Teisės aktai

Pranešimas

Atnaujinimo data: 2021-03-31
Informacija šioje svetainės versijoje gali būti pasenusi. Visą aktualią mokestinę informaciją rasite naujoje VMI svetainėje

2020 m. IV ketvirčio VMI statistinė informacija

Atnaujinimo data: 2021-01-27
2020 m. IV ketvirčio VMI statistinė informacija

DĖL SENO PAVYZDŽIO BANDEROLĖMIS PAŽENKLINTŲ PREKIŲ INVENTORIZAVIMO

Atnaujinimo data: 2021-01-19
2019 m. sausio mėnesį 1  įsigaliojo nauji banderolių pavyzdžiai ir dėl to 20 21  m. sausio 26-27 d. turi būti inventorizuotas apdorotas tabakas, kaitinamasis tabakas, etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai, kurie paženklinti seno pavyzdžio banderolėmis, t. y. kurių identifikavimo kodai Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registre yra šie: 01623, 01624, 01625, 01626 ir 01627 (Banderolių pavyzdžių atvaizdus ir aprašymus galima rasti internete ...

Trūkumų ištaisymas

Atnaujinimo data: 2020-12-18
Nustačius teikiamų CRS-DAC2-LT rinkinio duomenų kokybės klaidas (nekritines), duomenų rinkinys laikomas priimtu, tačiau rekomenduojama trūkumus ištaisyti pagal pateiktus paaiškinimus . (2020-12-18)

Dėl Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo

Atnaujinimo data: 2020-11-20
Numeris 4-200 Data 2004 m. gegužės 26 d. Paskelbta Valstybės žinios, 2004-06-01, Nr. 87-3180 Dėl Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo
Rodoma 1 - 5 iš 8 232 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 1 647

Komentarai

« Grįžti

DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO VEIKLOS, NAUDOJANTIS „UBER“ MOBILIĄJA PROGRAMA

Atnaujinimo data: 2015-11-20
Registracijos numeris   (18.2-31-2) RM-25144   Data   2015-11-20

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) teikia paaiškinimą dėl nepriklausomų keleivių vežimo paslaugų teikėjų (fizinių asmenų), besinaudojančių „Uber" paslaugomis, teikiamų keleivių vežimo paslaugų mokestinių prievolių.

Dėl individualios veiklos įregistravimo

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (toliau – Kodeksas) 7 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad vežėjas – įmonė, įregistruota įstatymų nustatyta tvarka ir turinti teisę vežti keleivius ir krovinius. Įmonė suprantama taip, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 2 straipsnyje. Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 2 straipsnyje nurodyta, kad įmonė – bet kuris fizinis, bet kuris juridinis pelno siekiantis ar nesiekiantis asmuo, bet kuri juridinio asmens statuso neturinti pelno siekianti ar nesiekianti asociacija ar asmenų grupė arba bet kuri valstybės įstaiga, turinti savarankiško juridinio asmens statusą ar pavaldi tokį statusą turinčiai valdžios institucijai ir besiverčianti keleivių gabenimo veikla, arba bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, besiverčiantis krovinių vežimo veikla komerciniais tikslais. Remiantis minėtame reglamente pateiktu vežėjo apibrėžimu, galima teigti, kad galimybė fiziniams asmenims teikti keleivių vežimo paslaugas yra numatyta Reglamente (EB) Nr. 1071/2009.

Todėl, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 2 straipsnio 7 dalimi, gyventojai, besiverčiantys savarankiška keleivių pervežimo veikla, kuria versdamiesi siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį, yra laikomi vykdančiais individualią veiklą. 

Taigi gyventojas, pageidaujantis teikti keleivių vežimo paslaugas, gali įregistruoti individualią veiklą pagal pažymą.

Minėti gyventojai mokesčių administratoriui turi pateikti tinkamai užpildytą Įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro prašymo formą REG812 (toliau – Prašymo REG812 forma) išduoti individualios veiklos vykdymo pažymą tokiai veiklai vykdyti kodu 49.39.

Dėl veiklos įregistravimo gyventojas gali kreiptis į teritorinę Valstybinę mokesčių inspekciją arba Prašymo REG812 formą pateikti:

1. prisijungę prie e. VMI portalo autorizuotų elektroninių paslaugų srityje Mano VMI;

2. užpildydami popierinius prašymus, juos tiesiogiai įteikdami arba išsiųsdami paštu VMI pagal mokesčių mokėtojo gyvenamosios vietos adresą.

Kai gyventojas pateikia Prašymo REG812 formą mokesčių administratoriui, laikoma, kad jis informavo mokesčių administratorių apie pradedamą vykdyti individualią veiklą. Atkreipiame dėmesį, jog individualios veiklos pažyma galioja neterminuotai iki kol gyventojas pateikia Prašymo REG812 formą ir prašo nutraukti individualią veiklą.

Dėl mokesčių mokėjimo

1. Gyventojų pajamų mokestis. Savarankišką keleivių vežimo veiklą vykdantys asmenys nėra laikomi vykdančiais laisvosios profesijos veiklą, todėl vadovaujantis GPMĮ 6 straipsnio 3 dalies nuostatomis, apskaičiuojant individualios veiklos apmokestinamąsias pajamas yra taikomas 5 proc. pajamų mokesčio tarifas.

Apskaičiuojant individualios veiklos apmokestinamąsias pajamas, iš pajamų gali būti atimami GPMĮ 18 straipsnyje nurodyti su individualios veiklos pajamų gavimu ar uždirbimu susiję leidžiami atskaitymai. Apskaičiuojant individualios veiklos apmokestinamąsias pajamas, galima pasirinkti alternatyvų individualios veiklos išlaidų atskaitymo iš individualios veiklos pajamų būdą, nustatytą GPMĮ 18 straipsnio 12 dalyje. Minėtas išlaidų atskaitymo būdas nustato, kad individualios veiklos pajamų gavęs gyventojas gali pasirinkti leidžiamais atskaitymais laikyti 30 proc. gautų individualios veiklos pajamų sumos. Kitaip tariant, individualios veiklos leidžiamais atskaitymais gali būti laikomos ne tik faktiškai patirtos išlaidos, susijusios su individualios veiklos pajamomis, bet ir dokumentais nepagrįstas jų dydis (t.y. 30 proc. visų individualios veiklos pajamų).

Ši alternatyvi leidžiamų atskaitymų pripažinimo tvarka netaikoma, kai individualios veiklos pajamas ar jų dalį gyventojas gauna iš su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusio asmens. Todėl, jei individualios veiklos pajamos yra gaunamos iš su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių asmenų, veiklą vykdantis asmuo 30 proc. gautų individualios veiklos pajamų sumos negali priskirti leidžiamiems atskaitymams.

Mokestiniam laikotarpiui (kalendoriniams metams) pasibaigus asmuo, vykdantis individualią veiklą, privalo pateikti metinę pajamų deklaraciją iki kito mokestinio laikotarpio gegužės 1 dienos ir iki tos pačios dienos sumokėti apskaičiuotą pajamų mokestį. Deklaracija turi būti pateikta net ir tuo atveju, jeigu gyventojas pajamų iš įregistruotos individualios veiklos tą mokestinį laikotarpį negavo.

2. Valstybinis socialinis draudimas ir privalomasis sveikatos draudimas. Savarankišką keleivių vežimo veiklą įregistravę fiziniai asmenys nuo gautų (uždirbtų) pajamų privalo mokėti valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD) ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas.

Bendras VSD įmokų tarifas - 28,5 proc. (26,3 proc. pagrindinei ir papildomai pensijos dalims ir 2,2 proc. ligos ir motinystės socialiniam draudimui). Asmenų, kurie verčiasi individualia veikla, socialinio draudimo įmokų bazę sudaro 50 proc. individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokų) suma, kuri kalendoriniais metais negali būti didesnė negu 48 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma (434 x 48 = 20 832 eurų).

Savarankišką keleivių vežimo veiklą vykdantys asmenys taip pat moka 9 proc. dydžio PSD įmokas nuo sumos, nuo kurios skaičiuojamos ir VSD įmokos, t.y. nuo 50 proc. individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų) sumos. 9 proc. dydžio PSD įmokos nuo minimaliosios mėnesinės algos mokamos kas mėnesį iki paskutinės mėnesio dienos. Nuo 2015 m. liepos 1 d. nustatyta minimali mėnesinė alga – 325 eurų, todėl kas mėnesį mokama PSD įmoka lygi 29 Lt (9 proc. x 325 eurų). Pasibaigus kalendoriniams metams, PSD įmokos perskaičiuojamos ir primokamas skirtumas, jeigu individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų suma, nuo kurios skaičiuojamos VSD įmokos, didesnė nei 12 minimalių mėnesinių algų.

3. Pridėtinės vertės mokestis. Fiziniai asmenys, teikiantys keleivių vežimo paslaugas, PVM įstatymo požiūriu yra apmokestinamieji asmenys, o jų vykdoma veikla – ekonominė veikla, kuri yra PVM objektas.

Vadinasi, jei fiziniai asmenys, kurie dėl kitos nei keleivių vežimas savo vykdomos ekonominės veiklos (pvz., individualios veiklos, savarankiškos kūrybinės, profesinės, sporto ar atlikėjo veiklos, nekilnojamų pagal prigimtį daiktų nuomos ir kt.) jau yra įsiregistravę PVM mokėtojais, tai jie taip pat turi skaičiuoti ir nustatyta tvarka mokėti į biudžetą PVM (pateikdami PVM deklaraciją (forma FR0600)) ir už suteiktas keleivių vežimo paslaugas nuo pat šios papildomos veiklos pradžios.

Jeigu fiziniai asmenys vykdo kitą nei keleivių vežimas PVM apmokestinamą ekonominę veiklą, tačiau nėra įsiregistravę PVM mokėtojais, tai skaičiuojant PVM įstatymo 71 straipsnio 2 dalyje nustatytą bendrą privalomą registracijos PVM mokėtojais ribą per metus (paskutinius 12 mėnesių) į ją taip pat įtraukiamas ir atlygis už suteiktas keleivių vežimo paslaugas. Kai fizinių asmenų bendra per metus (paskutinius 12 mėnesių) gauta už Lietuvoje vykdomą PVM apmokestinamą veiklą atlygio suma viršija 45 000 eurų ribą, tai jie turi pateikti prašymus įregistruoti juos PVM mokėtojais.

Jeigu fiziniai asmenys teikia tik keleivių vežimo paslaugas arba teikia keleivių vežimo paslaugas ir vykdo kitą PVM neapmokestinamą ekonominę veiklą, tai skaičiuojant, ar jų gautas atlygis neviršijo privalomos registracijos PVM mokėtojais ribos (45 000 eurų) įtraukiamas tik atlygis už keleivių vežimo veiklą.

Daugiau informacijos apie registravimąsi PVM mokėtoju yra Fizinio asmens atmintinėje apie pridėtinės vertės mokestį, kurią galima rasti VMI interneto svetainėje www.vmi.lt .

Atkreiptinas dėmesys, kad fiziniai asmenys, kurie teikia keleivių vežimo paslaugas ir kurie naudojasi „Uber" paslaugomis, nepriklausomai nuo to, ar jie įsiregistravę PVM mokėtojais, ar neįsiregistravę, pagal PVM įstatymo 95 straipsnio 2 dalį turi prievolę apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM už jiems „Uber" suteiktas naudojimosi mobiliąja aplikacija ir kitas (pvz., mokėjimų administravimo) paslaugas.

Fiziniai asmenys PVM mokėtojai, už iš „Uber" įsigytų paslaugų pardavimo PVM sumą apskaičiuoja PVM deklaracijos (forma FR0600) 32 laukelyje ir šią pardavimo PVM gali atskaityti tokia pačia tvarka kaip ir kitas pirkimo PVM sumas.

Fiziniai asmenys, kurie neįsiregistravę PVM mokėtojais, už iš „Uber" įsigytų paslaugų pardavimo PVM sumą apskaičiuoja PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitos (forma FR0608) 19 laukelyje. Ši forma turi būti pateikiama, o apskaičiuotas PVM sumokamas už kiekvieną mėnesį, kurį buvo įsigytos paslaugos iš „Uber". Forma pateikiama ir PVM sumokamas iki kito mėnesio 25 d. Pavyzdžiui, jei fizinis asmuo, neįsiregistravęs PVM mokėtoju, naudodamasis „Uber" mobiliąja aplikacija 2016 m. sausio mėn. vežė keleivius ir sumokėjo „Uber" už naudojimąsi mobiliąja aplikacija ir kitas paslaugas („Uber" pervedė tokiam fiziniam asmeniui atlygį už keleivių vežimą, kuris buvo sumažintas „Uber" atlygiu už jo naudojimąsi mobiliąja aplikacija ir kitas paslaugas), tai toks fizinis asmuo iki 2016 m. vasario 25 d. turi pateikti PVM apyskaitą (forma FR0608) ir sumokėti PVM už jam „Uber" suteiktas paslaugas.

Dėl apskaitos dokumentų

Gyventojai, besiverčiantys individualia veikla pagal pažymą, tvarkydami buhalterinę apskaitą, turi vadovautis Buhalterinės apskaitos taisyklėmis patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-040 „Dėl gyventojų, besiverčiančių individualią veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius  verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo" (toliau – Įsakymas). Gyventojas, vykdantis individualią keleivių vežimo veiklą privalo klientui išduoti vieną iš Įsakymo 8.2-8.4 punktuose nurodytų apskaitos dokumentų: sąskaitą faktūrą, PVM sąskaitą faktūrą arba kasos aparato kvitą.

 

Viršininko pavaduotoja

 

                                                                       Vilma Vildžiūnaitė