« Grįžti

Užsienio juridinių asmenų įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro tvarka (prašymas FR0227 forma)

Atnaujinimo data: 2019-01-04
Ši informacija skelbiama:
[1.1.8.1] Fizinio asmens prašymas įregistruoti į MMR / išregistruoti...
Registracijos numeris   KD-2643

Teisės aktas, reglamentuojantis užsienio juridinio asmens prašymo įregistruoti į mokesčių mokėtojų registrą / išregistruoti iš mokesčių mokėtojų registro FR0227 formos ir jos priedų  pildymo tvarką

Užsienio juridinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro FR0227 formos ir jos priedų Papildomų registravimo duomenų FR0227A formos bei Nekilnojamojo turto FR0227T formos pildymo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2005 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. VA-52.

Kurie užsienio juridiniai asmenys turi registruotis mokesčių mokėtojų registre ir kuriai AVMI turi pateikti prašymo FR0227 formą?

Registre turi registruotis užsienio juridiniai asmenys, kai jie numato vykdyti ar vykdo veiklą ir/arba turi mokestinių prievolių Lietuvos Respublikoje.

Prašymo formas turi pateikti VMI:


1. Europos Sąjungos apmokestinamieji asmenys (ar jų įgalioti asmenys) popierinius prašymus pateikia pasirinktinai vienai iš VMI, kurioje jie pageidauja būti įregistruoti kaip PVM mokėtojai;

2. užsienio apmokestinamieji asmenys (ar jų įgalioti asmenys) – tai VMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra jų turimo padalinio buveinės adresas, o jeigu tokių padalinių turi keletą – pagal vieno iš turimų padalinių buveinės adresą. Jei tokio padalinio neturi – per paskirtą Lietuvos Respublikoje esantį užsienio apmokestinamojo asmens fiskalinį agentą. Kai paskirtas fiskalinis agentas yra fizinis asmuo – pagal jo gyvenamosios vietos Lietuvoje adresą. Kai paskirtas fiskalinis agentas yra juridinis asmuo – pagal juridinio asmens buveinės adresą;

3. užsienio juridiniai asmenys (ar jų įgalioti asmenys), vykdantys veiklą per nuolatines buveines Lietuvos Respublikos teritorijoje, – tai VMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra jų priklausomo atstovo (agento) buveinės ar gyvenamosios vietos adresas, o jeigu toks nėra paskirtas, tai pagal filialo ar kitos nuolatinės buveinės adresą;

4. užsienio juridiniai asmenys, turintys Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise jiems priklausantį nekilnojamąjį turtą arba ilgiau kaip vienam mėnesiui perimtą iš fizinio asmens (ar jų įgalioti asmenys), – tai VMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra jų nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas. Jeigu užsienio juridinis asmuo turi nekilnojamojo turto kelių savivaldybių teritorijose, jis gali registruotis pasirinktinai pagal vieno iš nekilnojamojo turto objektų adresą;

5. užsienio juridiniai asmenys, valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėtojai, kurie registruojasi kaip valstybinio socialinio draudimo įmokų (toliau – VSD) mokėtojai, – tai VMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra jo samdomo darbuotojo, už kurį mokamos VSD įmokos, gyvenamosios vietos adresas. Jeigu samdomi darbuotojai yra keli ir jų gyvenamosios vietos adresai yra skirtingi, tinkamai užpildyta prašymo forma turi būti pateikiama pasirinktinai vienai iš VMI pagal vieno iš samdomų darbuotojų gyvenamosios vietos adresą;

6. užsienio juridiniai asmenys, akcizų mokėtojai (ar jų įgalioti asmenys), – pasirinktinai vienai iš VMI.


7. Užsienio juridiniai asmenys, turintys Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise jiems priklausantį nekilnojamąjį turtą arba ilgiau kaip vienam mėnesiui perimtą iš fizinio asmens, kartu su prašymo forma turi papildomai pateikti FR0227T formą.

8. Užsienio juridinis asmuo tinkamai užpildytą prašymo formą ir FR0227A bei FR0227T formas VMI turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo veiklos vykdymo Lietuvoje pradžios arba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo daiktinių teisių į nekilnojamąjį turtą įregistravimo Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre (toliau – Nekilnojamojo turto registras) dienos.

 

Kokius dokumentus turi pateikti užsienio juridiniai asmenys, norintys registruotis Mokesčių mokėtojų registre?

Kartu su užpildyta popierine prašymo forma ir/ar FR0227A, FR0227T formomis užsienio juridiniai asmenys ar jų įgalioti asmenys VMI (jai pareikalavus) turi pateikti:

1. registravimo užsienio valstybėje pažymėjimo kopiją ar registro, kuriame saugoma jų byla, išrašą;

2. priklausomo atstovo (agento) ar fiskalinio agento įgaliojimus patvirtinančius dokumentus;

. nuosavybę į nekilnojamąjį turtą patvirtinančius dokumentus, išduotus Valstybės įmonės Registrų centras, t. y. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą arba panaudos / nuomos sutartį su fiziniu asmeniu.

Pateikiami dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba, laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų. Jeigu dokumentai surašyti ne valstybine lietuvių kalba, turi būti pridėti jų vertimai, pasirašyti vertėjo ir patvirtinti jo spaudu.

Užsienio asmens registravimo pažymėjimo kopija ar Registro, kuriame saugoma jo byla, išrašai turi būti legalizuoti teisės aktų nustatyta tvarka:

1. užsienio valstybių, prisijungusių prie Konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, dokumentai turi būti patvirtinti pažyma („Apostille");

2. valstybių, neprisijungusių prie Hagos konvencijos, dokumentai legalizuojami, vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažymos (apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079.

3. kai prašymo forma teikiama per Mano VMI, dokumentai pateikiami per Mano VMI.

Kokiu būdu ir kada užsienio juridiniai asmenys turi pateikti prašymo formą FR0227?

1. prisijungę prie e. VMI portalo autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI;

2. užpildę popierines prašymo formas, kurias gali tiesiogiai įteikti arba išsiusti paštu VMI:

pildant popierinę formą 18–19 laukeliuose turi būti įrašomi vadovo telekomunikacijų rekvizitai užsienio valstybėje ar Lietuvoje (jeigu tokie yra). 18 laukelyje nurodytu vadovo elektroninio pašto adresu VMI išsiunčia prisijungimo prie VMI informacinių sistemų identifikavimo priemones Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėse nustatyta tvarka.

Užsienio juridiniai asmenys, vykdantys veiklą per nuolatines buveines Lietuvos teritorijoje, ir užsienio apmokestinamieji asmenys, įsikūrę už Europos Sąjungos teritorijos ribų, kartu su prašymo forma FR0227 turi užpildyti ir VMI pateikti FR0227A formą.

Užsienio juridiniai asmenys, turintys Lietuvoje nuosavybės teise jiems priklausantį nekilnojamąjį turtą arba ilgiau kaip vienam mėnesiui perimtą iš fizinio asmens, kartu su prašymo forma turi papildomai pateikti FR0227T formą.

Užsienio juridinis asmuo prašymo formą ir FR0227A bei FR0227T formas VMI turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo veiklos vykdymo Lietuvoje pradžios arba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo daiktinių teisių į nekilnojamąjį turtą įregistravimo LR nekilnojamojo turto registre dienos.

Kai prašymo forma ir / ar FR0227A, FR0227T formos teikiamos duomenų pakeitimams registruoti, jos turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų pakeitimo ar papildymo dienos.

Kuriems duomenims pasikeitus ir kada užsienio juridinis asmuo turi pateikti užpildytas prašymo FR0227, FR0227A, FR0227T formas?

Pasikeitus užsienio juridinio asmens registravimo duomenims, jis ar jam atstovaujantis asmuo gali juos pateikti per Mano VMI ar VMI pateikti popierinę prašymo formą. Prašymo forma pateikiama, kai pakeičiami ar papildomi tokie jo registravimo Registre duomenys:

1. pavadinimas;

2. identifikacinis numeris (kodas) užsienio valstybėje;

3. buveinės adresas užsienio valstybėje;

4. buveinės adreso telekomunikacijų rekvizitai;

5. įgalioto asmens duomenys;

6. apskaitą tvarkančio asmens duomenys;

7. pagrindinės vykdomos veiklos rūšies (-ių) duomenys;

8. priklausomo atstovo (agento), kitos nuolatinės buveinės, per kuriuos vykdoma veikla, duomenys;

9. padalinio ar fiskalinio agento duomenys;

10. Lietuvoje turimo nekilnojamojo turto duomenys;

11. užsienio juridinio asmens vadovas.

 Kai pasikeičia užsienio juridinio asmens Lietuvoje turimo filialo ar atstovybės duomenys, prašymo formos duomenų pakeitimams registruoti pateikti nereikia, šie duomenys į Registrą įrašomi iš Juridinių asmenų registro.

 Prašymo forma ir/ar FR0227A, FR0227T formos taip pat turi būti pateikiamos registravimo duomenų pakeitimams registruoti, jeigu užsienio juridinis asmuo įgyja nekilnojamąjį turtą Lietuvoje, tampa apmokestinamuoju asmeniu ir pan.

 Atsižvelgiant į duomenų pakeitimo pobūdį, prie duomenų, kurie keičiasi ar naujai atsiranda, ar jie yra naikinami, įrašo tipo laukelyje R, turi būti įrašoma:

N – (naujas įrašas) naudojamas, kai įrašomi nauji duomenys, senieji duomenys išlieka nepakitę;

K – (keičiamas įrašas) naudojamas, kai keičiami tam tikri duomenys;

L – (likviduojamas įrašas) naudojamas, kai naikinami visi duomenys.

Kada užsienio juridinis asmuo išregistruojamas iš Mokesčių mokėtojų registro?

Užsienio juridinis asmuo iš Registro išregistruojamas, kai baigia savo veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje pagal visus savo vykdomos veiklos pobūdžius, kuriuos buvo nurodęs prašymo formos 9 laukelyje, tai yra:

1. nebevykdo veiklos per nuolatinę buveinę (jeigu tokią vykdė);

2. baigia veiklą kaip apmokestinamasis asmuo (jeigu toks buvo);

3. parduoda arba netenka nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą Lietuvos Respublikoje (jeigu tokio turėjo);

4. atleidžia samdomą darbuotoją (ar darbuotojus) arba darbuotojas (darbuotojai) išvyksta iš Lietuvos Respublikos teritorijos ir/ar jam/jiems nebetaikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai socialinio aprūpinimo srityje;

5. yra likviduojamas ar reorganizuojamas (išregistruojamas) pagal užsienio valstybės teisės aktus;

6. kitais šiose taisyklėse nenumatytais atvejais.

7. mokesčių administratoriaus iniciatyva, kai nustatoma, kad užsienio juridinis asmuo penkerių metų laikotarpiu negauna pajamų iš šaltinio Lietuvoje arba gaunama informacijos iš užsienio mokesčių administratoriaus, kad užsienio juridinio asmens veikla užsienio valstybėje yra nutraukta;

8. nebevykdo veiklos, pagal kurią atsiranda prievolė mokėti akcizus.

 Užsienio juridinis asmuo, išsiregistruojantis iš Registro, Registro tvarkytojui turi pateikti prašymo formą ir joje užpildyti tokius laukelius:

 1 laukelį „Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris";

 2 laukelį „Visas pavadinimas".

 Prašymo formos dalyje „Išregistravimo duomenys" turi „X" ženklu pažymėti atitinkamą laukelį (veiklos nutraukimas ar kita), nurodyti užsienio juridinio asmens sprendimo išregistruoti iš Registro priėmimo datą ir įgalioto asmens (Lietuvos ar užsienio juridinio ar fizinio asmens), atsakingo už išregistravimą, duomenis (pareigas, vardą ir pavardę).

 Užsienio juridinis asmuo išregistruojamas iš Registro, kai galutinai įvykdo mokestines prievoles Lietuvoje. Jeigu po išregistravimo paaiškėja, kad nėra įvykdytos visos mokestinės prievolės – užsienio juridiniam asmeniui gali būti inicijuotas patikrinimas dėl galutinių mokestinių prievolių vykdymo. Visa informacija apie užsienio juridinio asmens išregistravimą skelbiama Mano VMI.

Ar pranešama užsienio juridiniam asmeniui apie jo įregistravimą į Mokesčių mokėtojų registrą?

VMI parengia Įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą pranešimo FR0700 formą, kuri pateikiama per Mano VMI arba (mokėtojui pageidaujant) įteikiama tiesiogiai arba išsiunčiama paštu.

 

Teisės aktai
LRS  VMi prie FM viršininko 2005 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. VA-52 DĖL UŽSIENIO JURIDINIO ASMENS ĮREGISTRAVIMO Į MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRĄ/IŠREGISTRAVIMO IŠ MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRO