Turto perdavimas patikėjimo teise

TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS TURTO PERDAVIMĄ VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
 
- Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir  disponavimo juo įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D5496D69DF98/asr;
- Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16 „Dėl Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo" (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1227 redakcija) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.117185/asr;
- Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo" (Taisyklių IV skyriaus VI skirsnis) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.234132/asr;
- Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, kuris patikėjimo teise perduodamas valdyti, naudoti ir disponuoti subjektams, nurodytiems Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje, sąrašas, patvirtintas finansų ministro 2004 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 1K-269 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, kuris patikėjimo teise perduodamas valdyti, naudoti ir disponuoti subjektams, nurodytiems Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje, sąrašo patvirtinimo" https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.238319/asr.
 
 
KĄ VERTA ŽINOTI APIE VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE APSKAITYTO TURTO PERDAVIMĄ PATIKĖJIMO TEISE VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS, ĮSTAIGOMS IR ORGANIZACIJOMS
 
Patikėjimo teise gali būti perduotas tik valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas (konfiskuotas, bešeimininkis, valstybės paveldėtas, valstybei dovanotas ar kitaip perduotas valstybės nuosavybėn). Į šią kategoriją nepatenka daiktiniai įrodymai ir turtas, neturintis savininko (iki jo pripažinimo bešeimininkiu turtu).
Patikėjimo teise gali būti perduotas tik Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634, 130 punkte nurodytas turtas, pvz.:
 • specialioji technika;
 • kultūros ir meno vertybės;
 • transporto priemonės;
 • netikri pinigai;
 • vertybiniai popieriai (išskyrus akcijas);
 • turtas, kuris tinkamas naudoti pagal netiesioginę paskirtį (esant kompetentingų institucijų išvadai); 
Komentaras: turtas pagal netiesioginę paskirtį gali būti naudojamas, pvz., kaip mokymo priemonė, kaip priemonė operatyviniams veiksmams atlikti ir pan. Kompetentinga institucija — prašymą dėl turto perdavimo patikėjimo teise pateikusios valstybės institucijos aukščiausia pagal funkcinį pavaldumą valstybės įstaiga (asignavimų valdytoja), kuri yra atsakinga už atitinkamą valstybės institucijų veiklos sritį bei organizuoja jai pavaldžių įstaigų sąmatų projektų sudarymą;
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 1K-269 patvirtintame Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, kuris patikėjimo teise perduodamas valdyti, naudoti ir disponuoti subjektams, nurodytiems Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje, sąraše nurodytas turtas, pvz.:
 • laivai, valtys;
 • kompiuterinė technika;
 • biuro (organizacinė technika;
 • mobilieji ir stacionarūs telefonai;
 • buitinė technika;
 • elektros prekės (prietaisai), įskaitant garso ir vaizdo aparatūrą;
 • baldai;
 • seifai;
 • mediena;
 • muzikos instrumentai;
 • motopjūklai;
 • žvejybos tinklai.
Valstybės institucijos, įstaigos ir organizacijos, pageidaujančios turtą perimti patikėjimo teise, turi:
- Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos pateikti motyvuotą prašymą, nurodydamos turto naudojimo tikslą, kur ir kokioje veikloje bus naudojamas turtas;
- prašymą raštu suderinti su savo asignavimų valdytoju (išskyrus atvejus, kai prašymą pateiks institucija, kuri yra asignavimų valdytoja). 
 
Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos parengia sprendimo dėl turto perdavimo patikėjimo teise projektą, kurį teikia derinti Lietuvos Respublikos finansų ministerijai (asignavimų valdytojui). Gavęs Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pritarimą, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos viršininkas (ar jo įsakymu įgaliotas asmuo) priima sprendimą dėl turto perdavimo patikėjimo teise.
Valstybės nuosavybėn perduotos kultūros ir meno vertybės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos viršininko (ar jo įsakymu įgalioto asmens) sprendimu patikėjimo teise perduodamos Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nurodytai kultūros įstaigai.
 
SVARBU:
- Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos spręsti turto perdavimo patikėjimo teise klausimą gali tik po to, kai turtas yra perimtas į apskaitą.
- Valstybės institucija, įstaiga ar organizacija, kuri perims turtą patikėjimo teise, turės padengti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos patirtas išlaidas (pvz., turto vertinimo, saugojimo ir kt.), susidariusias iki turto perdavimo patikėjimo teise (jeigu jų buvo patirta).
- Turto perdavimas patikėjimo teise nėra privalomas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos veiksmas.