Nekilnojamojo turto mokestis už 2019 m

Fizinio ir juridinio asmens nekilnojamojo turto deklaracijos KIT711 pateikimas bei mokesčio sumokėjimas už 2019 metus
Fiziniaius ir juridinis asmuo deklaraciją KIT711 vietos mokesčių administratoriui pateikia ir mokestį sumoka iki 2020 m. vasario 17 d.
Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos
Nekilnojamojo turto mokesčio įmokos kodas 1001**.

Dažniausiai užduodami klausimai:

1. Už kokį nekilnojamąjį turtą gyventojams yra prievolė teikti deklaraciją KIT711 ir mokėti NTM?


Gyventojai turi teikti deklaraciją KIT711 ir mokėti nekilnojamojo turto mokestį, jei turi ar įsigijo komercinio naudojimo nekilnojamojo turto, pvz., administracinės, maitinimo, paslaugų, prekybos, viešbučių, poilsio, gydymo, kultūros, mokslo ir sporto paskirties statinius (patalpas), išskyrus NTMĮ 7 str. 1 d. numatytas lengvatas. Jeigu gyventojas nekilnojamąjį turtą neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perduoda naudotis juridiniam asmeniui, KIT711 deklaraciją teikia ir nekilnojamojo turto mokestį moka juridinis asmuo.

2. Kuriais atvejais nekilnojamojo turto mokestį privalo mokėti juridiniai asmenys?


Juridiniai asmenys nekilnojamojo turto mokestį moka už nuosavybės teise priklausantį ar įsigyjamą nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvoje ir už tą nekilnojamąjį turtą, kurį jie neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perėmė naudoti iš fizinių asmenų, išskyrus NTMĮ 7 str. 2 d. numatytas lengvatas.
Kolektyvinio investavimo subjektas, kuris nėra juridinis asmuo, nekilnojamojo turto savininkams NTMĮ nustatytas prievoles ir teises įgyvendinantis asmuo (mokesčio mokėtojas) yra šio kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonė.

3. Ar reikia fiziniams asmenims mokėti ir deklaruoti avansinį nekilnojamojo turto mokestį?


Fiziniai asmenys avansinio nekilnojamojo turto mokesčio nemoka ir deklaracijos neteikia.

4. Ar reikia juridiniams asmenims mokėti ir deklaruoti avansinį nekilnojamojo turto mokestį?


Juridiniai asmenys, teikdami 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją KIT711, iki 2020-02-17 kartu privalo deklaruoti ir 2020 m. trijų ketvirčių mokėtiną avansinį nekilnojamojo turto mokestį, jei metinė juridiniam asmeniui priklausančio mokėti nekilnojamojo turto mokesčio suma už einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną nuosavybės teise turėtą ir /arba įsigyjamą nekilnojamąjį turtą viršija 500 eurų. Avansinis NTM sumokamas atskirai už kiekvieną ketvirtį iki kovo 15 d., birželio 15 d. ir iki rugsėjo 15 d. Likusi suma sumokama pateikus deklaraciją KIT711 iki kitų metų vasario 15 d. Jeigu einamaisiais kalendoriniais metais nekilnojamojo turto mokestinė vertė yra didesnė už praėjusiais kalendoriniais metais buvusią mokestinę vertę, avansinis mokestis už tą nekilnojamąjį turtą gali būti skaičiuojamas pagal praėjusiais kalendoriniais metais buvusią nekilnojamojo turto mokestinę vertę. Avansiniai mokesčiai deklaruojami deklaracijos KIT711 A priede.

5. Ar reikia juridiniam asmeniui mokėti avansinį nekilnojamojo turto mokestį už nekilnojamąjį turtą, perimtą iš fizinių asmenų?


Ne, už iš fizinių asmenų perimtą nekilnojamąjį turtą avansinio nekilnojamojo turto mokesčio mokėti nereikia.

6. Kada nekilnojamojo turto mokestis pradedamas mokėti (skaičiuoti) jį įsigijus ir kada nebemokamas, kai nuosavybės teisė į nekilnojamąjį turtą yra perleidžiama?


Nekilnojamojo turto mokestis pradedamas mokėti (skaičiuoti) nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį įgyjama nuosavybės teisė į nekilnojamąjį turtą. Nekilnojamojo turto mokestis nebemokamas (nebeskaičiuojamas) nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį nuosavybės teisė į nekilnojamąjį turtą buvo perleista.

7. Kaip fiziniai ir juridiniai asmenys gali sužinoti savo nekilnojamojo turto mokestinę vertę?


Nekilnojamojo turto (statinių), vertinamo masiniu būdu, mokestines vertes, nustatytas 2016 m. sausio 1 d., kurios naudojamos mokesčiui apskaičiuoti 5 metus (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 metais), galima rasti VĮ ,,Registrų centras" interneto svetainėje (www.registrucentras.lt), įvedus statinio unikalų numerį skyrelyje ,,Mokestinės vertės paieška pagal unikalų numerį" (Turtas ir apribojimai– Nekilnojamojo turto vertinimas - Mokestinės vertės paieška ). Jei nekilnojamasis turtas vertinamas atkuriamosios vertės (kaštų) metodu, mokesčių mokėtojai turi kreiptis į VĮ „Registrų centras".

8. Koks yra nekilnojamojo turto mokesčio tarifas?


Nekilnojamojo turto mokesčio tarifas – nuo 0,3 iki 3 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės (tarifus nustato savivaldybės). Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifas – nuo 0,5 iki 3 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės Savivaldybių sprendimai dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų:

9. Kurie fiziniai asmenys ir iki kada privalo pateikti nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją KIT715?


NTM deklaraciją KIT715 turi teikti fiziniai asmenys, kurie pagal NTM įstatymu nustatytą tvarką privalo mokėti nekilnojamojo turto mokestį už nuosavybės teise priklausančius ir /arba jų įsigyjamus gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinius (patalpas), žuvininkystės statinius ir inžinerinius statinius, kurių bendra vertė viršija 220 000 eurų (nuo 2020 01 01 – 150 000 eurų).
Asmenys, auginantys tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, ir asmenys, auginantys neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, privalo mokėti nekilnojamojo turto mokestį už nuosavybės teise priklausančius ir /arba jų įsigyjamus gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinius (patalpas), žuvininkystės statinius ir inžinerinius statinius, kurių bendra vertė viršija 286 000 eurų (nuo 2020 01 01 – 200 000 eurų).
Deklaracija turi būti pateikta ir mokėtinas mokestis turi būti sumokėtas iki einamojo mokestinio laikotarpio gruodžio 15 dienos. Už 2020 metus iki 2020 m. gruodžio 15 d.

10. Ar galima pateikti bendrą šeimos nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją KIT715?


Gyventojas turi pateikti ne šeimos, o individualią NTM deklaraciją (forma KIT715).
Už šeimos narių asmenine, bendrosios jungtinės nuosavybės ir / arba dalinės nuosavybės teise valdomą ar jų įsigyjamą apmokestinamąjį nekilnojamąjį turtą deklaraciją teikia kiekvienas iš sutuoktinių atskirai, nes neapmokestinamoji vertė 220 tūkst. eurų (nuo 2020 01 01 – 150 000 eurų) taikoma kiekvienam individualiai. Kai Nekilnojamojo turto registre nuosavybės teisė įregistruota tik vieno iš sutuoktinio vardu, preziumuojama, kad NT priklauso tik vienam iš sutuoktinių ir NTM skaičiuojamas tik vienam asmeniui, t. y. NT mokestinė vertė nėra dalinama. Todėl sutuoktiniai, norintys prisitaikyti individualią neapmokestinamąją NT vertę, turėtų kreiptis į VĮ „Registrų centras" bet kurį teritorinį padalinį su prašymu dėl juridinio fakto apie bendrąją jungtinę sutuoktinių nuosavybę įregistravimo.
Už vaikams (įvaikiams) iki 18 metų ir/ar neįgaliems vaikams (įvaikiams) iki 18 metų, ir/ar vyresniems neįgaliems vaikams (įvaikiams), kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ir/ar įstatymų nustatyta tvarka paskirtam globotiniui nuosavybės teise priklausantį ir/ar jų įsigyjamą apmokestinamąjį NT deklaraciją teikia vienas iš tėvų (įtėvių) ir/ar įstatyminių atstovų.
Jeigu Jus domina papildoma informacija apie šį mokestį, siūlome informacijos ieškoti Konsultacinės medžiagos kataloge, kuriame pateikiami dažniausiai kylantys klausimai ir atsakymai į juos. Nekilnojamojo turto mokestį reglamentuoja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas