomas asmens, kuriam prekes buvo ketinama patiekti, PVM mokėtojo kodas, R5 laukelyje pasirenkamas valstybės į kurią prekės nugabentos valstybės kodas (šis laukelis turi sutapti su R3 laukeliu), R6 laukelyje nurodomas to asmens, kuriam perduodamos prekės, PVM mokėtojo kodas.
Įsigyjančio apmokestinamojo asmens pakeitimas nėra susijęs su jokiu „nauju prekių gabenimu", svarbus yra pirminis tų prekių gabenimas, todėl 12 mėnesių laikotarpis prasideda nuo pirminio prekių pristatymo, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą, bet ne nuo įsigyjančio apmokestinamojo asmens, kuriam ketinama tiekti prekes, pakeitimo (t. y. asmens pakeitimas nereiškia naujo 12 mėn. termino skaičiavimo).
Žurnale toks įvykis taip pat fiksuojamas pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 42 straipsnyje nurodytais tikslais išvežtų į kitą Europos Sąjungos valstybę narę bei pristatytų iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės prekių registravimo taisyklių 5.5 papunktį arba 6.2 papunktį.


20. Kokios prievolės laukia, jeigu call-off stock sąlygomis išgabentos prekės pakeičia kainą pvz. buvo sutarta, kad prekių kaina 1000 eurų, tačiau prekės pragulėjo sandėlyje, situacija rinkoje pasikeitė ir jos tiekimo metu kainuoja – 800 eurų. Kaip tokį įvykį parodyti žurnale, FR0564, FR0600?


Tiekimą įforminančioje PVM sąskaitoje faktūroje nurodoma faktinė kaina, už kurią parduodamos prekės. Ataskaitos FR0564 T priede bei PVM deklaracijoje FR0600 deklaruojama faktinė tiekimo kaina. Žurnale pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 42 straipsnyje nurodytais tikslais išvežtų į kitą Europos Sąjungos valstybę narę bei pristatytų iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės prekių registravimo taisyklių 5.4 papunkčio nuostatas yra nurodomos į sandėlius pristatytų prekių vertės (pristatymo momentu), o įvykus tiekimui pagal tų pačių taisyklių 5.6 arba 6.4 papunkčių nuostatas – patiektų prekių vertės( t. y. faktinės vertės).


21. Jeigu prekių nuosavybės perdavimas neįvyksta per numatytą 12 mėn. terminą, ar atsiranda pervežimas verslo tikslais (apmokestinimo momentas – paaiškėjusios aplinkybės), kai tik sueina 12 mėn.?


Taip, atsiranda pervežimas verslo tikslais, apmokestinimo momentas – kita diena po 12 mėn. termino pabaigos.