Teisės aktai

Dėl VMI prie FM viršininko 2020 m. rugpjūčio 11 d. įsakymą Nr. VA-61 „Dėl finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus taisyklių patvirtinimo“ priėmimo

Atnaujinimo data: 2020-08-13
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) informuoja apie VMI prie FM viršininko 2020 m. rugpjūčio 11 d. įsakymą Nr. VA-61 „Dėl finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus taisyklių patvirtinimo" bei Finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos...

Nustačius COVID-19 atvejį, dezinfekuojamos VMI patalpos Tauragėje ir Klaipėdoje

Atnaujinimo data: 2020-08-13
2020 m. rugpjūčio 13 d., Vilnius . Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, jog nustačius vieną užsikrėtimo COVID-19 virusu atvejį, atliekama patalpų, kurioje lankėsi užsikrėtęs asmuo,  dezinfekcija. Nustatomi ir tiesioginiai kontaktai, kuriems prireikus bus atlikti tyrimai dėl galimo užkrato. Visi Klaipėdos AVMI Tauragės padalinio, esančio J. Tumo-Vaižganto g. 116, ir Klaipėdos padalinio, esančio H. Manto g. 2/2, darbuotojai yra izoliuoti. Informacija apie...

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 133 „Dėl gyventojo ne individualios veiklos turto įsigijimo kainos nustatymo tam tikrais atvejais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Atnaujinimo data: 2020-08-12
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 846 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 133 „Dėl Gyventojo ne individualios veiklos turto įsigijimo kainos nustatymo tam tikrais atvejais taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" buvo pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 29 d. nutarimas Nr. 133 „Dėl...

VMI parduoda valstybei perduotas transporto priemones

Atnaujinimo data: 2020-08-12
Automobilis Mercedes Benz GLS 500 4 Matic , pagamintas 2016 m., variklis 4663 cm3 /335 kW, benzinas, spalva juoda. Pradinė kaina 18589,50 Eur (su PVM). Trūkumai: automobilis daužtas, smarkiai pažeistas priekis, važiuoklė, iššovusios salono oro pagalvės, išregistruotas.   Turtą apžiūrėti galima rugpjūčio 20 d. nuo 10.00 val. iki 11.00 val. adresu: Minsko pl. 11, Vilnius.  Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, iki 2020-08-25 15.00 val. pasiūlymus teikia adresu:...

Dėl informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinimo, pateikimo terminų atidėjimo

Atnaujinimo data: 2020-08-03
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) informuoja, kad vadovaujantis 2020 m. birželio 24 d. Tarybos direktyvos 2020/876/ES, kuria, siekiant patenkinti neatidėliotiną poreikį dėl COVID-19 pandemijos atidėti tam tikrus apmokestinimo srities informacijos pateikimo ir mainų terminus, iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES, 1 straipsnio 3 dalimi, 2020 m. liepos 30 d. VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. VA-58 pakeistas Informacijos,...
Rodoma 1 - 5 iš 4 368 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 874

Komentarai

« Grįžti

Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2020 m.

Atnaujinimo data: 2019-12-30
Registracijos numeris   KD-9046

1. Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m. gruodžio 3 d. priėmė Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 8 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2599 (toliau – LLMĮ 8 straipsnio pakeitimo įstatymas), o 2019 m. gruodžio 10 d. priėmė Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 5 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2634 (toliau – LLMĮ 5 straipsnio pakeitimo įstatymas).

1.1. LLMĮ 5 straipsnio pakeitimo įstatymu pakeisti loterijų ir lošimų mokesčio bazei taikytini mokesčio tarifai ir dydžiai:

  • organizuojant loterijas – 5 proc. tarifas;
  • organizuojant bingą, totalizatorių ir lažybas – 18 proc. tarifas;
  • organizuojant nuotolinius lošimus – 13 proc. tarifas.

Organizuojant lošimus lošimų automatais ir stalo lošimus, už kiekvieną lošimų veiklos leidime nurodytą lošimo įrenginį nustatyti tokie fiksuoti loterijų ir lošimų mokesčio dydžiai:

  • už A kategorijos lošimo automatą – 260 EUR per kalendorinių metų mėnesį (toliau – mėnuo);
  • už B kategorijos lošimo automatą – 130 EUR per mėnesį;
  • už ruletes, kortų arba kauliukų stalą – 2300 EUR per mėnesį. 

LLMĮ 5 straipsnio pakeitimo įstatymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

1.2. LLMĮ 8 straipsnio pakeitimo įstatymu nustatyta, kad juridinių asmenų, organizuojančių didžiąsias ir mažąsias loterijas pagal Loterijų įstatymą ir lošimus pagal Lošimų įstatymą, sumokėtas loterijų ir lošimų mokestis įskaitomas tik į valstybės biudžetą.

LLMĮ 8 straipsnio pakeitimo įstatymas įsigalioja 2020 m. gegužės 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m. gruodžio 3 d. priėmė Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo Nr. IX-1661 pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2598 (toliau – Loterijų įstatymas) ir Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 1 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2600 (toliau - LPĮ 1 straipsnio pakeitimo įstatymas), kurių nuostatos įsigalios nuo 2020 m. gegužės     1 d.      

Pažymėtina, kad Loterijų įstatymo 19 straipsnyje yra reglamentuota nauja loterijų organizatorių 8 procentų nominaliosios išplatintų loterijos bilietų vertės privalomai skiriamos paramos skyrimo ir jos apskaitos tvarka.

Loterijų organizatorius, t. y. bendrovė, turinti priežiūros institucijos išduotą loterijų veiklos licenciją, kuria suteikiama teisė vykdyti loterijų veiklą,  8 procentus nuo nominaliosios per kalendorinių metų ketvirtį išplatintų loterijos bilietų vertės privalo skirti paramai Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nustatytiems paramos gavėjams. Paramą loterijų organizatorius privalo pervesti paramos gavėjams pasibaigus kiekvienam kalendorinių metų ketvirčiui, ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 15 dienos (Loterijų įstatymo 19 str. 1 dalis).

Taip pat, yra įteisinta, kad paramos dalykas yra tik pinigai (Loterijų įstatymo 19 str. 2 dalis).

Loterijų organizatorius ir paramos gavėjai privalo tvarkyti teikiamos arba gaunamos paramos apskaitą ir teikti Valstybinei mokesčių inspekcijai ataskaitas apie suteiktą arba gautą paramą Labdaros ir paramos įstatyme nustatyta tvarka (Loterijų įstatymo 19 str. 3 dalis).

Pažymėtina, kad pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus loterijų organizatoriai neprivalo teikti informacijos mokesčių administratoriui apie jų privalomą paramos teikimą.

Atitinkamai, LPĮ 1 straipsnio pakeitimo įstatymu yra nustatyta, kad LPĮ nuostatos dėl paramos teikimo ir gavimo kontrolės ir apskaitos yra taikomos ir tada, kai parama teikiama ir (arba) gaunama Loterijų įstatymo nustatyta tvarka.        

Atsižvelgiant į aukščiau minėtus teisės aktų pakeitimus, loterijų organizatorių per kalendorinius metus privalomai suteiktos pagal Loterijų įstatymą paramos duomenys turės būti pateikiami Paramos teikimo metinėje ataskaitoje, kurios FR0477 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-103 „Dėl Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo" (toliau – Įsakymas Nr. V-103). 

Loterijų organizatorių duomenys apie 2019 kalendoriniais metais pagal Loterijų įstatymo nuostatas privalomai suteiktą paramą turės būti pateikti Paramos teikimo metinėje ataskaitos FR0477 formoje, kuri mokesčių administratoriui pateikiama iki 2020 m. gegužės 15 d.

Atkreiptinas dėmesys, kad loterijų organizatoriai, nuo 2020 m. gegužės 1 d. taip pat privalės pateikti mokesčių administratoriui mėnesio ataskaitos PLN203 formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl Mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę kaip 15 000 EUR, formos PLN203 ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo", tais atvejais, kai vienam paramos gavėjui pagal Loterijų įstatymo nuostatas privalomai suteiktos paramos suma viršys 15 000 EUR sumą. Pavyzdžiui, loterijų organizatorius 2020 m. balandžio mėnesį vienam paramos gavėjui suteikęs didesnę negu 15 000 eurų paramos sumą, mokesčių administratoriui iki kito mėnesio, t. y. gegužės mėn., 15 dienos privalės teikti mėnesio ataskaitos PLN203 formą, kurioje pateiks informaciją apie per 2020 metų kalendorinius metus šiam paramos gavėjui suteiktą didesnę negu 15 000 eurų paramos sumą.

Atitinkamai ir paramos gavėjai pagal Loterijų įstatymą gavę paramą, duomenis apie per kalendorinius metus gautą šią paramą bei jos panaudojimą turės pateikti Paramos gavimo bei panaudojimo metinėje ataskaitoje, kurios FR0478 forma patvirtinta Įsakymu Nr. V-103.

Paramos gavėjai duomenis apie 2019 kalendoriniais metais pagal Loterijų įstatymo nuostatas gautą paramą turės pateikti ataskaitos FR0478 formoje, kuri mokesčių administratoriui pateikiama iki 2020 m. gegužės 15 d.

Atkreiptinas dėmesys, kad paramos gavėjai, nuo 2020 m. gegužės 1 d. taip pat privalės pateikti mokesčių administratoriui mėnesio ataskaitos PLN203 formą, ir tais atvejais, kai iš paramos teikėjo, t. y. loterijų organizatorių, pagal Loterijų įstatymo nuostatas gautos paramos suma viršys 15 000 EUR sumą.

Pažymėtina, kad pagal Loterijų įstatymą privalomai teikiama parama nėra savanoriškas paramos suteikimas, todėl loterijų organizatorių privalomo dydžio paramai skirtinoms sumoms netaikoma Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 28 straipsnio 4 dalis, t. y. paramai numatytos lengvatos, o pagal galiojančią apmokestinimo pelno mokesčiu tvarką Loterijų įstatymo nustatyta tvarka loterijų organizatorių privalomai skiriama parama yra laikoma privalomomis įmokomis, kurios pagal PMĮ 24 straipsnio nuostatas yra priskiriamos loterijų organizatorių ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams. Atkreiptinas dėmesys, kad šios nuostatos galios ir nuo 2020 m. gegužės 1 d.