Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Gernsio Vyriausybės susitarimas dėl keitimosi su mokestiniais klausimais susijusia informacija

Atnaujinimo data: 2016-06-06
Numeris Data 2013-06-20 Paskelbta TAR, 2014-01-31, Nr. 809 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Gernsio Vyriausybės susitarimas dėl keitimosi su mokestiniais klausimais susijusia informacija

Dėl gyventojo gautų pajamų, nuo jų sumokėto mokesčio pažymų FR0594 ir FR0595 formų ir jų pildymo bei išdavimo taisyklių patvirtinimo

Atnaujinimo data: 2014-02-06
Numeris VA-50 Data 2004 m. balandžio 9 d. Paskelbta Valstybės žinios, 2004, Nr. 56-1974 Dėl gyventojo gautų pajamų, nuo jų sumokėto mokesčio pažymų FR0594 ir FR0595 formų ir jų pildymo bei išdavimo taisyklių patvirtinimo

Dėl sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies pervedimo paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo

Atnaujinimo data: 2014-02-06
Numeris 1K-046 Data 2002 m. vasario 7 d. Paskelbta Valstybės žinios, 2012, Nr. 21-981 Dėl sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies pervedimo paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo  

Dėl paslaugų žemės ūkiui sąrašo patvirtinimo

Atnaujinimo data: 2014-02-06
Numeris 76 Data 2012 m. sausio 25 d. Paskelbta Valstybės žinios, 2012, Nr. 13-556 Dėl paslaugų žemės ūkiui sąrašo patvirtinimo

Dėl Individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto deklaracijos FR0457 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo

Atnaujinimo data: 2012-04-13
Numeris 372 Data 2002-12-24 Paskelbta Valstybės žinios, 2003, Nr. 1-30 Dėl Individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto deklaracijos FR0457 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo
Rodoma 1 - 5 iš 27 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 6

Komentarai

DĖL ATLEIDIMO NUO AKCIZŲ UŽ NEAPDOROTĄ TABAKĄ LEIDIMO IŠDAVIMO IR PANAIKINIMO TAISYKLIŲ

Atnaujinimo data: 2019-09-04
Registracijos numeris   (18.2-31-2 E) RM-26618

Informuojame, kad 2019 m. rugpjūčio 29 d. priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‒ VMI prie FM) viršininko įsakymas Nr. VA-65 „Dėl Atleidimo nuo akcizų už neapdorotą tabaką leidimo išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo" (toliau ‒ Įsakymas), kuriuo nustatoma toliau nurodytų Naudotojo leidimo / Tiekėjo leidimo išdavimo ir panaikinimo tvarka.

Naudotojo leidimas išduodamas pagal kiekvieną neapdoroto tabako panaudojimo vietą asmenims, kurie gauna iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, gamina, importuoja ir / arba įsigyja Lietuvos Respublikoje neapdorotą tabaką, už kurį akcizai nesumokėti, ir, taikant akcizų atleidimą, ketina neapdorotą tabaką panaudoti kitiems tikslams (t. y. neketina jo patiekti (parduoti ar kitaip perduoti) ir / arba neketina gaminti apdorotą tabaką ir / ar kaitinamojo tabako produktus). Šis leidimas nesuteikia teisės neapdorotą tabaką vartoti rūkymui.

Tiekėjo leidimas išduodamas pagal kiekvieną veiklos vykdymo vietą asmenims, kurie gauna iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, gamina, importuoja ir / arba įsigyja Lietuvos Respublikoje neapdorotą tabaką, už kurį akcizai nesumokėti, ir, taikant akcizų atleidimą, ketina neapdorotą tabaką patiekti (parduoti ar kitaip perduoti) asmenims, turintiems ir / ar neturintiems Naudotojo leidimo, ir / arba gaminti apdorotą tabaką ir / ar kaitinamojo tabako produktus.

Taisyklių nuostatos netaikomos akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkams, kuriems išduotas leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, suteikiantis teisę akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje iš neapdoroto tabako gaminti apdorotą tabaką ir / ar kaitinamojo tabako produktus. Šie akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkai laikomi asmenimis, turinčiais Naudotojo leidimą / Tiekėjo leidimą.

Naudotojo leidimo / Tiekėjo leidimo išdavimas

Laisvos formos prašymai išduoti Naudotojo leidimą / Tiekėjo leidimą pateikiami tiesiogiai VMI prie FM, per apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, paštu (paprastu ar registruotu laišku) arba el. pašto adresu vmi@vmi.lt. Prašyme nurodoma:

  • mokesčių mokėtojo pavadinimas (vardas, pavardė) ir mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas);
  • leidimo, kurį pageidauja gauti, rūšis;
  • jeigu kreipiamasi dėl Naudotojo leidimo išdavimo ‒ neapdoroto tabako panaudojimo tikslas ir vienos konkrečios neapdoroto tabako panaudojimo vietos adresas;
  • jeigu kreipiamasi dėl Tiekėjo leidimo išdavimo ‒ vienos konkrečios veiklos vykdymo vietos adresas.

VMI prie FM per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos (kai kartu su prašymu yra pateikiami visi būtinieji dokumentai ir / arba duomenys) arba per 10 darbo dienų nuo papildomų dokumentų ir / arba duomenų pateikimo dienos (kai kartu su prašymu būtinieji dokumentai ir / arba duomenys nėra pateikiami) turi:

- išduoti Naudotojo leidimą / Tiekėjo leidimą ir jį pateikti per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI (toliau – Mano VMI);

- priimti sprendimą neišduoti Naudotojo leidimo / Tiekėjo leidimo ir šį sprendimą pateikti per Mano VMI.

Naudotojo leidimo / Tiekėjo leidimo panaikinimas

Laisvos formos prašymai panaikinti Naudotojo leidimą / Tiekėjo leidimą pateikiami tiesiogiai VMI prie FM, per apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, paštu (paprastu ar registruotu laišku) arba el. pašto adresu vmi@vmi.lt. Prašyme nurodoma:

  • mokesčių mokėtojo pavadinimas (vardas, pavardė) ir mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas);
  • leidimo numeris.

VMI prie FM per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos arba atitinkamų aplinkybių (pvz., asmuo neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje, asmuo turi mokestinių nepriemokų, susijusių su mokesčiais, kuriuos administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, ar kt.) nustatymo dienos turi priimti sprendimą panaikinti Naudotojo leidimą / Tiekėjo leidimą ir šį sprendimą pateikti per Mano VMI.

Pažymėtina, kad Įsakymas įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 dieną, tačiau nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. spalio 31 d. išduoti Naudotojo leidimai / Tiekėjo leidimai įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 dieną.

 

Teisės departamento direktorė

                                                                     

Rasa Virvilienė