« Grįžti

Kuriais atvejais Tarptautinių įmonių grupėms nereikia teikti ataskaitų VMI prie FM?

Atnaujinimo data: 2017-06-20
Ši informacija skelbiama:
[1.1.7.5] Tarptautinių įmonių grupių teikiamos ataskaitos
Registracijos numeris   KD-8717

Į Tarptautinių įmonių grupę (toliau – TIG) įeinančiam subjektui nereikia VMI prie FM pateikti ataskaitos, jeigu TĮG, į kurią įeina tas subjektas, pateikė tų ataskaitinių metų ataskaitą per pakaitinį patronuojantį subjektą, kuris teikia tą ataskaitą savo rezidavimo vietos užsienio valstybės mokesčių administracijai Taisyklių 4 punkte numatytą dieną arba anksčiau, ir tuo atveju, kai pakaitinis patronuojantis subjektas reziduoja ne Europos Sąjungos valstybėje ir atitinka šias sąlygas:

1. pakaitinio patronuojančio subjekto rezidavimo valstybės mokesčių administracija reikalauja, kad pakaitinis patronuojantis subjektas teiktų jai ataskaitą, atitinkančią šių Taisyklių 3 punkte nurodytus reikalavimus;

2. pakaitinio patronuojančio subjekto rezidavimo valstybės kompetentinga institucija yra sudariusi kvalifikuotąjį kompetentingų institucijų susitarimą su Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija tuo metu, kai turi būti teikiama 3–4 Taisyklių punktuose nurodyta informacija;

3. pakaitinio patronuojančio subjekto rezidavimo valstybės kompetentinga institucija nepranešė Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai apie sistemingą informacijos nepateikimą;

4. į TĮG įeinantis subjektas, kuris yra rezidentas užsienio valstybėje, pakaitinio patronuojančio subjekto rezidavimo valstybės mokesčių administracijai ne vėliau kaip iki tokios TĮG ataskaitinių finansinių metų paskutinės dienos pranešė, kad jis yra pakaitinis patronuojantis subjektas;

5. VMI prie FM pateiktas 8 punkte nurodytas pranešimas.

6. Tais atvejais, kai yra daugiau nei vienas į tą pačią TĮG įeinantis subjektas, mokesčių tikslais reziduojantis Europos Sąjungoje,  į TĮG įeinantys subjektai gali paskirti vieną iš jų teikti už likusius į TĮG įeinančius subjektus ataskaitą savo valstybės mokesčių administracijai. Apie tokį paskirtą subjektą į TĮG įeinantis, Lietuvos Respublikoje reziduojantis subjektas privalo bendra tvarka pranešti VMI prie FM.

Jeigu į TĮG įeinantis subjektas negali gauti ar įgyti visos reikiamos informacijos ataskaitai pateikti, tada toks, į TĮG įeinantis, subjektas neturi teisės būti paskirtas ataskaitas teikiančiu subjektu pagal šį Taisyklių punktą. Ši sąlyga neatleidžia į TĮG įeinančio subjekto nuo prievolės pranešti savo valstybės mokesčių administracijai, kurioje yra rezidentas, kad pagrindinis patronuojantis subjektas atsisakė pateikti būtiną informaciją.

7. Lietuvos Respublikoje reziduojantis, į TĮG įeinantis subjektas, iki TĮG ataskaitinių finansinių metų paskutinės dienos privalo VMI prie FM pranešti, ar jis yra pagrindinis patronuojantis subjektas, ar pakaitinis patronuojantis subjektas, ar tik į TĮG įeinantis subjektas.

8. Lietuvos Respublikoje reziduojantis, į TĮG įeinantis subjektas iki TĮG ataskaitinių finansinių metų paskutinės dienos privalo VMI prie FM pranešti apie už TĮG informaciją teiksiantį subjektą, nurodydamas jo pavadinimą, adresą ir rezidavimo vietą.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2017 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. VA-47 DĖL INFORMACIJOS, BŪTINOS TARPTAUTINIAMS BENDRADARBIAVIMO ĮSIPAREIGOJIMAMS DĖL APSIKEITIMO INFORMACIJA APIE TARPTAUTINIŲ ĮMONIŲ GRUPIŲ PATEIKTAS ATASKAITAS ĮGYVENDINTI, PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO