Susitarimas dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio

Ką daryti, jei mokesčių mokėtojas nori ginčą su mokesčių administratoriumi išspręsti taikiai pasirašant susitarimą dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio?
(Dėl Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo susitarimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio pasirašymo taisyklių patvirtinimo)

1 žingsnis

Ar vyksta Jūsų, kaip mokesčių mokėtojo, mokestinis tyrimas, mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo teisingumo patikrinimas arba mokestinis ginčas dėl atlikto mokestinio patikrinimo rezultatų?

Mokestiniai ginčai – ginčai, kylantys tarp mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus dėl sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo ar kito panašaus pobūdžio sprendimo, pagal kurį mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis, taip pat dėl mokesčių administratoriaus sprendimo atsisakyti grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą).

Jei atsakymas taip, sekite 2 žingsnį, jei ne – taikus susitarimas negalimas.


2 žingsnis

Ar manote, kad apskaičiuojant mokesčius, mokesčių administratorius neturi pakankamai įrodymų savo apskaičiavimams pagrįsti, tačiau paneigti apskaičiavimams pakankamai įrodymų neturite ir Jūs?

Jei atsakymas taip, sekite 3 žingsnį.


3 žingsnis

Parenkite siūlymą pasirašyti susitarimą dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio. Jame turite nurodyti:

1. pavadinimą (jei tai fizinis asmuo – vardą, pavardę), identifikacinį numerį (asmens kodą), buveinės adresą (gyvenamąją vietą), telefoną, elektroninio pašto adresą;
2. mokesčių administratoriaus nustatytas aplinkybes (faktus), kurios yra susitarimo objektas, ir dėl kurių apskaičiuoti ar apskaičiuotini mokesčiai bei su jais susijusių sumų dydžiai;
3. argumentus dėl mokesčių administratoriaus nustatytų aplinkybių (faktų) ir jo apskaičiuotų ar apskaičiuotinų mokesčių ir su jais susijusių sumų dydžių nepagrįstumo, kaip (kokia suma) argumentai įtakoja mokesčio dydį;
4. išvadas ir pasiūlymus dėl susitarimo pasirašymo;
5. kitą informaciją, dokumentus, kurie gali būti svarbūs, nagrinėjant mokesčių mokėtojo pasiūlymą.

Mokesčių mokėtojas pasiūlymą pasirašyti susitarimą gali išdėstyti ir pastabose dėl surašyto patikrinimo akto arba Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos  (toliau - VMI prie FM) pateiktame skunde.


4 žingsnis

Pasiūlymą teikite mokestinį tyrimą ar mokestinė patikrinimą atliekančiai apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai ar VMI prie FM, kai ji atliko mokestinį tyrimą ar mokestinį patikrinimą.

Mokesčių mokėtojas, susitarimą pageidaujantis pasirašyti mokestinio ginčo, kurį nagrinėja VMI prie FM, Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar teismas, metu, dėl susitarimo pasirašymo raštu turi kreiptis į VMI prie FM arba pasiūlymą VMI prie FM pateikti per AVMI, atlikusią mokestinį patikrinimą, kai pasiūlymas pasirašyti susitarimą sutampa su skundo dėl sprendimo dėl patikrinimo akto priėmimo padavimu VMI prie FM, taip pat, apie pateiktą prašymą informuoti ginčą nagrinėjančią instituciją.


5 žingsnis

Mokesčių administratorius mokesčių mokėtojo pasiūlymą dėl susitarimo galimybės  turi išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo mokesčių mokėtojo pateikto pasiūlymo pasirašyti susitarimą gavimo dienos.

Jeigu mokesčių administratoriui iš mokesčių mokėtojo reikia gauti papildomos informacijos/dokumentų ar dėl kitų svarbių priežasčių (mokesčio administratoriaus vertinama mokestinio tyrimo/mokestinio patikrinimo medžiaga yra didelės apimties, sprendžiamas sudėtingas apmokestinimo klausimas, svarstomu klausimu nėra susiformavusios vieningos teismų praktikos ir pan.), sprendimo priėmimo terminas gali būti pratęstas iki 40 darbo dienų nuo mokesčių mokėtojo pateikto pasiūlymo pasirašyti susitarimą gavimo dienos ir/arba iki tol, kol mokesčių administratorius gaus reikalingą papildomą informaciją/dokumentus, reikalingus sprendimui priimti.


6 žingsnis

Per nustatytus terminus išnagrinėjęs mokesčių mokėtojo pateiktą pasiūlymą pasirašyti susitarimą mokesčių administratorius, atlikęs vertinimą dėl įrodymų pakankamumo apskaičiuojant mokesčius, priima vieną iš sprendimų:

1. nepradėti derybų. Apie tai per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu turi informuoti mokesčių mokėtoją;
2. pradėti derybas. Apie tai per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu turi informuoti mokesčių mokėtoją ir rašte nurodyti:
2.1. datą, laiką ir adresą, kuriuo mokesčių mokėtojas kviečiamas atvykti pas mokesčių administratorių į derybas;
2.2. telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, kuriuo mokesčių mokėtojas galėtų susisiekti su mokesčių administratoriumi. Rašte turėtų būti pažymėta, kad mokesčių mokėtojas, negalintis atvykti mokesčių administratoriaus nurodytu laiku, turi apie tai informuoti mokesčių administratorių ir pasiūlyti kitą, jam priimtiną, susitikimo datą ir laiką;
2.3. kitą informaciją, kuri gali būti svarbi derybų metu.

Jei priimamas sprendimas pradėti derybas, seka septintas žingsnis.


7 žingsnis

Derybos

Jei nepavyksta susitarti, procesas baigiamas, jei pavyksta – pasirašomas susitarimas dėl mokesčių ir su jais susijusių sumų dydžių.


8 žingsnis

Mokesčių ir su jais susijusių sumų sumokėjimas: https://www.vmi.lt/cms/vmi-mokejimu-duomenys arba teikiamas prašymas mokėti dalimis