Teisės aktai

Dėl pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo taisyklių pakeitimo

Atnaujinimo data: 2019-05-23

Informuojame, kad yra priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gegužės  15 d. įsakymas Nr. VA-40 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2002 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 147 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo" pakeitimo" (toliau – Įsakymas). Įsakymas priimtas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 84 ir 85 straipsnių pakeitimo įstatymo nuostatas, įsigaliosiančias nuo 2019 m. liepos 1 dienos.

Įsakyme nustatyta, kad pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojams, išskyrus fizinius asmenis, kurių mokestinis laikotarpis iki 2019 m. birželio 30 d. pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 84 straipsnio 2 dalį buvo kalendorinis pusmetis, nuo 2019 m. liepos 1 d. automatiškai taikomas kalendorinio ketvirčio mokestinis laikotarpis. Tačiau jeigu tokie  PVM mokėtojai nuo 2019 m. liepos 1 d. nenorės taikyti kalendorinio ketvirčio mokestinio laikotarpio, o pageidaus taikyti kalendorinio mėnesio mokestinį laikotarpį, jie nuo 2019 m. liepos 1 d. iki 2019 m. liepos 31 d. turės kreiptis į mokesčių administratorių ir pateikti laisvos formos popierinę Prašymo nustatyti pridėtinės vertės mokesčio mokestinį laikotarpį (toliau – Prašymas) formą (tokia Prašymo forma galės būti pateikiama tiek įteikiant tiesiogiai, tiek paštu, tiek kaip paklausimas per Mano VMI).

Jeigu PVM mokėtojas, išskyrus fizinį asmenį, kurio mokestinis laikotarpis iki 2019 m. birželio 30 d. buvo kalendorinis mėnuo, nuo 2019 m. liepos 1 d. pageidaus taikyti kalendorinio ketvirčio mokestinį laikotarpį, jis, pradedant 2019 m. birželio 1 d., Prašymą mokesčių administratoriui turės pateikti per Mano VMI užsakant paslaugą „Prašymas nustatyti kitą PVM mokestinį laikotarpį".

Taisyklėse nustatyta, kad Prašymą PVM mokėtojai turi pateikti ne vėliau kaip 8 darbo dienos iki prašomo PVM mokestinio laikotarpio taikymo pradžios, naujai įsteigti PVM mokėtojai - ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po įregistravimo PVM mokėtoju, 10 dienos.

Atkreipiame dėmesį, kad Taisyklėse vartojama sąvoka „naujai įsteigti PVM mokėtojai" suprantama kaip einamaisiais metais į PVM mokėtojų registrą įregistruoti PVM mokėtojai nuo jų įregistravimo dienos iki einamųjų metų pabaigos.
Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2019 m. gegužės 22 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-16041.

Informaciją parengė
Teisės departamentas