PVM mokėtojo sertifikatų išdavimas

Paslaugos pavadinimas

Pridėtinės vertės mokesčio (toliau — PVM) mokėtojo sertifikatų išdavimas.

Paslaugos gavėjai

PVM mokėtojai.

Paslaugos apibūdinimas

 

 

PVM mokėtojai gali susigrąžinti sumokėtą PVM už kitose valstybėse įsigytas įvairias prekes bei paslaugas. Tam tikslui išduodamas ūkio subjekto įregistravimą PVM mokėtoju Lietuvoje patvirtinantis sertifikatas, kuris galioja vienerius kalendorinius metus.

Paslaugos suteikimo trukmė

3 darbo dienos nuo prašymo patekimo dienos.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

- Laisvos formos prašymas, kuriame turi būti nurodyta:

* PVM mokėtojo pavadinimas/vardas, pavardė;

* PVM mokėtojo kodas;

* PVM mokėtojo buveinės/nuolatinės gyvenamosios vietos adresas (jei tai FA);

* telefonas, elektroninio pašto adresas;

* pagrindinės vykdomos ekonominės veiklos rūšies pavadinimas;

* finansiniai metai, už kuriuos pageidaujama susigrąžinti PVM;

* valstybės(-ių)  pavadinimas(-ai), iš kurios(-ių) bus sugrąžintas PVM;

* pageidaujamas gauti sertifikato egzempliorių skaičius;

* pageidaujamas Sertifikato gavimo būdas (asmeniškai atsiimant AVMI ar paštu (per pašto paslaugų teikėjus).

- Įgaliojimas, jei prašymą teikia įgaliotas asmuo.

Paslaugos teikimo būdai

Elektroniniu būdu Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį, tiesiogiai, paštu.

Paslaugos teikėjas

Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas;

VMI prie FM viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. VA-131 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo įregistravimą patvirtinančio sertifikato".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.

 

Failas PVM mokėtojo sertifikato išdavimas

Paslaugos naudojimosi per Mano VMI statistika