Teisės aktai

« Grįžti

Dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos, susijusios su praneštinais tarpvalstybiniais susitarimais, mainų įgyvendinimo ir praneštinus tarpvalstybinius susitarimus identifikuojančių požymių nustatymo taisyklių pakeitimo

Atnaujinimo data: 2020-07-31
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) informuoja, kad  2020 m. liepos 30 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. VA-59 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-109 „Dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos, susijusios su praneštinais tarpvalstybiniais susitarimais, mainų įgyvendinimo ir praneštinus tarpvalstybinius susitarimus identifikuojančių požymių nustatymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo (toliau ‒ Taisyklės). 
         Taisyklės įgyvendina 2020 m. birželio 24 d. Tarybos direktyvą 2020/876, kuria, siekiant patenkinti neatidėliotiną poreikį dėl COVID-19 pandemijos atidėti tam tikrus apmokestinimo srities informacijos pateikimo ir mainų terminus, iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES. 
       Taisyklėse nustatyti nauji praneštinų tarpvalstybinių susitarimų pateikimo mokesčių administracijai ir keitimosi informacija tarp mokesčių administracijų terminai:
  1. Tarpininkai ir suinteresuoti mokesčių mokėtojai pateikia informaciją apie praneštinus tarpvalstybinius susitarimus, kurių įgyvendinimo atžvilgiu pirmųjų veiksmų imtasi nuo Direktyvos 2018/822 įsigaliojimo iki jos taikymo pradžios dienos (t. y. nuo 2018 m. birželio 25 d. iki 2020 m. birželio 30 d.). Informacijos apie retrospektyvius praneštinus tarpvalstybinius susitarimus pateikimo terminas perkeliamas iš 2020 m. rugpjūčio 31 d. į 2021 m. vasario 28 d.
  2. Pirmųjų automatinių informacijos apie praneštinus tarpvalstybinius susitarimus mainų tarp mokesčių administracijų data perkeliama iš 2020 m. spalio 31 d. į 2021 m. balandžio 30 d.
  3. 30 dienų laikotarpio, per kurį turi būti pranešama apie tarpvalstybinius susitarimus pradžios data perkeliama iš 2020 m. liepos 1 d. į 2021 m. sausio 1 d. Tai reiškia, kad jeigu praneštinas tarpvalstybinis susitarimas yra pateiktas įgyvendinti arba parengtas įgyvendinti, arba jeigu pirmieji jo įgyvendinimo veiksmai atlikti 2020 m. liepos 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu, arba jeigu tarpininkai 2020 m. liepos 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu tiesiogiai arba padedant kitiems asmenims suteikė pagalbą, paramą arba konsultacijas, susijusias su aukščiau nurodytais veiksmais, tai 30 dienų informacijos pateikimo laikotarpis prasideda ne vėliau kaip 2021 m. sausio 1 d.
  4. Rinkai skirtų susitarimų atveju tarpininkas kas 3 mėnesius mokesčių administratoriui pateikia periodinį pranešimą, kuriame pateikiama atnaujinta praneština informacija, kuri buvo gauta nuo paskiausio pranešimo pateikimo. Pirmąją periodinę ataskaitą tarpininkas pateikia iki 2021 m. balandžio 30 d.
       Papildomai atkreipiame dėmesį, kad nauja redakcija yra išdėstomas Taisyklių priedas „Duomenų rinkmenos aprašymas", atsiželgiant į Europos Komisijos DAC6 XML duomenų rinkmenos specifikacijos (v.3.02) reikalavimus. 
       Pažymime, kad informacijos pateikimo ir keitimosi ja terminų pratęsimas yra laikinas įsipareigojimų pagal Taisykles vykdymo atidėjimas, todėl neturėtų turėti įtakos prievolei pranešti ir keistis informacija.
      Taisyklės nustato privalomojo informacijos atskleidimo tvarką, pagal kurią tarpininkai (mokesčių konsultantai, teisininkai ar kiti subjektai, kurie rengia praneštiną tarpvalstybinį susitarimą, siūlo jį rinkoje, organizuoja jo įgyvendinimą, pateikia jį įgyvendinti arba jį administruoja) tiesiogiai ar padedant kitiems asmenims teikia pagalbą, paramą ar konsultacijas, susijusias su aukščiau nurodytais veiksmais, privalo pateikti informaciją mokesčių administratoriui apie potencialius mokesčių vengimo susitarimus, turinčius tarpvalstybiškumo požymių. 
      Tam tikrais atvejais, kai tarpininko nėra, pavyzdžiui, jei mokesčių mokėtojas pats rengia ir įgyvendina praneštiną tarpvalstybinį susitarimą, ar kai tarpininkas praneša apie naudojimąsi teise būti atleistam nuo prievolės pateikti informaciją, prievolė pranešti tenka kitam tarpininkui, o kai tokio tarpininko nėra, suinteresuotam mokesčių mokėtojui, tam, kad mokesčių administratoriai neprarastų galimybės gauti informacijos apie su mokesčiais susijusius susitarimus, kurie gali būti susiję su agresyviu mokesčių planavimu. 
        Daugiau informacijos apie praneštinus tarpvalstybinius susitarimus (DAC6) bei pranešimo pateikimo tvarką galima rasti VMI prie FM interneto svetainėje: https://www.vmi.lt/cms/tarptautiniai-isipareigojimai.
 
       Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2020 m. liepos 30 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-43469.
 
Informaciją parengė
Teisės departamentas
 

Komentarai

Kas ir nuo kokios valstybės rinkliavos mokėjimo yra atleidžiami?

Atnaujinimo data: 2015-04-05
Registracijos numeris   KD-5999   Data   2015-04-05   Valstybės rinkliava neimama už: 1)...

Kuriais atvejais grąžinama valstybės rinkliava?

Atnaujinimo data: 2015-12-15
Registracijos numeris   KD-6001   Data   2012.09.15  Sumokėta valstybės rinkliava arba jos dalis...

Valstybės rinkliavos objektų sąrašas ir šių rinkliavų dydžiai

Atnaujinimo data: 2015-12-30
Registracijos numeris   KD-6000   Data   2012.05.04 Valstybės rinkliavos objektų sąrašas ir dydžiai...
Rodoma 1 - 5 iš 6 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 2