Informacija verslui dėl COVID-19

VMI aptarnavimo skyriai yra uždaryti, VMI paslaugos - tik nuotoliniu būdu. VMI specialistų telefonų sąrašas yra skelbiamas čia. 

Nekilnojamojo turto mokestis už 2019 m.

Fizinio ir juridinio asmens nekilnojamojo turto deklaracijos KIT711 pateikimas bei mokesčio sumokėjimas už 2019 metus

Fizinis ir juridinis asmuo deklaraciją KIT711 vietos mokesčių administratoriui pateikia ir mokestį sumoka iki  2020 m. vasario 17 d.

Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos

Nekilnojamojo turto mokesčio įmokos kodas 1001**.

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo už negyvenamosios paskirties patalpas, kurios yra naudojamos kaip gyvenamosios paskirties.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Už kokį nekilnojamąjį turtą gyventojams yra prievolė teikti deklaraciją KIT711 ir mokėti NTM?


Gyventojai turi teikti deklaraciją KIT711 ir mokėti nekilnojamojo turto mokestį, jei turi ar įsigijo komercinio naudojimo nekilnojamojo turto, pvz., administracinės, maitinimo, paslaugų, prekybos, viešbučių, poilsio, gydymo, kultūros, mokslo ir sporto paskirties statinius (patalpas), išskyrus NTMĮ 7 str. 1 d. numatytas lengvatas. Jeigu gyventojas nekilnojamąjį turtą neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perduoda naudotis juridiniam asmeniui, KIT711 deklaraciją teikia ir nekilnojamojo turto mokestį moka juridinis asmuo.


2. Kuriais atvejais nekilnojamojo turto mokestį privalo mokėti juridiniai asmenys?


Juridiniai asmenys nekilnojamojo turto mokestį moka už nuosavybės teise priklausantį ar įsigyjamą nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvoje ir už tą nekilnojamąjį turtą, kurį jie neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perėmė naudoti iš fizinių asmenų, išskyrus NTMĮ 7 str. 2 d. numatytas lengvatas.
Kolektyvinio investavimo subjekto, kuris nėra juridinis asmuo, nekilnojamojo turto savininkams NTMĮ nustatytas prievoles ir teises įgyvendinantis asmuo (mokesčio mokėtojas) yra šio kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonė.


3. Ar reikia fiziniams asmenims mokėti ir deklaruoti avansinį nekilnojamojo turto mokestį?


Fiziniai asmenys avansinio nekilnojamojo turto mokesčio nemoka ir deklaracijos neteikia.


4. Ar reikia juridiniams asmenims mokėti ir deklaruoti avansinį nekilnojamojo turto mokestį?


Juridiniai asmenys, teikdami 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją KIT711, iki 2020-02-17 kartu privalo deklaruoti ir 2020 m. trijų ketvirčių mokėtiną avansinį nekilnojamojo turto mokestį, jei metinė juridiniam asmeniui priklausančio mokėti nekilnojamojo turto mokesčio suma už einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną nuosavybės teise turėtą ir /arba įsigyjamą nekilnojamąjį turtą viršija 500 eurų. Avansinis NTM sumokamas atskirai už kiekvieną ketvirtį iki kovo 15 d., birželio 15 d. ir iki rugsėjo 15 d. Likusi suma sumokama pateikus deklaraciją KIT711 iki kitų metų vasario 15 d.
Jeigu einamaisiais kalendoriniais metais nekilnojamojo turto mokestinė vertė yra didesnė už praėjusiais kalendoriniais metais buvusią mokestinę vertę, avansinis mokestis už tą nekilnojamąjį turtą gali būti skaičiuojamas pagal praėjusiais kalendoriniais metais buvusią nekilnojamojo turto mokestinę vertę.
Avansiniai mokesčiai deklaruojami deklaracijos KIT711 A priede.


5. Ar reikia juridiniam asmeniui mokėti avansinį nekilnojamojo turto mokestį už nekilnojamąjį turtą, perimtą iš fizinių asmenų?


Ne, už iš fizinių asmenų perimtą nekilnojamąjį turtą avansinio nekilnojamojo turto mokesčio mokėti nereikia.


6. Kada nekilnojamojo turto mokestis pradedamas mokėti (skaičiuoti) jį įsigijus ir kada nebemokamas, kai nuosavybės teisė į nekilnojamąjį turtą yra perleidžiama?


Nekilnojamojo turto mokestis pradedamas mokėti (skaičiuoti) nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį įgyjama nuosavybės teisė į nekilnojamąjį turtą. Nekilnojamojo turto mokestis nebemokamas (nebeskaičiuojamas) nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį nuosavybės teisė į nekilnojamąjį turtą buvo perleista.


7. Kaip fiziniai ir juridiniai asmenys gali sužinoti savo nekilnojamojo turto mokestinę vertę?


Nekilnojamojo turto (statinių), vertinamo masiniu būdu, mokestines vertes, nustatytas 2016 m. sausio 1 d., kurios naudojamos mokesčiui apskaičiuoti  5 metus (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 metais), galima rasti VĮ ,,Registrų centras" interneto svetainėje (www.registrucentras.lt), įvedus  statinio unikalų  numerį  skyrelyje   ,,Mokestinės vertės paieška pagal unikalų numerį" (Turtas ir apribojimai– Nekilnojamojo turto vertinimas -  Mokestinės vertės paieška ).
Jei nekilnojamasis turtas vertinamas atkuriamosios vertės (kaštų) metodu, mokesčių mokėtojai turi kreiptis į VĮ „Registrų centras".


8. Koks yra nekilnojamojo turto mokesčio tarifas?


Nekilnojamojo turto mokesčio tarifas – nuo 0,3 iki 3 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės (tarifus nustato savivaldybės).

Atkreipiame dėmesį, kad deklaruojant ir mokant nekilnojamojo turto mokestį už 2020 metus, keičiasi  nekilnojamojo turto mokesčio tarifas – nuo 0,5 iki 3 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės

Savivaldybių sprendimai dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų:


9. Kurie fiziniai asmenys ir iki kada privalo pateikti nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją KIT715?


NTM deklaraciją KIT715 turi teikti fiziniai asmenys, kurie pagal NTM įstatymu nustatytą tvarką privalo mokėti nekilnojamojo turto mokestį už nuosavybės teise priklausančius ir /arba jų įsigyjamus gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinius (patalpas), žuvininkystės statinius ir inžinerinius statinius, kurių bendra vertė viršija 150 000 eurų (iki 2019 12 31 – 220 000 eurų).

Asmenys, auginantys tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, ir asmenys, auginantys neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, privalo mokėti nekilnojamojo turto mokestį už nuosavybės teise priklausančius ir /arba jų įsigyjamus gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinius (patalpas), žuvininkystės statinius ir inžinerinius statinius, kurių bendra vertė viršija 200 000 eurų (iki 2019 12 31 – 286 000 eurų).

Deklaracija turi būti pateikta ir mokėtinas mokestis turi būti sumokėtas iki einamojo mokestinio laikotarpio gruodžio 15 dienos. Už 2020 metus iki 2020 m. gruodžio 15 d.


10. Ar galima pateikti bendrą šeimos nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją KIT715?


Gyventojas turi pateikti ne šeimos, o individualią NTM deklaraciją (forma KIT715).
Už šeimos narių asmenine, bendrosios jungtinės nuosavybės ir / arba dalinės nuosavybės teise valdomą ar jų įsigyjamą apmokestinamąjį nekilnojamąjį turtą deklaraciją teikia kiekvienas iš sutuoktinių atskirai, nes neapmokestinamoji vertė 150 tūkst. eurų (iki 2019 12 31 – 220 000 eurų) taikoma kiekvienam individualiai. Kai Nekilnojamojo turto registre nuosavybės teisė įregistruota tik vieno iš sutuoktinio vardu, preziumuojama, kad NT priklauso tik vienam iš sutuoktinių ir NTM skaičiuojamas tik vienam asmeniui, t. y. NT mokestinė vertė nėra dalinama. Todėl sutuoktiniai, norintys prisitaikyti individualią neapmokestinamąją NT vertę, turėtų kreiptis į VĮ „Registrų centras" bet kurį teritorinį padalinį su prašymu dėl juridinio fakto apie bendrąją jungtinę sutuoktinių nuosavybę įregistravimo.
Už vaikams (įvaikiams) iki 18 metų ir/ar neįgaliems vaikams (įvaikiams) iki 18 metų, ir/ar vyresniems neįgaliems vaikams (įvaikiams), kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ir/ar įstatymų nustatyta tvarka paskirtam globotiniui nuosavybės teise priklausantį ir/ar jų įsigyjamą apmokestinamąjį NT deklaraciją teikia vienas iš tėvų (įtėvių) ir/ar įstatyminių atstovų.


Jeigu Jus domina papildoma informacija apie šį mokestį, siūlome informacijos ieškoti Konsultacinės medžiagos kataloge, kuriame pateikiami dažniausiai kylantys klausimai ir atsakymai į juos.
Nekilnojamojo turto mokestį reglamentuoja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas.

Formos

Formos pavadinimas
Formos kodas
Mokestis
Forma tikslinimui
Rodyti visas

Vykdantiems veiklą

« Grįžti

Informacija didiesiems mokesčių mokėtojams

Atnaujinimo data: 2017-12-14

Bendroji informacija

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau - VMI) ypatingą dėmesį skiria didžiųjų mokesčių mokėtojų mokestinių prievolių vykdymo priežiūrai ir kontrolei. Aktualus didžiųjų mokesčių mokėtojų sąrašas patvirtintas 2016-12-20 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko vidaus įsakymu. Didiesiems mokesčių mokėtojams VMI prie FM darbo grupės siūlymu priskiriami Lietuvos juridiniai asmenys, užsienio juridiniai asmenys ar organizacijos, taip pat užsienio juridinio asmens ar organizacijos filialai ar atstovybės, kurių praėjusių metų IV ketvirčio ir einamųjų metų I –III ketvirčių apyvarta, eliminavus atsitiktinius, vienkartinius pardavimus, viršijo 30 mln. eurų ir darbuotojų skaičius einamųjų metų spalio 15 d. viršijo 10. Mokesčių mokėtojų įtraukimui į didžiųjų mokesčių mokėtojų sąrašą įtakos turi mokesčių mokėtojo teisinis statusas sąrašo atnaujinimo metu, vykdoma veikla, sumokamų mokesčių suma, stebėjimo ir priežiūros procesų nuoseklumo užtikrinimo poreikis, įmonių grupių priežiūros specifika bei kiti veiksniai. Didžiųjų mokesčių mokėtojų sąrašai sudaromi ir tvirtinami dvejiems metams.

Ar mokesčių mokėtojas yra priskiriamas didiesiems mokesčių mokėtojams, galima pasitikrinti skyrelyje "Verslui", pasirinkus nuorodas "Rinkmenos" / "Informacija apie mokesčių mokėtojus/PVM mokėtojus". Galima paieška pagal mokesčių mokėtojo kodą, PVM kodą ar pavadinimą.

Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamentas

Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamentas (toliau - Departamentas) atlieka nuolatinę einamųjų mokestinių laikotarpių didžiųjų mokesčių mokėtojų mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo stebėseną, renka ir vertina informaciją bei duomenis rizikų identifikavimui, organizuoja susitikimus su didžiaisiais mokesčių mokėtojais, jų interesus atstovaujančiomis organizacijomis bei atlieka didžiųjų mokesčių mokėtojų kontrolės veiksmus, siekiant užkirsti kelių mokesčių vengimui ir agresyviam mokesčių planavimui. Departamentas siekia vienodo mokesčių įstatymų taikymo supratimo su mokesčių mokėtojais bei vienodos mokesčių įstatymų taikymo praktikos įgyvendinimo. Didžiųjų mokesčių mokėtojų sumokamų mokesčių ir kitų įmokų sumos, jų vykdomų sandorių apimtys tarptautiniu mastu ir sudėtingumas ne tik formuoja verslo tendencijas, bet ir daro įtaką VMI veiklos prioritetams bei Departamento uždaviniams.

Departamente yra šie skyriai:

1) Veiklos planavimo ir organizavimo skyrius, kurio paskirtis yra užtikrinti efektyvų Departamento darbą ir vykdyti didžiųjų mokesčių mokėtojų deklaravimo ir mokėjimo tendencijų  bei pokyčių analizę;

2) I ir II kontrolės skyriai, kurių pagrindinė funkcija – vykdyti didžiųjų mokesčių mokėtojų  mokesčių bei kitų įmokų į valstybės biudžetą bei fondus apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo kontrolę;

3) Tarptautinių sandorių  kontrolės  skyrius, kuris užtikrina efektyvų tarptautinių sandorių kontrolės bei kontroliuojamų sandorių kainodaros įgyvendinimą ir vienodos praktikos šioje srityje formavimą;

4) Mokesčių mokėtojų konsultavimo skyrius, kurio paskirtis yra užtikrinti teisingą ir savalaikį didžiųjų mokesčių mokėtojų mokestinių prievolių vykdymą.

Siekiant glaudaus bendradarbiavimo, kiekvienam didžiajam mokesčių mokėtojui yra priskirtas įmonės prievolių stebėseną atliekantis Departamento Mokesčių mokėtojų konsultavimo skyriaus darbuotojas, kuris teikdamas pagalbą  informuoja apie nustatytas klaidas ir neatitikimus, analizuoja įmonės ekonominės veiklos rodiklius, identifikuoja galimas rizikas dėl neteisingo mokestinių prievolių vykdymo.

Bendradarbiavimas su didžiaisiais mokesčių mokėtojais

Didžiųjų mokesčių mokėtojų kontrolė yra viena iš sudėtingiausių ir brangiausių tiek laiko, tiek darbo išteklių požiūriu mokesčių administravimo priemonių, todėl siekiant tinkamai atlikti mokesčių administratoriui pavestas funkcijas, prioritetas yra skiriamas bendravimui su mokesčių mokėtoju, mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo stebėsenai bei VMI duomenų bazėse turimų duomenų informacijos analizei. Jei įmonėje vyksta reikšmingi pokyčiai, tokie kaip pagrindinių akcininkų pasikeitimas, įmonės pertvarkymas, reorganizavimas, dalies veiklos atskyrimas ar prijungimas, vykdomos veiklos pakeitimas, reikšmingas veiklos ar rinkų išplėtimas, staigus apyvartinių lėšų sumažėjimas, dėl ko keistųsi sumokamų mokesčių dydis ar kiltų problemų sumokant mokesčius laiku, kviečiame įmonės atstovus pristatyti šiuos pokyčius ar išsakyti problemas susitikimų metu. Jų metu mokesčių mokėtojai taip pat gali pateikti pasiūlymus dėl mokesčių administravimo gerinimo, nurodyti rizikas ir pavojus dėl agresyvaus mokesčių planavimo, mokesčių vengimo schemų, kurios iškreipia normalius rinkos santykius ir kurios sudaro sąlygas nesąžiningai konkurencijai. Šių susitikimų tikslas – stiprinti bendravimą su DMM, geriau suprasti jų vykdomą veiklą, pateikti VMI nuomonę ir siūlomus sprendimus, siekti vienodo mokesčių įstatymų taikymo supratimo. Susitikimo datą ir laiką prašome iš anksto suderinti su Departamentu (kreiptis į įmonei priskirtą Departamento darbuotoją arba bet kurį Mokesčių mokėtojų konsultavimo skyriaus darbuotoją).

Didžiųjų mokesčių mokėtojų konsultavimo tvarka  

Mokesčių mokėtojų konsultavimas VMI vykdomas vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. VA-66 patvirtintomis Konsultacijų ir atsakymų į paklausimus teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklėmis. Konsultacijos VMI teikiamos telefonu (Nr. 1882), el. būdu (paklausimą pateikiant per Mano VMI, užpildant elektroninių paklausimų formą arba raštu (paklausimai siunčiami adresu Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius). Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus.

Didiesiems mokesčių mokėtojams yra suteikta galimybė susitikimo su VMI darbuotojais metu aptarti raštu VMI pateiktuose paklausimuose išdėstytus klausimus. Tokiam susitikimui siūlome iš anksto telefonu Nr. (8~5) 2687 955 suderinti datą ir laiką.

Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamento kontaktai

Adresas korespondencijai:
Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius
el. pašto adresas DMMSKD@vmi.lt

Departamento adresas:
Šermukšnių g. 4, Vilnius

Informacija atnaujinta 2017-12-14