Teisės aktai

Mokesčių paaiškinimas asmenims (vykdantiems / ketinantiems vykdyti individualią keleivių vežimo veiklą), besinaudojantiems „Bolt“ platforma

Atnaujinimo data: 2019-09-12

Apie veiklos vykdymą būtina informuoti VMI

Norint vykdyti individualią keleivių vežimo veiklą, ne vėliau, kaip veiklos vykdymo pradžios dieną, mokesčių administratoriui būtina pateikti Gyventojo įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą prašymo formą REG812 (toliau – Prašymo REG812 forma), kurioje nurodomas veiklos rūšies kodas EVRK 2 red. 49.39.00 „Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumo transportas".

Prašymą galima pateikti šiais būdais:

  1. E. būdu - per Mano VMI (https://www.vmi.lt/manoVMI);
  2. užpildytą popierinį prašymą įteikti tiesiogiai VMI arba išsiųsti paštu.

Individualios veiklos pažyma išduodama neterminuotai iki tol, kol yra pateikiama Prašymo REG812 forma, kurioje prašoma nutraukti individualią veiklą.

Dėl individualios veiklos pajamų apmokestinimo

Individualios veiklos pajamos apmokestinamos nuo 5 - 15 proc. pajamų mokesčio tarifu[1].

Pajamų mokestis apskaičiuojamas ir mokamas nuo individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų, t. y. nuo skirtumo gauto iš mokestiniu laikotarpiu gautų (uždirbtų) pajamų atėmus (GPMĮ 18 straipsnyje nustatyta tvarka) apskaičiuotus leidžiamus atskaitymus – faktiškai patirtas veiklos išlaidas, kurios pagrįstos juridinę galią turinčiais dokumentais, arba pasirenkant sumą, lygią 30 proc. gautų uždirbtų individualios veiklos pajamų, kurios nereikalaujama pagrįsti atitinkamais dokumentais.

Individualios veiklos apmokestinamosios pajamos, kurios neviršija 20 000 eurų per metus, faktiškai apmokestinamos 5 proc. pajamų mokesčio dydžiu. Apmokestinamosioms pajamoms viršijus 20 000 eurų ribą, pajamų mokestis didėja nuo 5 proc. iki 15 proc., o pasiekus 35 000 eurų sumą, taikomas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas.

Kaip gali kisti gyventojo pajamoms iš individualios veiklos taikomas GPM tarifas, galima apskaičiuoti naudojantis VMI kartu su „Sodra" parengta individualios veiklos mokesčių skaičiuokle, kurią rasite čia.

Pajamų mokestis nuo individualios keleivių vežimo veiklos pajamų turi būti apskaičiuotas, deklaruotas bei sumokėtas į biudžetą iki kitų metų gegužės 1 d., t. y. keleivių vežėjai turėtų Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti Metinę pajamų deklaraciją ir iki gegužės 1 d. sumokėti (įmokos kodu 1441) joje apskaičiuotą pajamų mokestį.

Dėl privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokų

„Bolt" partneriams – keleivių vežėjams nuo 90 proc. apmokestinamųjų pajamų reikia mokėti Privalomojo sveikatos draudimo (PSD, 6,98 proc. dydis) ir Valstybinio socialinio draudimo (VSD, 12,52 proc. (arba 14,32 proc., jei asmuo dalyvauja pensijų kaupime ir moka 1,8 proc. įmoką, arba 15.52 proc., jei asmuo dalyvauja pensijų kaupime ir moka 3 proc. įmoką) įmokas. Išsamesnės informacijos dėl PSD ir VSD įmokų apskaičiavimo bei sumokėjimo rekomenduojama kreiptis į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA) (interneto svetainė www.sodra.lt, konsultacijos teikiamos telefonu 1883).

Dėl PVM teikiant keleivių vežimo paslaugas

Kai atlygis iš Lietuvoje vykdomos keleivių vežimo veiklos, taip pat kitos Lietuvoje vykdomos PVM apmokestinamos veiklos (jeigu tokia vykdoma) per metus (paskutinius 12 mėnesių) viršija 45 000 eurų ribą[2] būtina registruotis PVM mokėtoju ir nuo teikiamų keleivių vežimo paslaugų ir kitų šalies teritorijoje (Lietuvoje) sudarytų PVM apmokestinamų sandorių skaičiuoti ir mokėti PVM.

Su PVM susijusios prievolės dėl paslaugų įsigijimo iš „Bolt" platformos

Kai gyventojas, teikdamas keleivių vežimo paslaugas, naudojasi užsienio apmokestinamojo asmens, neįsikūrusio šalies teritorijoje (Lietuvoje), programine įranga-platforma „Bolt" (anksčiau Taxify), tai jis (nepriklausomai nuo to, ar yra registruotas PVM mokėtoju, ar ne) nuo tokio asmens suteiktų platformos (mobiliosios aplikacijos) naudojimo paslaugų apmokestinamosios vertės[3] turi apskaičiuoti pardavimo PVM (taikydamas 21 proc. PVM tarifą) ir jį sumokėti į biudžetą. PVM reikia mokėti kas mėnesį (jei buvo vykdoma veikla) nuo sumos, kurią „Bolt" platforma pasiims sau kaip užmokestį už teisę naudotis platforma.

Pavyzdžiui, vairuotojas per mėnesį už suteiktas keleivių vežimo paslaugas per „Bolt" platformą gavo 100 eurų pajamų, „Bolt" platformos paslaugų kaina partneriui-vairuotojui priklausomai nuo veiklos teritorijos yra 20 proc. (Vilniuje arba Kaune) arba 10 proc. (bet kuriame kitame mieste). Todėl, jeigu vairuotojas-partneris dirbdamas Vilniuje arba Kaune per mėnesį suteikė keleivių vežimo paslaugų už 100 eurų, PVM jis turės sumokėti nuo 20 eurų, jeigu vairuotojas-partneris dirbdamas kitame mieste per mėnesį suteikė keleivių vežimo paslaugų už 100 eurų, tai PVM turės sumokėti nuo 10 eurų.


Jeigu gyventojas nėra registruotas PVM mokėtoju, tai jis nuo iš „Bolt" platformos įsigytų paslaugų apskaičiuotą PVM turi deklaruoti PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitos (forma FR0608, toliau – Apyskaita) 19 laukelyje. Apyskaita VMI turi būti pateikta ir apskaičiuotas PVM[4] sumokėtas į biudžetą už kiekvieną mėnesį, kurį buvo įsigytos paslaugos, iki kito mėnesio 25 dienos. Apyskaitą bei jos pildymo taisykles galima rasti VMI interneto svetainėje www.vmi.lt: Apie VMI > Verslui > Rinkmenos > Formos.

Tuo atveju, jeigu gyventojas yra registruotas PVM mokėtoju, tai jis nuo „Bolt" platformos įsigytų paslaugų apskaičiuotą PVM turi deklaruoti PVM deklaracijoje (forma FR0600) bei turi teisę įtraukti tokį PVM į PVM atskaitą.

Kitos su PVM susijusios teisės ir prievolės

Asmuo, vykdantis ar ketinantis vykdyti keleivių vežimo veiklą, turi teisę pateikti prašymą įregistruoti jį PVM mokėtoju savanoriškai. Įsiregistravus PVM mokėtoju, atsiranda prievolė nuo visos suteiktų paslaugų apmokestinamosios vertės, t. y. nuo viso atlygio, kurį tokie asmenys gavo arba turi gauti už suteiktas vežimo paslaugas arba iš kitos Lietuvoje vykdomos PVM apmokestinamos veiklos, skaičiuoti ir mokėti PVM PVMĮ nustatyta tvarka, tačiau toks asmuo (PVM mokėtojas) įgyja teisę ir į PVM atskaitą.

PVM mokėtojais privalo registruotis ir tie ekonominę veiklą vykdantys gyventojai, kurie iš valstybių narių PVM mokėtojų ar kitų apmokestinamųjų asmenų, privalančių registruotis PVM mokėtojais, įsigyja prekes ir visų įsigytų prekių (išskyrus naujas transporto priemones ar akcizais apmokestinamas prekes) vertė (neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino kitoje valstybėje, iš kurios prekės buvo atgabentos) praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 eurų ar einamaisiais kalendoriniais metais numatoma, kad ši riba bus viršyta. Pažymėtina, kad 14 000 eurų riba netaikoma, kai įsigyjamos prekės yra skirtos naudoti asmeniniais tikslais.

Prievolė registruotis PVM mokėtoju gali atsirasti ir tais atvejais, kai gyventojas vienas ar kartu su kitais asmenimis, kurie pagal PVMĮ laikomi su juo susijusiais, kontroliuoja keletą juridinių asmenų, ir visų jo kontroliuojamų juridinių asmenų ir jo paties bendra gauta/gautina atlygio už vykdant ekonominę veiklą Lietuvoje patiektas prekes ir/ar suteiktas paslaugas suma per metus (per paskutinius 12 mėnesių) viršijo 45 000 eurų sumą arba jeigu jo paties ir visų jo kontroliuojamų juridinių asmenų bendra įsigytų prekių vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo, einamaisiais kalendoriniais metais numato viršyti ar viršija 14 000 eurų (PVMĮ 71, 711 str.).

VMI primena, jog informaciją ir konsultacijas visais mokesčių klausimais teikia VMI Mokesčių informacijos centras telefonu 1882, atsakymus į rūpimus mokestinius klausimus mokesčių mokėtojai gali gauti apsilankę VMI svetainėje, adresu http://www.vmi.lt/cms/elektroniniai-paklausimai.


[1] Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) 182 straipsnis.

[2] Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (PVMĮ) 71 straipsnio 2 dalis.

[3] Pagal PVMĮ 95 straipsnio 2 dalį.

[4] Vadovaujantis PVMĮ 95 str. 7 d. nuostatomis.


Komentarai

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo apibendrintas komentaras (2020-09-24 redakcija)

Atnaujinimo data: 2020-09-24
Registracijos numeris   KD-5672   Mokesčių administravimo įstatymo komentaras (aktuali_redakcija_2020-09-24).zip ...
Rodoma 1 - 5 iš 9 421 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 1 885