Tabako gaminių atsekamumas

1. Kokia yra tabako gaminių atsekamumo sistemos esmė?


Įdiegus tabako gaminių atsekamumo sistemą:
 • visi vienetiniai tabako gaminių pakeliai ir visos didmeninės tabako gaminių pakuotės turės būti pažymėti unikaliu identifikatoriumi (toliau ‒ UI);
 • visų vienetinių tabako gaminių pakelių ir visų didmeninės tabako gaminių pakuočių judėjimai turės būti registruojami (pradedant nuo tabako gaminių gamintojo / importuotojo iki pirmos mažmeninės prekybos vietos);
 • duomenys apie registruotus tabako gaminių judėjimus turės būti saugomi nepriklausomos trečiosios šalies - saugyklų paslaugų teikėjos. Prie saugyklose esančių duomenų prieigą turės Europos Komisija ir atitinkamos Lietuvos Respublikos institucijos.
Tabako gaminių atsekamumo sistema suteiks galimybę stebėti teisėtų tabako gaminių judėjimą Europos Sąjungoje ir nustatyti, kuriame etape šie gaminiai tapo neteisėtos prekybos dalimi arba atvirkščiai (pvz., buvo neteisėtai importuoti, bet vėliau buvo „legalizuoti" ir dabar parduodami parduotuvėje).
Daugiau informacijos apie tabako gaminių atsekamumą galima rasti Europos Komisijos tinklalapyje adresu https://ec.europa.eu/health/tobacco/tracking_tracing_system_en.

2. Kokiems tabako gaminiams taikoma tabako gaminių atsekamumo sistema?


Tabako gaminių atsekamumo sistema nuo 2019 m. gegužės 20 d. taikoma cigaretėms bei cigaretėms sukti skirtam tabakui, o nuo 2024 m. gegužės 20 d. - ir cigarams bei cigarilėms.
Tabako gaminių atsekamumo sistema taikoma visiems tabako gaminiams, pagamintiems Europos Sąjungoje (įskaitant ir tuos atvejus, kai šie gaminiai yra skirti eksportuoti), taip pat tabako gaminiams, pagamintiems už Europos Sąjungos ribų, bet skirtų Europos Sąjungos rinkai.

3. Kokie teisės aktai reglamentuoja tabako gaminių atsekamumą?


2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/40/ES dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 2001/37/EB, 15 straipsnis;
2017 m. gruodžio 15 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/573 dėl duomenų saugojimo sutarčių, sudarytinų taikant tabako gaminių atsekamumo sistemą, pagrindinių elementų;
2017 m. gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/574 dėl tabako gaminių atsekamumo sistemos sukūrimo ir veikimo techninių standartų (toliau ‒ Reglamentas 2018/574);
Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 14(1) straipsnis;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 200 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymą" 5 ir 7 punktai;
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. VA-90 „Dėl Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 14-1 straipsnio 3 dalyje nurodytos didmeninės tabako gaminių pakuotės žymėjimo ir registravimo tvarkos nustatymo";
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. VA-41 „Dėl Tabako gaminių unikalių identifikatorių užsakymo ir išdavimo taisyklių patvirtinimo".

4. Kas yra UI ir kokių tabako gaminių pakeliai / pakuotės turi būti pažymėti UI?


UI yra raidinis skaitmeninis kodas, padedantis identifikuoti tabako gaminių (nuo 2019 m. gegužės 20 d. ‒ tik cigarečių ir cigaretėms sukti skirto tabako; nuo 2024 m. gegužės 20 d. ‒ ir cigarų bei cigarilių) vienetinį pakelį ir didmeninę pakuotę. Yra dviejų rūšių UI:
 • vienetinių pakelių UI. Jais turi būti pažymėti vienetinių tabako gaminių pakeliai (mažiausia atskira rinkai tiekiamo tabako gaminio pakuotė);
 • didmeninių pakuočių UI. Jais turi būti pažymėtos didmeninės tabako gaminių pakuotės (pvz., blokai, transportavimo dėžės arba padėklai). Tam, kad būtų galimybė identifikuoti visus didmeninėje pakuotėje esančius vienetinius pakelius, didmeninių pakuočių UI be kitų duomenų taip pat užkoduojami ir vienetinių pakelių UI.

5. Kas yra ID suteikėjas („ID issuer")?


ID suteikėju laikomas asmuo, kuris yra atsakingas už vienetinių pakelių ir didmeninių pakuočių UI generavimą ir suteikimą. Lietuvos Respublikoje ID suteikėjas yra Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‒ VMI prie FM).

6. Ar po 2019 m. gegužės 20 d. bus galima prekiauti cigaretėmis ir cigaretėms sukti skirtu tabaku, kurie nėra paženklinti UI kodais?


Iki 2019 m. gegužės 20 d. Europos Sąjungoje pagamintos arba į ją importuotos cigaretės ir cigaretėms sukti skirtas tabakas, kurie nėra paženklinti UI kodais, gali būti laisvoje apyvartoje iki 2020 m. gegužės 20 d.

7. Ar po 2024 m. gegužės 20 d. bus galima prekiauti cigarais ir cigarilėmis, kurie nėra paženklinti UI kodais?


Iki 2024 m. gegužės 20 d. Europos Sąjungoje pagaminti arba į ją importuoti cigarai ir cigarilės, kurie nėra paženklinti UI kodais, gali būti laisvoje apyvartoje iki 2026 m. gegužės 20 d.

8. Kas yra laikoma pirma mažmeninės prekybos vieta?


Pirma mažmeninės prekybos vieta yra laikoma vieta, iš kurios tabako gaminiai pirmą kartą patiekiami rinkai. Iš esmės tai yra fizinė vieta, kurioje tabako gaminiai yra prieinami vartotojui (pvz., parduotuvė, kioskas, kavinė ar kt.).

9. Kokie duomenys užkoduojami naudojant vienetinių pakelių UI?

Vienetinių pakelių UI užkoduojami šie duomenys:
1) ID suteikėjo identifikacinis kodas;
2) raidinių skaitmeninių ženklų seka (serijinis numeris);
3) kodas (gaminio kodas), pagal kurį galima nustatyti:

 • gamybos vietą;
 • gamyklą;
 • įrangą, naudotą tabako gaminiams pagaminti;
 • gaminio aprašymą;
 • numatomą mažmeninės prekybos rinką;
 • numatomą gabenimo maršrutą;
 • importuotoją į Europos Sąjungą (jeigu tabako gaminiai importuojami iš trečiųjų šalių).

4) laiko žyma, rodanti tabako gaminių gamybos datą ir laiką (YYMMDDhh).
ID suteikėjas (arba jo paskirtas subjektas) yra atsakingas už kodo, sudaryto iš 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų elementų, generavimą. Tabako gaminių gamintojai ir importuotojai yra atsakingi už 4 punkte nurodytos laiko žymos pridėjimą.
ID suteikėjas (arba jo paskirtas subjektas) vienetinių pakelių UI kodą sugeneruoja per dvi darbo dienas nuo tabako gaminių gamintojo arba importuotojo prašymo gavimo dienos. Minėtame prašyme pateikiami atitinkami nustatyto formato duomenys, kurie po to ir užkoduojami vienetinių pakelių UI (pvz., įrenginio identifikacinis kodas, tabako gaminio rūšis, ar tabako gaminiai importuojami ar ne ir kt.).
Lietuvoje išduodami vienetinių pakelių UI, sudaryti iš 26 simbolių:


Vienetinių pakelių UI dalis, sugeneruota ID suteikėjo (arba jo paskirto asmens)

Vienetinių pakelių UI dalis, pridėta ekonominės veiklos vykdytojo

Žmogaus skaitomo teksto dalis

 

ID suteikėjo identifikacinis numeris
(4 simboliai)

Serijos numeris
(9 simboliai)

Produkto kodas
(5 simboliai)

Laiko žyma
(8 simboliai)

 


10. Kokie duomenys užkoduojami naudojant didmeninių pakuočių UI?


Didmeninių pakuočių UI užkoduojami šie duomenys:
1) ID suteikėjo identifikacinis kodas;
2) raidinių skaitmeninių ženklų seka (serijinis numeris);
3) saugojimo ar prekybos vietos, kurioje tabako gaminiai sudėti (supakuoti) į didmenines pakuotes, identifikacinis numeris (pvz., didmeninės prekybos sandėlio);
4) laiko žyma, rodanti tabako gaminių sudėjimo (supakavimo) į didmenines pakuotes datą ir laiką (YYMMDDhh).
ID suteikėjas (arba jo paskirtas subjektas) yra atsakingas už kodo, sudaryto iš 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų elementų, generavimą. Tabako gaminių gamintojai ir importuotojai bei didmeninę tabako prekybą vykdantys asmenys yra atsakingi už 4 punkte nurodytos laiko žymos pridėjimą.
ID suteikėjas (arba jo paskirtas subjektas) didmeninių pakuočių UI kodą sugeneruoja per dvi darbo dienas nuo tabako gaminių gamintojo, importuotojo arba didmeninę tabako prekybą vykdančio asmens prašymo gavimo dienos. Minėtame prašyme pateikiami atitinkami nustatyto formato duomenys, kurie po to ir užkoduojami didmeninių pakuočių UI (pvz., ID suteikėjo identifikacinis kodas ir kt.).
Lietuvoje išduodami didmeninių pakuočių UI, sudaryti iš 26 simbolių.

Didmeninių pakuočių UI dalis, sugeneruota ID suteikėjo (arba jo paskirto asmens)

Didmeninių pakuočių UI dalis, pridėta ekonominės veiklos vykdytojo

Žmogaus skaitomo teksto dalis

 

ID suteikėjo identifikacinis numeris

(4 simboliai)

Serijos numeris

(10 simbolių)

Saugojimo ar prekybos vietos (įmonės; „facility identifier code") identifikacinis kodas

(4 simboliai)

Laiko žyma

(8 simboliai)

 


11. Kaip yra koduojami vienetinių pakelių UI ir didmeninių pakuočių UI?


Vienetinių pakelių UI koduojami naudojant bent vieną iš šių duomenų laikmenų, t. y. Data Matrix, QR kodą arba DotCode.
Didmeninių pakuočių UI koduojami naudojant bent vieną iš šių duomenų laikmenų, t. y. Data Matrix, QR kodą arba Code 128.

12. Kas turi kreiptis dėl vienetinių pakelių UI išdavimo ir kada tabako gaminiai turi būti pažymėti šiuo ID?


Dėl vienetinių pakelių UI išdavimo turi kreiptis tabako gaminių gamintojai ir importuotojai (vienetinių pakelių UI galima naudoti ženklinimui ne ilgiau kaip 6 mėn. nuo dienos, kai jie yra gaunami iš ID suteikėjo (arba jo paskirto subjekto)).
Europos Sąjungoje pagamintų tabako gaminių vienetiniai pakeliai turi būti paženklinti vienetinių pakelių UI, kai jie yra pagaminami.
Ne Europos Sąjungoje pagamintų tabako gaminių vienetiniai pakeliai turi būti paženklinti prieš tabako gaminius importuojant į Europos Sąjungą. Jeigu tabako gaminiams yra taikoma kokia nors sąlyginio neapmokestinimo procedūra arba priemonė, tokiu atveju laikoma, kad tabako gaminiai dar yra neimportuoti ir todėl jiems dar netaikomas reikalavimas būti pažymėtais vienetinių pakelių UI.
Tabako gaminių gamintojai ir importuotojai vienu prašymu (užsakymu) turi užsakyti ne mažiau kaip 100 vienetinių pakelių UI.

13. Kas turi kreiptis dėl didmeninių pakuočių UI išdavimo?


Dėl didmeninių pakuočių UI išdavimo turi kreiptis tabako gaminių gamintojai ir importuotojai bei didmeninę tabako prekybą vykdantys asmenys (didmeninių pakuočių UI galima naudoti ženklinimui ne ilgiau kaip 6 mėn. nuo dienos, kai jie yra gaunami iš ID suteikėjo (arba jo paskirto subjekto)).
Tabako gaminių gamintojai, importuotojai bei didmeninę tabako prekybą vykdantys asmenys vienu prašymu (užsakymu) turi užsakyti ne mažiau kaip 100 didmeninių pakuočių UI.

14. Kas yra pirminė saugykla („primary repository") bei kokie duomenys joje yra saugomi?


Pirminė saugykla yra atsekamumo duomenims, susijusiems tik su konkretaus tabako gaminių gamintojo arba importuotojo tabako gaminiais, saugoti skirta saugykla. Šiuo tikslu kiekvienas gamintojas ir importuotojas turi sudarytį atskirą sutartį su nepriklausoma trečiąja šalimi paslaugų teikėja. Pirminę saugyklą eksploatuojančios nepriklausomos trečiosios šalies paslaugų teikėjos atranka vykdoma Reglamento 2018/574 1 priedo A dalyje nustatyta tvarka (tabako gaminių gamintojai ir importuotojai turi Europos Komisijai pateikti siūlomų trečiųjų šalių paslaugų teikėjų tapatybės duomenis ir duomenų saugojimo sutarties projektą su pagrindiniais elementais dokumentus; Europos Komisija įvertinusi duomenis / dokumentus, patvirtinta paslaugų teikėją).

15. Kas yra antrinė saugykla („secondary repository") bei kokie duomenys joje yra saugomi?


Antrinė saugykla yra saugykla, kurioje saugomos visų pirminėje saugykloje saugomų atsekamumo duomenų kopijos. Iš pirminių saugyklų paslaugų teikėjų pasirenkamas vienas antrinės saugyklos operatorius. Antrinę saugyklą eksploatuojančios nepriklausomos trečiosios šalies paslaugų teikėjos atranka vykdoma Reglamento 2018/574 1 priedo B dalyje nustatyta tvarka (Europos Komisijai iš pirminių saugyklų paslaugų teikėjų paskyrus vieną paslaugų teikėją, kuriam pavedama eksploatuoti antrinę saugyklą).

16. Kas yra maršruto parinktuvas?


Maršruto parinktuvas yra antrinėje saugykloje įrengtas prietaisas duomenims iš vienų saugyklų sistemos komponentų į kitus perduoti (pvz., maršruto parinktuvu didmeninę tabako prekybą vykdantys asmenys atitinkamus duomenis teikia į antrinę saugyklą).

17. Kas apmoka išlaidas, susijusias su duomenų saugyklomis?


Visas išlaidas, susijusias su duomenų saugyklų sistema (pirmine saugykla, antrine saugykla ir maršruto parinktuvu), įskaitant jos sukūrimo, eksploatavimo ir priežiūros metu patirtas išlaidas, padengia tabako gaminių gamintojai ir importuotojai. Šios išlaidos proporcingos suteiktoms paslaugoms ir vienkartinių pakelių UI, kurių prašoma per konkretų laikotarpį, skaičiui.
10 tūkst. tabako gaminių unikalių identifikatorių kaina Lietuvoje yra 3,267 euro.

 


18. Kas ir kokius duomenis turi registruoti ir persiųsti į pirminę saugyklą arba maršruto parinktuvu į antrinę saugyklą?


Tabako gaminių gamintojai ir importuotojai bei didmeninę tabako prekybą vykdantys asmenys turi registruoti:
operacijas, nurodytas Reglamento 2018/574 II priedo II skyriaus 3 skirsnio 3.1-3.5 dalyse:
 • vienetinių pakelių ženklinimą vienetinių pakelių UI (tik tabako gaminių gamintojai ir importuotojai);
 • didmeninių pakuočių ženklinimą didmeninių pakuočių UI;
 • tabako gaminių išsiuntimą iš saugojimo ar prekybos vietos (pvz., iš didmeninės prekybos sandėlio ar kt.);
 • tabako gaminių atvežimą į saugojimo ar prekybos vietą (pvz., į parduotuvę, kavinę ar kt.);
 • perkrovimą (kai tabako gaminiai perkraunami iš vienos transporto priemonės į kitą);

įvykius, nurodytus Reglamento 2018/574 II priedo II skyriaus 4 skirsnyje:

 • užsakymo numerio suteikimą;
 • PVM sąskaitos faktūros / sąskaitos faktūros išrašymą;
 • apmokėjimo gavimą.
Tabako gaminių gamintojai ir importuotojai duomenis apie operacijas ir įvykius turi persiųsti į pirminę saugyklą, o didmeninę tabako prekybą vykdantys asmenys duomenis maršruto parinktuvu turi persiųsti į antrinę saugyklą. Duomenis apie įvykius privalo registruoti ir persiųsti pardavėjas. Pavyzdžiui, tabako gaminių gamintojas parduoda cigaretes didmeninę prekybą vykdančiam asmeniui. Gamintojas turi į pirminę saugyklą pateikti duomenis apie PVM sąskaitos faktūros išrašymą, t. y. jos datą, numerį, duomenis apie pirkėją ir t. t., taip pat apie kitus įvykius.
Pažymėtina, kad didmeninių pakuočių UI turi būti įmanoma identifikuoti didmeninėje pakuotėje esančius UI. Atsižvelgiant į tai, tabako gaminių gamintojai ir importuotojai į savo pirminę saugyklą, o didmeninę tabako prekybą vykdantys asmenys maršruto parinktuvu į antrinę saugyklą turi pateikti duomenis, nurodytus Reglamento 2018/574 II priedo II skyriaus 2 skirsnio 3.2 dalyje (pvz., vienetinių pakelių UI sąrašą ir kt.).

 


19. Kas ir per kokį laikotarpį turi persiųsti duomenis į pirminę saugyklą?


Tabako gaminių gamintojai ir importuotojai per 3 valandas (iki 2028 m. gegužės 20 d. per 24 valandas) nuo operacijos ar įvykio atsiradimo turi užtikrinti, kad į pirminę saugyklą būtų persiųsti toliau nurodyti duomenys:
 • vienetinių pakelių ženklinimas vienetinių pakelių UI;
 • didmeninių pakuočių ženklinimas didmeninių pakuočių UI;
 • tabako gaminių atvežimas į saugojimo ar prekybos vietą, pvz., didmeninės prekybos sandėlį, parduotuvę, kavinę ar kt.);
 • didmeninių pakuočių UI išpakavimas (tais atvejais, kai tabako gaminiai, supakuoti į didmenines pakuotes, kurios yra pažymėtos UI, yra išpakuojami ir ekonominės veiklos vykdytojas pageidauja pakartotinai panaudoti tų didmeninių pakuočių UI);
 • tabako gaminių pristatymas prekiniu furgonu į mažmeninės prekybos vietą;
 • užsakymo numerio suteikimas;
 • PVM sąskaitos faktūros / sąskaitos faktūros išrašymas;
 • apmokėjimo gavimas.
Tabako gaminių gamintojai ir importuotojai per 24 valandas nuo operacijos ar įvykio atsiradimo turi užtikrinti, kad į pirminę saugyklą būtų persiųsti toliau nurodyti duomenys:
 • tabako gaminių išsiuntimas iš saugojimo ar prekybos vietos (pvz., iš didmeninės prekybos sandėlio, parduotuvės, kavinės ar kt.);
 • perkrovimas (kai tabako gaminiai perkraunami iš vienos transporto priemonės į kitą).

20. Kas ir per kokį laikotarpį turi persiųsti duomenis maršruto parinktuvu į antrinę saugyklą?


Didmeninę tabako prekybą vykdantys asmenys per 3 valandas (iki 2028 m. gegužės 20 d. per 24 valandas) nuo operacijos ar įvykio atsiradimo turi užtikrinti, kad maršruto parinktuvu į antrinę saugyklą būtų persiųsti toliau nurodyti duomenys:
 • didmeninių pakuočių ženklinimas didmeninių pakuočių UI;
 • tabako gaminių atvežimas į saugojimo ar prekybos vietą pvz., didmeninės prekybos sandėlį, parduotuvę, kavinę ar kt.);
 • didmeninių pakuočių UI išpakavimas (tais atvejais, kai tabako gaminiai, supakuoti į didmenines pakuotes, kurios yra pažymėtos UI, yra išpakuojami ir ekonominės veiklos vykdytojas pageidauja pakartotinai panaudoti tų didmeninių pakuočių UI);
 • tabako gaminių pristatymas prekiniu furgonu į mažmeninės prekybos vietą;
 • užsakymo numerio suteikimas;
 • PVM sąskaitos faktūros / sąskaitos faktūros išrašymas;
 • apmokėjimo gavimas.
Didmeninę tabako prekybą vykdantys asmenys per 24 valandas nuo operacijos ar įvykio atsiradimo turi užtikrinti, kad maršruto parinktuvu į antrinę saugyklą būtų persiųsti toliau nurodyti duomenys:
 • tabako gaminių išsiuntimas iš saugojimo ar prekybos vietos (pvz., iš didmeninės prekybos sandėlio, parduotuvės, kavinės ar kt.);
 • perkrovimas (kai tabako gaminiai perkraunami iš vienos transporto priemonės į kitą).

21. Kas yra ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinis kodas („economic operator identifier code") ir kas turi kreiptis dėl jo suteikimo?


Ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinis kodas suteikiamas fiziniams ir juridiniams asmenims, susijusiems su prekyba tabako gaminiais, įskaitant eksportą, nuo tabako gaminių gamintojo iki paskutinio ekonominės veiklos vykdytojo prieš pirmą mažmeninės prekybos vietą (pvz., asmenims, iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių atsigabenantiems tabako gaminius; asmenims, iš trečiųjų šalių importuojantiems tabako gaminius; asmenims, Lietuvos Respublikoje vykdantiems didmeninę tabako gaminių prekybą, ir kt.).
Vienam juridiniam asmeniui arba fiziniam asmeniui Lietuvoje suteikiamas vienas ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinis kodas (net ir tais atvejais, jeigu asmuo, pvz., yra ir tabako gaminių importuotojas, ir vykdo mažmeninę šių gaminių prekybą).
Dėl ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinio kodo suteikimo turi kreiptis patys tabako gaminių gamintojai ir importuotojai bei didmeninę tabako prekybą vykdantys asmenys (įskaitant tabako gaminių platintojus).
Asmenys, vykdantys mažmeninę tabako gaminių prekybą (veiklos vykdytojai pirmose mažmeninės prekybos vietose) gali arba patys kreiptis dėl ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinio kodo suteikimo, arba duoti sutikimą tam, kad dėl minėto kodo suteikimo galėtų kreiptis kitas asmuo, jau turintis ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinį kodą (pvz., tabako gaminių importuotojas).

22. Kas yra saugojimo ar prekybos vietos identifikacinis kodas (įmonės identifikacinis kodas; „facility identifier code") ir kas turi kreiptis dėl jo suteikimo?


Saugojimo ar prekybos vietos identifikacinis kodas suteikiamas pvz., gamyklai, didmeninės prekybos sandėliui, parduotuvei, kavinei, kioskui ar kitai vietai, kurioje tabako gaminiai yra gaminami, saugomi arba patiekiami rinkai.
Dėl šio identifikacinio kodo suteikimo turi kreiptis patys tabako gaminių gamintojai ir importuotojai bei didmeninę tabako prekybą vykdantys asmenys (įskaitant tabako gaminių platintojus).
Asmenys, vykdantys mažmeninę tabako gaminių prekybą (veiklos vykdytojai pirmose mažmeninės prekybos vietose) gali arba patys kreiptis dėl saugojimo ar prekybos vietos identifikacinio kodo suteikimo, arba duoti sutikimą tam, kad dėl minėto kodo suteikimo galėtų kreiptis kitas asmuo, jau turintis ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinį kodą (pvz., tabako gaminių importuotojas).

23. Kas yra įrenginio identifikacinis kodas („machine identifier code") ir kas turi kreiptis dėl jo suteikimo?


Įrenginio identifikacinis kodas suteikiamas tabako gaminiams gaminti skirtai ir nuo gamybos proceso neatskiriamai įrangai, t. y., tabako gaminių pakavimo į vienetinius pakelius įrenginiams.
Dėl įrenginio identifikacinio kodo suteikimo turi kreiptis tabako gaminių gamintojai ir importuotojai.
Importuotojai turi kreiptis dėl kodo, kuris būtų suteikiamas įrenginiams, esantiems už Europos Sąjungos ribų esančiose gamyklose. Be to, importuotojai turi gauti už trečiosios šalies gamyklą atsakingo subjekto sutikimą.

24. Kas yra išorės auditorius ir kas apmoka už jo darbą?


Išorės auditorius stebi pirmines saugyklas eksploatuojančių nepriklausomų trečiųjų šalių paslaugų teikėjų veiklą. Išorės auditorių pasiūlo ir jam už darbą moka tabako gaminių gamintojai ir importuotojai. Be to, jis dar turi būti patvirtintas Europos Komisijos.

25. Juridinis asmuo turi tris kioskus, kuriose prekiaujama cigaretėmis. Ar šiam juridiniam asmeniui atsiranda kokių nors prievolių?


Juridinis asmuo turi kreiptis dėl ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinio kodo („economic operator identifier code") ir saugojimo ar prekybos vietos identifikacinio kodo (įmonės identifikacinio kodo; „facility identifier code") suteikimo. Dėl šių kodų suteikimo gali kreiptis arba pats juridinis asmuo arba, jam sutikus, kitas ekonominės veiklos vykdytas, jau turintis ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinį kodą, pvz., asmuo, vykdantis didmeninę tabako gaminių prekybą. Kioskams suteikiami atskiri saugojimo ar prekybos vietos identifikaciniai kodai (įmonės identifikaciniai kodai; „facility identifier code").

26. Koks yra skirtumas tarp UI (unikalaus identifikatoriaus) ir duomenų laikmenos?


UI yra kodas, sudarytas iš skirtingų simbolių (skaičių, raidžių ar kt.). Duomenų laikmena yra tik forma, kurioje yra užkoduotas UI ir kurį galima nuskaityti naudojant atitinkamą prietaisą (pvz., QR kodą galima nuskaityti QR kodo skaitytuvu).

27. Dalis tabako gaminių buvo pavogta ar sunaikinta. Kas ir kokia tvarka turi apie tai informuoti?


Jeigu ID suteikėjui (arba jo paskirtam subjektui) pateikus vienetinių pakelių ir / arba didmeninių pakuočių UI, tabako gaminiai sunaikinami arba pavagiami, ekonominės veiklos vykdytojai turi skubiai pateikti deaktyvinimo prašymą, laikydamiesi Reglamento 2018/574 II priedo II skyriaus 2 skirsnio 2.3 dalyje nurodyto turinio ir formato reikalavimų.

28. Ar yra galimybė testuoti (išbandyti) tabako gaminių atsekamumo sistemos veikimą (pvz., pateikti prašymą dėl ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinio kodo suteikimo, pateikti prašymą dėl vienetinių pakelių UI išdavimo ir pan.)?

Taip, prisijungus https://stg-lt-uidissuing.as8677.net/. Daugiau informacijos kaip tai padaryti galima rasti Naudotojo vadove (anglų kalba).


29. Kur galima kreiptis dėl techninės pagalbos, susijusios su tabako gaminių atsekamumo sistema?

Tel. nr. +37080080028; El. paštas: tpd-pagalba@insoft.lt
Pagalba dėl duomenų teikimo į antrinę saugyklą teikiama adresu: https://eu-secondary.dentsuaegistracking.com/
(atkreipiame dėmesį, kad prieš pateikiant paklausimą ar prašymą, šiame puslapyje būtina užsiregistruoti šios pagalbos tarnybos naudotoju).


30. Kaip galima pateikti prašymus tabako gaminių atsekamumo sistemoje (pvz., dėl ekonominės veiklos vykdytojo, prekybos vietos ar kt. identifikacinių kodų suteikimo, dėl vienetinių pakelių arba didmeninių pakuočių UI išdavimo)?

Prisijungus https://uid.vmi.lt.


31. Kur galima rasti tabako gaminių atsekamumo sistemos dalyvių (ekonominės veiklos vykdytojų) sąrašą?

Šį sąrašą galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklalapyje adresu https://www.vmi.lt/cms/tabako-atsekamumo-sistemos-dalyviai.


32. Kaip koduojamas UI tabako gaminių tiekimo grandinėje?


Kodus išduodanti agentūra (AIM), mums yra suteikusi IAC kodą (KLTT), skirtą unikalių tabako atsekamo sistemos identifikatorių prefiksui (vienetinių pakelių UI ir didmeninių pakuočių UI), pasiūlė naudoti ANSI MH10 standarte aprašytus duomenų kvalifikatorius UI kodavimui tabako gaminių tiekimo grandinėje. Vadovaudamiesi šiuo standartu, o taip pat „Eurodata Council" organizacijos rekomendacijomis, rekomenduotina išskirti IAC kodą simboliais 5R priekyje ir ženklu : (dvitaškis) gale, kaip pateiktame pavyzdyje:
 • UID prieš kodavimą: KLTTszN50hbVGx9JJr
 • UID po kodavimo: 5RKLTT:szN50hbVGx9JJr

33. Ar reikia deaktyvuoti UI kodus iš mažmeninės prekybos išimtiems ir sunaikintiems tabako gaminiams?


Jeigu iš mažmeninės prekybos išimti tabako gaminiai sunaikinami negrąžinant tiekėjui (pvz., didmeninės prekybos įmonei, importuotojui ar gamintojui), vienetinių UI kodų deaktyvinimo prašymų į saugyklą siųsti nereikia, tačiau jeigu tabako gaminiai yra grąžinami minėtiems tiekėjams, šie ekonominiai operatoriai privalo į saugyklą perduoti informaciją apie grąžinimą, o sunaikinus tabako gaminius, pateikti ir UI kodų deaktyvavimo prašymus.

PAGRINDINIAI VEIKSMAI, KURIUOS TURI ATLIKTI TABAKO GAMINIŲ GAMINTOJAI IR IMPORTUOTOJAI, TAIP PAT DIDMENINĘ IR MAŽMENINĘ TABAKO PREKYBĄ VYKDANTYS ASMENYS

 

Asmuo

Veiksmas

Tabako gaminių gamintojas ir importuotojas

Identifikaciniai kodai:

 • Prašymas suteikti ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinį kodą („economic operator identifier code") (Reglamento 2018/574 14 str.)
 • Prašymas suteikti įmonės identifikacinį kodą („facility identifier code") (Reglamento 2018/574 16 str.)
 • Prašymas suteikti įrenginio identifikacinį kodą („machine identifier code") (Reglamento 2018/574 18 str.)

Unikalūs identifikatoriai (UI):
vienetinių pakelių UI:

 • Prašymas suteikti vienetinių pakelių UI (Reglamento 2018/574 9 str.)
 • Vienetinių pakelių ženklinimas UI (Reglamento 2018/574 6 str.); laiko žymos pridėjimas (Reglamento 2018/574 8 str. 3 d.)
 • Vienetinių pakelių UI tikrinimas (Reglamento 2018/574 7 str.)

didmeninių pakuočių UI:

 • Prašymas suteikti didmeninių pakuočių UI (Reglamento 2018/574 13 str.)
 • Didmeninių pakuočių ženklinimas UI (Reglamento 2018/574 10 str.); laiko žymos pridėjimas (Reglamento 2018/574 11 str. 3 d.)

UI skirtos duomenų laikmenos:

 • Vienetinių pakelių UI ir didmeninių pakuočių UI kodavimas (Reglamento 2018/574 21 str.)
 • Optinių duomenų laikmenų kokybės užtikrinimas (Reglamento 2018/574 22 str.)
 • Žmogaus skaitomo teksto tipo kodo pritvirtinimas kiekvienoje duomenų laikmenoje (Reglamento 2018/574 23 str.)

Saugyklų sistema:

 • Pirminės saugyklos sukūrimas (Reglamento 2018/574 24 ir 26 str.)
 • Pasirinkto pirminės saugyklos operatoriaus tapatybės duomenų kartu su visa susijusia dokumentacija ir sutarties projektu Europos Komisijai pateikimas (Reglamento 2018/574 1 priedo A dalies 1 ir 2 punktai)
 • Išlaidų, susijusių su saugyklų sistema, sumokėjimas pirminės saugyklos operatoriui (Reglamento 2018/574 30 str.)

Duomenų registravimas ir persiuntimas:

 • Duomenų apie gaminių vežimą (įvykių) registravimas ir persiuntimas į pirminę saugyklą (Reglamento 2018/574 32 str.) per nustatytą laiką (Reglamento 2018/574 34 str.)
 • Duomenų apie sandorius registravimas ir persiuntimas į pirminę saugyklą (Reglamento 2018/574 33 str.) per nustatytą laikotarpį (Reglamento 2018/574 34 str.)

Didmeninę tabako prekybą vykdantys asmenys (įskaitant tabako gaminių platintojus)

Identifikaciniai kodai:

 • Prašymas suteikti ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinį kodą („economic operator identifier code") (Reglamento 2018/574 14 str.)
 • Prašymas suteikti įmonės identifikacinį kodą („facility identifier code") (Reglamento 2018/574 16 str.)

Didmeninių pakuočių unikalūs identifikatoriai (UI):

 • Prašymas suteikti didmeninių pakuočių UI (Reglamento 2018/574 13 str.)
 • Didmeninių pakuočių ženklinimas UI (1 Reglamento 2018/574 0 str.); laiko žymos pridėjimas (Reglamento 2018/574 11 str. 3 d.)

UI skirtos duomenų laikmenos:

 • Didmeninių pakuočių UI kodavimas (Reglamento 2018/574 21 str.)
 • Optinių duomenų laikmenų kokybės užtikrinimas (Reglamento 2018/574 22 str.)
 • Žmogaus skaitomo teksto tipo kodo pritvirtinimas kiekvienoje duomenų laikmenoje (Reglamento 2018/574 23 str.)

Duomenų registravimas ir persiuntimas:

 • Duomenų apie gaminių vežimą (įvykių) registravimas ir persiuntimas maršruto parinktuvu (Reglamento 2018/574 32 str.) per nustatytą laiką (Reglamento 2018/574 34 str.)
 • Duomenų apie sandorius registravimas ir persiuntimas maršruto parinktuvu (Reglamento 2018/574 33 str.) per nustatytą laikotarpį (Reglamento 2018/574 34 str.)

Mažmeninę tabako prekybą vykdantys asmenys

Identifikaciniai kodai:

 • Prašymas suteikti ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinį kodą („economic operator identifier code") (Reglamento 2018/574 14 str.)
 • Prašymas suteikti įmonės identifikacinį kodą („facility identifier code") (Reglamento 2018/574 16 str.)

 


DĖL UNIKALAUS IDENTIFIKATORIAUS (UI) SUTEIKIMO

 

Asmuo

Dėl kokio UI kodo?

Į kurį ID suteikėją (arba jo paskirtą subjektą) kreiptis? (Reglamento 2018/574 4 str.)

Tabako gaminių gamintojas

Dėl vienetinių pakelių ir didmeninių pakuočių UI

Į tos Europos Sąjungos valstybės narės, kurioje gaminami tabako gaminiai

IŠIMTYS:

 • Europos Sąjungos valstybė narė turi teisę nustatyti, kad tabako gaminiai, išleisti į jos rinką, turi būti paženklinti jos paskirto ID sutekėjo vienetinių pakelių ir didmeninių pakuočių UI
 • jeigu tabako gaminiai sudedami (supakuojami) į didmenines pakuotes Europos Sąjungoje ‒ į tos Europos Sąjungos valstybės narės, kurioje šie tabako gaminiai sudedami (supakuojami) į didmenines pakuotes (tik dėl didmeninių pakuočių UI suteikimo)

Tabako gaminių importuotojas

Dėl vienetinių pakelių ir didmeninių pakuočių UI

Į tos Europos Sąjungos valstybės narės, kurioje tabako gaminiai bus išleisti į rinką

IŠIMTIS:

 • jeigu tabako gaminiai sudedami (supakuojami) į didmenines pakuotes Europos Sąjungoje ‒ į tos Europos Sąjungos valstybės narės, kurioje šie tabako gaminiai sudedami (supakuojami) į didmenines pakuotes (tik dėl didmeninių pakuočių UI suteikimo)

Didmeninę tabako prekybą vykdantys asmenys (įskaitant tabako gaminių platintojus)

Dėl didmeninių pakuočių UI

Į tos Europos Sąjungos valstybės narės, kurioje tabako gaminiai sudedami (supakuojami) į didmeninės pakuotes (pvz., blokus, transportavimo dėžes arba padėklus)