Informacija verslui dėl COVID-19

VMI aptarnavimo skyriai yra uždaryti, VMI paslaugos - tik nuotoliniu būdu. VMI specialistų telefonų sąrašas yra skelbiamas čia. 

Nekilnojamojo turto mokestis už 2019 m.

Fizinio ir juridinio asmens nekilnojamojo turto deklaracijos KIT711 pateikimas bei mokesčio sumokėjimas už 2019 metus

Fizinis ir juridinis asmuo deklaraciją KIT711 vietos mokesčių administratoriui pateikia ir mokestį sumoka iki  2020 m. vasario 17 d.

Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos

Nekilnojamojo turto mokesčio įmokos kodas 1001**.

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo už negyvenamosios paskirties patalpas, kurios yra naudojamos kaip gyvenamosios paskirties.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Už kokį nekilnojamąjį turtą gyventojams yra prievolė teikti deklaraciją KIT711 ir mokėti NTM?


Gyventojai turi teikti deklaraciją KIT711 ir mokėti nekilnojamojo turto mokestį, jei turi ar įsigijo komercinio naudojimo nekilnojamojo turto, pvz., administracinės, maitinimo, paslaugų, prekybos, viešbučių, poilsio, gydymo, kultūros, mokslo ir sporto paskirties statinius (patalpas), išskyrus NTMĮ 7 str. 1 d. numatytas lengvatas. Jeigu gyventojas nekilnojamąjį turtą neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perduoda naudotis juridiniam asmeniui, KIT711 deklaraciją teikia ir nekilnojamojo turto mokestį moka juridinis asmuo.


2. Kuriais atvejais nekilnojamojo turto mokestį privalo mokėti juridiniai asmenys?


Juridiniai asmenys nekilnojamojo turto mokestį moka už nuosavybės teise priklausantį ar įsigyjamą nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvoje ir už tą nekilnojamąjį turtą, kurį jie neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perėmė naudoti iš fizinių asmenų, išskyrus NTMĮ 7 str. 2 d. numatytas lengvatas.
Kolektyvinio investavimo subjekto, kuris nėra juridinis asmuo, nekilnojamojo turto savininkams NTMĮ nustatytas prievoles ir teises įgyvendinantis asmuo (mokesčio mokėtojas) yra šio kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonė.


3. Ar reikia fiziniams asmenims mokėti ir deklaruoti avansinį nekilnojamojo turto mokestį?


Fiziniai asmenys avansinio nekilnojamojo turto mokesčio nemoka ir deklaracijos neteikia.


4. Ar reikia juridiniams asmenims mokėti ir deklaruoti avansinį nekilnojamojo turto mokestį?


Juridiniai asmenys, teikdami 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją KIT711, iki 2020-02-17 kartu privalo deklaruoti ir 2020 m. trijų ketvirčių mokėtiną avansinį nekilnojamojo turto mokestį, jei metinė juridiniam asmeniui priklausančio mokėti nekilnojamojo turto mokesčio suma už einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną nuosavybės teise turėtą ir /arba įsigyjamą nekilnojamąjį turtą viršija 500 eurų. Avansinis NTM sumokamas atskirai už kiekvieną ketvirtį iki kovo 15 d., birželio 15 d. ir iki rugsėjo 15 d. Likusi suma sumokama pateikus deklaraciją KIT711 iki kitų metų vasario 15 d.
Jeigu einamaisiais kalendoriniais metais nekilnojamojo turto mokestinė vertė yra didesnė už praėjusiais kalendoriniais metais buvusią mokestinę vertę, avansinis mokestis už tą nekilnojamąjį turtą gali būti skaičiuojamas pagal praėjusiais kalendoriniais metais buvusią nekilnojamojo turto mokestinę vertę.
Avansiniai mokesčiai deklaruojami deklaracijos KIT711 A priede.


5. Ar reikia juridiniam asmeniui mokėti avansinį nekilnojamojo turto mokestį už nekilnojamąjį turtą, perimtą iš fizinių asmenų?


Ne, už iš fizinių asmenų perimtą nekilnojamąjį turtą avansinio nekilnojamojo turto mokesčio mokėti nereikia.


6. Kada nekilnojamojo turto mokestis pradedamas mokėti (skaičiuoti) jį įsigijus ir kada nebemokamas, kai nuosavybės teisė į nekilnojamąjį turtą yra perleidžiama?


Nekilnojamojo turto mokestis pradedamas mokėti (skaičiuoti) nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį įgyjama nuosavybės teisė į nekilnojamąjį turtą. Nekilnojamojo turto mokestis nebemokamas (nebeskaičiuojamas) nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį nuosavybės teisė į nekilnojamąjį turtą buvo perleista.


7. Kaip fiziniai ir juridiniai asmenys gali sužinoti savo nekilnojamojo turto mokestinę vertę?


Nekilnojamojo turto (statinių), vertinamo masiniu būdu, mokestines vertes, nustatytas 2016 m. sausio 1 d., kurios naudojamos mokesčiui apskaičiuoti  5 metus (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 metais), galima rasti VĮ ,,Registrų centras" interneto svetainėje (www.registrucentras.lt), įvedus  statinio unikalų  numerį  skyrelyje   ,,Mokestinės vertės paieška pagal unikalų numerį" (Turtas ir apribojimai– Nekilnojamojo turto vertinimas -  Mokestinės vertės paieška ).
Jei nekilnojamasis turtas vertinamas atkuriamosios vertės (kaštų) metodu, mokesčių mokėtojai turi kreiptis į VĮ „Registrų centras".


8. Koks yra nekilnojamojo turto mokesčio tarifas?


Nekilnojamojo turto mokesčio tarifas – nuo 0,3 iki 3 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės (tarifus nustato savivaldybės).

Atkreipiame dėmesį, kad deklaruojant ir mokant nekilnojamojo turto mokestį už 2020 metus, keičiasi  nekilnojamojo turto mokesčio tarifas – nuo 0,5 iki 3 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės

Savivaldybių sprendimai dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų:


9. Kurie fiziniai asmenys ir iki kada privalo pateikti nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją KIT715?


NTM deklaraciją KIT715 turi teikti fiziniai asmenys, kurie pagal NTM įstatymu nustatytą tvarką privalo mokėti nekilnojamojo turto mokestį už nuosavybės teise priklausančius ir /arba jų įsigyjamus gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinius (patalpas), žuvininkystės statinius ir inžinerinius statinius, kurių bendra vertė viršija 150 000 eurų (iki 2019 12 31 – 220 000 eurų).

Asmenys, auginantys tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, ir asmenys, auginantys neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, privalo mokėti nekilnojamojo turto mokestį už nuosavybės teise priklausančius ir /arba jų įsigyjamus gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinius (patalpas), žuvininkystės statinius ir inžinerinius statinius, kurių bendra vertė viršija 200 000 eurų (iki 2019 12 31 – 286 000 eurų).

Deklaracija turi būti pateikta ir mokėtinas mokestis turi būti sumokėtas iki einamojo mokestinio laikotarpio gruodžio 15 dienos. Už 2020 metus iki 2020 m. gruodžio 15 d.


10. Ar galima pateikti bendrą šeimos nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją KIT715?


Gyventojas turi pateikti ne šeimos, o individualią NTM deklaraciją (forma KIT715).
Už šeimos narių asmenine, bendrosios jungtinės nuosavybės ir / arba dalinės nuosavybės teise valdomą ar jų įsigyjamą apmokestinamąjį nekilnojamąjį turtą deklaraciją teikia kiekvienas iš sutuoktinių atskirai, nes neapmokestinamoji vertė 150 tūkst. eurų (iki 2019 12 31 – 220 000 eurų) taikoma kiekvienam individualiai. Kai Nekilnojamojo turto registre nuosavybės teisė įregistruota tik vieno iš sutuoktinio vardu, preziumuojama, kad NT priklauso tik vienam iš sutuoktinių ir NTM skaičiuojamas tik vienam asmeniui, t. y. NT mokestinė vertė nėra dalinama. Todėl sutuoktiniai, norintys prisitaikyti individualią neapmokestinamąją NT vertę, turėtų kreiptis į VĮ „Registrų centras" bet kurį teritorinį padalinį su prašymu dėl juridinio fakto apie bendrąją jungtinę sutuoktinių nuosavybę įregistravimo.
Už vaikams (įvaikiams) iki 18 metų ir/ar neįgaliems vaikams (įvaikiams) iki 18 metų, ir/ar vyresniems neįgaliems vaikams (įvaikiams), kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ir/ar įstatymų nustatyta tvarka paskirtam globotiniui nuosavybės teise priklausantį ir/ar jų įsigyjamą apmokestinamąjį NT deklaraciją teikia vienas iš tėvų (įtėvių) ir/ar įstatyminių atstovų.


Jeigu Jus domina papildoma informacija apie šį mokestį, siūlome informacijos ieškoti Konsultacinės medžiagos kataloge, kuriame pateikiami dažniausiai kylantys klausimai ir atsakymai į juos.
Nekilnojamojo turto mokestį reglamentuoja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas.

Formos

Formos pavadinimas
Formos kodas
Mokestis
Forma tikslinimui
Rodyti visas

Vykdantiems veiklą

« Grįžti

Lietuvos ir užsienio vienetams

Atnaujinimo data: 2018-02-13

 


Lietuvos apmokestinamasis vienetas (toliau – juridinis asmuo)

Užsienio apmokestinamasis vienetas (toliau – juridinis asmuo)

-juridinis asmuo, įregistruotas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

-užsienio valstybės juridinis asmuo ar organizacija, kurių buveinė yra užsienio valstybėje ir kurie įsteigti arba kitokiu būdu organizuoti pagal užsienio valstybės teisės aktus, taip pat bet kuris kitas užsienyje įsteigtas, įkurtas ar kitaip organizuotas apmokestinamasis vienetas.

Pagrindiniai Lietuvos ir užsienio juridinių asmenų mokami mokesčiai

  1. Gyventojų pajamų (GPM) (su darbo santykiais bei atitinkamomis pajamų rūšimis susiję mokestis);
  2. Pelno mokestis (moka UAB, IĮ, MB, ūkinės bendrijos, asociacijos, viešosios įstaigos ir t.t.);
  3. Pridėtinės vertės mokestis (moka juridiniai asmenys, kurie vykdo bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą. Tam tikrais atvejais mokėtoju gali būti ir asmuo, nevykdantis ekonominės veiklos).
  4. Nekilnojamojo turto mokestis (moka juridiniai asmenys, kai turi nuosavybės teise registruotą nekilnojamąjį turtą Lietuvoje, išskyrus atvejus, kai  taikomos NTMĮ nustatytos lengvatos);
  5. Įmokos į Garantinį fondą (moka visos įmonės nuo darbo užmokesčio fondo dalies);
  6. Privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokos (su darbo santykiais bei atitinkamomis pajamų rūšimis susijusios įmokos);
  7. Akcizai (moka akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkai, registruoti akcizais apmokestinamų prekių gavėjai / siuntėjai, laikinai registruoti akcizais apmokestinamų prekių gavėjai taip pat kiti asmenys, kuriems gali atsirasti akcizų prievolė);
  8. Žemės mokestis. (moka juridiniai asmenys, esantys žemės savininkais ataskaitinio laikotarpio birželio 30 dieną).

Visų VMI administruojamų mokesčių sąrašą ir su jais susijusią informaciją rasite čia.

Kas tai yra išmanioji mokesčių administravimo sistema (i.MAS)?

i.MAS tikslas - mažinti administracinę naštą mokesčių mokėtojams, diegiant išmaniąsias elektronines paslaugas ir perkeliant mokesčių mokėtojų ūkinių operacijų duomenų rinkimą, tvarkymą, valdymą ir teikimą į elektroninę erdvę.

Šiuo metu i.MAS sistemą sudaro:

Bendroji dalis - visi i.MAS bendri funkcionalumai (pranešimų dėžutė, kontaktinė informacija, i.MAS atstovavimų tvarkymas, žiniatinklio paslaugų naudojimo nustatymai);

Posistemiai:

i.SAF - elektroninis sąskaitų faktūrų posistemis,  per kurį teikiami gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenys

i.VAZ - elektroninių važtaraščių posistemis, skirtas važtaraščių duomenims pateikti ir važtaraščių išrašymo, perdavimo, gavimo elektroninėms paslaugoms teikti.

Išsamią informaciją apie i.MAS ir jos funkcionalumus rasite čia.

Lietuvos juridinių asmenų įregistravimas į mokesčių mokėtojų registrą

Užsienio juridinių asmenų įregistravimas į mokesčių mokėtojų registrą

Naujo juridinio asmens steigimas prasideda VĮ Registrų centras.

Juridiniai asmenys kitą darbo dieną po įregistravimo į juridinių asmenų registrą (JAR) yra automatiškai įregistruojami į mokesčių mokėtojų registrą (MMR).

Išsamią informaciją apie šios paslaugos procedūrą rasite čia.

DUK rasite Konsultaciniame medžiagos kataloge.

Registre turi registruotis užsienio juridiniai asmenys, kai jie numato vykdyti ar vykdo veiklą ir/arba turi mokestinių prievolių Lietuvos Respublikoje.

Išsamią informaciją apie šios paslaugos procedūrą rasite čia ir Konsultacinės medžiagos kataloge.

Įregistravimas į PVM mokėtojų registrą

Lietuvos ir užsienio apmokestinamieji asmenys, vykdantys bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą Lietuvoje, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 71 ir 71-1 straipsnių nustatytais atvejais privalo, o 72 straipsnio nustatytais atvejais turi teisę savanoriškai įsiregistruoti PVM mokėtojais.

PVM mokėtojais gali būti registruojami tik mokesčių mokėtojų registre įregistruoti asmenys.

Daugiau apie įregistravimo į PVM mokėtojų registrą procedūrą rasite čia.

DUK rasite apie  Lietuvos apmokestinamuosius asmenis čia.

DUK rasite apie užsienio apmokestinamuosius asmenis čia.

Išregistravimas iš PVM mokėtojų registro

Apie išregistravimo iš PVM mokėtojų registro procedūrą rasite čia.

DUK rasite  čia.

Mokesčių permokos grąžinimas (įskaitymas)

Mokesčio permoka (skirtumas) gali būti grąžinta (įskaityta), jeigu ji susidarė už einamuosius ir penkerius praėjusius kalendorinius metus, skaičiuojamus atgal nuo tų metų, kada pradedama mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti, sausio 1 dienos. Mokesčio permoka (skirtumas) grąžinama per 30 dienų nuo  prašymo grąžinti permoką gavimo dienos.

Asmenys, norintys, kad mokesčio permoka būtų įskaityta deklaruojamiems ir apskaičiuotiems nedeklaruojamiems mokesčiams, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, turi VMI pateikti  atitinkamą prašymą (FR0781; FR0464; FR0396; FR0397; FR0678).

Kada ir kokį prašymą reikia pateikti, norint susigrąžinti (įskaityti) permokėtą mokesčio sumą rasite čia.

Apie pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo tvarką už Europos Sąjungos ribų įsikūrusiems apmokestinamiesiems asmenims rasite čia.

Išregistravimas iš mokesčių mokėtojų registro

Kokius veiksmus turi atlikti likviduojamas juridinis asmuo, vykdantis likvidavimo procedūrą?

DUK apie juridinio asmens likvidavimo procedūras yra čia.

Atlikus likvidavimo procedūras VMI, likviduojamas juridinis asmuo turi kreiptis į  VĮ Registrų centrą.

 

Papildoma informacija

E. seminarai

Mokestinės prievolės naujai įregistruotiems juridiniams asmenims;

Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo tvarka;

Važtaraščių bei kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų (i.VAZ) teikimas VMI nuo 2016-10-01;

Dividendų ir kito paskirstytojo pelno apmokestinimo tvarka;

5 proc. pelno mokesčio tarifo taikymas;

Daugiau e. seminarų įrašų galite rasti čia.