Kada ir kokiu būdu mokesčių mokėtojas turi pateikti pranešimo apie Lietuvos ir užsienio valstybėse atidarytas ar uždarytas sąskaitas FR0526 formą?

Atnaujinimo data: 2018-09-06
Ši informacija skelbiama:
[1.1.7.14] Pranešimas apie finansines sąskaitas (FR0526, RRC910)
Registracijos numeris   KD-5725

Juridiniai asmenys apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas užsienio valstybės kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose (toliau – Įstaigos) privalo pranešti VMI prie FM ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sąskaitos atidarymo arba uždarymo dienos.

Juridiniai asmenys, mokesčių administratoriui teikdami informaciją apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas užsienio valstybės Įstaigose, gali naudoti FR0526 formą arba gali VMI prie FM pateikti laisvos formos pranešimą, kuriame būtų nurodomi tokie duomenys: juridinio asmens kodas, juridinio asmens pavadinimas, valstybė, valiuta, sąskaitos atidarymo ir/arba uždarymo data, užsienio valstybės  Įstaigos, kurioje atidaryta ir/arba uždaryta sąskaita, S. W. I. F. T. kodas (BIC), jeigu jo neturi — kitas kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigos kodas, pavadinimas, sąskaitos (-ų) numeris (-iai).

Elektroninių pinigų įstaiga – akcinė bendrovė arba uždaroji akcinė bendrovė, kuriai išduota elektroninių pinigų įstaigos licencija ar elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licencija, kuria suteikiama teisė leisti elektroninius pinigus Lietuvos Respublikoje ir (ar) kitose valstybėse narėse (Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo, 2 str.).

Fiziniai asmenys mokesčių administratoriui pranešdami apie atidarytas ir uždarytas bet kokios rūšies sąskaitas užsienio valstybės Įstaigose privalo pateikti FR0526 formą.

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai, fiziniai asmenys, tapę nuolatiniais Lietuvos gyventojais pagal GPMĮ nuostatas, pranešimą turi pateikti, kai toje pačioje Įstaigoje turimos sąskaitos bendras metinis apyvartos (įplaukų) dydis per kalendorinius metus yra lygus arba didesnis nei 15 000 eurų, iki kitų kalendorinių metų gegužės 1 dienos.

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai ir fiziniai asmenys, tapę nuolatiniais Lietuvos gyventojais pagal GPMĮ nuostatas, kuriems neatsiranda prievolė teikti pranešimo, nes jiems priklausančioje toje pačioje Įstaigoje turimos sąskaitos bendras metinis apyvartos (įplaukų) dydis per kalendorinius metus yra mažesnis nei 15 000 eurų, informaciją apie atidarytas ir uždarytas sąskaitas mokesčių administratoriui turi pateikti MAĮ nustatyta tvarka, mokesčių administratoriui pareikalavus, pavyzdžiui, patikrinimo metu.

 Šių Taisyklių objektu nelaikoma ir fiziniams asmenims pranešimo teikti nereikia apie užsienio valstybių Įstaigose atidarytą (-as) arba uždarytą (-as) bet kokios rūšies sąskaitą (-as):

1. susijusią (-ias) su specialiomis išankstinio apmokėjimo priemonėmis, kuriose yra laikoma piniginė vertė, skirtomis konkretiems poreikiams, kurių naudojimas yra ribotas, nes jos suteikia galimybę priemonės turėtojui įsigyti prekes arba paslaugas tik tos priemonės leidėjo patalpose arba ribotame paslaugų teikėjų tinkle pagal tiesioginį komercinį susitarimą su profesionaliu leidėju arba jos gali būti naudojamos tik riboto asortimento prekėms arba paslaugoms įsigyti, tenkinti. Priemonė, naudojama ribotame tinkle yra tada, kai ji naudojama tik prekėms ir paslaugoms konkrečioje parduotuvėje arba parduotuvių tinkle įsigyti arba riboto asortimento prekėms arba paslaugoms įsigyti, neatsižvelgiant į geografinę pardavimo vietą. Tokios priemonės yra: parduotuvių kortelės, kuro kortelės, narystės kortelės, viešojo transporto kortelės ir kt.;

2. kurioje (-se) yra laikoma piniginė vertė, naudojama skaitmeninėms prekėms arba paslaugoms, kai dėl prekės arba paslaugos pobūdžio operatorius suteikia jai pridėtinę vertę, įsigyti, pavyzdžiui, parengia prieigos, paieškos ar platinimo sistemas su sąlyga, kad minima preke arba paslauga gali būti naudojamasi tik su skaitmeniniu prietaisu, pavyzdžiui, mobiliuoju telefonu arba kompiuteriu, ir su sąlyga, kad telekomunikacijų, skaitmeninių paslaugų ar informacinių technologijų operatorius veikia ne tik kaip tarpininkas tarp mokėjimo paslaugų vartotojo ir prekių tiekėjo bei paslaugų teikėjo. Tai tokia situacija, kai mobiliojo telefono ar kito skaitmeninio tinklo abonentas tiesiogiai moka tinklo operatoriui, o tarp tinklo abonento ir bet kokios trečiosios šalies, tiekiančios prekes ar paslaugas, kurių tiekimas yra sandorio dalis, nėra nei tiesioginio mokėjimo ryšio, nei tiesioginio skolininko ir kreditoriaus ryšio, pavyzdžiui, atsiskaitymas už automobilio stovėjimo paslaugą telefonu per tinklo operatorių;

3. kuri (-ios), susikuriant paskyras, yra naudojamos tik žaidimams ir/arba tik azartiniams lošimams žaisti elektroninėje erdvėje.

Pranešimas mokesčių administratoriui turi būti pateikiamas Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Pranešimas teikiamas elektroniniu būdu per EDS 

Pranešimas tikslinamas asmens iniciatyva ir/ar pagal mokesčių administratoriaus informacinį pranešimą.

Pranešimas, kuriame nurodyti ne visi duomenys arba nurodyti klaidingi, turi būti patikslintas per 10 dienų nuo asmeniui išsiųsto pranešimo gavimo dienos, pateikiant mokesčių administratoriui iš naujo teisingai užpildytą Pranešimą su visomis tais metais atidarytomis ir/ar uždarytomis sąskaitomis.

Teisės aktai
LRS  MAĮ 42 str., 45 str.
LRS  ELEKTRONINIŲ PINIGŲ IR ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMAS
LRS  VMI prie FM viršininko 2003 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. V-176 DĖL PRANEŠIMO APIE UŽSIENIO VALSTYBIŲ KREDITO, MOKĖJIMO IR ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ĮSTAIGOSE ATIDARYTAS IR UŽDARYTAS SĄSKAITAS FR0526 FORMOS BEI JOS PILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ