« Grįžti

Kas turi pildyti pranešimo apie sudarytus sandorius formą PRC907?

Atnaujinimo data: 2014-11-18
Ši informacija skelbiama:
[1.1.7.12] Pranešimas apie sudarytus sandorius (PRC907)
Registracijos numeris   KD-7765   Data   2012.10.18

 

Pranešimo formą PRC907 Valstybinei mokesčių inspekcijai turi pateikti nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kurie atitinka visas šias sąlygas:

1. gyventojas pagal sudarytus sandorius gauna lėšų (įskaitant pasiskolintas) iš nuolatinių Lietuvos gyventojų arba užsienio fizinių ar juridinių asmenų (toliau – asmuo);

2. gyventojo per vienerius kalendorinius metus grynaisiais pinigais gauta suma pagal vieną sandorį arba pagal keletą su tuo pačiu asmeniu sudarytų sandorių viršija 50 000 litų, kai sandoris sudarytas iki 2014-12-31 ir teikiamas arba tikslinamas 2012–2014 m. laikotarpių pranešimas, arba viršija 15 000 eurų, kai sandoris sudarytas nuo 2015-01-01 ir teikiamas arba tikslinamas 2015 m. ir vėlesnių laikotarpių pranešimas;

3. sandoriai nėra notarinės formos;

4. gyventojo pagal sandorius gautos pajamos nedeklaruotos kitų mokesčių įstatymų nustatyta tvarka.

Gyventojas duomenis apie pasiskolintas lėšas (grynaisiais pinigais) pateikia neatsižvelgdamas į tai, ar iki kalendorinių metų pabaigos pasiskolintos lėšos sugrąžintos, pranešime nurodydamas visą grynaisiais pinigais gautos paskolos sumą.

Gyventojas, gavęs lėšų, kurios pagal GPM įstatymą priskiriamos nedeklaruojamoms neapmokestinamos pajamoms ir jas deklaravęs pajamų mokesčio deklaracijoje, papildomai pranešimo gali neteikti. Gyventojas pranešimą teikia ir jame deklaruoja gautas lėšas tik tuo atveju, jeigu gautų lėšų nedeklaravo pajamų mokesčio deklaracijoje.

Gyventojas pranešime turi nurodyti tik grynaisiais pinigais gautą sumą.

Gyventojas nurodytą informaciją mokesčių administratoriui turi pateikti iki kalendorinių metų, einančių po ataskaitinio laikotarpio, gegužės 1 dienos. Ataskaitiniu laikotarpiu yra laikomi kalendoriniai metai.

Ši tvarka galioja, teikiant informaciją apie 2012 m. ir vėlesniais metais sudarytus sandorius.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2012-10-11 įsakymas Nr.VA-92 DĖL NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO PRANEŠIMO APIE SUDARYTUS SANDORIUS PRC907 FORMOS, PAPILDOMO LAPO PRC907P FORMOS BEI JOS PILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO