« Grįžti

Informacija, susijusi su euro įvedimu

Atnaujinimo data: 2014-12-10
Ši informacija skelbiama:
[1.1.15] Buhalterinė apskaita
Registracijos numeris   KD-8229   Data   2014-03-17

 

1. Kokia valiuta (litais ar eurais) turės būti mokami mokesčiai į biudžetą, taip pat kokia valiuta turės būti nurodomi duomenys dokumentuose, pateiktuose (išrašytuose) nuo 2015-01-01?

         D O K U M E N T A S

                       V A L I U T A

Mokami mokesčiai pagal mokėjimo dokumentus Eurais
Mokestinio laikotarpio mokesčių deklaracijos Eurais
Patikslintos ar pavėluotai pateiktose pirminės mokesčių deklaracijos už laikotarpį iki 2014-12-31

Litais

(Šiose deklaracijose litais nurodytas galutines mokėtinas į biudžetą (grąžintinas iš biudžeto) PVM sumas į eurus konvertuos mokesčių administratorius)

Prašymas grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) FR0781 už laikotarpį iki 2014-12-31

Eurais, kadangi prašymo forma bus teikiama pagal jau suformuotas prievoles eurais

 

Permokėtos visų mokestinių laikotarpių mokesčių sumos nuo 2015-01-01 mokesčių mokėtojams bus grąžinamos eurais

Susitarimas tarp mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo, patikrinimo aktai, sprendimai dėl patikrinimo akto tvirtinimo ir kt. Eurais, neatsižvelgiant į tai, už kokį laikotarpį šios sumos skaičiuojamos
Mokamos įmokos pagal mokestinės paskolos sutartis, sudarytas iki 2014-12-31?

Eurais

Mokesčių administratorius užtikrina automatinį atidėtų ar išdėstytų mokestinių nepriemokų sumų perskaičiavimą iš litų į eurus

Derinami mokestinių prievolių likučiai už ataskaitinį laikotarpį iki 2014-12-31 Litais

 

2. Kaip bus perskaičiuojamos (konvertuojamos) neįvykdytos mokestinės prievolės ir susidariusios permokos įvedus eurą?

Visos mokesčių mokėtojų iki euro įvedimo dienos neįvykdytos mokestinės prievolės ir susidariusios permokos litais euro įvedimo dieną bus perskaičiuotos (konvertuotos) pagal neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą 3,45280 lito už 1 eurą.

3. Kokias mokestines prievoles, vykdomas po euro įvedimo dienos, mokesčių administratorius konvertuoja į eurus?

Mokesčių administratorius konvertuoja į eurus mokesčių deklaracijų, pateiktų litais, galutinį rezultatą (mokėtinas ar grąžintinas sumas), taip pat išieškotinas mokesčių bei su jais susijusias sumas, t. y. tas mokestines prievoles, kurios vykdomos po euro įvedimo dienos.

4. Ar nuo euro įvedimo dienos turi būti iš naujo pasirašomos iki euro įvedimo dienos sudarytos, bet neįvykdytos mokestinės paskolos sutartys, jose nurodytas sumas litais konvertuojant į eurus?

Iki euro įvedimo dienos sudarytos mokestinės paskolos sutartys, pagal kurias mokėjimai į biudžetą numatyti ir laikotarpiu po euro įvedimo, naujai pasirašomos nebus. Likusios mokėti įmokos bus konvertuojamos iš litų į eurus pagal neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą.

5. Kiek laiko bus privaloma kainas skelbti ir litais, ir euras?

Prekių pardavėjai ir paslaugų teikėjai nuo 2014 m. rugpjūčio 22 d. turės skelbti kainas dviem valiutomis ir tai daryti ne trumpiau kaip 6 mėnesius nuo euro įvedimo dienos.

Privalomo kainų nurodymo litais ir eurais laikotarpiu prekės ir paslaugos galutinė mokėtina suma, kurią vartotojas turi sumokėti pardavėjui, litais ir eurais turi būti nurodomos prekybos ir paslaugų teikimo vietose, reklamoje, jeigu joje nurodoma prekių ar paslaugų kaina, taip pat energijos (elektros, šilumos, dujų, karšto ir šalto vandens) tiekimo ir komunalinių paslaugų teikimo atvejais – tiekėjų (teikėjų) vartotojams už minėtas prekes (paslaugas) pateikiamose sąskaitose arba mokėjimo pranešimuose ar vartotojams pateikiamame papildomame lape, kuris pridedamas prie sąskaitų ar mokėjimo pranešimų.

6. Koks dviejų valiutų naudojimo laikotarpis ?

15 kalendorinių dienų nuo 2015 m. sausio 1 d. iki sausio 15 d. mokėjimo priemonė būtų euras, tačiau mokant už prekes ir paslaugas grynaisiais pinigais būtų galima atsiskaityti ir litais (dviejų valiutų apyvartos laikotarpis). 2015 m. sausio 16 d. euras taptų vienintele mokėjimo priemone.

7. Nuo kada turi būti kainos nurodomos ir litais ir eurais išrašomose PVM sąskaitose faktūrose bei paprastoje sąskaitoje faktūroje ?

Privalomo kainų nurodymo litais ir eurais laikotarpiu visose sąskaitose faktūrose ar PVM sąskaitose faktūrose, kuriomis įforminamas prekių tiekimas (paslaugų teikimas), išrašytose iki euro įvedimo dienos (iki 2014-12-31), visi duomenys nurodomi litais, o po euro įvedimo dienos (nuo 2015-01-01) – eurais, o kaip papildomą informaciją (pirkėjui pageidaujant) galima nurodyti ir kita užsienio valiuta (doleriais ir kt.)

8. Kaip mokesčių administratoriaus apvalins konvertuojamas į eurus mokesčių mokėtojų po euro įvedimo dienos pateiktose mokesčių deklaracijose už mokestinius laikotarpius, kurie baigėsi iki euro įvedimo dienos, nurodytas galutines mokesčių sumas litais?

Po euro įvedimo dienos mokesčių mokėtojų pateiktose mokesčių deklaracijose už mokestinius laikotarpius, kurie baigėsi iki euro įvedimo dienos, nurodytos galutinės mokesčių sumos litais bus mokesčių administratoriaus konvertuojamos į eurus, suapvalinant jas iki dviejų skaičių po kablelio (iki euro centų) pagal matematinę apvalinimo taisyklę: t. y. kai trečias skaičius po kablelio yra 4 ir mažiau, tai jis atmetamas, o kai yra 5 ir daugiau, tai jis bus laikomas 1 euro centu, pvz.: 250,434.... euro laikoma 250,43 euro, o 250,435.... euro laikoma 250,44 euro).

Mokesčių administravimą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai (lentelė)

Su mokesčiais susijusių dydžių keitimas iš litų į eurus