Kuriais atvejais ir kada juridinis asmuo turi VMI pateikti duomenis (FR0711 forma) apie juridinių asmenų gautas ir suteiktas paskolas fiziniams asmenims, apie atskaitingų asmenų įsiskolinimus, apie juridinių asmenų dalyvių įmokas, apie išmokas užsienio juridiniams asmenims?

Atnaujinimo data: 2016-05-05
Ši informacija skelbiama:
[1.1.7.7] Paskolos, atskaitingų asmenų įsiskolinimas, dalyvių įmokos...
Registracijos numeris   KD-2256   Data   2009-01-09

 

Juridiniai asmenys iki kitų kalendorinių metų balandžio 15 dienos (teikiant duomenis už 2015 metus - iki balandžio 1 dienos) privalo VMI pateikti duomenis (užpildant FR0711 formą ir atitinkamus jos priedus):

1. apie per kalendorinius metus fiziniams asmenims suteiktas paskolas, kurių kiekvienos suma yra lygi arba didesnė kaip 600 eurų;

2. apie per kalendorinius metus fizinių asmenų grąžintas paskolas ar jų dalis (teikiant duomenis už 2016 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius - neatsižvelgdami į grąžintos paskolos dalies sumą);

3. apie per kalendorinius metus iš fizinių asmenų gautas paskolas, kurių kiekvienos suma yra lygi arba didesnė kaip 600 eurų;

4. apie per kalendorinius metus fiziniams asmenims grąžintas paskolas ar jų dalis (teikiant duomenis už 2016 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius - neatsižvelgdami į grąžintos paskolos dalies sumą);

5. apie fizinių asmenų įsiskolinimus už atsiskaitytinai gautas išmokas ir įsiskolinimus atskaitingiems fiziniams asmenims, jeigu įsiskolinimas vienam fiziniam asmeniui arba vieno fizinio asmens įsiskolinimas kalendorinių metų gruodžio 31 dieną yra lygus arba didesnis kaip 15 000 eurų, ir duomenis apie iš juridinio asmens dalyvių (fizinių asmenų) gautas pinigines įmokas, kai vieno fizinio asmens per vienerius kalendorinius metus įmokėta įmokų suma yra lygi arba didesnė kaip 15 000 eurų. Ši nuostata taikoma nuo 2016-01-01. Duomenys turi būti pateikti iki 2017-04-15.

Atskaitingas asmuo – fizinis asmuo (darbuotojas), gavęs iš fizinių asmenų arba ūkio subjektų pinigų už jiems parduotą turtą, avansą arba kitas pinigų įplaukas, suteiktas paslaugas arba gautais pinigais atsiskaitęs su kitais ūkio subjektais, fiziniais asmenimis. Ūkio subjektas gali išmokėti pinigus ūkio subjekto darbuotojams (atskaitingiems asmenims), kuriuos ūkio subjekto vadovas paskyrė mokėti už turtą, žemės ūkio produkciją, suteiktas paslaugas, mokėti avansą, padengti kitas su ūkio subjekto veikla susijusias išlaidas ir (arba) priimti pinigų įplaukas;

6. apie užsienio juridinių asmenų jiems suteiktas paslaugas Lietuvoje, jei pagal vieną arba keletą per vienerius kalendorinius metus su tuo pačiu asmeniu sudarytų sandorių gautų paslaugų vertė yra lygi arba didesnė kaip 15 000 eurų. Ši nuostata taikoma nuo 2016-01-01. Duomenys turi būti pateikti iki 2017-04-15.

Duomenys turi būti pateikiami tiek apie nuolatiniams, tiek apie nenuolatiniams Lietuvos gyventojams suteiktas, jų grąžintas, iš šių gyventojų gautas bei jų grąžintas paskolas ar jų dalis, įsiskolinimus už atsiskaitytinai gautas išmokas, įsiskolinimus atskaitingiems fiziniams asmenims bei juridinio asmens dalyvių įmokėtas įmokas.

Juridinis asmuo privalo, pradėjus jo likvidavimo, bankroto, reorganizavimo ar restruktūrizavimo procedūrą, per 30 dienų mokesčių administratoriui pateikti FR0711 formą už laikotarpį nuo kalendorinių metų pradžios iki minėtų procedūrų pradžios.

FR0711 forma VMI teikiama naudojantis elektroninio deklaravimo sistema (EDS) arba gali būti pristatyta į bet kurią apskrities valstybinę mokesčių inspekciją.

Atkreipiamas dėmesys, kad nuo 2016-10-01 FR0711 forma gali būti pateikta tik per EDS.

FR0711 formoje įrašomos piniginės sumos turi būti apvalinamos iki sveikų skaičių: 49 centai ir mažiau – atmetami, o 50 centų ir daugiau – laikomi euru;

Piniginės sumos užsienio valiuta, pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 5 straipsnio nuostatas turi būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos centrinio banko paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutos santykio Europos centrinis bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Europos centrinio banko ir Lietuvos banko paskelbti orientaciniai euro ir užsienio valiutų santykiai taikomi nuo kitos darbo dienos Lietuvos Respublikoje po jų paskelbimo.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-10-29 įsakymas Nr. VA-172 „DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ DUOMENŲ APIE FIZINIAMS ASMENIMS SUTEIKTAS, JŲ GRĄŽINTAS, IŠ FIZINIŲ ASMENŲ GAUTAS IR JIEMS GRĄŽINTAS PASKOLAS FR0711 FORMOS IR JOS PRIEDŲ FR0711A, FR0711B, FR0711C, FR0711D PILDYMO BEI TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO", I d. 4 ir 5 p.