Paramos skyrimas

Kam ir kokia pajamų mokesčio dalis gali būti paskirta?


2020 metais nuo 2019 metais gautų apmokestinamų pajamų galite paskirti tokias pajamų mokesčio dalis:
 • iki 1,2 procentų šiems paramos gavėjams:
  - įstaigoms, asociacijoms, visuomeninėms organizacijoms, viešosioms įstaigoms, religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriams (padaliniams), kitiems juridiniams asmenims (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus), kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams, dalininkams ar nariams, ir (ar)
  - meno kūrėjams, paramos gavėjais įregistruotiems Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos tvarkomoje Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje;
 • iki 0,6 procento - vienai ar kelioms politinėms partijoms, įstatymų nustatyta tvarka įregistruotoms Juridinių asmenų registre ir atitinkančioms įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo ar likvidavimo procedūra;
 • iki 0,6 procento — profesinėms sąjungoms ir (ar) profesinių sąjungų susivienijimams.

Kur rasti paramos gavėjų sąrašą?


Paramos gavėjų (t. y. paramos gavėjų statusą turinčių juridinių asmenų, įskaitant profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus, ir meno kūrėjų), taip pat ir politinių partijų duomenys skelbiami čia.

Kaip paskirti pajamų mokesčio dalį pasirinktam paramos gavėjui ir / ar politinei partijai, profesinėms sąjungoms?


Nusprendę paremti pasirinktą paramos gavėją (vienetą ir / ar meno kūrėją) ir / ar politinę partiją, ir/ ar profesinę sąjungą ir profesinių sąjungų susivienijimus turite užpildyti Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos 4 versiją. Šią prašymo formą reikia pateikti iki 2020 m. rugpjūčio 20 d.

Ar reikia tikslinti ankstesniais metais teiktą prašymą FR0512 vien dėl sumažėjusios procentinės pajamų mokesčio dalies?


Dėl sumažėjusių 2020 m. ir vėlesniais metais pervestinų pajamų mokesčio dalių Prašymų tikslinti nereikia.

Jeigu Jūsų pateiktame Prašyme pajamų mokesčio dalys buvo paskirtos daugiau kaip vienam pajamų mokesčio dalies gavėjui, tai kiekvienam gavėjui pajamų mokesčio dalis, atsižvelgiant į skiriamos mokesčio dalies sumažėjimą, bus apskaičiuojama ir pervedama pagal kiekvienam gavėjui tenkančias Prašyme nurodytas proporcijas.

Kokiu būdu galima pateikti prašymą FR0512?


Greičiausiai ir patogiausiai prašymą FR0512 galite pateikti elektroniniu būdu per elektroninio deklaravimo sistemą (EDS). Prašymą taip pat galite:
 • įteikti tiesiogiai bet kuriai AVMI;
 • atsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą) į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.
 • pateikti ir per e. VMI mobiliąją aplikaciją (tai mobilioji programėlė, kuria gyventojams pateikiamos aktualiausios VMI paslaugos).
Svarbu: Prašymus galite pateikti tik asmeniškai (įskaitant siunčiamus paštu) arba įstatymų nustatyta tvarka per atstovą. Todėl pluoštais atsiųsti paštu ar teikiami tiesiogiai VMI darbuotojui Prašymai nenagrinėjami, jeigu kartu nepridėti atstovavimą kiekvienam gyventojui, kurio Prašymas teikiamas, patvirtinantys dokumentai (įstatymų nustatyta tvarka patvirtinti įgaliojimai).

Nuo 2022-01-01 bus priimama ir nagrinėjama tik elektroniniu būdu per EDS pateikta prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį forma FR0512.
Išsamesnę informaciją rasite čia.

Ar galima patikslinti jau pateiktą VMI prašymą FR0512?


Pateiktą prašymą už 2019 metus turite teisę patikslinti iki 2020 m. rugpjūčio 20 dienos.

Ar galima paremti kelis paramos gavėjus?


Prašyme galite nurodyti visų šių trijų grupių paramos gavėjus:
 • skirdami iki 1,2 proc. pajamų mokesčio — galite nurodyti daugiau nei vieną paramos gavėju esantį juridinį asmenį (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus), ir (ar) meno kūrėją (meno kūrėjus). Bendra jiems skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė nei 1,2 procento;;
 • skirdami iki 0,6 procento politinei partijai — daugiau kaip vieną politinę partiją, tačiau bendra politinėms partijoms skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė nei 0,6 procento;
 • skirdami iki 0,6 procento profesinei sąjungai (profesinių sąjungų susivienijimui) — daugiau kaip vieną profesinę sąjungą ir (ar) profesinių sąjungų susivienijimą, tačiau bendra jiems skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė nei 0,6 procento.

Ar galima vienu prašymu FR0512 pajamų mokesčio dalį paskirti paramos gavėjams ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui?


Pajamų mokesčio dalį vienu Prašymu galite skirti ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui. Maksimalus laikotarpis yra 5 metai (pastarieji praėję kalendoriniai metai ir ateinantys 4 metai).

Pavyzdžiui, siekiant paskirti 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 m. pajamų mokesčio dalį, Jums pakanka iki 2020 m. liepos 1 d. pateikti tik vieną Prašymą, kurio 5 laukelyje įrašyti 2019 m., o E5 laukelyje − 2023 m. Pagal tokį Prašymą paskirta pajamų mokesčio dalis bus pervesta nuo 2019, 2020, 2021, 2022 ir 2023 m. gautų pajamų.

Ar kartu su prašymu FR0512 privaloma pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją GPM311?


Vien tik dėl paramos skyrimo deklaracijos GPM311 pateikti neprivaloma. Tačiau esant prievolei teikti deklaraciją GPM311, ji turi būti pateikiama laiku, t. y. iki 2020 m. liepos 1 d., nes jos nepateikus − parama pagal pateiktą prašymą FR0512 nebus pervesta.

Informaciją, kas privalo deklaruoti 2019 metais gautas pajamas, galite rasti čia.

Kada ir kokiu būdu galima sužinoti apie pervestą paramos sumą paramos gavėjui ir (arba) politinei partijai ir (arba) profesinei sąjungai pagal 2020 metais pateiktą prašymo formą FR0512 už 2019 metus?


Apie pervestą paramos sumą galite sužinoti po 2020 m. lapkričio 15 d.
Pranešimą apie paramos pervedimą su nurodytu paramos gavėju bei jam pervestą konkrečią sumą galite rasti prisijungę prie elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) skiltyje „Pranešimai" .