« Grįžti

Kurie teisės aktai reglamentuoja juridinių vienetų taip pat gyventojų, vykdančių individualią veiklą, buhalterinės apskaitos tvarkymą?

Atnaujinimo data: 2015-03-22
Ši informacija skelbiama:
[1.1.15] Buhalterinė apskaita
[1.10.22.3] Apskaitos tvarkymas ir pelno mokesčio deklaravimas (PMĮ...
Registracijos numeris   KD-5865   Data   2013.03.22

Pelno nesiekiančios organizacijos

1. Buhalterinės apskaitos įstatymas.

2. Finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. 1K-372 „Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo".

Jeigu finansinė atskaitomybė, parengta taikant bendruosius apskaitos principus ir šias taisykles, teisingai neparodo ūkio subjekto turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų, ūkio subjektas vadovaujasi atitinkamais Verslo apskaitos standartais ir apie tai nurodo aiškinamajame rašte.

Šias taisykles taiko viešosios įstaigos, asociacijos, rūmai, labdaros ir paramos fondai, daugiabučių namų savininkų bendrijos, sodininkų bendrijos, garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos ir kiti pelno nesiekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, išskyrus biudžetines įstaigas.

Šios taisyklės privalomos tradicinėms religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams tuo atveju, kai jie vykdo ūkinę komercinę veiklą ir pajamos iš tokios veiklos per ataskaitinius finansinius metus nuo 2015-01-01 viršija viršija 7 250 eurų (iki 2014-12-31 - 25 000 litų), ir taikomos tik turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, susijusių su tokia veikla, buhalterinei apskaitai ir finansinių ataskaitų sudarymui.

Šios taisyklės rekomenduojamos politinėms partijoms ir politinėms organizacijoms, profesinėms sąjungoms. Jeigu kuri nors iš šių organizacijų nutaria nesivadovauti taisyklėmis ir nusistatyti savo tvarką, jos apskaita turi atitikti tokiems reikalavimams:

1) apskaita ir atskaitomybė privalo būti tvarkoma, Buhalterinės apskaitos įstatymu ir kitais teisės aktais,

2) buhalterinėje apskaitoje turi būti naudojami visuotinai pripažinti pajamų, sąnaudų pripažinimo ir atsargų įkainojimo metodai.

Pelno nesiekiantys juridiniai asmenys taip pat privalo vadovautis tokiais teisės aktais:

1. Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo".

2. Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo".

Ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys (akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, mažosios bendrijos)

 1. Buhalterinės apskaitos įstatymas.
 2.  Verslo apskaitos standartai.
 3. Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas.
 4. Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymas.
 5. Vyriausybės 1999-06-03 nutarimas Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo".
 6. Vyriausybės 2000-02-17 nutarimas Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo".

Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenys (IĮ, TŪB, KŪB)

 I. Jeigu Individualios įmonės įstatuose arba jungtinės veiklos sutartyse numatyta sudaryti įstatymų nustatytą finansinę atskaitomybę, tai apskaitą šie juridiniai asmenys privalo tvarkyti vadovaudamiesi:

 1. Buhalterinės apskaitos įstatymu
 2. Verslo apskaitos standartais
 3. Vyriausybės 1999-06-03 nutarimu Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo".
 4. Vyriausybės 2000-02-17 nutarimu Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo".
 5. Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu.

II. Jeigu Individualios įmonės įstatuose arba jungtinės veiklos sutartyse nenumatyta sudaryti įstatymų nustatytos finansinės atskaitomybės, tai apskaitą šie juridiniai asmenys privalo tvarkyti vadovaudamiesi:

 1. Buhalterinės apskaitos įstatymu.
 2. Finansų ministro 2005-02-04 įsakymu Nr. 1K-040 „Dėl neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo".
 3.  Vyriausybės 1999-06-03 nutarimu Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo".
 4.  Vyriausybės 2000-02-17 nutarimu Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo".

Gyventojai, įsigiję verslo liudijimą

Gyventojai, įsigiję verslo liudijimus, privalo pildyti pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą.

Žurnalo forma ir jo pildymo tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 415 „Dėl Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų žurnalo formos ir jo pildymo tvarkos patvirtinimo".

Gyventojai, vykdantys veiklą pagal pažymą

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai, besiverčiantys individualia veikla (išskyrus įsigijusius verslo liudijimus), ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, veikiantys per nuolatinę bazę Lietuvoje, tvarkydami buhalterinę apskaitą, turi vadovautis Buhalterinės apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-040.

Ūkininkai

 1. Vyriausybės 1999-12-01 nutarimas Nr. 1333 „Dėl ūkininko ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkos patvirtinimo".
 2. Ūkininkai, kurie pretenduoja gauti ES struktūrinių fondų ir kitą investicinę paramą, taip pat parama neketinantys naudotis ūkininkai gali naudotis apskaitos tvarkymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005-05-11 įsakymu Nr. 3D-266 „Dėl ūkininko ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo supaprastintąja apskaitos sistema rekomendacijų patvirtinimo".

Išsamesnę informaciją dėl ūkininko ūkio buhalterinės apskaitos tvarkymo teikia Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba.

Teisės aktai
LRS  Buhalterinės apskaitos įstatymas
LRS  Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas
LRS  Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymas
LRS  Finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. 1K-372 DĖL PELNO NESIEKIANČIŲ RIBOTOS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS JURIDINIŲ ASMENŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS SUDARYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
LRS  LRV 1999 m. birželio 3 d. nutarimas Nr. 719 DĖL INVENTORIZACIJOS TVARKOS PATVIRTINIMO
LRS  LRV 2000 m. vasario 17 d. nutarimas Nr. 179 DĖL KASOS DARBO ORGANIZAVIMO IR KASOS OPERACIJŲ ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
LRS  Finansų ministro 2005 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. 1K-040 DĖL NERIBOTOS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS JURIDINIŲ ASMENŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
LRS  LR finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 415 DĖL GYVENTOJO, ĮSIGIJUSIO VERSLO LIUDIJIMĄ, PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ APSKAITOS ŽURNALO FORMOS IR JO PILDYMO TVARKOS PATVIRTINIMO
LRS  LRV 1999 m. gruodžio 1 d. nutarimas Nr. 1333 DĖL ŪKININKO ŪKIO VEIKLOS BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKOS PATVIRTINIMO
LRS  Žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. 3D-266 DĖL ŪKININKO ŪKIO VEIKLOS BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMO SUPAPRASTINTĄJA APSKAITOS SISTEMA REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO