Prižiūrimų finansų rinkos dalyvių teikiama informacija pagal MAĮ 55 straipsnį

1. Kas yra prižiūrimi finansų rinkos dalyviai?

 

Pagal Lietuvos Respublikos Lietuvos Banko įstatymą (toliau – LBĮ) 42 str. 1 d. prižiūrimi finansų rinkos dalyviai yra bankai, užsienio valstybių bankų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, Centrinė kredito unija, kredito unijos, draudimo įmonės, perdraudimo įmonės, užsienio valstybių draudimo ir perdraudimo įmonių filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, draudimo brokerių įmonės ir užsienio valstybių draudimo ir perdraudimo tarpininkų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, elektroninių pinigų įstaigos, elektroninių pinigų įstaigų tarpininkai ir užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, finansų maklerio įmonės, finansų patarėjo įmonės, reguliuojamos rinkos operatoriai, valdymo įmonės, investicinės bendrovės, depozitoriumai, užsienio valstybių finansų maklerio įmonės ir valdymo įmonių filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, pensijų asociacijos, kontroliuojančiosios investicinės bendrovės ir emitentai, mokėjimo įstaigos ir mokėjimo įstaigų tarpininkai, vartojimo kredito davėjai ir vartojimo kredito tarpininkai, sutelktinio finansavimo platformų operatoriai, mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų operatoriai ir valiutos keityklų operatoriai.


2. Kokie teisės aktai nustato informacijos, nurodytos MAĮ 55 straipsnyje, pateikimo mastą?

 

Informacijos, nurodytos MAĮ 55 str. 1 dalyje, pateikimo mastą nustatė Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2016 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 147 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 55 straipsnio įgyvendinimo" (toliau – nutarimas). Kokia informacija ir apie kokios rūšies sąskaitas turi būti pateikiama Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI) yra reglamentuojama Finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. VA-105.


3. Ar pagal MAĮ 55 straipsnio 1 dalį prižiūrimi finansų rinkos dalyviai privalo teikti VMI informaciją apie atidarytas ir uždarytas sąskaitas visų fizinių asmenų (tiek Lietuvos, tiek užsienio asmenų) ar tik tų fizinių asmenų, kurie yra laikomi nuolatiniais Lietuvos gyventojais?

 

Nuolatinių Lietuvos gyventojų, kaip jie suprantami pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą.


4. Ar pagal MAĮ 55 straipsnio 1 dalį prižiūrimi finansų rinkos dalyviai privalo teikti VMI informaciją apie atidarytas ir uždarytas sąskaitas visų juridinių asmenų ar tik tų juridinių asmenų, kurie yra registruoti Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre (toliau – JAR)?

 

Juridinių asmenų, kaip jie suprantami pagal MAĮ, t. y. juridiniu asmeniu taip pat laikoma bet kokia užsienio valstybės organizacija, pagal Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės įstatymus pripažįstama teisės subjektu.


5. Ar skoliniais įsipareigojimais laikomi įsiskolinimai už finansų rinkos dalyvio klientui teikiamas paslaugas, pvz., išlaidos už pavedimų vykdymą, finansinių priemonių saugojimą, portfelių valdymą ir pan.?

 

Skoliniais įsipareigojimais nėra laikomi įsiskolinimai už finansų rinkos dalyvio klientui teikiamas paslaugas: klientų išlaidos už pavedimų vykdymą, išlaidos dėl finansinių priemonių saugojimo ar dėl finansinių priemonių portfelių valdymo ir pan.


6. Kaip pateikiama informacija apie bendrojo naudojimo sąskaitas ?

 

Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau — CK) 4.47 straipsnio 1 dalį, esant bendro naudojimo sąskaitai kiekvienas iš bendraturčių nuosavybės teisę įgyja pagal sandorį - banko sąskaitos sutartį. Jeigu įstatymu nenustatyta kitaip, bendrosios nuosavybės teisė laikoma daline (CK 4.73 straipsnio 2 dalis) ir, jeigu bendrosios dalinės nuosavybės teisės konkretus kiekvieno bendraturčio dalių dydis nenustatytas, tai preziumuojama, kad jų dalys lygios (CK 4.73 straipsnio 3 dalis). Turint bendro naudojimo banko sąskaitą, preziumuojama, kad bendraturčių dalys yra lygios nepriklausomai nuo to, kiek kuris iš bendraturčių įnešė lėšų į tą sąskaitą. Informacija apie bendraturčius, pvz., sutuoktinius, turėtų būti pateikta atskirai apie kiekvieną iš jų, o bendra sąskaitos suma padalinta per pusę, jeigu nenumatyta kitaip sutartyje. Tokia pati nuostata turėtų būti taikoma ir esant daugiau sąskaitos bendrasavininkų.


7. Kuo naudinga finansų rinkos dalyviams, vykdantiems MAĮ 55 straipsnyje numatytus reikalavimus, 2016-12-30 VMI prie FM su Lietuvos banku sudaryta sutartis Nr. V 2016/(1.131.22-2200)-41.22-10/(1.43-04-2)-270-67 „Dėl Duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos" (toliau – Sutartis)??

 

Ši sutartis buvo sudaryta siekiant mažinti administracinę naštą prižiūrimiems finansų rinkos dalyviams vykdant teisės aktuose įtvirtintas pareigas. Prižiūrimi finansų rinkos dalyviai, jeigu pageidauja, gali prisijungti prie šios Sutarties. Pagal Sutarties nuostatas, Lietuvos banko prižiūrimas finansų rinkos dalyvis laikomas tinkamai įvykdžiusiu MAĮ 55 str. 1 d. numatytą pareigą pateikti duomenis VMI, jei finansų rinkos dalyvis teikia duomenis apie paskolos gavėjus ir jiems suteiktas paskolas Lietuvos bankui bei prisijungia prie Sutarties, o Lietuvos bankas Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis perduoda Sutarties 1 priede „Duomenų teikimo sąlygos" šiuos duomenis VMI:

Lentelės VMI_PRDB_REZULT_MAIN aprašymas:

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Formatas

Būtinas

Aprašymas

 1.  

PASKOLOS_ID                           

NUMBER    

T

Paskolos identifikatorius (sąryšio laukas)

 1.  

INS_DATA

DATE

T

Įrašo suformavimo data, laikas

 1.  

METAI

CHAR(10)

T

Kalendorinių metų, už kuriuos teikiami duomenys, gruodžio 31 diena

 1.  

ASMENS_KODAS

VARCHAR2

(20 CHAR)

T

Paskolos gavėjo asmens kodas (PRDB 9.1.1.1. p.)

 1.  

UU_KODAS

VARCHAR2

(20 CHAR)

N

Ūkininko ūkio registracijos kodas, jeigu asmuo ūkininkas (PRDB 9.1.1.1. p.)

 1.  

LEID_NR

VARCHAR2

(20 CHAR)

N

Jeigu užsienio pilietis arba asmuo be pilietybės nurodo gyvenamąją vietą Lietuvos Respubliką, – leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numeris (PRDB 9.1.1.5. p.)

 1.  

LEID_DATA

CHAR(10)

N

Jeigu užsienio pilietis arba asmuo be pilietybės nurodo gyvenamąją vietą Lietuvos Respubliką, – leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimo laikas (PRDB 9.1.1.5. p.)

 1.  

SALIS

VARCHAR2

(2 CHAR)

N

Šalies kodas (PRDB 9.1.1.6. p.)

 1.  

ASMENS_VARDAS

VARCHAR2

(50 CHAR)

T

Paskolos gavėjo vardas (PRDB 9.1.1.2. p.)

 1.  

ASMENS_PAVARDE

VARCHAR2

(250 CHAR)

T

Paskolos gavėjo pavardė (PRDB 9.1.1.3. p.)

 1.  

FRD_KODAS

VARCHAR2

(5 CHAR)

T

Kreditoriaus (jo filialo), įskaitant kontroliuojamąsias įmones, sutartinį kodą, galiojantį tik duomenų bazėje (Lietuvos banko suteiktas finansų įstaigos kodas) (PRDB 9.2.1. p.), iš lentelės VMI_PRDB_SUBSIDIARIES (FRD_KODAS)

 1.  

SUT_NR

VARCHAR2

(40 CHAR)

T

Sutarties dėl paskolos suteikimo numeris arba kitas skolinio įsipareigojimo identifikacinis numeris (PRDB 9.2.5. p.)

 1.  

SUT_DATA

DATE

T

Paskolos sutarties pasirašymo data (PRDB 9.2.5. p.)

 1.  

GRAZINIMO_TERMINAS

DATE

T

Paskolos galutinio grąžinimo terminas (PRDB 9.4.1. p.)

 1.  

PASKOLOS_RUSIS

VARCHAR2

(4 CHAR)

T

Paskolos rūšies kodas (PRDB 9.2.6. p.) iš lentelės VMI_PRDB_LOAN_TYPES (LOAN_TYPE)

 1.  

SOLIDARIAI

CHAR(1)

N

Nurodoma „T"  jei numatyta, kad paskolą grąžins du arba daugiau asmenų (PRDB 19.1.2. p.) arba „tuščia (null)" jeigu paskolą gražins vienas asmuo.

 1.  

PASKOLOS_SUMA_EUR

NUMBER

T

Sutartyje numatyta paskolos suma (PRDB 9.2.3. p.) perskaičiuota eurais

 1.  

FAKT_SUMA_EUR

NUMBER

T

Faktiško įsiskolinimo suma (PRDB 19.1.8. p.) eurais Kalendorinių metų, kurių informacija teikiama, gruodžio 31 d. esanti skolinio įsipareigojimo suma eurais.

 1.  

GRAZINIMO_BUDAS

VARCHAR2

(4 CHAR)

T

Paskolos sumos grąžinimo būdas, kai paskolos gavėjas ne ūkininkas (PRDB 9.4.1. p.), iš lentelės VMI_PRDB_RETURN_WAYS (CODE)

 

Lentelės VMI_PRDB_REZ_LA aprašymas:

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Formatas

Būtinas

Aprašymas

 1.  

PASKOLOS_ID                          

NUMBER   

T

Paskolos identifikatorius (sąryšio laukas)

 1.  

PASKOLOS_SUMA

NUMBER

T

Sutartyje numatyta paskolos suma (PRDB 9.2.3. p.)

 1.  

PASKOLOS_VALIUTA

VARCHAR2

(3 CHAR)

T

Valiutos kodas (Sutartyje numatyta paskolos valiuta PRDB 9.2.3. p.)

 1.  

PALUK_NORMA

NUMBER

T

Paskolos palūkanų normos skaitinė reikšmė procentais (PRDB 19.1.3. p.)

 

Žinynas, lentelės VMI_PRDB_SUBSIDIARIES aprašymas:

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Formatas

Būtinas

Aprašymas

 1.  

FRD_KODAS

VARCHAR2

(5 CHAR)

T

Kreditoriaus (jo filialo), įskaitant kontroliuojamąsias įmones, sutartinis kodas, galiojantis tik duomenų bazėje (Lietuvos banko suteiktas finansų įstaigos kodas) (PRDB 9.2.1. p.)

 1.  

FRD_PAV

VARCHAR2

(300 CHAR)

T

Kreditoriaus (jo filialo) pavadinimas

 1.  

FRD_KRED_KODAS

VARCHAR2

(5 CHAR)

T

Kreditoriaus sutartinis kodas, galiojantis tik duomenų bazėje

 

Žinynas, lentelės VMI_PRDB_LOAN_TYPES aprašymas:

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Formatas

Būtinas

Aprašymas

 1.  

LOAN_TYPE

VARCHAR2

(4 CHAR)

T

Paskolos rūšies kodas (PRDB 9.2.6. p.)

 1.  

REM

VARCHAR2

(240 CHAR)

T

Paskolos rūšis

 

Žinynas, lentelės VMI_PRDB_RETURN_WAYS aprašymas:

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Formatas

Būtinas

Aprašymas

 1.  

CODE

VARCHAR2

(4 CHAR)

T

Paskolos sumos grąžinimo būdo kodas

 1.  

TXT

VARCHAR2

(100 CHAR)

T

Paskolos sumos grąžinimo būdas, kai paskolos gavėjas ne ūkininkas (PRDB 9.4.1. p.)

 

Finansų rinkos dalyviai VMI turi pateikti šią informaciją apie nuolatinių Lietuvos gyventojų, kaip jie suprantami pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą (toliau – GPMĮ):

a) kiekvienos pas finansų rinkos dalyvį turimos sąskaitos (toliau – sąskaita) kalendorinių metų gruodžio 31 d. likutį (toliau – likutis). Ši informacija turi būti teikiama, jeigu visų pas tą patį finansų rinkos dalyvį asmens turimų sąskaitų likučių suma yra ne mažesnė kaip 5 000 eurų. Apskaičiuojant 2016 metų sąskaitų likučių sumą, įskaitomi visi sąskaitų likučiai, o apskaičiuojant 2017 ir vėlesnių metų sąskaitų likučių sumą, neįskaitomi kreditiniai (neigiami) likučiai. Ši informacija mokesčių administratoriui turi būti pateikiama, pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų kalendorinių metų birželio 1 d.;

b) su sąskaita susijusių per kalendorinius metus gautų įplaukų dydį (toliau – įplaukos). Ši informacija turi būti teikiama, jeigu visų pas tą patį finansų rinkos dalyvį asmens turimų sąskaitų įplaukų suma yra ne mažesnė kaip 15 000 eurų. Apskaičiuojant šią sumą, neįskaitomos įplaukos, kurias asmuo gauna iš vienos pas finansų rinkos dalyvį turimos savo sąskaitos į kitą pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimą savo sąskaitą. Tokio pobūdžio informacija turi būti pateikiama, pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų kalendorinių metų birželio 1 d.;

c) kalendorinių metų gruodžio 31 d. turimus skolinius įsipareigojimus finansų rinkos dalyviui. Ši informacija turi būti pateikiama, pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų kalendorinių metų birželio 1 d. ir pakartotinai atnaujinami bei pateikiami iki kiekvienų metų rugsėjo 1 d., išskyrus tuos atvejus, kai finansų rinkos dalyvio pageidavimu yra sudaryta trišalė VMI, finansų rinkos dalyvio ir Lietuvos banko duomenų teikimo sutartis, kurios pagrindu nurodyta informacija teikiama sutartyje nustatytais būdais ir terminais, bet ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų pabaigos;

d) per kalendorinius metus sumokėtas palūkanas už suteiktus kreditus gyvenamajam būstui statyti arba įsigyti arba palūkanas, sumokėtas už gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą). Ši informacija mokesčių administratoriui turi būti pateikiama, pasibaigus kalendoriniams metams,  iki kitų kalendorinių metų vasario 15 d. Duomenis teikia Lietuvos Respublikoje įregistruoti bankai, kitos kredito įstaigos, finansų įmonės, teikiančios gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą), būsto paskolų draudimo įmonės, taip pat Užsienio valstybių fondų ir valstybinių finansinių institucijų, kurių daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) paketo turėtojai yra užsienio valstybių vyriausybės, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 306  nurodyti užsienio valstybių fondai ir valstybinės finansinės institucijos, kurių daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) paketo turėtojai yra užsienio valstybių vyriausybės. Duomenų pateikimo tvarką nustato VMI prie FM viršininko 2008 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. VA-65 patvirtintos Juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas palūkanas už suteiktus kreditus gyvenamajam būstui statyti arba įsigyti FR0612 formos ir jos papildomo lapo FR0612P formos pildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklės;

e) per kalendorinius metus sumokėtas gyvybės draudimo įmokas. Informacija pateikiama pasibaigus kalendoriniams metams iki kitų kalendorinių metų vasario 15 d. Duomenis teikia asmenys, vykdantys gyvybės draudimo veiklą pagal Lietuvos Respublikos gyvybės draudimo įstatymą. Duomenų pateikimo mokesčių administratoriui tvarką nustato VMI prie FM viršininko 2012 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. VA-85 patvirtintos Juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas gyvybės draudimo įmokas FR0611 formos ir jos papildomo lapo FR0611P formos pildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklės;

f) per kalendorinius metus sumokėtas pensijų įmokas į pensijų fondus, įsteigtus pagal Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatymo nuostatas. Ši formuluotė reiškia, kad tokius duomenis teikia III pakopos pensijų fondai. Pensijų įmokoms į pensijų kaupimo bendrovę pagal Pensijų kaupimo įstatymo nuostatas (t. y. įmokoms į II pakopos pensijų fondus) GPMĮ 21 straipsnio lengvata netaikoma (GPMĮ 21 straipsnio 5 dalis), todėl tokių duomenų II pakopos pensijų fondams teikti nereikia. Informacija pateikiama, pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų kalendorinių metų vasario 15 d. Duomenis teikia Lietuvos Respublikoje įregistruoti pensijų fondų valdymo įmonės, pensijų fondų dalyvių asociacijos ir jiems analogiški subjektai. Duomenų pateikimo mokesčių administratoriui tvarką nustato VMI prie FM viršininko 2008 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. VA-66 patvirtintos Juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas pensijų draudimo įmokas į pensijų kaupimo fondus FR0615 formos ir jos papildomo lapo FR0615P formos pildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklės.

g) per kalendorinius metus išmokėtas vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn sumas. Informacija pateikiama, pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų kalendorinių metų vasario 15 d. Nuo 2018 m. sausio 1 d. mokesčių administratoriui duomenys teikiami vadovaujantis VMI prie FM viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymo VA-9 „Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų užpildymo ir pateikimo taisyklių" (toliau – GPM312 Taisyklės) nuostatomis. Atkreiptinas dėmesys, jog iki 2018 m. sausio 1 d. šie duomenys mokesčių administratoriui buvo pateikiami pateikiant FR0471 forma.

Svarbu pažymėti, kad, jeigu finansų rinkos dalyviai informaciją, išvardytą d, e, f, g punktuose apie sumokėtas pensijų įmokas į pensijų fondus, gyvybės draudimo įmokas, sumokėtas palūkanas už suteiktus kreditus gyvenamajam būstui statyti ar įsigyti, išmokėtas vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo sumas, pateikia mokesčių administratoriui užpildydami FR0611, FR0612, FR0615 GPM312 formas ir jų priedus, pakartotinai pateikti XML rinkmenos nereikia, kadangi šiais duomenimis mokesčių administratorius jau disponuoja. XML rinkmenos teikiamos VMI prie FM viršininko 2016 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. VA-105 „Dėl finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus taisyklių patvirtinimo" nustatyta tvarka.

Taip pat finansų rinkos dalyvis turi pateikti informaciją apie juridinių asmenų, kaip jie suprantami pagal MAĮ nuostatas, per kalendorinius metus gautas įplaukas. Ši informacija turi būti teikiama tik tuomet, jeigu visų pas tą patį finansų rinkos dalyvį asmens turimų sąskaitų įplaukų suma yra ne mažesnė kaip 15 000 eurų. Apskaičiuojant šią sumą, neįskaitomos įplaukos, kurias asmuo gauna iš vienos pas finansų rinkos dalyvį turimos savo sąskaitos į kitą pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimą savo sąskaitą. Informacija apie juridinių asmenų sąskaitas turi būti pateikiama pasibaigus kalendoriniams metams iki kitų kalendorinių metų birželio 1 dienos.


8. Ar finansų rinkos dalyvis turi teikti duomenis apie visų rūšių sąskaitas?

 

Teisės aktuose nenumatyta išimčių, susijusių su sąskaitų rūšimis, todėl finansų rinkų dalyvis turi teikti duomenis apie visų rūšių sąskaitas, įskaitant ir vertybinių popierių sąskaitas. Finansų rinkos dalyvių duomenų teikimas VMI apie visų rūšių sąskaitas nepriklauso nuo to ar sąskaitos yra IBAN formato ar ne, o nuo MAĮ 55 str. nustatytos prievolės.

Pabrėžtina, kad finansų rinkos dalyvis taip pat turi teikti duomenis apie areštuotas, blokuotas sąskaitas, sąskaitas su kreditiniais (neigiamais)  likučiais ir pan.  Neigiamas likutis turėtų būti rodomas su minuso ženklu, o kad sąskaita areštuota ar blokuota tokio požymio nurodyti nereikia, pranešama tik apie sąskaitos rūšį (pvz., atsiskaitomoji, einamoji, indėlio sąskaita ir pan.).


9. Ar e-pinigų institucijoms taikomos kokios nors išimtys?

 

Pagal LBĮ 42 str. 1 d., prie prižiūrimų finansų rinkos dalyvių priskiriamos ir elektroninių pinigų įstaigos, elektroninių pinigų įstaigų tarpininkai ir užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje. Todėl elektroninių pinigų įstaigos  yra priskiriamos prie prižiūrimų finansų rinkos dalyvių, todėl jos turi prievolę teikti mokesčių administratoriui MAĮ 55 str. nurodytą informaciją apie asmenų atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas. Taigi, išimčių elektroninių pinigų įstaigoms tik dėl jų, kaip finansų įstaigos rūšies, nėra numatyta, todėl joms atsiranda pareiga teikti informaciją VMI, naudojantis žiniatinklio paslauga arba įkeliant rinkmeną savitarnos portale TIES.


 

10. Ar apskaičiuojant 2017 ir vėlesnių metų sąskaitų likučių sumą pagal MAĮ 55 str. nuostatas, neįskaitomi kreditiniai (neigiami) likučiai?

 

Nutarimo 1.2. papunktyje nustatyta taisyklė, pagal kurią apskaičiuojant 2016 metų sąskaitų likučių sumą, įskaitomi visi sąskaitų likučiai, o apskaičiuojant 2017 ir vėlesnių metų sąskaitų likučių sumą, neįskaitomi kreditiniai (neigiami) likučiai.


11. Kaip aiškintinos MAĮ 55 straipsnio 1 dalyje numatyta „apyvartų" sąvoka ir Nutarimo 1.3 papunktyje įtvirtinta „įplaukų" sąvoka?

 

Nors MAĮ 55 str. 1 d. pavartota „apyvartos" sąvoka, pažymėtina, kad detalizuojant informacijos pateikimo mastą, Nutarimo 1.3 papunktyje įtvirtinta, kad su sąskaita susijusių per kalendorinius metus gautų įplaukų dydis turi būti teikiamas, jeigu visų pas tą patį finansų rinkos dalyvį asmens turimų sąskaitų įplaukų suma yra ne mažesnė kaip 15 000 eurų. Apskaičiuojant šią sumą, neįskaitomos įplaukos, kurias asmuo gauna iš vienos pas finansų rinkos dalyvį turimos savo sąskaitos į kitą pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimą savo sąskaitą. Atsižvelgiant į tai, kas paminėta, teikiama informacija apie įplaukas.   


12. Kokia tvarka teikiami duomenys apie asmens sąskaitų likučius, remiantis MAĮ 55 straipsniu?

 

Duomenys apie asmens sąskaitų likučius turi būti pateikiami sąskaitų likučių duomenų rinkmenoje, paruoštoje pagal taisyklių 1 priede „Likučių duomenų rinkmenos aprašymas" ir Taisyklių 10 punkte nustatytus reikalavimus. Šios rinkmenos aprašyme, elemento „Sąskaitos rūšis" (indeksas 3.1.1.4.1.) reikšmė paaiškinta, kaip banko sąskaita (atsiskaitomoji, einamoji), indėlio sąskaita, paskolos sąskaita, kaupiamoji sąskaita (steigiamam juridiniam asmeniui), mokėjimo kortelės sąskaita ar kita sąskaita.


13. Kokia tvarka teikiama informacija apie sumokėtas pensijų įmokas į III pakopos pensijų fondus bei ar informacija turi būti pateikta ir apie II pakopos pensijų sąskaitas?

 

Finansų rinkos dalyviai turi pateikti informaciją apie per kalendorinius metus sumokėtas pensijų įmokas į pensijų fondus, įsteigtus pagal Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatymo nuostatas. Ši formuluotė reiškia, kad tokius duomenis teikia III pakopos pensijų fondai. Informacija pateikiama, pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų kalendorinių metų vasario 15 d. Duomenis teikia Lietuvos Respublikoje įregistruoti pensijų fondų valdymo įmonės, pensijų fondų dalyvių asociacijos ir jiems analogiški subjektai. Duomenų pateikimo mokesčių administratoriui tvarką nustato VMI prie FM viršininko 2008 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. VA-66 patvirtintos Juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas pensijų draudimo įmokas į pensijų kaupimo fondus FR0615 formos ir jos papildomo lapo FR0615P formos pildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklės. Pensijų įmokoms į pensijų kaupimo bendrovę pagal Pensijų kaupimo įstatymo nuostatas (t. y. įmokoms į II pakopos pensijų fondus) GPMĮ 21 straipsnio lengvata netaikoma (GPMĮ 21 straipsnio 5 dalis), todėl tokių duomenų II pakopos pensijų fondams teikti nereikia.


14. Kokia valiuta finansų rinkos dalyviai turi pateikti infomaciją apie asmenų sąskaitose turimus likučius?

 

Pagal Nutarimo nuostatas finansų rinkos dalyviai turi pateikti informaciją apie kalendorinių metų gruodžio 31 d. asmenų sąskaitose turimus likučius eurais. Jeigu sąskaitos valiuta ne eurais, tai turi būti pateikiama eurais konvertuota suma.


15. Kada valdymo įmonių pateikiama informacija būtų perteklinė ir neturėtų būti teikiama?

 

Atsižvelgiant į valdymo įmonės, kuri veikia pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos specifiką, t. y., valdymo įmonė specialiai atidarytoje vertybinių popierių sąskaitoje apskaito kliento įsigytus kolektyvinio investavimo vienetus, kurie įrodo investicinio fondo bendraturčio teisęs į investicinio fondo turto dalį, o pinigų judėjimas, likučiai, įplaukos už įsigytus/parduotus investicinius vienetus fiksuojami vykstant operacijoms tarp kliento atidarytos banko sąskaitos ir kolektyvinio investavimo subjekto sąskaitos, o bankams numatyta prievolė pateikti Nutarime nurodytus duomenis, todėl valdymo įmonių pateikiama informacija būtų perteklinė.