Teisės aktai

Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 61-2 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro)

Atnaujinimo data: 2020-09-24
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau — MAĮ) 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, VMI prie FM nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo" ir siekdama suvienodinti MAĮ taikymo tvarką, parengė...

Dėl verslo ir apskaitos standartų ir pelno mokesčio reglamentavimo skirtumų nustatymo

Atnaujinimo data: 2020-09-24
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), siekdama nustatyti pelno mokesčio reglamentavimo ir apskaitos, tvarkomos pagal verslo apskaitos standartus, skirtumus bei atsižvelgdama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. spalio 21 d. įsakymą Nr. V-565 „Dėl verslo apskaitos standartų ir pelno mokesčio reglamentavimo skirtumų nustatymo darbo grupės sudarymo" pateikia pagal...

Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnio 13 dalies apibendrinto paaiškinimo

Atnaujinimo data: 2020-09-24
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau — MAĮ) 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) pakeitė MAĮ 87 straipsnio 13 dalies apibendrintą paaiškinimą (komentarą), kuris suderintas su visuomene ir su Lietuvos Respublikos finansų ministerija. Informuojame, kad MAĮ...

Klaipėdos AVMI skelbia netinkamo naudoti ilgalaikio materialiojo turto viešąjį aukcioną

Atnaujinimo data: 2020-09-18
KLAIPĖDOS APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA SKELBIA NETINKAMO NAUDOTI ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VIEŠĄJĮ AUKCIONĄ Aukcione bus parduodami: metalinės spintos, metaliniai seifai. Parduodamų metalinių spintų, seifų kainos: Eil. Nr. Turto pavadinimas Kiekis Pradinė vieneto kaina  eurais 1. Metalinė spinta ...

Dėl iš Garantinio fondo išmokamų sumų priskyrimo gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamoms pajamoms

Atnaujinimo data: 2020-09-18
Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškina, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iš Garantinio fondo gyventojams nuo 2020 m. sausio 1 d. išmokamos išmokos, skirtos  kompensuoti darbuotojų negautas su darbo santykiais susijusias pajamas, jų darbdaviams tapus nemokiems, neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu. Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2020-09-17 rašte  Nr. (18.18-31-1E) RM-50642 . Informaciją...
Rodoma 1 - 5 iš 4 398 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 880

Komentarai

Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2020 m.

Atnaujinimo data: 2019-12-30
Registracijos numeris   KD-9046

1. Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m. gruodžio 3 d. priėmė Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 8 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2599 (toliau – LLMĮ 8 straipsnio pakeitimo įstatymas), o 2019 m. gruodžio 10 d. priėmė Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 5 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2634 (toliau – LLMĮ 5 straipsnio pakeitimo įstatymas).

1.1. LLMĮ 5 straipsnio pakeitimo įstatymu pakeisti loterijų ir lošimų mokesčio bazei taikytini mokesčio tarifai ir dydžiai:

  • organizuojant loterijas – 5 proc. tarifas;
  • organizuojant bingą, totalizatorių ir lažybas – 18 proc. tarifas;
  • organizuojant nuotolinius lošimus – 13 proc. tarifas.

Organizuojant lošimus lošimų automatais ir stalo lošimus, už kiekvieną lošimų veiklos leidime nurodytą lošimo įrenginį nustatyti tokie fiksuoti loterijų ir lošimų mokesčio dydžiai:

  • už A kategorijos lošimo automatą – 260 EUR per kalendorinių metų mėnesį (toliau – mėnuo);
  • už B kategorijos lošimo automatą – 130 EUR per mėnesį;
  • už ruletes, kortų arba kauliukų stalą – 2300 EUR per mėnesį. 

LLMĮ 5 straipsnio pakeitimo įstatymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

1.2. LLMĮ 8 straipsnio pakeitimo įstatymu nustatyta, kad juridinių asmenų, organizuojančių didžiąsias ir mažąsias loterijas pagal Loterijų įstatymą ir lošimus pagal Lošimų įstatymą, sumokėtas loterijų ir lošimų mokestis įskaitomas tik į valstybės biudžetą.

LLMĮ 8 straipsnio pakeitimo įstatymas įsigalioja 2020 m. gegužės 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m. gruodžio 3 d. priėmė Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo Nr. IX-1661 pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2598 (toliau – Loterijų įstatymas) ir Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 1 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2600 (toliau - LPĮ 1 straipsnio pakeitimo įstatymas), kurių nuostatos įsigalios nuo 2020 m. gegužės     1 d.      

Pažymėtina, kad Loterijų įstatymo 19 straipsnyje yra reglamentuota nauja loterijų organizatorių 8 procentų nominaliosios išplatintų loterijos bilietų vertės privalomai skiriamos paramos skyrimo ir jos apskaitos tvarka.

Loterijų organizatorius, t. y. bendrovė, turinti priežiūros institucijos išduotą loterijų veiklos licenciją, kuria suteikiama teisė vykdyti loterijų veiklą,  8 procentus nuo nominaliosios per kalendorinių metų ketvirtį išplatintų loterijos bilietų vertės privalo skirti paramai Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nustatytiems paramos gavėjams. Paramą loterijų organizatorius privalo pervesti paramos gavėjams pasibaigus kiekvienam kalendorinių metų ketvirčiui, ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 15 dienos (Loterijų įstatymo 19 str. 1 dalis).

Taip pat, yra įteisinta, kad paramos dalykas yra tik pinigai (Loterijų įstatymo 19 str. 2 dalis).

Loterijų organizatorius ir paramos gavėjai privalo tvarkyti teikiamos arba gaunamos paramos apskaitą ir teikti Valstybinei mokesčių inspekcijai ataskaitas apie suteiktą arba gautą paramą Labdaros ir paramos įstatyme nustatyta tvarka (Loterijų įstatymo 19 str. 3 dalis).

Pažymėtina, kad pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus loterijų organizatoriai neprivalo teikti informacijos mokesčių administratoriui apie jų privalomą paramos teikimą.

Atitinkamai, LPĮ 1 straipsnio pakeitimo įstatymu yra nustatyta, kad LPĮ nuostatos dėl paramos teikimo ir gavimo kontrolės ir apskaitos yra taikomos ir tada, kai parama teikiama ir (arba) gaunama Loterijų įstatymo nustatyta tvarka.        

Atsižvelgiant į aukščiau minėtus teisės aktų pakeitimus, loterijų organizatorių per kalendorinius metus privalomai suteiktos pagal Loterijų įstatymą paramos duomenys turės būti pateikiami Paramos teikimo metinėje ataskaitoje, kurios FR0477 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-103 „Dėl Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo" (toliau – Įsakymas Nr. V-103). 

Loterijų organizatorių duomenys apie 2019 kalendoriniais metais pagal Loterijų įstatymo nuostatas privalomai suteiktą paramą turės būti pateikti Paramos teikimo metinėje ataskaitos FR0477 formoje, kuri mokesčių administratoriui pateikiama iki 2020 m. gegužės 15 d.

Atkreiptinas dėmesys, kad loterijų organizatoriai, nuo 2020 m. gegužės 1 d. taip pat privalės pateikti mokesčių administratoriui mėnesio ataskaitos PLN203 formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl Mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę kaip 15 000 EUR, formos PLN203 ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo", tais atvejais, kai vienam paramos gavėjui pagal Loterijų įstatymo nuostatas privalomai suteiktos paramos suma viršys 15 000 EUR sumą. Pavyzdžiui, loterijų organizatorius 2020 m. balandžio mėnesį vienam paramos gavėjui suteikęs didesnę negu 15 000 eurų paramos sumą, mokesčių administratoriui iki kito mėnesio, t. y. gegužės mėn., 15 dienos privalės teikti mėnesio ataskaitos PLN203 formą, kurioje pateiks informaciją apie per 2020 metų kalendorinius metus šiam paramos gavėjui suteiktą didesnę negu 15 000 eurų paramos sumą.

Atitinkamai ir paramos gavėjai pagal Loterijų įstatymą gavę paramą, duomenis apie per kalendorinius metus gautą šią paramą bei jos panaudojimą turės pateikti Paramos gavimo bei panaudojimo metinėje ataskaitoje, kurios FR0478 forma patvirtinta Įsakymu Nr. V-103.

Paramos gavėjai duomenis apie 2019 kalendoriniais metais pagal Loterijų įstatymo nuostatas gautą paramą turės pateikti ataskaitos FR0478 formoje, kuri mokesčių administratoriui pateikiama iki 2020 m. gegužės 15 d.

Atkreiptinas dėmesys, kad paramos gavėjai, nuo 2020 m. gegužės 1 d. taip pat privalės pateikti mokesčių administratoriui mėnesio ataskaitos PLN203 formą, ir tais atvejais, kai iš paramos teikėjo, t. y. loterijų organizatorių, pagal Loterijų įstatymo nuostatas gautos paramos suma viršys 15 000 EUR sumą.

Pažymėtina, kad pagal Loterijų įstatymą privalomai teikiama parama nėra savanoriškas paramos suteikimas, todėl loterijų organizatorių privalomo dydžio paramai skirtinoms sumoms netaikoma Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 28 straipsnio 4 dalis, t. y. paramai numatytos lengvatos, o pagal galiojančią apmokestinimo pelno mokesčiu tvarką Loterijų įstatymo nustatyta tvarka loterijų organizatorių privalomai skiriama parama yra laikoma privalomomis įmokomis, kurios pagal PMĮ 24 straipsnio nuostatas yra priskiriamos loterijų organizatorių ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams. Atkreiptinas dėmesys, kad šios nuostatos galios ir nuo 2020 m. gegužės 1 d.