« Grįžti

Kuriais atvejais ir iki kada mokesčių mokėtojas turi informuoti mokesčių administratorių apie po 2011-01-01 gautų pajamų ir įsigyto turto (įskaitant pasiskolintas pinigines lėšas) įsigijimo šaltinius?

Atnaujinimo data: 2016-02-19
Ši informacija skelbiama:
[1.1.7.2] Pranešimas apie turto įsigijimo šaltinius (PRC911 forma)
Registracijos numeris   KD-8029   Data   2015-12-28

 

1. Iki 2016-06-30 mokesčių mokėtojas VMI turi pateikti pranešimą (PRC911 forma) ir nurodyti šaltinius, kurie atitinka visas šias sąlygas:

1.1 šaltiniai yra gauti iš nuolatinių Lietuvos gyventojų, užsienio fizinių asmenų arba užsienio juridinių asmenų;

1.2. pačiam mokesčių mokėtojui nebuvo privaloma šaltinių deklaruoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje, Metinėje gyventojo (šeimos) turto deklaracijoje, Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešime apie sudarytus sandorius arba Privačių interesų deklaracijoje;

1.3. šaltiniai yra panaudoti (arba numatomi panaudoti) turtui, kurio įsigijimo vertė viršija 15 000 eurų (iki 2014-12-31 – 50 000 litų), įsigyti po 2011 m. sausio 1 d.;

1.4. sandoriai, pagal kuriuos gauti šaltiniai, nėra notarinės formos;

1.5. šaltiniai yra gauti grynaisiais pinigais.

2. Pranešime turi būti nurodomi šio turto įsigijimo šaltiniai:

2.1. nekilnojamojo turto, įskaitant nebaigto statyti statinio, jeigu tokio turto vieneto įsigijimo vertė viršija 15 000 eurų (iki 2014-12-31 – 50 000 litų);

2.2. kilnojamojo turto, jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija ir jeigu tokio turto vieneto įsigijimo vertė viršija 15 000 eurų (iki 2014-12-31 – 50 000 litų);

2.3. meno kūrinių, brangakmenių, juvelyrinių dirbinių, tauriųjų metalų, kurių bendra įsigijimo vertė viršija 15 000 eurų (iki 2014-12-31 – 50 000 litų);

2.4. kito turto, nenurodyto 2.1–2.3 papunkčiuose, pvz., baldų, jeigu tokio turto vieneto įsigijimo vertė viršija 15 000 eurų (iki 2014-12-31 – 50 000 litų);

2.5. piniginių lėšų, turimų bankuose, kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigose, jeigu jų bendra suma viršija 15 000 eurų (iki 2014-12-31 – 50 000 litų);

2.6. piniginių lėšų, turimų ne bankuose, kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigose, jeigu jų bendra suma viršija 15 000 eurų (iki 2014-12-31 – 50 000 litų);

2.7. pasiskolintų lėšų, jeigu jų bendra suma viršija 15 000 eurų (iki 2014-12-31 – 50 000 litų);

2.8. paskolintų lėšų, jeigu jų bendra suma viršija 15 000 eurų (iki 2014-12-31 – 50 000 litų);

2.9. vertybinių popierių, jeigu jų bendra įsigijimo vertė viršija 15 000 eurų (iki 2014-12-31 – 50 000 litų).

Pranešime turi būti nurodomi tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse įsigyto turto šaltiniai, neatsižvelgiant į tai, ar pranešimo pateikimo momentu mokesčių mokėtojas vis dar turi turtą. Pačio turto pranešime nereikia nurodyti.

3. Pranešime turi būti nurodomi šie turto įsigijimo šaltiniai:

3.1. paskolos, kurios yra gautos ne anksčiau nei 2004 m. sausio 1 d.;

3.2. dovanos (pinigais), kurios yra gautos ne anksčiau nei 2004 m. sausio 1 d.

Dovanų, kurių nebuvo privaloma deklaruoti metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje, sąrašas.

Mokesčių mokėtojui teikti pranešimo nereikia, jei gautų pajamų ir įsigyto turto (įskaitant pasiskolintas pinigines lėšas) įsigijimo šaltiniai turėjo (turi) būti deklaruoti metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje, Metinėje gyventojo (šeimos) turto deklaracijoje, Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešime apie sudarytus sandorius (forma PRC907) arba Privačių interesų deklaracijoje (forma ID001) ir kt. Tokiu atveju turi būti teikiamos arba tikslinamos deklaracijos, jei nesuėjusi jų pateikimo senatis.

Pranešimas pateikiamas naudojantis elektroninio deklaravimo sistema (EDS) arba gali būti pristatytas į bet kurią apskrities valstybinę mokesčių inspekciją. Jį gali pateikti pats mokesčių mokėtojas ar jo įgaliotas asmuo.

Pranešimo apie gautų pajamų ir įsigyto turto (įskaitant pasiskolintas pinigines lėšas) įsigijimo šaltinius PRC911 formos užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2015-12-17 įsakymu Nr. VA-114.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2015-12-17 įsakymas Nr. VA-114 DĖL MOKESČIŲ MOKĖTOJO PRANEŠIMO APIE GAUTŲ PAJAMŲ IR ĮSIGYTO TURTO (ĮSKAITANT PASISKOLINTAS PINIGINES LĖŠAS) ĮSIGIJIMO ŠALTINIUS PRC911 FORMOS UŽPILDYMO, PATEIKIMO BEI TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO