Informacija šioje svetainės versijoje gali būti pasenusi. Visą aktualią mokestinę informaciją rasite naujoje VMI svetainėje

Vykdantiems veiklą

« Grįžti

Lietuvos ir užsienio vienetams

Atnaujinimo data: 2018-02-13

 


Lietuvos apmokestinamasis vienetas (toliau – juridinis asmuo)

Užsienio apmokestinamasis vienetas (toliau – juridinis asmuo)

-juridinis asmuo, įregistruotas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

-užsienio valstybės juridinis asmuo ar organizacija, kurių buveinė yra užsienio valstybėje ir kurie įsteigti arba kitokiu būdu organizuoti pagal užsienio valstybės teisės aktus, taip pat bet kuris kitas užsienyje įsteigtas, įkurtas ar kitaip organizuotas apmokestinamasis vienetas.

Pagrindiniai Lietuvos ir užsienio juridinių asmenų mokami mokesčiai

  1. Gyventojų pajamų (GPM) (su darbo santykiais bei atitinkamomis pajamų rūšimis susiję mokestis);
  2. Pelno mokestis (moka UAB, IĮ, MB, ūkinės bendrijos, asociacijos, viešosios įstaigos ir t.t.);
  3. Pridėtinės vertės mokestis (moka juridiniai asmenys, kurie vykdo bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą. Tam tikrais atvejais mokėtoju gali būti ir asmuo, nevykdantis ekonominės veiklos).
  4. Nekilnojamojo turto mokestis (moka juridiniai asmenys, kai turi nuosavybės teise registruotą nekilnojamąjį turtą Lietuvoje, išskyrus atvejus, kai  taikomos NTMĮ nustatytos lengvatos);
  5. Įmokos į Garantinį fondą (moka visos įmonės nuo darbo užmokesčio fondo dalies);
  6. Privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokos (su darbo santykiais bei atitinkamomis pajamų rūšimis susijusios įmokos);
  7. Akcizai (moka akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkai, registruoti akcizais apmokestinamų prekių gavėjai / siuntėjai, laikinai registruoti akcizais apmokestinamų prekių gavėjai taip pat kiti asmenys, kuriems gali atsirasti akcizų prievolė);
  8. Žemės mokestis. (moka juridiniai asmenys, esantys žemės savininkais ataskaitinio laikotarpio birželio 30 dieną).

Visų VMI administruojamų mokesčių sąrašą ir su jais susijusią informaciją rasite čia.

Kas tai yra išmanioji mokesčių administravimo sistema (i.MAS)?

i.MAS tikslas - mažinti administracinę naštą mokesčių mokėtojams, diegiant išmaniąsias elektronines paslaugas ir perkeliant mokesčių mokėtojų ūkinių operacijų duomenų rinkimą, tvarkymą, valdymą ir teikimą į elektroninę erdvę.

Šiuo metu i.MAS sistemą sudaro:

Bendroji dalis - visi i.MAS bendri funkcionalumai (pranešimų dėžutė, kontaktinė informacija, i.MAS atstovavimų tvarkymas, žiniatinklio paslaugų naudojimo nustatymai);

Posistemiai:

i.SAF - elektroninis sąskaitų faktūrų posistemis,  per kurį teikiami gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenys

i.VAZ - elektroninių važtaraščių posistemis, skirtas važtaraščių duomenims pateikti ir važtaraščių išrašymo, perdavimo, gavimo elektroninėms paslaugoms teikti.

Išsamią informaciją apie i.MAS ir jos funkcionalumus rasite čia.

Lietuvos juridinių asmenų įregistravimas į mokesčių mokėtojų registrą

Užsienio juridinių asmenų įregistravimas į mokesčių mokėtojų registrą

Naujo juridinio asmens steigimas prasideda VĮ Registrų centras.

Juridiniai asmenys kitą darbo dieną po įregistravimo į juridinių asmenų registrą (JAR) yra automatiškai įregistruojami į mokesčių mokėtojų registrą (MMR).

Išsamią informaciją apie šios paslaugos procedūrą rasite čia.

DUK rasite Konsultaciniame medžiagos kataloge.

Registre turi registruotis užsienio juridiniai asmenys, kai jie numato vykdyti ar vykdo veiklą ir/arba turi mokestinių prievolių Lietuvos Respublikoje.

Išsamią informaciją apie šios paslaugos procedūrą rasite čia ir Konsultacinės medžiagos kataloge.

Įregistravimas į PVM mokėtojų registrą

Lietuvos ir užsienio apmokestinamieji asmenys, vykdantys bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą Lietuvoje, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 71 ir 71-1 straipsnių nustatytais atvejais privalo, o 72 straipsnio nustatytais atvejais turi teisę savanoriškai įsiregistruoti PVM mokėtojais.

PVM mokėtojais gali būti registruojami tik mokesčių mokėtojų registre įregistruoti asmenys.

Daugiau apie įregistravimo į PVM mokėtojų registrą procedūrą rasite čia.

DUK rasite apie  Lietuvos apmokestinamuosius asmenis čia.

DUK rasite apie užsienio apmokestinamuosius asmenis čia.

Išregistravimas iš PVM mokėtojų registro

Apie išregistravimo iš PVM mokėtojų registro procedūrą rasite čia.

DUK rasite  čia.

Mokesčių permokos grąžinimas (įskaitymas)

Mokesčio permoka (skirtumas) gali būti grąžinta (įskaityta), jeigu ji susidarė už einamuosius ir penkerius praėjusius kalendorinius metus, skaičiuojamus atgal nuo tų metų, kada pradedama mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti, sausio 1 dienos. Mokesčio permoka (skirtumas) grąžinama per 30 dienų nuo  prašymo grąžinti permoką gavimo dienos.

Asmenys, norintys, kad mokesčio permoka būtų įskaityta deklaruojamiems ir apskaičiuotiems nedeklaruojamiems mokesčiams, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, turi VMI pateikti  atitinkamą prašymą (FR0781; FR0464; FR0396; FR0397; FR0678).

Kada ir kokį prašymą reikia pateikti, norint susigrąžinti (įskaityti) permokėtą mokesčio sumą rasite čia.

Apie pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo tvarką už Europos Sąjungos ribų įsikūrusiems apmokestinamiesiems asmenims rasite čia.

Išregistravimas iš mokesčių mokėtojų registro

Kokius veiksmus turi atlikti likviduojamas juridinis asmuo, vykdantis likvidavimo procedūrą?

DUK apie juridinio asmens likvidavimo procedūras yra čia.

Atlikus likvidavimo procedūras VMI, likviduojamas juridinis asmuo turi kreiptis į  VĮ Registrų centrą.

 

Papildoma informacija

E. seminarai

e. seminarų įrašus galite rasti čia.