Pridėtines vertės mokesčio grąžinimas už Europos Sąjungos teritorijos ribų įsikūrusiems apmokestinamiesiems asmenims

Paslaugos pavadinimas

Pridėtines vertės mokesčio (toliau - PVM ) grąžinimas už Europos Sąjungos (toliau – ES) teritorijos ribų įsikūrusiems apmokestinamiesiems asmenims.

Paslaugos gavėjai

Už ES teritorijos ribų įsikūrę apmokestinamieji asmenys.

Paslaugos apibūdinimas

Grąžinamas PVM už įsigytas Lietuvos Respublikoje ar importuotas į ją prekes (paslaugas) už ES teritorijos ribų įsikūrusiems apmokestinamiesiems asmenims (toliau — užsienio asmuo).

Paslaugos suteikimo trukmė

4 mėnesiai.

Prašymo forma ir pateikimo terminas

Užsienio asmens prašymas grąžinti PVM (FR0445 forma).

Prašymas turi būti pateiktas iki kitų kalendorinių metų birželio 30 d.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

- Užsienio apmokestinamojo asmens prašymo grąžinti PVM FR0445 forma;
- PVM sąskaitų faktūrų, importo deklaracijų arba kasos aparatų kvitų (kuro įsigijimo atveju), pagal kuriuos Lietuvos Respublikoje buvo sumokėtos atitinkamos PVM sumos, originalai ir kopijos;
- pažyma (sertifikatas), išduota užsienio valstybės kompetentingos institucijos, patvirtinanti, kad užsienio asmuo yra registruotas PVM ar jam tapataus mokesčio mokėtoju;
- pavedimo sutartis (įgaliojimas), jei pareiškėjas nori susigrąžinti Lietuvos Respublikoje sumokėtą PVM per įgaliotą asmenį.
Jeigu pažyma (sertifikatas) ir/ar pavedimo sutartis (įgaliojimas) išrašyti ne lietuvių ar anglų kalba, turi būti pateikti vertėjo parašu patvirtinti šių dokumentų vertimai į lietuvių kalbą.

Paslaugos teikimo būdai

  • Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) portalo E. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI
  • Tiesiogiai, pristatomas Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – Vilniaus AVMI);
  • paštu atsiunčiamas Vilniaus AVMI.

Paslaugos teikėjas

Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 63-2243);

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas (Žin., 2002, Nr. 35-1271);

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimas Nr. 899 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio asmenims" (Žin., 2002, Nr. 60-2460; 2012, Nr. 102-5192);

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. 189 „Dėl prašymų grąžinti užsienio apmokestinamiesiems asmenims jų sumokėtą PVM pateikimo ir nagrinėjimo bei PVM grąžinimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2002, Nr. 65-2687; 2012 Nr. 42-2076);

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 339 „Dėl užsienio apmokestinamojo asmens prašymo grąžinti pridėtinės vertės mokestį FR0445 formos, jos užpildymo taisyklių ir Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko sprendimo dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio apmokestinamajam asmeniui FR0446 formos patvirtinimo" (Žin., 2002, Nr. 115-5179; 2010, Nr. 3-143; 2010, Nr. 56-2806).

 

Failas PVM grąžinimas už Europos Bendrijų teritorijos ribų įsikūrusiam apmokestinamajam asmeniui (FR0445)