Kas turi pildyti formą GPM306 „Pranešimas apie palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, išmokėjimą"?

Atnaujinimo data: 2017-06-15
Ši informacija skelbiama:
[1.1.7.9] Palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, išmokėjimas (GPM306)
Registracijos numeris   KD-6382

Neteko galios nuo 2017 m. birželio 14 d. pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM viršininko 2017 m. birželio 12 d. įsakymą Nr. VA-52.

Informacija GPM306 formoje ir jos prieduose yra teikiama apie išmokėtas palūkanas, gautas iš taupymo pajamų, tik Europos Sąjungos valstybių ir susijusių ar asocijuotų teritorijų (ES valstybių ir susijusių ar asocijuotų teritorijų sąrašas ir tų valstybių kodai pateikti GPM306 formos antroje pusėje) faktiškiesiems savininkams arba gaunantiesiems mokėjimų tarpininkams.

Už 2008 m. ir vėlesnius kalendorinius metus pranešimo apie palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, išmokėjimą GPM306 formą ir jos priedų GPM306F, GPM306FP, GPM306V, GPM306VP formas VMI prie FM pateikti turi tokie Lietuvos Respublikos teritorijoje įregistruoti subjektai :

1. mokėjimų tarpininkas, kuris per kalendorinius metus sumokėjo palūkanas faktiškajam savininkui arba garantavo palūkanų mokėjimą faktiškojo savininko naudai.

Mokėjimo tarpininkas – tai ekonominės veiklos vykdytojas, kuris moka palūkanas arba garantuoja palūkanų mokėjimą tiesioginei faktiškojo savininko naudai, nepriklausomai nuo to, ar tas ekonominės veiklos vykdytojas yra skolininkas pagal tą skolinį reikalavimą, už kurį gaunamos palūkanos, ar jis yra tik skolininko arba faktiškojo savininko įpareigotas mokėti palūkanas arba garantuoti palūkanų mokėjimą.

2. gaunantysis mokėjimų tarpininkas, kuris per kalendorinius metus gavo palūkanas faktiškojo savininko naudai arba toks palūkanų mokėjimas buvo jam garantuotas faktiškojo savininko naudai.

Gaunantysis mokėjimų tarpininkas – tai bet koks vienetas, kuris nėra faktiškasis savininkas, bet gauna palūkanų mokėjimą faktiškojo savininko naudai arba jam yra užtikrinamas palūkanų mokėjimas faktiškojo savininko naudai.

3. ekonominės veiklos vykdytojas, kuris per kalendorinius metus sumokėjo palūkanas arba garantavo palūkanų mokėjimą gaunančiajam mokėjimų tarpininkui, įregistruotam ar kitaip organizuotam nustatytoje teritorijoje.

Ekonominės veiklos vykdytojas – tai vienetas arba fizinis asmuo, kuris, vykdydamas ūkinę-komercinę ar profesinę veiklą, moka palūkanas.

Pastaba. Pranešimo apie palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, išmokėjimą GPM306 formą ir jos priedų GPM306F, GPM306FP, GPM306V, GPM306VP formas teikia Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys – bankai, jei išmokėjo palūkanas už taupymo pajamas ES valstybės narės ar teritorijos rezidentui mokesčių tikslais.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2008-10-16 įsakymas Nr. VA-53 „ DĖL PRANEŠIMO APIE PALŪKANŲ, GAUTŲ IŠ TAUPYMO PAJAMŲ, IŠMOKĖJIMĄ GPM306 FORMOS, JOS PRIEDŲ GPM306F, GPM306FP, GPM306V, GPM306VP PILDYMO IR TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2017-06-12 įsakymas Nr. VA-52 DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2008 M. SPALIO 16 D. ĮSAKYMO NR. VA-53 „DĖL PRANEŠIMO APIE PALŪKANŲ, GAUTŲ IŠ TAUPYMO PAJAMŲ, IŠMOKĖJIMĄ GPM306 FORMOS, JOS PRIEDŲ GPM 306F, GPM306FP, GPM306V, GPM306VP FORMŲ PILDYMO IR TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
LRS  2004-10-26 LR Finansų ministro įsakymas Nr. 1K-345 " DĖL PATEIKTINŲ DUOMENŲ SĄRAŠO BEI JUOS PRIVALANČIŲ TEIKTI SUBJEKTŲ KATEGORIJŲ APRAŠO PATVIRTINIMO "
LRS  2004-10-26 LR Finansų ministro įsakymas Nr. 1K-345 " DĖL PATEIKTINŲ DUOMENŲ SĄRAŠO BEI JUOS PRIVALANČIŲ TEIKTI SUBJEKTŲ KATEGORIJŲ APRAŠO PATVIRTINIMO "