« Grįžti

Diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, tarptautinių organizacijų arba jų atstovybių įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro tvarka (prašymas REG806 forma)

Atnaujinimo data: 2012-10-06
Ši informacija skelbiama:
[1.1.8.1] Fizinio asmens prašymas įregistruoti į MMR / išregistruoti...
Registracijos numeris   KD-6421   Data   2012-11-06

 

Teisės aktas, reglamentuojantis diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, tarptautinių organizacijų arba jų atstovybių prašymo įregistruoti Mokesčių mokėtojų registre / išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro REG806 formos pildymo tvarką

Diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, tarptautinių organizacijų arba jų atstovybių prašymo įregistruoti Mokesčių mokėtojų registre / išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro REG806 formos pildymo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2008 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. VA-60.

Kokiu būdu ir kada diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos, tarptautinės organizacijos turi pateikti pašymo REG806 formą?

Lietuvos Respublikoje akredituotos atstovybės, įdarbinusios nuolatinius Lietuvos gyventojus, turi užpildyti REG806 formą ir per 5 darbo dienas nuo akreditacijos Lietuvoje dienos pateikti tai AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra jos kanceliarijos adresas.

REG806 forma AVMI gali būti pateikiama tokiais būdais: 

1. betarpiškai įteikta AVMI darbuotojui;

2. atsiųsta paštu (per pašto įstaigą);

3. atsiųsta elektroniniu paštu AVMI nurodytu elektroninio pašto adresu.

AVMI pateikta REG806 forma turi būti registruojama ir jos pateikėjui jo nurodytu atitinkamu elektroninio pašto ar pašto adresu (jeigu REG806 forma atsiųsta paštu ar elektroniniu paštu) turi būti pranešama apie prašymo formos gavimą ir (jeigu REG806 pateikta elektroniniu paštu) prašymas atvykti ją pasirašyti.

Jeigu duomenys pateikti REG806 formoje yra ne visi arba jei jie yra netikslūs, Registro tvarkytojas turi teisę pareikalauti, kad jie būtų ištaisyti per 5 darbo dienas.

Kuriems duomenims pasikeitus  turi būti teikiama prašymo REG806 forma?

 REG806 formą atstovybė ar jos įgaliotas asmuo turi pateikti, kai pakeičiami ar papildomi tokie jos registravimo Registre duomenys:

1. adresas;

2. telekomunikacijų rekvizitai;

3. vadovo ar įgalioto asmens duomenys;

4. apskaitą tvarkančio asmens duomenys;

5. kai atstovybė išregistruojama iš Registro.

Atstovybė apie šių nurodytų duomenų pakeitimus ar papildymus privalo per 5 darbo dienas nuo jų pakeitimo ir/ar papildymo dienos pranešti tai AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra jos kanceliarijos adresas.

Kada diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos, tarptautinės organizacijos išregistruojamos iš Mokesčių mokėtojų registro?

Atstovybė iš Registro išregistruojama, jei pabaigia savo veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje ar dėl kitų priežasčių.

Atstovybė, išsiregistruojanti iš Registro, Registro tvarkytojui turi pateikti REG806 formą ir joje užpildyti tokius laukelius:

1 laukelį „Atstovybė";

2 laukelį „Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris";

dalyje „Išregistravimo duomenys" turi „X" ženklu pažymėti atitinkamą 16 laukelio langelį („veiklos nutraukimas" ar „kita"), nurodyti sprendimo išregistruoti priėmimo datą ir asmens, atsakingo už išregistravimą, duomenis (pareigų pavadinimą, vardą, pavardę).

Atstovybė iš Registro išregistruojama, kai galutinai įvykdo visas mokestines prievoles.

Registro tvarkytojas, išregistravęs atstovybę iš Registro, jos REG806 formos išregistravimo dalyje turi įrašyti išregistravimo iš Registro datą ir pasirašyti.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2008-12-01 įsakymas Nr. VA-60 „DĖL DIPLOMATINIŲ ATSTOVYBIŲ, KONSULINIŲ ĮSTAIGŲ, TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ ARBA JŲ ATSTOVYBIŲ ĮREGISTRAVIMO MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRE/IŠREGISTRAVIMO IŠ MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRO"