Dėl gyventojo prievolės perskaičiuoti metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį ir mokėtiną pajamų mokestį

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) primena, kad nuolatiniams Lietuvos gyventojams (toliau – gyventojai) pareiga deklaruoti  2019 m. gautas pajamas ir sumokėti pajamų mokestį (toliau – GPM) gali atsirasti vien dėl šių priežasčių: 
  •    sumažėjusio metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio (toliau – metinis NPD),
  •    gavus pajamų, kurioms turi būti pritaikyti progresiniai GPM tarifai.
    I. Dėl metinio NPD perskaičiavimo.
 
Kada privaloma perskaičiuoti metinį NPD ir kokios to pasekmės?
 
Gyventojams, kuriems su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų gavimo vietoje pritaikytų NPD suma yra didesnė už taikytiną metinį NPD, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (toliau – GPMĮ) nustatyta pareiga perskaičiuoti metinį NPD ir deklaruoti metines pajamas. Nuo skirtumo, apskaičiuoto iš faktiškai pritaikytos NPD sumos atėmus sumažėjusį pagal formulę apskaičiuotą metinį NPD, gyventojas turi sumokėti pajamų mokestį.
 
Dėl kokių priežasčių sumažėja metinis NPD?
 
Kalendoriniais metais įmonėje (įstaigoje) taikomas mėnesio NPD yra apskaičiuojamas, atsižvelgiant tik į darbo užmokesčio (su priedais bei priemokomis) bei ligos išmokos už dvi pirmąsias ligos dienas sumą, o metinis NPD - įvertinus metines apmokestinamas pajamas.
 
Kaip išimtis, į metinių pajamų sumą metinio NPD taikymo tikslu neįskaičiuojamos pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimą, ne individualios veiklos atliekų pardavimo pajamos, išmokos, išmokėtos pasibaigus gyvybės draudimo ar pensijų kaupimo sutarčiai arba ją nutraukus, lygios sumokėtoms įmokoms.
 
Didėjant gyventojo metinėms pajamoms, metinis NPD mažėja. Kai 2019 m. metinės pajamos pasiekia 30 660 eurų, metinis NPD nebetaikomas. Jeigu gyventojo 2019 m. pajamos yra didesnės nei 30 660 eurų ar šiai sumai lygios, o darbdavys, išmokėdamas darbo užmokestį, taikė NPD, tai gyventojas turės sumokėti GPM nuo visos darbdavio pritaikytos NPD sumos. 
 
Metinis NPD gali sumažėti dėl iš dviejų ar kelių darbdavių gauto darbo užmokesčio, autorinių atlyginimų, tantjemų, pajamų iš įregistruotos individualios veiklos, dividendų, nuomos ir kitokių apmokestinamųjų pajamų gavimo, dėl kintamo darbo užmokesčio, gautų premijų. Metinis NPD sumažėja ir dėl ligos išmokų gavimo, nes darbdavys mėnesio NPD pritaiko atsižvelgęs į jo paties išmokamą mėnesio darbo užmokesčio ir ligos išmokos už pirmąsias 2 ligos dienas sumą, o įvertinus bendrą mėnesio darbo užmokesčio ir Sodros išmokėtą ligos išmokos sumą, to mėnesio NPD sumažėja.
 

1 pavyzdys.

Gyventojo 2019 m. mėnesio darbo užmokestis vienoje įmonėje buvo 900 eurų, kitoje – 300 eurų, metinės pajamos –14 400 eurų. Pirmoje įmonėje darbo užmokesčiui (900 eurų) gyventojo prašymu buvo taikomas 248,25 eurų NPD (apskaičiuotas pagal formulę: 900-555; 345 x 0,15; 300-51,75), per metus pritaikyta 2 979 eurų (248,25x12) NPD suma.
 
Įvertinus visas 2019 m. pajamas (14 400 eurų), metinis NPD sudarys 2 439 eurų (apskaičiuotas pagal formulę: 14 400-6 660; 7740x0,15; 3600-1161). Metinis NPD sumažėjo 540 eurais (2979-2439). Gyventojas privalo perskaičiuoti metinį NPD, deklaruoti 2019 m. metines pajamas ir nuo 540 eurų sumos sumokėti deklaracijoje apskaičiuotą 108 eurų GPM (20 proc.).
 
Sumažėjus metiniam NPD, už jo perskaičiavimą ir GPM sumokėjimą yra atsakingi patys gyventojai. Darbo užmokesčiui NPD taikantys darbdaviai nėra įgalioti perskaičiuoti taikytiną metinį NPD ir GPM.
 
Kaip perskaičiuoti metinį NPD?
 
2019 m. metinis NPD perskaičiuojamas naujoje Pavyzdinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (GPM311 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. VA-93; toliau – deklaracija).  
 
Patogiausia ir paprasčiausia užpildyti deklaraciją bei ją pateikti elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (adresu: https://deklaravimas.vmi.lt/).
 
Šiais metais Elektroninio deklaravimo sistemoje bus įdiegta nauja deklaracijos pateikimo priemonė – vedlys. Ši priemonė iš esmės pakeis pajamų deklaravimą: vietoje įprasto deklaracijos formos užpildymo bus paprastesnis deklaravimo procesas klausimų ir atsakymų principu.
 
Deklaracijoje turi būti nurodomos visos gyventojo 2019 m. pajamos, apmokestinamos pajamų mokesčiu, nuo jų išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis, taip pat tos neapmokestinamosios pajamos, kurios nėra įtrauktos į Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų sąrašą (sąrašas pateiktas Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių 2 priede „Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų sąrašas").
 
Gyventojo užpildomoje deklaracijoje metinis NPD perskaičiuojamas, įvertinus bendrą 2019 m. metinių pajamų sumą.
 
Apskaičiuoti taikytiną metinį NPD ir mėnesio NPD galima, pasinaudojus VMI prie FM interneto svetainėje skelbiamomis skaičiuoklėmis:
 
 
Pasitikslinti NPD taikymo klausimais galima, paskambinus į VMI telefonu 1882 arba atvykus į gyventojus aptarnaujantį apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos padalinį.
 
   II. Dėl prievolės perskaičiuoti GPM, taikant progresinius mokesčio tarifus
 
2019 m. pajamoms viršijus tam tikrus dydžius, taikomas progresinis GPM tarifas. Tokiais atvejais perskaičiuoti GPM ir papildomai sumokėti deklaracijoje apskaičiuotą GPM sumą pareiga tenka pajamas gavusiam gyventojui, įskaitant atvejus, kai pajamos pagal mokesčio sumokėjimo tvarką yra priskiriamos gyventojo A klasės pajamoms, nuo kurių GPM dalį jau yra išskaičiavęs mokestį išskaičiuojantis asmuo.
 
Gyventojas turi perskaičiuoti ir sumokėti GPM, taikant progresinius mokesčio tarifus, kai:
 
   1. 2019 m. gautų šių pajamų bendra suma yra didesnė nei 136 344 Eur (120 vidutinių šalies darbo užmokesčių (VDU) dydžio suma, taikoma apdraustųjų asmenų 2019 m. valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti):
  •     su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų (toliau – pajamos iš darbo santykių), neįskaitant apskaičiuotų už 2018 m. ar ankstesnius metus;
- tantjemų ar atlygio už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete;
- autorinių atlyginimų (tik gautų iš darbdavio);
- mažosios bendrijos (toliau - MB) vadovo (ne MB nario) pagal civilinę paslaugų sutartį už vadovavimą MB.
 
Didesnes nei 136 344 Eur pajamas gavusiam gyventojui atsiranda pareiga deklaruoti metines pajamas ir nuo 136 344 Eur viršijančios tokių pajamų sumos, taikant 27 proc. pajamų mokesčio tarifą, sumokėti deklaracijoje apskaičiuotą GPM. 
 
2 pavyzdys.
 
2019 m. gyventojas iš Lietuvos įmonių gavo:
40 000 Eur darbo užmokestį už 2019 m.;
100 000 Eur tantjemų.
Iš viso: 140000 Eur.
Išmokas išmokėjusios įmonės išskaičiavo 28 000 Eur GPM (20 proc.)
Deklaracijoje GPM apskaičiuojamas taip:
136 344 Eur suma (neviršijanti 120 VDU) - taikant 20 proc. GPM tarifą, 27 268,80 Eur;
 
3 656 Eur (140 000 Eur – 136 344 Eur) suma - taikant 27 proc. GPM tarifą. Nuo šios sumos buvo išskaičiuotas 20 proc. GPM – 731,20 Eur. Gyventojas nuo 3 656 Eur sumos turės papildomai sumokėti 255,92 Eur (7 proc.);
2.  Gautų šių pajamų suma yra didesnė nei 136 344 Eur:
  •     autorinių atlyginimų (gautų ne iš darbdavio);
  •     honorarų;
  •     turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn;
  •     turto nuomos;
  •     MB vadovo (MB nario) pagal civilinę paslaugų sutartį už vadovavimą MB;
  •    kitų pajamų ne iš darbo santykių, išskyrus paminėtas 1 punkte, taip pat pajamas iš paskirstytojo pelno, individualios veiklos pajamas, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas.
3 pavyzdys.
 
2019 m. gyventojas (MB narys) gavo:
40 000 Eur – už išnuomotą turtą; 
30 000 Eur – už parduotą žemę, neišlaikytą nuosavybėje 10 metų (pajamos perskaičiuotos, atėmus įsigijimo išlaidas);
55 000 Eur - autorinius atlyginimus ne iš darbdavio;
25 000 Eur - už vadovavimą MB.
Iš viso:150 000 Eur.
 
GPM apskaičiuojamas taip:
136 344 Eur (neviršijanti 120 VDU) suma - taikant 15 proc. GPM tarifą, GPM - 20451,60 Eur;
13 656 Eur (150 000 Eur – 136 344 Eur) suma - taikant 20 proc. GPM tarifą, GPM - 2731,20 Eur.
Gyventojas turės deklaruoti pajamas, apskaičiuoti ir sumokėti GPM.
Gyventojai 2019 m. mokestinio laikotarpio deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai turi pateikti iki š. m. liepos 1 dienos.
 
Asmenys, nuolatiniais Lietuvos gyventojais tapę dėl per dvejus vienas paskui kitą einančius kalendorinius metus Lietuvoje išbūtų 280 dienų skaičiaus, tų kalendorinių metų, kuriais jie atvyko į Lietuvą, deklaracijas privalo pateikti iki kitų po atvykimo metų gruodžio 31 dienos (2019 m. atvykusieji į Lietuvą 2019 m. deklaracijas pateikti privalės iki 2020 m. gruodžio 31 dienos).