Teisės aktai

Dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos, susijusios su praneštinais tarpvalstybiniais susitarimais, mainų įgyvendinimo ir praneštinus tarpvalstybinius susitarimus identifikuojančių požymių nustatymo taisyklių pakeitimo

Atnaujinimo data: 2020-07-31
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) informuoja, kad  2020 m. liepos 30 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. VA-59 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-109 „Dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos, susijusios su praneštinais...

Dėl tiesioginių mokesčių taikymo po Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos

Atnaujinimo data: 2020-02-12
VMI prie FM informuoja, kad Jungtinei Karalystei 2020 m. sausio 31 d. išstojus iš ES, pereinamuoju 2 metų laikotarpiu PMĮ, GPMĮ, RĮ ir LPĮ nuostatų taikymas Jungtinei Karalystei tęsiamas tokia pačia apimtimi, kaip ir ES valstybėms narėms. Informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2020 m. vasario 11 d. rašte Nr. (18.10-31-1E) RM-4176 .    Informaciją parengė Teisės departamentas

Komentarai

« Grįžti

Kas ir nuo kokios valstybės rinkliavos mokėjimo yra atleidžiami?

Atnaujinimo data: 2015-04-05
Registracijos numeris   KD-5999   Data   2015-04-05

 Valstybės rinkliava neimama už:

1) gimimo, mirties, įvaikinimo ir tėvystės nustatymo registravimą, už klaidų, padarytų registruojant civilinės būklės aktus, ištaisymą, nepilnamečių vaikų civilinės būklės aktų ištaisymą pasikeitus įrašams tėvų civilinės būklės aktuose;

2) vardo, pavardės, tėvo vardo pakeitimą, papildymą ir ištaisymą tikslinant įrašus, padarytus registruojant aktus okupacijų metais;

3) Užsienio reikalų ministerijai išduodamus metrikacijos liudijimų dublikatus;

4) dokumento, patvirtinančio asmens gyvenamąją vietą, išdavimą;

5) asmens tapatybės kortelės arba paso (asmens pasirinkimu tik už vieno iš šių dokumentų) išdavimą ir keitimą bendra tvarka asmenims, turintiems teisę gauti piniginę socialinę paramą įstatymų nustatyta tvarka, vaikams, kuriems nustatyta globa arba rūpyba, valstybės išlaikomiems stacionariose globos įstaigose asmenims, vienišiems asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, asmenims, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, ar senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, asmenims iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis;

6) asmens tapatybės kortelės arba paso (asmens pasirinkimu tik už vieno iš šių dokumentų) išdavimą ir keitimą bendra tvarka, dokumentų išduoti, pakeisti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą ir leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą, asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimą ir keitimą, nacionalinių vizų išdavimą asmenims, kuriems pagal Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymą pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio – represuoto asmens teisinis statusas;

7) asmens be pilietybės kelionės dokumento, pabėgėlio kelionės dokumento ir užsieniečio paso išdavimą, nacionalinių vizų išdavimą, dokumentų išduoti, pakeisti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą ir leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą asmenims iki 16 metų;

8) dokumentų išduoti, pakeisti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą ir leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą užsieniečiui, kuriam suteiktas prieglobstis arba laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, ir jo šeimos nariams, atvykstantiems gyventi kartu su juo;

9) dokumentų išduoti, pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą ir leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą asmeniui iki 18 metų, kurio globėju (rūpintoju) yra paskirtas Lietuvos Respublikos pilietis;

10) nacionalinių vizų išdavimą užsieniečiams, turintiems diplomatinius ir tarnybinius pasus ar jiems prilygintus kelionės dokumentus, vizų išdavimą Europos Sąjungos valstybės narės ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio šeimos nariams, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai, taip pat ir Lietuvos Respublikos piliečio šeimos nariams, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai;

11) vizų išdavimą užsieniečiams, vykstantiems į Lietuvos Respubliką dalyvauti Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės, ministerijų, kitų valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų ar tarnybų organizuojamuose oficialiuose susitikimuose, labdaros bei organizuotos pagalbos Lietuvai tikslais arba su Raudonojo Kryžiaus misija, taip pat tarptautinių organizacijų, kurių narė yra Lietuvos Respublika, atstovams;

12) vizų išdavimą, dokumentų išduoti, pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą ir leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą asmenims, pateikusiems lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančius dokumentus arba išduotus teisės į Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimą patvirtinančius dokumentus, ir šių asmenų šeimos nariams;

13) nacionalinių vizų išdavimą sunkiai sergantiems užsieniečiams arba užsieniečiams, kuriems reikalinga skubi medicinos pagalba, kai pateikiami dokumentai, išduoti atitinkamos organizacijos ir patvirtinantys būtinumą nurodytiems asmenims būti Lietuvos Respublikos teritorijoje, taip pat šiuos asmenis lydintiesiems, kai pateikiamas dokumentas, patvirtinantis tokio lydėjimo būtinumą;

14) Šengeno vizų išdavimą pasienio kontrolės punktuose užsieniečiams, vykstantiems į šeimos narių (tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių, seserų) laidotuves, kai pateikiamas šias aplinkybes patvirtinantis dokumentas;

15) nacionalinių vizų (D) išdavimą užsieniečiams, vykstantiems dirbti pedagoginį darbą į Lietuvos Respublikos aukštąsias, profesines ir bendrojo lavinimo mokyklas, taip pat užsieniečiams, atvykstantiems studijuoti, mokytis į Lietuvos Respublikos aukštąsias, profesines ir bendrojo lavinimo mokyklas pagal tarptautines sutartis ir susitarimus;

16) leidimo įvežti (išvežti) ginklus, leidimo vežti ginklus, išankstinio sutikimo įvežti ginklus išdavimą Lietuvos Respublikos ar užsienio teisėsaugos institucijoms ir jų pareigūnams, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos ir užsienio gynybos institucijoms, taip pat jų pareigūnams, vežantiems jiems priklausančius vienetinius tarnybinius ginklus ir jų šaudmenis, arba asmenims, turintiems diplomatinius ar tarnybinius pasus (jeigu šiems asmenims, norintiems gauti leidimą, tarpininkauja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija), arba fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie išvyksta į sporto varžybas užsienyje, atvyksta į sporto varžybas Lietuvos Respublikoje ar vyksta į sporto varžybas per Lietuvos Respubliką tranzitu;

17) dokumentų išduoti, pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą ir leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą užsieniečiui, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties" nuostatas negali būti grąžintas į užsienio valstybę, išsiųstas iš Lietuvos Respublikos ar kurio išsiuntimas iš Lietuvos Respublikos sustabdytas, taip pat kuris negali išvykti dėl pavojingos organizmo būklės ir kuriam reikia neatidėliotinos būtinosios medicinos pagalbos;

18) dokumentų išduoti, pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą ir leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą užsieniečiams, kurie ketina studijuoti, mokytis, stažuoti, dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose ar profesiniuose mokymuose, jeigu jie priimti studijuoti į aukštojo mokslo įstaigos dienines nuosekliąsias studijas, mokytis į švietimo įstaigą pagal vidurinio ugdymo programą, pakviesti stažuoti, tobulinti kvalifikaciją ar į profesinius mokymus pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, ministerijų ar Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų ar įstaigų vardu ir pagal jų kompetenciją sudarytus susitarimus su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis;

19) dokumentų išduoti, pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą ir leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą užsieniečiams, kuriems leista pasilikti gyventi Lietuvos Respublikoje, kadangi jie yra ar buvo prekybos žmonėmis arba nelegalaus darbo aukos ir bendradarbiauja su ikiteisminio tyrimo įstaiga arba teismu kovojant su prekyba žmonėmis ar nusikaltimais, susijusiais su prekyba žmonėmis, arba nelegaliu darbu, kai dirbta ypatingai išnaudojamo darbo sąlygomis arba kai dirbo nepilnametis;

20) civilinės aviacijos specialisto licencijos išdavimą darbuotojams, papildomos kvalifikacijos suteikimą, civilinės aviacijos teorijos egzamino perlaikymą, skrydžio (praktinių gebėjimų) egzamino perlaikymą, civilinės aviacijos specialisto licencijos (kvalifikacijos) galiojimo laiko pratęsimą, civilinės aviacijos specialisto licencijos (kvalifikacijos) atnaujinimą, pirmos, antros ir trečios klasės sveikatos pažymėjimo išdavimą darbuotojams, kurie atlieka valstybinę civilinės aviacijos priežiūrą, ir civilinės aviacijos specialisto licencijos išdavimą studentams, kurie, atlikdami praktiką, privalo turėti galiojančią atitinkamą civilinės aviacijos specialisto licenciją;

21) jūrininkų knygelės (išduodamos pirmą kartą), jūrinio laipsnio kvalifikacijos, kovos su gaisrais kursų baigimo liudijimo, pirmosios medicinos pagalbos kursų baigimo, darbo su gelbėjimo plaustais, valtimis (išskyrus greitaeiges) kursų baigimo, laivo gyvybingumo ir žmonių gyvybės išsaugojimo užtikrinimo kursų baigimo liudijimo, darbo tanklaiviuose įvadinių kursų baigimo liudijimų išdavimą mokyklų, rengiančių jūrų transporto specialistus, studentams, studijuojantiems pagal dieninės ir nuolatinės studijų formų programas, ir mokiniams;

22) išduotų licencijų, kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo ūkio subjekto, patikslinimą;

23) išsilavinimo ir kvalifikacijų, įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, vertinimą ir (arba) pripažinimą;

 24) institucijų teikiamas paslaugas, kurių suteikimo išlaidos mažesnės už šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nustatytą minimalų valstybės rinkliavos dydį;

25) Šengeno vizų išdavimą asmenims, nurodytiems 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 810/2009, nustatančio Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 810/2009), 16 straipsnio 4 dalyje;

26) Šengeno vizų išdavimą asmenims, nurodytiems Reglamento (EB) Nr. 810/2009 16 straipsnio 5 dalies a ir b punktuose, kai Europos Sąjungos valstybės narės, vykdydamos bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu, numatytą Reglamente (EB) Nr. 810/2009, nėra priėmusios sprendimo imti valstybės rinkliavą;

27) Šengeno vizų išdavimą asmenims, nurodytiems Reglamento (EB) Nr. 810/2009 16 straipsnio 5 dalies c punkte, kai Europos Sąjungos valstybės narės, vykdydamos bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu, numatytą Reglamente (EB) Nr. 810/2009, yra priėmusios sprendimą neimti valstybės rinkliavos;

28) išduotų Šengeno vizų galiojimo laiko ir (arba) buvimo trukmės pratęsimą asmenims, nurodytiems Reglamento (EB) Nr. 810/2009 33 straipsnio 1 dalyje.

 

Teisės aktai
LRS  LIETUVOS RESPUBLIKOS RINKLIAVŲ ĮSTATYMAS 6 str.
LRS  LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO ĮSTATYMAS