Dėl pajamų mokesčio dalies skyrimo

Kaip ir už ankstesnius mokestinius laikotarpius, taip ir už 2019 m. nuolatiniai Lietuvos gyventojai (toliau – gyventojai) turi galimybę skirti pajamų mokesčio dalį asmenims, kurie pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą (toliau – LPĮ) turi teisę gauti paramą, ir politinėms partijoms. Kadangi pajamų mokesčio dalis skiriama nuo gyventojo per mokestinį laikotarpį sumokėto ar nuo jo pajamų išskaičiuoto pajamų mokesčio, teikdamas paramą tokiu būdu gyventojas materialinių išlaidų nepatiria. Pajamų mokesčio dalis skiriama pateikiant Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formą (toliau – prašymas).
 
Skirtinos pajamų mokesčio dalies procentiniai dydžiai:
 
Teikdami prašymą už 2019 m. ar vėlesnius mokestinius laikotarpius, gyventojai nuo pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų deklaraciją, sumos, o jeigu metinės pajamų deklaracijos teikti neprivaloma – nuo mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuotos pajamų mokesčio sumos, galės skirti:
 
1. iki 1,2 proc. – paramos gavėjams (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus), pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą (toliau – LPĮ) turintiems teisę gauti paramą; ir (arba)
 
2. iki 0,6 proc. – politinėms partijoms, įregistruotoms Juridinių asmenų registre, kurios atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra; ir (arba)
 
3. iki 0,6 proc. – profesinėms sąjungoms ir (arba) profesinių sąjungų susivienijimams, pagal LPĮ turintiems teisę gauti paramą.
 
Teikdami prašymus už 2018 m. mokestinį laikotarpį gyventojai galėjo skirti didesnes procentines pajamų mokesčio dalis (2 proc. – paramos gavėjams, 1 proc. – politinėms partijoms ir 1 proc. – profesinėms sąjungoms ar profesinių sąjungų susivienijimams). Dėl to gali susidaryti įspūdis, kad vykdant už 2019 m. mokestinį laikotarpį gyventojų pateiktus prašymus sumažės faktiškai pervedama pajamų mokesčio suma. Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2019 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gyventojų gautų pajamų pervestinas pajamų mokesčio procentinis dydis sumažintas todėl, kad pagal nuo 2019 m. įsigaliojusius Lietuvos Respublikos socialinio draudimo įstatymo pakeitimus darbo užmokestis yra indeksuojamas padidinant bruto darbo užmokestį 1,289 karto. Atitinkamai, pagal nuo 2019 m. mokestinio laikotarpio įsigaliojusį Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 6 straipsnį, gyventojo pajamos gali būti apmokestinamos ne tik 15 proc. pajamų mokesčio tarifu, bet ir, priklausomai nuo pajamų rūšies, 15 arba 20 proc. bei 20 arba 27 proc. pajamų mokesčio tarifu. Todėl vien dėl procentinių skirtinos pajamų mokesčio dalies dydžių sumažėjimo paramos gavėjams faktiškai pervedama pajamų mokesčio suma nesumažės.
 
Gyventojai, teikę prašymus už 2018 m. mokestinį laikotarpį ir nurodę, kad pagal tokius prašymus pajamų mokesčio dalis turi būti skiriama vėlesniais mokestiniais laikotarpiais, vien dėl pasikeitusių procentinių pajamų mokesčio dalies dydžių pateiktų prašymų tikslinti neprivalės.
 
        Prašymo užpildymas ir pateikimas:
 
Prašymo forma ir jo užpildymo bei pateikimo tvarka yra patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45[1]. Tinkamai užpildytas prašymas už 2019 metus turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2020 m. rugpjūčio 20 dienos.
 
Skiriant pajamų mokesčio dalį, užpildomi prašymo E1-E5 laukeliai, 6S ir (ar) 7S, ir (ar) 9S laukelis (laukeliai), atsižvelgiant į tai, kam yra skiriama pajamų mokesčio dalis, o E1 laukelyje turi būti įrašomas pajamų mokesčio dalies gavėjo tipas.
 
Paramos gavėjų statusą turinčių juridinių asmenų, įskaitant profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus, taip pat meno kūrėjų, politinių partijų duomenys skelbiami VMI prie FM interneto svetainėje adresu: https://www.vmi.lt/cms/paramos-gaveju-duomenys1.
 
Gyventojo pateiktas prašymas nenagrinėjamas, jeigu jis pagal GPMĮ 27 straipsnį turėjo pateikti Metinę pajamų deklaraciją, tačiau iki nustatyto termino to nepadarė.
 
Ar ir šiais metais galima skirti pajamų mokesčio dalį keleriems ateinantiems metams?
 
Vienu prašymu ir toliau bus galima skirti pajamų mokesčio dalį penkerius mokestinius laikotarpius. Už 2019 m. laikotarpį teikiamu prašymu gyventojas galės paskirti pajamų mokesčio dalį ne tik nuo 2019 m. gautų, bet ir nuo 2020, 2021, 2022 bei 2023 m. gautinų apmokestinamų pajamų.
 
Ar vienu prašymu galima paremti kelis paramos gavėjus?
 
Prašyme galima nurodyti:
  •     skiriant iki 1,2 procento — daugiau nei vieną paramos gavėju esantį juridinį asmenį (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus), ir (ar) meno kūrėją (meno kūrėjus). Bendra jiems skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė nei 1,2 procento;
  •     skiriant iki 0,6 procento politinei partijai — daugiau kaip vieną politinę partiją, tačiau bendra politinėms partijoms skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė nei 0,6 procento;
  •     skiriant iki 0,6 procento profesinei sąjungai (ir) ar profesinių sąjungų susivienijimui — daugiau kaip vieną profesinę sąjungą ir (ar) profesinių sąjungų susivienijimą, tačiau bendra jiems skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė nei 0,6 procento.
Prašymo pateikimo būdai:
 
Prašymai gali būti teikiami elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS), įteikti tiesiogiai VMI darbuotojui ar atsiųsti klasikiniu paštu.
 
Priemonės, skirtos prašymą pateikusio asmens identifikavimui:
 
1) prašymą tiesiogiai VMI darbuotojui teikiantis gyventojas kartu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2) kai prašymą tiesiogiai VMI darbuotojui teikia gyventojo atstovas, jis turi pateikti savo asmens tapatybės dokumentą ir notaro išduotą įgaliojimą, patvirtinantį atstovavimą gyventojui (visiems atstovaujamiems gyventojams), pageidaujančiam skirti pajamų mokesčio dalį;
3) kai prašymus gyventojų atstovas siunčia paštu, prie jų turi būti pridėti notaro išduoti įgaliojimai, patvirtinantys atstovavimą gyventojams.
 
Prašymai paštu siunčiami VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyriui adresu: Neravų g. 8, LT-66257 Druskininkai.
 
Prašymai turi būti teikiami asmeniškai arba įstatymų nustatyta tvarka per atstovą. Todėl pluoštais atsiųsti paštu ar teikiami tiesiogiai VMI darbuotojui prašymai nebus nagrinėjami, jeigu kartu nepridėti atstovavimą kiekvienam gyventojui, kurio prašymas teikiamas, patvirtinantys dokumentai. Atstovavimą patvirtinantys dokumentai yra būtini siekiant identifikuoti prašymą teikiantį asmenį. Neidentifikavus prašymą teikiančio gyventojo ar jo atstovo, atsiranda galimybė neteisėtai pasinaudoti asmens duomenimis ir gyventojo vardu be jo žinios paskirti jo mokėtą / nuo jo pajamų išskaičiuotą pajamų mokesčio dalį.
 
Svarbu: nuo 2022 m. sausio 1 dienos, t. y. skiriant pajamų mokesčio dalį už 2021 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius, bus nagrinėjami tik elektroniniu būdu per VMI prie FM Elektroninio deklaravimo sistemą pateikti prašymai.