Teisės aktai

Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 61-2 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro)

Atnaujinimo data: 2020-09-24
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau — MAĮ) 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, VMI prie FM nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo" ir siekdama suvienodinti MAĮ taikymo tvarką, parengė...

Dėl verslo ir apskaitos standartų ir pelno mokesčio reglamentavimo skirtumų nustatymo

Atnaujinimo data: 2020-09-24
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), siekdama nustatyti pelno mokesčio reglamentavimo ir apskaitos, tvarkomos pagal verslo apskaitos standartus, skirtumus bei atsižvelgdama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. spalio 21 d. įsakymą Nr. V-565 „Dėl verslo apskaitos standartų ir pelno mokesčio reglamentavimo skirtumų nustatymo darbo grupės sudarymo" pateikia pagal...

Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnio 13 dalies apibendrinto paaiškinimo

Atnaujinimo data: 2020-09-24
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau — MAĮ) 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) pakeitė MAĮ 87 straipsnio 13 dalies apibendrintą paaiškinimą (komentarą), kuris suderintas su visuomene ir su Lietuvos Respublikos finansų ministerija. Informuojame, kad MAĮ...

Klaipėdos AVMI skelbia netinkamo naudoti ilgalaikio materialiojo turto viešąjį aukcioną

Atnaujinimo data: 2020-09-18
KLAIPĖDOS APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA SKELBIA NETINKAMO NAUDOTI ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VIEŠĄJĮ AUKCIONĄ Aukcione bus parduodami: metalinės spintos, metaliniai seifai. Parduodamų metalinių spintų, seifų kainos: Eil. Nr. Turto pavadinimas Kiekis Pradinė vieneto kaina  eurais 1. Metalinė spinta ...

Dėl iš Garantinio fondo išmokamų sumų priskyrimo gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamoms pajamoms

Atnaujinimo data: 2020-09-18
Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškina, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iš Garantinio fondo gyventojams nuo 2020 m. sausio 1 d. išmokamos išmokos, skirtos  kompensuoti darbuotojų negautas su darbo santykiais susijusias pajamas, jų darbdaviams tapus nemokiems, neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu. Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2020-09-17 rašte  Nr. (18.18-31-1E) RM-50642 . Informaciją...
Rodoma 1 - 5 iš 4 398 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 880

Komentarai

« Grįžti

Iki kada ir kokiu būdu turi būti pateiktos metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos?

Atnaujinimo data: 2020-04-24
Registracijos numeris   KD-113

Praėjusių ataskaitinių metų deklaracijos turi būti pateikiamos iki kitų kalendorinių metų gegužės 1 d., išskyrus atvejus, kai GTDĮ 6, 7, 72 straipsniuose nurodyti gyventojai ir jų šeimų nariai deklaracijas turi pateikti šiuose straipsniuose nustatyta tvarka ir terminais, taip pat kai turtą (įskaitant pajamas) deklaruoja politinių partijų nariai, per kalendorinius metus sumokėję didesnį nei 360 eurų politinės partijos nario mokestį, ir jų šeimų nariai, kurie deklaracijas pateikti turi dar iki nario mokesčio sumokėjimo.

1. Kandidatai į pareigas, nurodytas GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 5–23, 29–35 punktuose, privalo deklaruoti kalendorinių metų, einančių prieš kalendorinius metus, kuriais kandidatuojama, gruodžio 31 dieną turimą turtą. Šie gyventojai turto deklaracijas VMI turi pateikti per 7 kalendorines dienas nuo prašymo kandidatuoti į minėtas pareigas pateikimo dienos.

Išrinkti arba paskirti į pareigas valstybės politikai bei Europos Parlamento nariai ir jų šeimos nariai, priimti arba paskirti į pareigas valstybės tarnautojai ir jų šeimos nariai, taip pat asmenys, priimti arba paskirti į pareigas, nurodytas GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 5–23, 29–35 punktuose, ir jų šeimos nariai, deklaracijas turi pateikti per 30 dienų nuo išrinkimo, paskyrimo arba priėmimo į pareigas pradžios. Pakartotinai teikti deklaracijos nereikia teikti tiems asmenims, kurie jau yra deklaravę kalendorinių metų, einančių prieš kalendorinius metus, kuriais  buvo išrinkti arba paskirti į pareigas gruodžio 31 d. turimą turtą.

Nustoję eiti pareigas valstybės politikai bei Europos Parlamento nariai ir jų šeimos nariai, taip pat iš pareigų atleisti asmenys, ėję pareigas, nurodytas šio Įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 5–23, 29–35 punktuose, ir jų šeimos nariai privalo deklaruoti kalendorinių metų, kuriais nustojo eiti pareigas arba buvo atleisti iš pareigų, gruodžio 31 dieną turimą turtą. Deklaracija už kalendorinius metus teikiama iki einamųjų metų gegužės 1 dienos.

2. Gyventojai, pageidaujantys gauti piniginę socialinę paramą, ir jų šeimos nariai privalo savo turtą (įskaitant gautas pajamas) deklaruoti savivaldybės administracijai pareikalavus. Šie gyventojai deklaruoja mėnesio, einančio prieš mėnesį, kuriuo kreipiamasi dėl piniginės socialinės paramos, paskutinę dieną turimą turtą ir gautas pajamas už praėjusius 12 mėnesių iki kreipimosi dėl piniginės socialinės paramos.

Gyventojai, pageidaujantys gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, ir jų šeimos nariai deklaruoja kalendorinių metų, einančių prieš metus, kuriais pateikiamas prašymas suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, gruodžio 31 dieną turimą turtą (įskaitant gautas pajamas). Deklaracija už kalendorinius metus teikiama iki einamųjų metų gegužės 1 dienos.

Atsižvelgiant į Lietuvoje paskelbtą valstybės lygio ekstremalią situaciją dėl koronaviruso (Covid-19) plitimo grėsmės, gyventojai ir/ar jų šeimos nariai, pageidaujantys gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti Metines gyventojo (šeimos) turto deklaracijas FR0001 už 2019 metus gali pateikti iki 2020 m. liepos 1 d.

Gyventojai, pageidaujantys nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, ir jų šeimos nariai deklaruoja kalendorinių metų, einančių prieš metus, kuriais pateikiamas prašymas dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms patvirtinimo, gruodžio 31 dieną turimą turtą.

Dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms gavimo nuo 2018-09-01 besikreipiantys gyventojai turi deklaruoti 2017 m. gruodžio 31 d. turėtą turtą.

Jeigu jau buvo deklaruotas 2017 m. ataskaitinių metų turtas dėl eitų pareigų ar kitų priežasčių, tai antrą kartą tų pačių ataskaitinių metų turto deklaracijos teikti nereikia.

3. Asmenys, prieš suteikdami auką savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, ir jų šeimos nariai deklaruoja paskutinių praėjusių kalendorinių metų, einančių prieš metus, kuriais jie aukoja savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, gruodžio 31 dieną turėtą turtą (įskaitant gautas pajamas), kai auka teikiama po gegužės 1 dienos, arba užpraeitų kalendorinių metų gruodžio 31 dieną turėtą turtą (įskaitant gautas pajamas), kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos. Deklaracija pateikiama likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki aukos suteikimo. Asmenys, deklaravę nurodytų kalendorinių metų gruodžio 31 dieną turėtą turtą ir pajamas, prieš suteikdami auką savarankiškam politinės kampanijos dalyviui pakartotinai tų kalendorinių metų deklaracijos neteikia.

Deklaraciją gyventojas gali pateikti tokiais būdais:

Tik elektroniniu būdu, naudojantis elektroninio deklaravimo sistema, deklaruojant 2018 m. ir vėlesnių kalendorinių metų turtą, taip pat tikslinant ar teikiant nepateiktas 2017 m. ar ankstesnių kalendorinių metų deklaracijas.

Išskyrus šiuos gyventojus:

1. Gyventojus, pageidaujančius gauti piniginę socialinę paramą ir jų šeimos narius;

2. Gyventojus, pageidaujančius gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti ir jų šeimos narius;

3. Gyventojus, pageidaujančius gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms ir jų šeimos narius;

4. Gyventojus, aukojančius savarankiškam politinės kampanijos dalyviui didesnes nei 12 eurų sumas ir jų šeimos narius;

5. Politinių partijų narius, kalendoriniais metais sumokėjusius didesnį nei 360 eurų politinės partijos nario mokestį, jų šeimos narius.

Šie gyventojai turto deklaracijas gali pateikti: elektroniniu būdu, naudojantis elektroninio deklaravimo sistema, atsiųsti paštu bet kuriai AVMI arba VMI prie FM Deklaracijų tvarkymo skyriui adresu: Neravų g. 8, 66257, Druskininkai, arba  tiesiogiai įteikti bet kuriai AVMI.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-02-09 įsakymas Nr. VA - 13 „DĖL METINĖS GYVENTOJO (ŠEIMOS) TURTO DEKLARACIJOS FORMOS IR JOS UŽPILDYMO, TEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" , 143-144 p.