Dėl gyventojų pajamų mokesčio permokos susigrąžinimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos primena, kad nuolatiniai Lietuvos gyventojai (toliau – gyventojai), pageidaujantys pasinaudoti pajamų mokesčio lengvatomis ir susigrąžinti dalį pajamų mokesčio, išskaičiuoto (sumokėto) nuo 2019 m. gautų pajamų, arba sumažinti mokėtiną pajamų mokestį, turi deklaruoti metines pajamas.
 
Kas gali susigrąžinti pajamų mokesčio permoką?
 
Pasinaudoti pajamų mokesčio lengvatomis ir susigrąžinti išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio dalį gali gyventojai, kurie 2019 metais:
 
1. gavo su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, bet nepasinaudojo metiniu neapmokestinamuoju pajamų dydžiu (toliau – metinis NPD).
 
Pavyzdžiui, pasinaudoti metiniu NPD gali gyventojai, dirbę ne visus 2019 metus, arba tie, kuriems NPD nebuvo taikytas, išmokant kiekvieno mėnesio darbo užmokestį, arba kurie darbdaviams buvo pateikę prašymus taikyti ne visus metus.
 
Susigrąžinti nuo darbo užmokesčio išskaičiuoto pajamų mokesčio dalį gali riboto darbingumo asmenys, kuriems dėl nustatyto riboto darbingumo, neįgalumo ar specialiųjų poreikių nebuvo pritaikyti didesni (308 ar 353 eurų) mėnesio NPD.
 
Mėnesio NPD 2019 m. galėjo būti taikomas gyventojams, kurių darbo užmokestis su priedais ir priemokomis nesiekė 2 555 eurų (pasiekus 2 555 Eur, NPD lygus 0), o metinis NPD – gyventojams, kurių metinės pajamos* yra mažesnės nei 30 660 eurų. Jeigu mėnesio darbo užmokestis ir metinės pajamos buvo mažesnės už šias sumas, o prašymai taikyti NPD darbdaviui nebuvo pateikti arba buvo pateikti ne visus metus, tai gyventojai metinį NPD prisitaikyti ir susigrąžinti pajamų mokesčio permoką gali, deklaruodami metines pajamas.
 
* Į metines pajamas metinio NPD taikymo tikslu neįskaičiuojamos neapmokestinamosios  pajamos, išmokos, gyventojui išmokėtos pagal pasibaigusią arba nutrauktą gyvybės draudimo ar pensijų kaupimo sutartį, neviršijančios sumokėtų įmokų sumos, ne individualios veiklos pajamos, gautos už parduotas ar kitaip perleistas nuosavybėn atliekas, taip pat iš veiklos pagal verslo liudijimą gautos pajamos.
 
Kadangi apskaičiuojant metinį NPD, yra atsižvelgiama ne tik į gauto darbo užmokesčio sumą, bet į bendrą metinių pajamų sumą (išskyrus atvejus, kai metinis NPD taikomas riboto darbingumo asmenims), metinis NPD gali sumažėti ir dėl to gyventojui atsirasti pareiga sumokėti pajamų mokestį.
 
Apskaičiuoti taikytiną metinį NPD, taip pat ir mėnesio NPD gyventojai gali, pasinaudoję VMI prie FM interneto svetainėje skelbiamomis skaičiuoklėmis:
 
 
Papildomas NPD už auginamus vaikus netaikomas nuo 2018 m., vietoje jo yra mokamos periodinės Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme nustatytos vaiko išmokos;
 
2. per mokestinį laikotarpį patyrė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau - GPMĮ) 21 straipsnyje nurodytas išlaidas, t. y. 2019 metais mokėjo:
 
2.1. gyvybės draudimo įmokas pagal gyvybės draudimo sutartį, kurioje nustatyta, kad gyvybės draudimo išmoka išmokama ne tik įvykus draudžiamajam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui ir naudos gavėju draudimo laikotarpio pabaigoje yra:
 
- pats gyventojas,
- gyventojo sutuoktinis,
- gyventojo nepilnamečiai vaikai (įvaikiai, globotiniai, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje),
- iki 18 metų ir vyresni neįgalieji vaikai (įvaikiai, globotiniai, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje, pilnamečiai asmenys, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis,
- iki 18 metų ir vyresni vaikai (įvaikiai, globotiniai, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje, pilnamečiai asmenys, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), kuriems iki 2005 m. birželio 30 d. buvo nustatyta visiška negalia);
 
2.2. pensijų įmokas į III pakopos pensijų fondus, profesinių pensijų fondų dalyvių asociacijų ir (ar) jiems analogiškų subjektų, veikiančių Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybėje, turimus pensijų fondus pagal pensijų kaupimo sutartį, kurioje naudos gavėju kaupimo laikotarpio pabaigoje yra:
 
- pats gyventojas,
- gyventojo sutuoktinis,
- iki 18 metų ir vyresni neįgalieji vaikai (įvaikiai, globotiniai, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis,
- iki 18 metų ir vyresni vaikai (įvaikiai, globotiniai, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje, pilnamečių asmenų, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), kuriems iki 2005 m. birželio 30 d. buvo nustatyta visiška negalia);
 
2.3. papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas į II pakopos pensijų fondus, profesinių pensijų fondų dalyvių asociacijų ir (ar) jiems analogiškų subjektų, veikiančių EEE valstybėje ar Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) valstybėje narėje, turimus pensijų fondus, kurios mokamos pagal Pensijų kaupimo įstatymo 8 str. 4 dalies nuostatas ir kurios yra didesnės negu 3 proc. gyventojo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos VSD įmokos;
 
2.4. už profesinį mokymą ir / ar studijas, kuriuos baigus įgyjamas pirmas aukštasis išsilavinimas ir (ar) suteikiama atitinkama kvalifikacija, taip pat už pirmas doktorantūros bei meno aspirantūros studijas.
 
Jei už studijas ar profesinį mokymą sumokėta skolintomis lėšomis (tam tikslui paimta iš kredito įstaigos paskola), tai iš metinių pajamų gali būti atimta per mokestinį laikotarpį grąžinta šios paskolos dalis;
 
2.5. palūkanas už vieną iki 2008-12-31 paimtą kreditą (arba jo dalį) vienam gyvenamajam būstui statyti arba jam įsigyti arba už gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą);
 
2.6. už savo ar sutuoktinio naudai atliktus pastatų ir kitų statinių apdailos ir bet kokio remonto darbus, suteiktas lengvojo automobilio remonto, nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), iki 18 metų priežiūros paslaugas.
 
Bendra visų atimamų išlaidų (t. y. gyvybės draudimo įmokų, įmokų į II ir III pakopos pensijų fondus, palūkanų už kreditą būstui įsigyti ar statyti, sumos už apdailos (remonto) darbus ir auklių paslaugas, už profesinį mokymą ar studijas sumokėtų įmokų) suma negali viršyti 25 procentų apmokestinamųjų pajamų, kurioms taikomas 15, 20 ar 27 procentų pajamų mokesčio tarifas, sumos, apskaičiuotos iš visų mokestiniais metais gautų pajamų atėmus GPMĮ 16 straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose nurodytas sumas. Be to, gyvybės draudimo įmokų ir / ar įmokų į III ir II pakopos pensijų fondus išlaidų suma bet kokiu atveju negali viršyti 1500 eurų, o išlaidų suma už apdailos (remonto) darbus ir / ar auklių paslaugas – 2000 eurų.
 
Kaip susigrąžinti pajamų mokesčio permoką?
 
Pajamų mokesčio permoka apskaičiuojama gyventojo pateiktoje metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje. 2019 m. pajamoms deklaruoti ir pajamų mokesčiui apskaičiuoti yra skirta Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. VA-93 „Dėl Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų formų ir jų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo"; toliau – pajamų mokesčio deklaracija).
 
Pajamų mokesčio deklaracijoje turi būti nurodomos visos per 2019 m. mokestinį laikotarpį gyventojo gautos pajamos, išskyrus priskirtas neapmokestinamosioms nedeklaruojamoms pajamoms, nurodytas Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų formų ir jų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių 2 priede „Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų sąrašas.
 
Patogiausia ir paprasčiausia užpildyti deklaracijas ir pateikti elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (adresu: https://deklaravimas.vmi.lt/).
 
Šiais metais Elektroninio deklaravimo sistemoje bus įdiegta nauja pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo priemonė – vedlys. Ši priemonė iš esmės pakeis pajamų deklaravimą: vietoje įprasto deklaracijos formos užpildymo bus paprastesnis deklaravimo procesas klausimų ir atsakymų principu.
 
Gyventojai 2019 m. mokestinio laikotarpio pajamų mokesčio deklaracijas turi pateikti iki š. m. liepos 1 dienos.
 
Asmenys, nuolatiniais Lietuvos gyventojais tapę dėl per dvejus vienas paskui kitą einančius kalendorinius metus Lietuvoje išbūtų 280 dienų skaičiaus, tų kalendorinių metų, kuriais jie atvyko į Lietuvą, deklaraciją privalo pateikti iki kitų po atvykimo metų gruodžio 31 dienos, vadinasi,  2019 m. atvykę į Lietuvą, 2019 m. mokestinio laikotarpio deklaracijas pateikti privalės iki 2020 m. gruodžio 31 dienos.
 
Pajamų mokesčio permoka, priklausanti grąžinti gyventojui pagal jo iki š. m. liepos 1 d. pateiktą 2019 m. pajamų mokesčio deklaraciją, grąžinama iki 2020 m. liepos 31 d., o pagal  pateiktas po š. m. liepos 1 d., – per 90 dienų po jos gavimo VMI dienos.
 
Gyventojas, nepasinaudojęs mokesčio lengvatomis 2018 m. ar ankstesniais metais, gali jomis pasinaudoti, 2020 metais pateikdamas ar patikslindamas 2018 m., 2017 m., 2016 m. ar 2015 m. mokestinio laikotarpio pajamų mokesčio deklaracijas.
 
Pasitikslinti lengvatų taikymo klausimais galima, paskambinus į VMI telefonu 1882 arba atvykus į gyventojus aptarnaujantį apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos padalinį.