Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų

Atnaujinimo data: 2018-12-21
Ši informacija skelbiama:
[1.4.1] GPM įstatymas
Registracijos numeris   KD-8860

 

      Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos praneša, kad š. m. gruodžio 11 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1325 pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1705 (toliau — GPMĮ pakeitimo įstatymas).

Dėl GPMĮ pakeitimo.

GPMĮ pakeitimo įstatymu pakeisti paramos gavėjams ir politinėms partijoms 2020 metais pervestini pajamų mokesčio dalių dydžiai. Nustatyta, kad pagal nuolatinių Lietuvos gyventojų mokesčių administratoriui pateiktus prašymus nuo 2019 m. ir vėlesniais metais jų gautų pajamų turi būti pervedamos pajamų mokesčio sumos, atitinkančios:

  • iki 1,2 procentų pajamų mokesčio — asmenims (išskyrus profesines sąjungas arba profesinių sąjungų susivienijimus), pagal LPĮ turintiems teisę gauti paramą;
  • iki 0,6 procento — politinėms partijoms, kurios yra įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos Juridinių asmenų registre, atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra;
  • iki 0,6 procento — profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams, pagal LPĮ turintiems teisę gauti paramą.

Tokias pajamų mokesčio dalis atitinkančios sumos turės būti pervedamos nuo 2019 m. ir vėlesniais metais nuolatinių Lietuvos gyventojų gautų pajamų.

Nuo 2019 m. ir vėlesniais metais gyventojų gautų pajamų pervestinas pajamų dydis sumažintas, atsižvelgiant į darbo užmokesčio indeksavimą, pajamų mokesčio ir socialinio draudimo įmokų mokėjimo nuo 2019 m. pakeitimus, siekiant užtikrinti, kad valstybės biudžeto pajamos nesumažėtų.

Nuo 2018 m. nuolatinių Lietuvos gyventojų gautų pajamų 2019 m. pervestinos pajamų mokesčio sumos, atitinkančios mokesčio dalis, išlieka tos pačios, t. y.:

-        iki 2 procentų pajamų mokesčio — asmenims (išskyrus profesines sąjungas arba profesinių sąjungų susivienijimus), pagal LPĮ turintiems teisę gauti paramą;

-        iki 1 procento — politinėms partijoms, kurios yra įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos Juridinių asmenų registre, atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra;

-        iki 1 procento — profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams, pagal LPĮ turintiems teisę gauti paramą.

Pervestinos pajamų sumos apskaičiuojamos nuo gyventojo pateiktoje metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje mokėtinos pajamų mokesčio sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia (ir neprivalo jos pateikti), tai — nuo mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos.

        2018 m. gruodžio 11 d. įstatymu Nr. XIII-1704  pakeistas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1335, kuris buvo priimtas 2018 m. birželio 28 d.

         Įstatymu nustatyta, kad gyventojų nuo 2019 metų gautos

        - tantjemos ar kitas atlygis už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje ar paskolų komitete, mokamas vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis,

         -  iš darbdavio gauti autoriniai atlyginimai,

         -  mažųjų bendrijų vadovų (ne narių) pagal civilines sutartis gautos pajamos

apmokestinamos taikant tokius pat gyventojų pajamų mokesčio tarifus, kurie nuo 2019 m. bus taikomi su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms apmokestinti, t. y. apmokestinamos 20 proc. arba 27 proc. pajamų mokesčio tarifu, priklausančiu nuo gyventojo gautų metinių pajamų sumos, susietos su vidutinio darbo užmokesčio (toliau – VDU) dydžio suma (2019 m.  - 120 VDU;  2020 m. – 84 VDU; 2021 – 60 VDU). 2019 metais gyventojų gautoms pajamoms 20 proc. pajamų mokesčio tarifas taikomas pajamų daliai iki 120 VDU per metus, viršijančiai šį dydį – 27 proc. pajamų mokesčio tarifas.

         Atkreiptinas dėmesys, kad mokestį išskaičiuojantys asmenys Lietuvoje, išmokėdami gyventojams šias išmokas, nesvarbu, kokio dydžio išmokos išmokamos, neturi taikyti progresinio mokesčio tarifo.

         Nenuolatiniams Lietuvos gyventojams, 2019 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gavusiems A ir /arba B klasės pajamų Lietuvoje, kuriems atsiranda pareiga perskaičiuoti pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas mokėtiną pajamų mokestį (t. y. pritaikyti progresinį mokesčio tarifą), Įstatyme nustatyta prievolė pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kitų metų gegužės 1 d. mokesčių administratoriui pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją.

         Siekiant teisinio aiškumo, Įstatyme nustatyta, kad už 2019 metus apskaičiuotos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos (išskyrus ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas), kurios gyventojams išmokėtos 2018 metais, apmokestinamos naujais mokesčio tarifais, kurie taikomi šių pajamų apskaičiavimo momentu, t. y. 20 proc. arba 27 proc.

2018 m. spalio 18 d.  priimtas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1547 (toliau – Įstatymas). Įstatymas priimtas atsižvelgiant į nauja redakcija išdėstytą Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymą Nr. I-1151 (toliau — Kūno kultūros ir sporto įstatymas).

           2019 m. sausio 1 d. įsigaliosiančios Kūno kultūros ir sporto įstatymo nuostatos nenumato skirti valstybės premijų sportininkus aptarnaujančiam personalui (gydytojams, masažuotojams, mokslininkams), atitinkamai, pagal pakeistą Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 17 straipsnio 1 dalies 36 punktą neapmokestinamosioms pajamoms bus priskiriamos tik premijos sportininkams ir jų treneriams.

           GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 37 punkto pakeitimai yra patikslinamojo pobūdžio, t. y. sporto varžybų prizą steigiančiais ir skiriančiais asmenimis įvardytos sporto judėjimams Lietuvoje vadovaujančios nevyriausybinės organizacijos bei sporto šakų federacijos (tarptautinės ir Lietuvos).

        2018 m. birželio 28 d. priimtas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1335.

            1.Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau - GPMĮ) 6 straipsnio pakeitimas

           GPMĮ 6 straipsnis papildytas naujomis 11 ir 12 dalimis, kuriose nustatyti nauji pajamų mokesčio tarifai.

            GPM tarifų, taikomų 2019 m. ir vėlesniais metais, lentelę rasite čia.

Su darbo santykiais susijusios pajamos

         Gyventojo 2019 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautoms su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms (toliau – su darbo santykiais susijusios pajamos), išskyrus ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas, bus taikomas 20 proc. arba 27 proc. mokesčio tarifas, kuris priklausys nuo per mokestinį laikotarpį gautų su darbo santykiais susijusių pajamų sumos, susietos su Įstatyme nustatyta vidutinio darbo užmokesčio dydžio suma.

          1) Apskaičiuojant ir deklaruojant 2019 metų su darbo santykiais susijusias pajamas (išskyrus ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas):

- metinė su darbo santykiais susijusių pajamų dalis, neviršijanti 120 vidutinių šalies darbo užmokesčių (toliau – VDU) dydžio sumos, taikomos apdraustųjų asmenų 2019 metų valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD) įmokų bazei skaičiuoti, bus apmokestinama taikant 20 proc. pajamų mokesčio tarifą,   

    -  metinė su darbo santykiais susijusių pajamų dalis,  viršijanti 120 VDU dydžio sumą, taikomą apdraustųjų asmenų 2019 metų VSD įmokų bazei skaičiuoti, bus apmokestinama taikant 27 proc. pajamų mokesčio tarifą.  

   Su darbo santykiais susijusios pajamos, kurios apskaičiuotos 2018 metais ar ankstesniais mokestiniais laikotarpiais, tačiau gyventojams išmokėtos 2019 metais ar vėlesniais mokestiniais laikotarpiais, apmokestinamos 15 proc. pajamų mokesčio tarifu. 

           2) Apskaičiuojant ir deklaruojant 2020 metų su darbo santykiais susijusias pajamas (išskyrus ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas):

- metinė su darbo santykiais susijusių pajamų dalis, neviršijanti 84 VDU dydžio sumos, taikomos apdraustųjų asmenų 2020 metų VSD įmokų bazei skaičiuoti,  bus apmokestinama taikant 20 proc. pajamų mokesčio tarifą,   

    -  metinė su darbo santykiais susijusių pajamų dalis, viršijanti 84 VDU dydžio sumą, taikomą apdraustųjų asmenų 2020 metų VSD įmokų bazei skaičiuoti, bus apmokestinama taikant  27 proc. pajamų mokesčio tarifą.  

            3) Apskaičiuojant ir deklaruojant 2021 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių su darbo santykiais susijusias pajamas (išskyrus ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas):

- metinė su darbo santykiais susijusių pajamų dalis, neviršijanti 60 VDU dydžio sumos, taikomos apdraustųjų asmenų atitinkamo mokestinio laikotarpio VSD įmokų bazei skaičiuoti, bus apmokestinama taikant 20 proc. pajamų mokesčio tarifą,

    -  metinė su darbo santykiais susijusių pajamų dalis, viršijanti 60 VDU dydžio sumą, taikomą apdraustųjų asmenų atitinkamo mokestinio laikotarpio VSD įmokų bazei skaičiuoti, bus apmokestinama taikant 27 proc. pajamų mokesčio tarifą.   

            VDU, kuris taikomas apdraustųjų asmenų atitinkamų metų VSD įmokų bazei skaičiuoti, yra nustatomas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto atitinkamų metų rodiklių patvirtinimo įstatyme.  

           Gyventojo 2019 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautoms ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokoms apmokestinti bus taikomas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas.

Su darbo santykiais nesusijusios pajamos

          Gyventojo 2019 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautoms su darbo santykiais nesusijusioms ir ne individualios veiklos pajamoms (išskyrus pajamas iš paskirstytojo pelno), kurių metinė suma neviršys 120 VDU dydžio sumos (taikomos apdraustųjų asmenų einamųjų metų VSD įmokų bazei skaičiuoti), bus taikomas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas.

          Gyventojo 2019 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gauta metinė su darbo santykiais nesusijusių ir ne individualios veiklos pajamų dalis (išskyrus pajamas iš paskirstytojo pelno), viršijanti 120 VDU dydžio sumą (taikomą apdraustųjų asmenų atitinkamo mokestinio laikotarpio VSD įmokų bazei skaičiuoti), bus apmokestinama taikant 20 proc. pajamų mokesčio tarifą. 

          Gyventojo 2019 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautų individualios veiklos pajamų ir pajamų iš paskirstytojo pelno apmokestinimas nesikeičia, t. y. tokios pajamos bus apmokestinamos 15 proc. pajamų mokesčio tarifu (apskaičiuojant pajamų mokestį nuo individualios veiklos pajamų, taikomas pajamų mokesčio kreditas).

2.GPMĮ 16 straipsnio pakeitimas

Nauja redakcija išdėstytas GPMĮ 16 straipsnio 1 dalies 6 punktas. Nustatyta, kad nuolatinio Lietuvos gyventojo 2019 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais patirtos GPMĮ 21 straipsnyje nurodytos išlaidos gali būti atimamos iš gyventojo gautų (uždirbtų) apmokestinamųjų pajamų, kurioms taikomi 15 proc., 20 proc. ir 27 proc. pajamų mokesčio tarifai.

3.GPMĮ 20 straipsnio pakeitimas

Pakeistos mėnesio neapmokestinamojo pajamų dydžio (toliau – NPD) ir metinio NPD formulės, pagal kurias apskaičiuojami gyventojo gautoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms taikytini mėnesio NPD ir metiniai NPD 2019, 2020 ir 2021 metų mokestiniais laikotarpiais.

2019 m. mokestiniu laikotarpiu maksimalus mėnesio NPD  - 300 eurų, taikytinas gyventojui (išskyrus riboto darbingumo gyventoją), kurio su darbo santykiais susijusios pajamos neviršys minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA), galiosiančios 2019-01-01, vieno dydžio.

Kitiems gyventojams (išskyrus riboto darbingumo gyventojus), kurių su darbo  santykiais susijusios pajamos per mėnesį bus didesnės nei vienos MMA suma, taikytinas mėnesio NPD bus apskaičiuojamas pagal formulę:

Mėnesio NPD = 300 – 0,15 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos – 2019-01-01 galiosiančios MMA vienas dydis)

 

Asmenims, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, mėnesio NPD - 353 eurai. Asmenims, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, taikomas mėnesio NPD -  308 eurai.

Maksimalus metinis NPD - 3 600 eurų, nustatytas gyventojams, kurių metinės pajamos (GMP) neviršys MMA, galiosiančios 2019-01-01, dvylikos dydžių sumos. Kitiems gyventojams (išskyrus riboto darbingumo gyventojus), kurių su darbo  santykiais susijusios pajamos bus didesnės nei 12 MMA, taikytinas metinis NPD bus apskaičiuojamas pagal formulę:

Metinis NPD = 3 600 – 0,15 x (GMP – 12 MMA, galiosiančios 2019-01-01, dydžių)

 

2020 m. mokestiniu laikotarpiu maksimalus mėnesio NPD  - 400 eurų, taikytinas gyventojui (išskyrus riboto darbingumo gyventoją), kurio su darbo santykiais susijusios pajamos neviršys MMA, galiosiančios 2020-01-01, vieno dydžio.

Kitiems gyventojams (išskyrus riboto darbingumo gyventojus), kurių su darbo  santykiais susijusios pajamos per mėnesį bus didesnės nei vienos MMA suma, taikytinas mėnesio NPD bus apskaičiuojamas pagal formulę:

Mėnesio NPD = 400 – 0,2 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos –   2020-01-01 galiosiančios MMA vienas dydis)

 

Asmenims, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, mėnesio NPD - 453 eurai. Asmenims, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, taikomas mėnesio NPD - 408 eurai.

Maksimalus metinis NPD - 4800 eurų, nustatytas gyventojams, kurių metinės pajamos (GMP) neviršys MMA, galiosiančios 2020-01-01, dvylikos dydžių sumos. Kitiems gyventojams (išskyrus riboto darbingumo gyventojus), kurių su darbo santykiais susijusios pajamos bus didesnės nei 12 MMA, taikytinas metinis NPD bus apskaičiuojamas pagal formulę:

Metinis NPD = 4800 – 0,2 x (GMP – 12 MMA, galiosiančios 2020-01-01, dydžių)

 

2021 m. mokestiniu laikotarpiu maksimalus mėnesio NPD  500 eurų, taikytinas gyventojui (išskyrus riboto darbingumo gyventoją), kurio su darbo santykiais susijusios pajamos neviršys MMA, galiosiančios 2021-01-01, vieno dydžio.

Kitiems gyventojams (išskyrus riboto darbingumo gyventojus), kurių su darbo  santykiais susijusios pajamos per mėnesį bus didesnės nei vienos MMA suma, taikytinas mėnesio NPD bus apskaičiuojamas pagal formulę:

Mėnesio NPD = 500 – 0,23 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos – 2021-01-01 galiosiančios MMA vienas dydis)

 

Asmenims, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, mėnesio NPD - 553 eurai. Asmenims, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, taikomas mėnesio NPD -  508 eurai.

Maksimalus  metinis NPD - 6000 eurų, nustatytas gyventojams, kurių metinės pajamos (GMP) neviršys MMA, galiosiančios 2021-01-01, dvylikos dydžių sumos. Kitiems gyventojams (išskyrus riboto darbingumo gyventojus), kurių su darbo  santykiais susijusios pajamos bus didesnės nei 12 MMA,  taikytinas  metinis NPD bus apskaičiuojamas pagal formulę:

Metinis NPD = 6 000 – 0,23 x (GMP – 12 MMA, galiosiančios 2021-01-01, dydžių)

 

4. GPMĮ 21 straipsnio pakeitimas

GPMĮ 21 straipsnio 1 dalis papildyta nauju 21 punktu. Jame nustatyta, kad iš nuolatinio Lietuvos gyventojo 2019 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautų pajamų gali būti atimamos pensijų įmokos į pensijų fondus, profesinių pensijų fondų dalyvių asociacijų ir / arba jiems analogiškų subjektų, veikiančių Europos ekonominės erdvės valstybėje arba Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybėje narėje, pensijų fondus, kurias gyventojas moka kaip papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas pagal Pensijų kaupimo įstatymo 8 straipsnio 4 dalies nuostatas ir kurios yra didesnės negu 3 procentai šio gyventojo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos VSD įmokos.

GPMĮ 21 straipsnio 1 dalis papildyta 4 punktu. Nustatyta, kad nuolatinis Lietuvos gyventojas iš 2019, 2020 ir 2021 metais gautų pajamų turės teisę atimti sumas, atitinkamais metais sumokėtas už paties gyventojo ar jo sutuoktinio naudai atliktus pastatų ar kitų statinių apdailos ir bet kokio remonto (išskyrus daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą (modernizavimą)) darbus, suteiktas lengvųjų automobilių remonto, nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) iki 18 metų priežiūros paslaugas, kai darbus atlieka ar paslaugas suteikia Lietuvoje įregistruotas ar registruotis privalantis asmuo.

Pakeista GPMĮ 21 straipsnio 3 dalis. Nustatyta, kad apskaičiuojant ir deklaruojant nuolatinių Lietuvos gyventojų 2019, 2020 ir 2021 metais gautas pajamas, bendra GPMĮ 21 straipsnio 1 dalyje nustatytų išlaidų suma negalės viršyti 25 proc. mokestinio laikotarpio apmokestinamųjų pajamų, kurioms taikomi 15 proc., 20 proc. ir 27 proc. pajamų mokesčio tarifai, sumos, apskaičiuotos 16 straipsnyje nustatyta tvarka. GPMĮ 21 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 21 punktuose nurodytų išlaidų bendra suma negalės viršyti 1500 eurų, o šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytų išlaidų suma negalės viršyti 2000 eurų. Apskaičiuojant ir deklaruojant 2022 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautas pajamas, bus taikomos tos pačios nuostatos, išskyrus tai, kad nuo 2022 m. sausio 1 dienos netekus galios GPMĮ 21 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatoms, nebeliks 2000 eurų ribos.

5. GPMĮ 27 straipsnio pakeitimas

GPMĮ 27 straipsnio 2 dalies 2 punktas pakeistas, atsižvelgiant į GPMĮ 6 straipsnio 1¹ ir 1² dalyse nustatytus naujus su darbo santykiais susijusioms pajamoms taikytinus pajamų mokesčio tarifus. Pagal šio punkto nuostatas nuolatinis Lietuvos gyventojas neprivalės deklaruoti metinių pajamų, jeigu jis per 2019 metus ar vėlesnį mokestinį laikotarpį bus gavęs tik A klasei priskirtų su darbo santykiais susijusių pajamų, kurioms taikomas 20 proc. ar 27 proc. pajamų mokesčio tarifas, jeigu jam neatsiras pareiga perskaičiuoti metinio NPD.

2018 m. birželio 28 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 34 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1325.

1.GPMĮ 34 straipsnio 4 dalis išdėstyta nauja redakcija:

1.1. šios dalies 1 punkte aptarta mokesčio administratoriaus pareiga pagal nuolatinių Lietuvos gyventojų (toliau – gyventojai) prašymus pervesti pajamų mokesčio dalį (1 procentą) politinėms partijoms, kurios yra įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos Juridinių asmenų registre, atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo ar likvidavimo procedūra. Nuostatos dėl pajamų mokesčio dalies pervedimo politinėms partijoms išliko nepakeistos, pakeitimas redakcinis;

1.2. šios dalies 2 punkte nustatyta nauja mokesčio administratoriaus pareiga pagal gyventojų prašymus pervesti jų deklaruoto mokėtino arba išskaičiuoto pajamų mokesčio dalį profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams, pagal Labdaros ir paramos įstatymą (toliau – LPĮ) turintiems teisę gauti paramą. Profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams pervestina 1 procento pajamų mokesčio dalis apskaičiuojama nuo metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje mokėtino pajamų mokesčio sumos (kai gyventojas teikia metinę pajamų mokesčio deklaraciją) arba nuo mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuotos pajamų mokesčio sumos (kai gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia ir neprivalo pateikti).

2. GPMĮ 34 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad iki 2 procentų gyventojų paskirta pajamų mokesčio dalis pervedama paramos gavėjams (vienetams ir meno kūrėjams, turintiems teisę gauti paramą pagal LPĮ, toliau – paramos gavėjai), išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus.

3. GPMĮ 34 straipsnio naujos redakcijos 5 dalyje aptarta, kad į paramos gavėjams paskirtą 2 procentų pajamų mokesčio dalį neįskaitoma profesinėms sąjungoms ir profesinių sąjungų susivienijimams paskirta pajamų mokesčio dalis.

4. Buvusios GPMĮ 34 straipsnio 5 ir 6 dalys atitinkamai laikomos 6 ir 7 dalimis. 

5. GPMĮ pakeitimo įstatymas (išskyrus nuostatą dėl įgyvendinamųjų teisės aktų priėmimo iki 2018 m. gruodžio 31 d.) įsigalioja 2019 m. sausio 1 d. ir taikomas, apskaičiuojant ir deklaruojant 2018 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas.

Vadinasi, jau 2019 m. gyventojai nuo 2018 m. mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų galės paskirti tokias deklaruoto mokėtino arba išskaičiuoto pajamų mokesčio dalis:

  • iki 2 procentų – paramos gavėjams (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus) ir
  • 1 procentą – politinėms partijoms, atitinkančioms GPMĮ 34 straipsnio 4 dalies 1 punkte paminėtus kriterijus ir
  • 1 procentą - profesinėms sąjungoms ir profesinių sąjungų susivienijimams.